திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடராஜ அலங்காரம்
naṭarāja alaṅkāram
திருவடிக் கண்ணி
tiruvaṭik kaṇṇi
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

080. முறையீட்டுக் கண்ணி
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi