திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவடிக் கண்ணி
tiruvaṭik kaṇṇi
மங்களம்
maṅkaḷam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

082. பேரன்புக் கண்ணி
pēraṉpuk kaṇṇi