திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పేరన్పుక్ కణ్ణి
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

083. మఙ్కళం
maṅkaḷam

  సిందు
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పుఙ్కవర్ పుకళుమాతఙ్కము కందికళ్
  ఎఙ్కళ్ కణేసరాన్ తుఙ్కఱ్కు - మఙ్కళం.
 • 2. పోతన్ తికళ్పర నాతన్ తనిల్నిన్ఱ
  నీతరాఞ్ సణ్ముక నాతఱ్కు - మఙ్కళం.
 • 3. పూసైసెయ్ వారుళం ఆసైసెయ్ వార్తిల్లై
  ఈసర్ ఎమతునట రాజఱ్కు - మఙ్కళం.
 • 4. పూమి పుకళ్కురు సామి తనైఈన్ఱ
  వామి ఎనుఞ్సివ కామిక్కు - మఙ్కళం.
 • 5. పుఙ్కమి కుఞ్సెల్వన్ తుఙ్కము ఱత్తరుం
  సెఙ్క మలత్తిరు మఙ్కైక్కు - మఙ్కళం.
 • 6. పూణి లఙ్కుందన వాణి పరంపర
  వాణి కలైఞర్కొళ్ వాణిక్కు - మఙ్కళం.
 • 7. పుణ్ణియ రాకియ కణ్ణియ రాయ్త్తవం
  పణ్ణియ పత్తర్క్కు ముత్తర్క్కు - మఙ్కళం.

மங்களம் // மங்களம்