திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువటిక్ కణ్ణి
tiruvaṭik kaṇṇi
మఙ్కళం
maṅkaḷam
Fifth Thirumurai

082. పేరన్పుక్ కణ్ణి
pēraṉpuk kaṇṇi

  తాళిసై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కఱ్ఱతెన్ఱుఞ్ సాకాత కల్వియెన్ఱు కణ్టుకొణ్టున్
  అఱ్పుతస్సిఱ్ ఱంపలత్తి లన్పువైత్తేన్ ఐయావే.
 • 2. ఈటణైకళ్ నీక్కినమక్ కిన్పళిక్కు మెన్ఱుమన్ఱిల్
  ఆటున్ తిరువటిక్కే ఆసైవైత్తేన్ ఐయావే.
 • 3. నానంద మెయ్తా నలంపెఱవే యెణ్ణిమన్ఱిల్
  ఆనంద నాటకత్తుక్ కన్పువైత్తేన్ ఐయావే.
 • 4. వాటలఱస్ సాకా వరఙ్కొటుక్కు మెన్ఱుమన్ఱిల్
  ఆటలటిప్ పొన్మలర్క్కే అన్పువైత్తేన్ ఐయావే.
 • 5. పొఱ్పుఱవే పొన్ఱాప్ పొరుళళిక్కు మెన్ఱుమన్ఱిల్
  అఱ్పుతప్పొఱ్ సేవటిక్కే అన్పువైత్తేన్ ఐయావే.
 • 6. ఈనమఱుత్ తెన్ఱుం ఇఱవామై నల్కుమెన్ఱే
  ఞానమణి మన్ఱిటత్తే నణ్పువైత్తేన్ ఐయావే.
 • 7. ఓర్తుణైనిన్ పొన్నటియెన్ ఱున్నుకిన్ఱే నున్నైయన్ఱి
  ఆర్తుణైయుం వేణ్టేనెన్ అన్పుటైయ ఐయావే.
 • 8. పూసైసెయ్తు పెఱ్ఱవున్ఱన్ పొన్నటిమే లన్ఱియయల్
  ఆసైయొన్ఱు మిల్లైయెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.
 • 9. ఇస్సైనిన్మే లన్ఱియెనక్ కెళ్ళళవుం వేఱుమొన్ఱిల్
  ఇస్సైయిలై నిన్నాణై యెన్నరుమై ఐయావే.
 • 10. ఎప్పటినిన్ నుళ్ళ మిరుక్కిన్ఱ తెన్నళవిల్
  అప్పటినీ సెయ్కవెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.
 • 11. ఎవ్వణ్ణం నిన్కరుత్తిఙ్ కెన్నళవి లెణ్ణియతో
  అవ్వణ్ణఞ్ సెయ్కవెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.
 • 12. తేసుఱునిన్ ఱణ్ణరుళాన్ తెళ్ళముతఙ్ కొళ్ళవుళ్ళే
  ఆసైపొఙ్కు కిన్ఱతెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.
 • 13. మాసఱునిన్ పొన్నరుళా మామణిపెఱ్ ఱాటవుళ్ళే
  ఆసైపొఙ్కు కిన్ఱతెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.
 • 14. నాసమిలా నిన్నరుళాం ఞానమరున్ తుణ్ణవుళ్ళే
  ఆసైపొఙ్కు కిన్ఱతెనక్ కన్పుటైయ ఐయావే.

பேரன்புக் கண்ணி // பேரன்புக் கண்ணி