திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவ பரம்பொருள்
siva paramporuḷ
முறையீட்டுக் கண்ணி
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

079. நடராஜ அலங்காரம்
naṭarāja alaṅkāram