திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुळ् विलासम्
tiruvaruḷ vilāsam
अम्मै तिरुप्पतिकम्
ammai tiruppatikam
Second Thirumurai

099. सिव सितम्पर सङ्कीर्त्तऩम्
siva sitampara saṅkīrttaṉam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटिस् सन्द विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलक मुञ्सरा सरमुम् निऩ्ऱुनिऩ्
  ऱुलवु किऩ्ऱपे रुलकम् ऎऩ्पतुम्
  कलकम् इऩ्ऱिऎङ् कणुनि ऱैन्दसिऱ्
  कऩम्वि ळङ्कुसिऱ् ककऩम् ऎऩ्पतुम्
  इलक ऒऩ्ऱिरण् टॆऩल्अ कऩ्ऱतोर्
  इणैयिल् इऩ्पमाम् इतयम् ऎऩ्पतुम्
  तिलकम् ऎऩ्ऱनङ् कुरुसि तम्परम्
  सिवसि तम्परम् सिवसि तम्परम्.
 • 2. वरमु ऱुञ्सुतन् तरसु कन्दरुम्
  मऩम टङ्कुसिऱ् कऩन टन्दरुम्
  उरमु ऱुम्पतम् पॆऱव ऴङ्कुपे
  रॊळिन टन्दरुम् वॆळिवि टन्दरुम्
  परमु ऱुङ्कुणङ् कुऱिक टन्दसिऱ्
  परम माकिये परवु मामऱैस्
  सिरमु ऱुम्परम् परसि तम्परम्
  सिवसि तम्परम् सिवसि तम्परम्.
 • 3. नित्ति यम्परा परनि रातरम्
  निर्क्कु णञ्सता निलय निट्कळम्
  सत्ति यम्कऩा कऩमि कुन्दतोर्
  तऱ्प रम्सिवम् समर सत्तुवम्
  वित्ति यञ्सुको तयनि केतऩम्
  विमलम् ऎऩ्ऱुनाल् वेत मुन्दॊऴुम्
  सित्ति यङ्कुसिऱ् कऩसि तम्परम्
  सिवसि तम्परम् सिवसि तम्परम्.
 • 4. अरुळ्अ ळित्तुमॆय् यऩ्पर् तम्मैउळ्
  ळङ्कै नॆल्लिपोल् आक्कु किऩ्ऱतुम्
  पॊरुळ्अ ळित्तुनाऩ् मऱैयिऩ् अन्दमे
  पुकलु किऩ्ऱतोर् पुकऴ्अ ळिप्पतुम्
  वॆरुळ्अ ळित्तिटा विमल ञाऩवाऩ्
  वॆळियि लेवॆळि विरवि निऱ्पताम्
  तॆरुळ्अ ळिप्पतुम् इरुळ्कॆ टुप्पतुम्
  सिवसि तम्परम् सिवसि तम्परम्.
 • 5. पॆत्त मुञ्सता मुत्ति युम्पॆरुम्
  पेत मायतोर् पोत वातमुम्
  सुत्त मुन्दॆऱा वित्त मुन्दरुम्
  सॊरूप इऩ्पमे तुय्क्कुम् वाऴ्क्कैयुम्
  नित्त मुन्दॆरिन् तुऱ्ऱ योकर्तम्
  निमल माकिमॆय्न् निऱैवु कॊण्टसिऱ्
  सित्त मुञ्सॆलाप् परम रासियम्
  सिवसि तम्परम् सिवसि तम्परम्.

சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம் // சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம்

No audios found!