திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
peeranpuk kaNNi
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

083. mangkaLam
maṅkaḷam

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. pungkavar pukazumaathangkamu kanthikaz
  engkaL kaNeesaraan- thungkaRku - mangkaLam.
 • 2. poothan- thikazpara n-aathan- thaniln-inRa
  n-iitharaanj saNmuka n-aathaRku - mangkaLam.
 • 3. puusaisey vaaruLam aasaisey vaarthillai
  iisar emathun-ata raajaRku - mangkaLam.
 • 4. puumi pukazkuru saami thanaiiinRa
  vaami enunjsiva kaamikku - mangkaLam.
 • 5. pungkami kunjselvan- thungkamu Raththarum
  sengka malaththiru mangkaikku - mangkaLam.
 • 6. puuNi langkunthana vaaNi parampara
  vaaNi kalainjarkoL vaaNikku - mangkaLam.
 • 7. puNNiya raakiya kaNNiya raayththavam
  paNNiya paththarkku muththarkku - mangkaLam.

மங்களம் // மங்களம்