திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தரிசனப் பதிகம்
tarisaṉap patikam
கலி விண்ணப்பம்
kali viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

082. அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam

No audios found!