திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அச்சத் திரங்கல்
achsat tiraṅkal
கருணை பெறா திரங்கல்
karuṇai peṟā tiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

069. புறமொழிக் கிரங்கல்
puṟamoḻik kiraṅkal

No audios found!