திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
முறையீட்டுக் கண்ணி
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
பேரன்புக் கண்ணி
pēraṉpuk kaṇṇi
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

081. திருவடிக் கண்ணி
tiruvaṭik kaṇṇi