திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam
கருணை விண்ணப்பம்
karuṇai viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

083. கலி விண்ணப்பம்
kali viṇṇappam