திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அர்ப்பித் திரங்கல்
arppit tiraṅkal
புறமொழிக் கிரங்கல்
puṟamoḻik kiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

068. அச்சத் திரங்கல்
achsat tiraṅkal