திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¦Åñ½¢Ä¡
veṇṇilā
º¢Ä¾¡ …õÅ¡¾õ
silatā shamvātam
Second Thirumurai

105. ¿§¼º÷ ¦¸¡õÁ¢
naṭēsar kommi

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. ¦¸¡õÁ¢Â Êô¦Àñ¸û ¦¸¡õÁ¢ ÂÊ - þÕ
  ¦¸¡í¨¸Ì Öí¸§Å ¦¸¡õÁ¢ ÂÊ.
 • ÀøÄÅ¢ ±ÎôÒ
 • 2. ¿õ¨Á ¡Ùõ¦À¡ý ÉõÀÄ Å¡½¨É
  ¿¡Êì ¦¸¡õÁ¢Â ÊÔí¸ Ê - À¾õ
  À¡Êì ¦¸¡õÁ¢Â ÊÔí¸ Ê. - ¦¸¡õÁ¢
 • ¸ñ½¢¸û
 • 3. ¸¡Á Á¸üȢ à ÉÊ - º¢Å
  ¸¡Á º×ó¾Ã¢ §¿Â ÉÊ
  Á¡Á¨È §Â¡Ð¦ºù Å¡Â ÉÊ - Á½¢
  Áý¦ÈÛ »¡ÉÅ¡ ¸¡Â ÉÊ. - ¦¸¡õÁ¢
 • 4. ¬Éó¾ò ¾¡ñ¼Å რÉÊ - ¿¨Á
  ¬ð¦¸¡ñ ¼ÕǢ §¾ƒ ÉÊ
  Å¡Éó¾ Á¡Á¨Ä Áí¨¸ Á¸¢ú - ÅÊ
  Å¡ÇÉ ÊÁ½ Å¡Ç ÉÊ. - ¦¸¡õÁ¢
 • 5. ¸ø¨Äì ¸É¢Å¢ìÌï Íò¾ ÉÊ - ÓÊ
  ¸í¨¸ì ¸ÕǢ ¸÷ò¾ ÉÊ
  ¾¢ø¨Ä ¾õÀà º¢ò¾ ÉÊ - §¾Å
  º¢í¸Á ÊÔÂ÷ ¾í¸ ÁÊ. - ¦¸¡õÁ¢
 • 6. ¦Àñ¦½¡Õ À¡ø¨Åò¾ Áò¾ ÉÊ - º¢Ú
  À¢û¨Çì ¸È¢¦¸¡ñ¼ À¢ò¾ ÉÊ
  ¿ñ½¢ ¿Áì¸Õ Çò¾ ÉÊ - Á¢¸
  ¿øÄÉ Ê¦ÂøÄ¡õ ÅøÄ ÉÊ.. - ¦¸¡õÁ¢
 • 7. «õÀÄò ¾¡¼ø¦ºö ³Â ÉÊ - «ýÀ÷
  «ýÒì ¦¸Ç¢¾Õ ¦Áö ÉÊ
  Ðõ¨À ÓÊ츽¢ à ÉÊ - ÍÂï
  §º¡¾¢Â ÊÀÃï §º¡¾¢ ÂÊ. - ¦¸¡õÁ¢
 • 8. ¦¸¡õÁ¢Â Êô¦Àñ¸û ¦¸¡õÁ¢ ÂÊ - þÕ
  ¦¸¡í¨¸Ì Öí¸§Å ¦¸¡õÁ¢ ÂÊ.

நடேசர் கொம்மி // நடேசர் கொம்மி