திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிந்தைத் திருப்பதிகம்
sintait tiruppatikam
ஆனந்தப் பதிகம்
āṉantap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

076. உய்கைத் திருப்பதிகம்
uykait tiruppatikam