திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கந்தர் சரணப்பத்து
kantar saraṇappattu
சண்முகர் கொம்மி
saṇmukar kommi
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

054. திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal