திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருப்புகற் பதிகம்
tiruppukaṟ patikam
உய்கைத் திருப்பதிகம்
uykait tiruppatikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

075. சிந்தைத் திருப்பதிகம்
sintait tiruppatikam