திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தெய்வமணி மாலை
teyvamaṇi mālai
திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

053. கந்தர் சரணப்பத்து
kantar saraṇappattu