திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तरिसऩप् पतिकम्
tarisaṉap patikam
कलि विण्णप्पम्
kali viṇṇappam
Second Thirumurai

082. अपरात विण्णप्पम्
aparāta viṇṇappam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलकम् परवुम् पॊरुळेऎऩ् उऱवे ऎऩ्ऱऩ् उयिर्क्कुयिरे
  इलकम् परत्ते परम्परमाय् इऩ्प नटञ्सॆय् ऎम्इऱैये
  कलकम् परवुम् मऩत्तेऩैक् कैविट् टिटनी करुतुतियो
  तिलकम् परवुम् नुतऱ्पाकऩ् ऎऩ्प तरुळिऩ् तिऱत्तऩ्ऱे.
 • 2. अऩ्ऱोर् पॊरुळाय् अटियेऩै आट्कॊण् टरुळि अऱिवळित्ताय्
  इऩ्ऱो सिऱियेऩ् पिऴैकरुति इरङ्का तकऱ्ऱ ऎण्णुतियो
  कुऩ्ऱोर् अऩैय कुऱैसॆयिऩुम् कॊण्टु कुलम्पे सुतल्ऎन्दाय्
  नऩ्ऱो करुणैप् पॆरुङ्कटले आळाय् इन्द नायिऩैये.
 • 3. नाय्क्कुङ् कटैयेऩ् पिऴैअऩैत्तुम् नाटिल् तवत्ताल् नल्कियनल्
  ताय्क्कुम् कोपम् उऱुम्ऎऩ्ऩिल् यारे यॆऩ्पाल् सलियातार्
  वाय्क्कुम् करुणैक् कटल्उटैयाय् उऩ्पाल् अटुत्तेऩ् वलिन्दॆळिय
  पेय्क्कुम् तयवु पुरिकिऩ्ऱोय् आळ वेण्टुम् पेतैयैये.
 • 4. पेतैप् परुवत् तॆऩैवलियप् पिटित्ताट् कॊण्ट पॆरुमाऩे
  पोतैक् कऴिप्पाऩ् वीण्पुरियुम् पुलैयेऩ् पिऴैयैप् पॊऱुक्किलैयेल्
  वातैप् पटुम्ऎऩ् उयिरैउऩ्ऱऩ् मलर्त्ताळ् मुऩ्ऩर् मटिवित्ते
  ओतैक् कटल्सूऴ् उलकत्ते पऴिसूऴ् विप्पेऩ् उरैत्तेऩे.
 • 5. उरैत्तार् सिलर्सिऩ् ऩाळ्कऴिय उऱुवेम् ऎऩ्ऩ उरैत्तवरे
  नरैत्तार् इऱन्दार् अवर्तम्मै नाऩ्कण् टिरुन्दुम् नाणामे
  विरैत्ताळ् मलरैप् पॆऱलाम्ऎऩ् ऱॆण्णि वीणे इळैक्किऩ्ऱेऩ्
  तिरैत्ताऴ् कटलिऱ् पॆरुम्पिऴैये सॆय्तेऩ् ऎऩ्ऩ सॆय्वेऩे.
 • 6. सॆय्वेऩ् तीमै नलम्ऒऩ्ऱुम् तॆरियेऩ् तॆरिन्दु तॆळिन्दोरै
  वैवेऩ् अऩ्ऱि वाऴ्त्तेऩ्ऎऩ् वण्णम् इन्द वण्णम्ऎऩिल्
  उय्वेऩ् ऎऩ्प तॆव्वाऱॆऩ् उटैयाय् उय्वेऩ् उय्वित्ताल्
  नैवेऩ् अलतिङ् कॆऩ्सॆय्वेऩ् अन्दो ऎण्णि नलिवेऩे.
 • 7. ऎण्णि नलिवेऩ् निऩ्पातम् ऎन्नाळ् अटैवोम् ऎऩऎऩ्पाल्
  नण्णि नलिवैत् तविरायेल् ऎऩ्सॆय् तिटुवेऩ् नायकऩे
  कण्णि नलियप् पटुम्पऱवैक् काल्पोल् मऩक्काल् कट्टुण्णप्
  पण्णि नलञ्सेर् तिरुक्कूट्टम् पुकुत ऎऩिऩुम् परिन्दरुळे.
 • 8. परियुम् मऩत्ताल् करुणैनटम् परवुन् तॊण्टर् पतप्पणिये
  पुरियुम् इऩत्ता रॊटुङ्कूटिप् पुऩित ऩाक वेण्टुम्ऎऩत्
  तिरियुम् अटिमैस् सिऱियेऩुक् किरङ्का तिरुन्दाल् सिऩ्ऩाट्पिऩ्
  ऎरियुङ् कॊटुवाय् नरकत्तुक् कॆऩ्सॆय् वेऩ्ऎऩ् सॆय्वेऩे.
 • 9. ऎऩ्सॆय् तिटुवेऩ् पुलैनायेऩ् इयऱ्ऱुम् पिऴैकळ् ऎल्लाम्निऩ्
  पॊऩ्सॆय् मलर्त्ताळ् तुणैअन्दो पॊऱुत्तुक् करुणै पुरियातेल्
  पुऩ्सॆय् विळविप् पयऩिलियाय्प् पुऱत्तिऱ् किटत्ति ऎऩअटियार्
  वऩ्सॆय् उरैयिल् सिरिप्पार्मऱ् ऱतुकण् टॆङ्ङऩ् वाऴ्वेऩे.
 • 10. वाऴा मऩत्तिऩ् वऴिसॆऩ्ऱु वाळा नाळैक् कऴिक्किऩ्ऱ
  पाऴाम् उलकस् सिऱुनटैयिल् पावि येऩैप् पतिवित्ताय्
  ऊऴाम् ऎऩिल्ऎम् पॆरुमाऩे इऩ्ऩुम् विऩैयाल् ऒतिअऩैयेऩ्
  एऴाम् नरकुक् काळावेऩ् अल्लाल् पुकल्ऎऩ् ऎळियेऱ्के.
 • 11. ऎळियेऩ् करुणैत् तिरुनटञ्सॆय् इणैत्ताळ् मलर्कण् टितयमॆलाम्
  कळियेऩ् करुङ्कऱ् पाऱैऎऩक् किटक्किऩ् ऱेऩ्इक् कटैयेऩै
  अळिये पॆरुक आळुतियो आळ्कि लायो यातॊऩ्ऱुम्
  तॆळियेऩ् अन्दो अन्दोऎऩ् सॆय्वेऩ् विलङ्किऱ् सिऱियेऩे.
 • 12. सिऱियेऩ् पिऴैयैत् तिरुवुळत्ते तेर्न्दिङ् कॆऩ्ऩैस् सीऱुतियो
  ऎऱियेम् ऎऩक्कॊण् टिरङ्कुतियो इव्वा ऱव्वा ऱॆऩऒऩ्ऱुम्
  अऱियेऩ् अवलक् कटल्अऴुन्दि अन्दो अऴुङ्कि अयर्किऩ्ऱेऩ्
  पिऱियेऩ् ऎऩ्ऩैप् पिरिक्किऩुम्पिऩ् तुणैयुम् काणेऩ् पॆरुमाऩे.
 • 13. काणेऩ् निऩतु तिरुवरुळैक् कण्टार् तमतु कऴल्तलैमेल्
  पूणेऩ् उलकस् सिऱुनटैयिल् पोन्दु पॊय्ये पुकऩ्ऱन्दो
  वीणे सुऴऩ्ऱु मॆलिकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩे इऩ्ऩल् मिकस्सुमक्कुम्
  तूणे ऎऩइङ् कॆऩैवितित्ताय् ऎन्दाय् यातु सूऴ्वेऩे.
 • 14. सूऴ्वेऩ् निऩतु करुणैनटम् सूऴुम् पॆरियार् तमैस्सूऴ्न्दु
  वाऴ्वेऩ् ऎळियेऩ् कुऱिप्पिन्द वण्णम् ऎऩतु मऩक्कुरङ्को
  ताऴ्वेऩ् निऩैयुम् ताऴ्विप्पेऩ् अवलक् कटलिल् सलियामे
  वीऴ्वेऩ् ऎऩ्ऱाल् ऎम्पॆरुमाऩ् इतऱ्कॆऩ् सॆय्केऩ् विऩैयेऩे.
 • 15. विऩैये पॆरुक्किक् कटैनायेऩ् विटयस् सॆरुक्काल् मिकनीण्ट
  पऩैये ऎऩनिऩ् ऱुलर्किऩ्ऱेऩ् पावि येऩुक् करुळुतियो
  निऩैये निऩैयाप् पिऴैकरुति नॆकिऴ विटवे निऩैतियो
  अऩैये अऩैयाय् तिरुक्कुऱिप्पै अऱियेऩ् ईतॆऩ् ऱटियेऩे.
 • 16. अटियेऩ् मुटुकिस् सॆयुम्पिऴैकळ् अऩन्दम् अवऱ्ऱै अन्दोइक्
  कॊटियेऩ् निऩक्कुन्दॊऱुम्उळ्ळम् कुमैन्दु नटुङ्किक् कुलैकिऩ्ऱेऩ्
  सॆटियेऩ् मऩमो विऩैयोनिऩ् सॆयलो सॆय्कै तॆरियेऩ्वॆण्
  पॊटिये तिकऴुम् वटिवुटैयाय् यातु पुरिवेऩ् पुलैयेऩे.
 • 17. पुलैये पुरियुम् मऩम्पोऩ पोक्के अल्लाल् पुण्णियनल्
  निलैये अऱियेऩ् सिऱियेऩुक् करुळल् अऴको निऱैन्दकुण
  मलैये मणिये मरुन्देऎऩ् वाऴ्वे ऎल्लाम् वल्लोऩे
  कलैये करुतुम् कऴलुटैयाय् अरुळा मैयुम्निऩ् कटऩ्अऩ्ऱे.
 • 18. कटन्दाऴ् कयम्पोल् सॆरुक्किमयऱ् कटलिल् अऴुत्तिक् कटुविऩैयेऩ्
  मटन्दाऴ् मऩत्तो टुलैकिऩ्ऱेऩ् करैकण् टेऱुम् वकैअऱियेऩ्
  तॊटर्न्दार् ऎटुप्पार् ऎऩैयॆटुक्कुम् तुणैनिऩ् मलर्त्ताळ् तुणैकण्टाय्
  अटर्न्दार् तमक्कुम् अरुळ्किऩ्ऱोय् आणै आणै अटियेऩे.
 • 19. अटियार् इऩ्पम् अटैकिऩ्ऱार् अटियेऩ् ऒरुवऩ् अयर्किऩ्ऱेऩ्
  पटियार् पलरुम् पलपेसिस् सिरिया निऩ्ऱार् परन्दिरवुम्
  विटिया निऩ्ऱ तॆऩ्पुरिवेऩ् इऩ्ऩुङ् करुणै विळैत्तिलैये
  कॊटियार् पिऴैयुम् कुणमाकक् कॊण्टु मकिऴुम् कुणक्कुऩ्ऱे.
 • 20. कुऩ्ऱा निलैनिऩ् ऱरुळ्अटैन्दार् अऩ्पर् ऎल्लाम् कॊटियेऩ्नाऩ्
  नऩ्ऱाम् नॆऱिसॆऩ् ऱऱियाते मऩञ्सॆल् वऴिये नटक्किऩ्ऱेऩ्
  पॊऩ्ऱा मणिये अवर्क्करुळि ऎऩ्ऩै विटुत्तल् पुकऴऩ्ऱे
  ऎऩ्ऱाल् ऎऩक्के नकैतोऩ्ऱुम् ऎन्दाय् उळत्तुक् कॆऩ्ऩामे.
 • 21. ऎऩ्आ रुयिरुक् कुयिर्अऩैयाय् ऎऩ्ऩैप् पॊरुळाय् ऎण्णिमकिऴ्न्
  तन्नाळ् अटिमै कॊण्टळित्ताय् यार्क्को वन्द विरुन्दॆऩवे
  इन्नाळ् इरङ्का तिरुक्किऩ्ऱाय् ऎङ्के पुकुवेऩ् ऎऩ्पुरिवेऩ्
  निऩ्ऩाल् अऩ्ऱिप् पिऱर्तम्माल् वेण्टेऩ् ऒऩ्ऱुम् निऩ्मलऩे.
 • 22. निऩ्पाल् अटैन्दार् अऩ्पाले अटियार् ऎल्लाम् नॆटुविऩैयेऩ्
  वऩ्पाल् मऩप्पेय् तऩ्पाले वरुन्दिस् सुऴऩ्ऱु मयर्किऩ्ऱेऩ्
  तॆऩ्पाल् नोक्कि इऩ्पनटम् सॆय्युम् इऱैवा सिऱुवऩुक्का
  मुऩ्पाल् अमुतक् कटल्अळित्त मुतल्वा ऎऩ्ऩै मुऩ्ऩुतिये.

அபராத விண்ணப்பம் // அபராத விண்ணப்பம்

No audios found!