திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
À¡í¸¢Â÷ì ¸È¢×Úò¾ø
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
¿§¼º÷ ¦¸¡õÁ¢
naṭēsar kommi
Second Thirumurai

104. ¦Åñ½¢Ä¡
veṇṇilā

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. ¾ý¨ÉÂÈ¢ó ¾¢ýÀÓÈ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ´Õ
  ¾ó¾¢Ã¿£ ¦º¡øħÅñÎõ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 2. ¿¡¾ÓÊ §ÁÄ¢Õó¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «í§¸
  ¿¡ÛõÅà §Åñθ¢ý§Èý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 3. ºîº¢¾¡Éó ¾ì¸¼Ä¢ø ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ¿¡Ûó
  ¾¡úóÐÅ¢Æ §Åñθ¢ý§Èý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 4. þáôÀ¸Ä¢ø Ä¡Å¢¼ò§¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ¿¡Ûõ
  þÕ츦Åñ½¢ šθ¢ý§Èý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 5. §¾Í¿¢È Á¡ö¿¢¨Èó¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ¿¡Ûï
  º¢ÅÁÂÁ ¾¡öÅ¢¨Æó§¾ý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 6. §À¡¾¿Î çÊÕó¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ÁÄô
  §À¡¾ÁÈ §Åñθ¢ý§Èý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 7. ¬ÕÁÈ¢ ¡ÁÄ¢í§¸ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «Õ
  Ç¡Ç÷ÅÕ Å¡§Ã¡¦º¡øÄ¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 8. «ó¾Ãí¸ §º¨Å¦ºö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ¦Âí¸û
  ³Â÷ÅÕ Å¡§Ã¡¦º¡øÄ¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 9. §Å¾ÓÊ §ÁÄ¢Õó¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ÁÄ
  §Å¨¾ÔÇ §ÅЦº¡øÄ¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 10. Ìñ¼Ä¢ôÀ¡ø ¿¢ýÈ¢ÄíÌõ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «ó¾ì
  Ìñ¼Ä¢ôÀ¡ø §Åñθ¢ý§Èý ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 11. ¬¾¢Âó¾ ¦ÁýÚ¨Ãò¾¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «ó¾
  ¬¾¢Âó¾ Á¡Å¦¾ýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 12. Å¢ò¾¢Ä¡Á §ÄÅ¢¨Çó¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ¿£¾¡ý
  Å¢¨Çó¾Åñ½ §ÁЦº¡øÄ¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 13. Óô¦À¡ÕÙ ¦Á¡ýȦ¾ýÀ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «ó¾
  ãýÚ¦Á¡ýÈ¡ö ÓÊ󾦾ýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 14. ¿¡ÉÐÅ¡ö ¿¢üÌõÅñ½õ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ´Õ
  »¡É¦¿È¢ ¦º¡øÖ¸ñ¼¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 15. »¡ÉÁ Á¡öÅ¢ÇíÌõ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ±ý¨É
  ¿¡ÉÈ¢Âî ¦º¡øÖ¸ñ¼¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 16. Å¡º¢Å¡º¢ ¦ÂýÚ¨Ãò¾¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «ó¾
  Å¡º¢¦ÂýÉ §À͸ñ¼¡ö ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 17. ³ó¾¨ÄôÀ¡õ À¡ðθ¢ýÈ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «Å÷
  «õÀÄò¾¢ø ¿¢ýȦ¾ýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 18. µ¦ÃØò¾¢ ¨ÄóÐñ¦¼ýÀ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «Ð
  °¨Á¦ÂØò ¾¡Å¦¾ýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 19. «õÀÄò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «Å÷
  ¬Î¸¢ýÈ Åñ½¦ÁýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 20. «ó¾Ãò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - «Å÷
  ¬ÎõŨ¸ ±ôÀʧ¡ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 21. «ÏÅ¢ÄÏ Å¡Â¢Õó¾¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ±íÌõ
  ¬¸¢¿¢ýÈ Åñ½¦ÁýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 22. «ñ¼À¸¢ Ãñ¼¦ÁøÄ¡õ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ³Â÷
  ¬ð¼¦ÁýÚ ¦º¡øŦ¾ýÉ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.
 • 23. «õÀÃò¾¢ ġθ¢ýÈ¡÷ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å - ±ý¨É
  ¬ðθ¢ýÈ¡÷ þõÀÃò§¾ ¦Åñ½¢Ä¡ §Å.

வெண்ணிலாக் கண்ணி // வெண்ணிலா