திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिव सितम्पर सङ्कीर्त्तऩम्
siva sitampara saṅkīrttaṉam
कलैमकळार् तिरुप्पतिकम्
kalaimakaḷār tiruppatikam
Second Thirumurai

100. अम्मै तिरुप्पतिकम्
ammai tiruppatikam

  पतिऩाऩ्कुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलकिऩ्उयिर् वकैउवकै युऱइऩिय अरुळमुतम्
  उतवुम्आ ऩन्द सिवैये
  उवमैसॊल अरियऒरु पॆरियसिव नॆऱितऩै
  उणर्त्तुपे रिऩ्प नितिये
  इलकुपर अपरनिलै इसैयुम्अव रवर्परुवम्
  इयलुऱ उळङ्कॊळ् परैये
  इरुमैनॆऱि ऒरुमैयुऱ अरुमैपॆऱु पॆरुमैतऩै
  ईन्दॆऩै अळित्त अऱिवे
  कलकमुऱु सकसमल इरुळकल वॆळियाऩ
  काट्सिये करुणै निऱैवे
  कटकरट विमलकय मुकअमुतुम् अऱुमुकक्
  कनअमुतुम् उतवु कटले
  अलकिल्वळम् निऱैयुम्ऒरु तिल्लैयम् पतिमेवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 2. कऱ्पवैऎ लाङ्कऱ्ऱुळ् उणर्पवैऎ लामऩक्
  करिसऱ उणर्न्दु केट्टुक्
  काण्पवैऎ लाङ्कण्टु सॆय्पवैऎ लाञ्सॆय्तु
  करुनॆऱि अकऩ्ऱ पॆरियोर्
  पॊऱ्पवैऎ लाञ्सॆऩ्ऱु पुकल्पवैऎ लाङ्कॊण्टु
  पुरिपवै ऎलाम्पु रिन्दुऩ्
  पुकऴवैऎ लाम्पुकऴ्न् तुऱुमवैऎ लाम्उऱुम्
  पोतवै ऎलाम्अ रुळुवाय्
  निऱ्पवैऎ लाम्निऱ्प असैपवैऎ लाम्असैय
  निऱैपवै ऎलाञ्सॆय् निलैये
  निऩैपवैऎ लाम्नॆकिऴ नॆऱिअवैऎ लाम्ओङ्कुम्
  नित्तिया ऩन्द वटिवे
  अऱ्पुटैय अटियर्पुकऴ् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 3. इक्कणम्इ रुन्दइम् मॆय्यॆऩ्ऱ पॊय्क्कूरै
  इऩिवरु कणप्पो तिले
  इटियाति रुक्कुमो इटियुमो ऎऩ्सॆय्कोम्
  ऎऩ्सॆय्कोम् इटियुम् ऎऩिल्याम्
  तॆक्कणम् नटक्कवरुम् अक्कणम् पॊल्लात
  तीक्कणम् इरुप्प तॆऩ्ऱे
  सिन्दैनैन् तयरात वण्णम्नल् अरुळ्तन्द
  तिकऴ् परम सिवसत्तिये
  ऎक्कणमुम् एत्तुम्ऒरु मुक्कणि परम्परै
  इमासल कुमारि विमलै
  इऱैविपै रविअमलै ऎऩमऱैकळ् एत्तिट
  इरुन्द रुळ्तरुन् तेविये
  अक्कणुतल् ऎम्पिराऩ् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 4. पॊय्यात मॊऴियुम्मयल् सॆय्यात सॆयलुम्वीण्
  पोकात नाळुम् विटयम्
  पुरियात मऩमुम्उट् पिरियात सान्दमुम्
  पुन्दितळ रात निलैयुम्
  ऎय्यात वाऴ्वुम्वे ऱॆण्णात निऱैवुम्निऩै
  ऎऩ्ऱुम्मऱ वात नॆऱियुम्
  इऱवात तकवुम्मेऱ् पिऱवात कतियुम्इव्
  एऴैयेऱ् करुळ्सॆय् कण्टाय्
  कॊय्यातु कुवियातु कुमैयातु मणम्वीसु
  कोमळत् तॆय्व मलरे
  कोवात मुत्तमे कुऱैयात मतियमे
  कोटात मणिवि ळक्के
  ऐयाऩ ऩम्कॊण्ट तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 5. पवमाऩ ऎऴुकटल् कटन्दुमेऱ् कतियाऩ
  पतिनिलै अणैन्दु वाऴप्
  पकलाऩ सकलमुटऩ् इरवाऩ केवलप्
  पकैयुन् तटात पटिओर्
  तवमाऩ कलऩिल्अरुळ् मीकाम ऩाल्अलतु
  तमियेऩ् नटत्त वरुमो
  ताऩा नटक्कुमो ऎऩ्सॆय्केऩ् निऩ्तिरुस्
  सरणमे सरणम् अरुळ्वाय्
  उवमाऩ मऱ्ऱपर सिवमाऩ सुत्तवॆळि
  उऱवाऩ मुत्तर् उऱवे
  उरुवाऩ अरुवाऩ ऒरुवाऩ ञाऩमे
  उयिराऩ ऒळियिऩ् उणर्वे
  अवमाऩ नीक्किअरुळ् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 6. सूरिट्ट नटैयिल्ऎऩ् पोरिट्ट मऩतैनाऩ्
  सॊल्लिट्ट मुटऩ्अ णैत्तुत्
  तुऩ्ऱिट्ट मोऩम्ऎऩुम् नऩ्ऱिट्ट अमुतुण्टु
  सुम्मा इरुत्ति ऎऩ्ऱाल्
  कारिट्टि तऱ्कुमुऩ् यारिट्ट सापमो
  कण्टिलेऩ् अम्मम् मओर्
  कणमेऩुम् निल्लातु पॊल्लातु पुवियिल्
  कऱङ्कॆ ऩस्सुऴल् किऩ्ऱते
  तारिट्ट नीअरुळ् सीरिट्टि टाय्ऎऩिल्
  ताऴ्पिऱवि तऩ्ऩिल् अतुताऩ्
  तऩ्ऩैवीऴ्त् तुवतऩ्ऱि ऎऩ्ऩैयुम् वीऴ्त्तुम्इत्
  तमिय ऩेऩ्ऎऩ् सॆय्कुवेऩ्
  आऱिट्ट सटैयाळर् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 7. मायैऎऩुम् इरविल्ऎऩ् मऩैयकत् तेविटय
  वातऩैऎ ऩुङ्कळ् वर्ताम्
  वन्दुमऩ अटिमैयै ऎऴुप्पिअव ऩैत्तमतु
  वसमाक उळवु कण्टु
  मेयमति ऎऩुम्ऒरु विळक्किऩै अवित्तॆऩतु
  मॆय्न्निलैस् साळि कैऎलाम्
  वेऱुऱ उटैत्तुळ्ळ पॊरुळ्ऎलाम् कॊळ्ळैकॊळ
  मिकनटुक् कुऱ्ऱु निऩैये
  नेयम्उऱ ओवातु कूवुकिऩ् ऱेऩ्सऱ्ऱुम्
  निऩ्सॆविक् केऱ इलैयो
  नीतिइलै योतरुम नॆऱियुम्इलै योअरुळिऩ्
  निऱैवुम्इलै योऎऩ् सॆय्केऩ्
  आयमऱै मुटिनिऩ्ऱ तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 8. वॆव्विऩैक् कीटाऩ कायम्इतु मायम्ऎऩ
  वेत मुतल्आ कमम्ऎलाम्
  मिकुपऱैअ ऱैन्दुम्इतु वॆयिल्मञ्सळ् निऱम्ऎऩुम्
  विवेकर् सॊऱ्केट् टऱिन्दुम्
  कव्वैपॆऱु कटलुलकिल् वैरमलै ऒत्तवर्
  कणत्तिटै इऱत्तल् पलकाल्
  कण्णुऱक् कण्टुम्इप् पुलैउटलिऩ् माऩम्ओर्
  कटुअळवुम् विटुव तऱियेऩ्
  ऎव्वम्उऱु सिऱियऩेऩ् एऴैमति ऎऩ्ऩमति
  इऩ्ऩमति ऎऩ्ऱु णर्किलेऩ्
  इन्दमति कॊण्टुनाऩ् ऎन्दवकै अऴियात
  इऩ्पनिलै कण्टु मकिऴ्वेऩ्
  अव्वियम्अ कऱ्ऱिअरुळ् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 9. ऒळिमरुवुम् उऩतुतिरु वरुळ्अणुत् तुणैयेऩुम्
  उऱ्ऱिटिल् सिऱुतु रुम्पुम्
  उलकम् पटैत्तल्मुतल् मुत्तॊऴिल् इयऱ्ऱुम्ऎऩ
  उयर्मऱैकळ् ओर्अ ऩन्दम्
  तॆळिवुऱमु ऴक्कअतु केट्टुनिऩ् तिरुवटित्
  तियाऩम् इल्ला मल्अवमे
  सिऱुतॆय्व नॆऱिसॆल्लुम् माऩिटप् पेय्कळ्पाल्
  सेरामै ऎऱ्क रुळुवाय्
  कळिमरुवुम् इमयवरै अरैयऩ्मकळ् ऎऩवरु
  करुणैतरु कलाप मयिले
  करुतुम्अटि यवर्इतय कमलमलर् मिसैअरुट्
  कलैकि ळरवळर् अऩ्ऩमे
  अळिनऱैकॊळ् इतऴिवऩै तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.
 • 10. नीऱणिन् तॊळिर्अक्क मणितरित् तुयर्सैव
  नॆऱिनिऩ्ऱु ऩक्कु रियओर्
  निमलमुऱुम् ऐन्दॆऴुत् तुळ्निलैयु ऱक्कॊण्टु
  निऩ्ऩटिप् पूसै सॆय्तु
  वीऱणिन् तॆऩ्ऱुम्ऒरु तऩ्मैपॆऱु सिवञाऩ
  वित्तकर्प तम्पर वुम्ओर्
  मॆय्स्सॆल्व वाऴ्क्कैयिल् विरुप्पमुटै येऩ्इतु
  विरैन्दरुळ वेण्टुम् अमुते
  पेऱणिन् तयऩ्मालुम् इन्दिरऩुम् अऱिवरिय
  पॆरुमैयै अणिन्द अमुते
  पिरसमलर् मकळ्कलैसॊल् मकळ्विसय मकळ्मुतल्
  पॆण्कळ्सिरम् मेवुम् मणिये
  आऱणिन् तिटुसटैयर् तिल्लैयम् पतिमरुवुम्
  अण्णलार् मकिऴुम् मणिये
  अकिलाण्ट मुम्सरा सरमुम्ईऩ् ऱरुळ्परसि
  वाऩन्द वल्लि उमैये.

அம்மை திருப்பதிகம் // அம்மை திருப்பதிகம்

No audios found!