திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvatik kaNNi
tiruvaṭik kaṇṇi
mangkaLam
maṅkaḷam
Fifth Thirumurai

082. peeranpuk kaNNi
pēraṉpuk kaṇṇi

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. kaRRathenRunj saakaatha kalviyenRu kaNtukoNtun
  aRputhassiR Rampalaththi lanpuvaiththeen aiyaavee.
 • 2. iitaNaikaL n-iikkin-amak kinpaLikku menRumanRil
  aatun- thiruvatikkee aasaivaiththeen aiyaavee.
 • 3. n-aanantha meythaa n-alampeRavee yeNNimanRil
  aanantha n-aatakaththuk kanpuvaiththeen aiyaavee.
 • 4. vaatalaRas saakaa varangkotukku menRumanRil
  aatalatip ponmalarkkee anpuvaiththeen aiyaavee.
 • 5. poRpuRavee ponRaap poruLaLikku menRumanRil
  aRputhappoR seevatikkee anpuvaiththeen aiyaavee.
 • 6. iinamaRuth thenRum iRavaamai n-alkumenRee
  njaanamaNi manRitaththee n-aNpuvaiththeen aiyaavee.
 • 7. oorthuNain-in ponnatiyen RunnukinRee nunnaiyanRi
  aarthuNaiyum veeNteenen anputaiya aiyaavee.
 • 8. puusaiseythu peRRavunRan ponnatimee lanRiyayal
  aasaiyonRu millaiyenak kanputaiya aiyaavee.
 • 9. issain-inmee lanRiyenak keLLaLavum veeRumonRil
  issaiyilai n-innaaNai yennarumai aiyaavee.
 • 10. eppatin-in nuLLa mirukkinRa thennaLavil
  appatin-ii seykavenak kanputaiya aiyaavee.
 • 11. evvaNNam n-inkaruththing kennaLavi leNNiyathoo
  avvaNNanj seykavenak kanputaiya aiyaavee.
 • 12. theesuRun-in RaNNaruLaan- theLLamuthang koLLavuLLee
  aasaipongku kinRathenak kanputaiya aiyaavee.
 • 13. maasaRun-in ponnaruLaa maamaNipeR RaatavuLLee
  aasaipongku kinRathenak kanputaiya aiyaavee.
 • 14. n-aasamilaa n-innaruLaam njaanamarun- thuNNavuLLee
  aasaipongku kinRathenak kanputaiya aiyaavee.

பேரன்புக் கண்ணி // பேரன்புக் கண்ணி