திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सल्लाप लकरि
sallāpa lakari
तलैमकळिऩ् मुऩ्ऩ मुटिपु
talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu
Second Thirumurai

112. वेट्कैक् कॊत्तु
vēṭkaik kottu

  तलैमकळ् पाङ्कियॊटु कूऱल्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटिस् सन्द विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. विण्पटैत्त पॊऴिऱ्ऱिल्लै183 अम्पलत्ताऩ् ऎवर्क्कुम्
  मेलाऩाऩ् अऩ्परुळम् मेवुनट राजऩ्
  पण्पटैत्त ऎऩैअऱिया इळम्परुवन् तऩिले
  परिन्दुवन्दु मालैयिट्टाऩ् पार्त्तऱियाऩ् मीट्टुम्
  पॆण्पटैत्त पॆण्कळॆल्लाम् अवमतित्ते वलतु
  पेसुकिऩ्ऱार् कूसुकिऩ्ऱेऩ् पिस्सिऎऩल् आऩेऩ्
  कण्पटैत्तुम् कुऴियिल्विऴक् कणक्कुम्उण्टो अवऩ्ऱऩ्
  कणक्कऱिन्दुम् विटुवेऩो कण्टाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 2. सीत्तमणि अम्पलत्ताऩ् ऎऩ्पिराण नातऩ्
  सिवपॆरुमाऩ् ऎम्पॆरुमाऩ् सॆल्वनट राजऩ्
  वाय्त्तऎऩ्ऩै अऱियात इळम्परुवन् तऩिले
  मकिऴ्न्दुवन्दु मालैयिट्टाऩ् मऱित्तुम्मुकम् पाराऩ्
  आय्त्तकलै कऱ्ऱुणर्न्द अणङ्कऩैयार् तमक्कुळ्
  आर्सॆय्त पोतऩैयो आऩालुम् इतुकेळ्
  काय्त्तमरम् वळैयात कणक्कुम्उण्टो अवऩ्ऱऩ्
  कणक्कऱिन्दुम् विटुवेऩो कण्टाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 3. ऎऩ्ऩुयिरिल् कलन्दुकलन् तिऩिक्किऩ्ऱ पॆरुमाऩ्
  ऎऩ्इऱैवऩ् पॊतुविल्नटम् इयऱ्ऱुम्नट राजऩ्
  तऩ्ऩैअऱि याप्परुवत् तॆऩ्ऩैमणम् पुरिन्दाऩ्
  तऩैअऱिन्द परुवत्ते ऎऩैअऱिय विरुम्पाऩ्
  पिऩ्ऩैअऩ्ऱि मुऩ्ऩुम्ऒरु पिऴैपुरिन्देऩ् इल्लै
  पॆण्परिता पङ्काणल् पॆरुन्दकैक्कुम् अऴको
  कऩ्ऩल्ऎऩ्ऱाल् कैक्किऩ्ऱ कणक्कुम्उण्टो अवऩ्ऱऩ्
  कणक्कऱिन्दुम् विटुवेऩो कण्टाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 4. तॆरुळमुतत् तऩियोकर् सिन्दैयिलुम् ञाऩस्
  सॆल्वर्अऱि विटत्तुम्नटञ् सॆय्युम्नट राजऩ्
  अरुळमुतम् अळिप्पऩ्ऎऩ्ऱे अऩ्ऱुमणम् पुणर्न्दाऩ्
  अळित्तऱियाऩ् अणुत्तुणैयुम् अऩुपवित्तुम् अऱियेऩ्
  मरुळुटैयाऩ् अल्लऩ्ऒरु वञ्सकऩुम् अल्लऩ्
  मऩम्इरक्कम् मिकउटैयाऩ् वल्विऩैयेऩ् अळविल्
  इरुळुटैयार् पोलिरुक्कुम् इयल्पॆऩ्ऩै अवऩ्ऱऩ्
  इयल्पऱिन्दुम् विटुवेऩो इऩित्ताऩ्ऎऩ् तोऴी.
 • 5. सिऩ्मयमाम् पॊतुविऩिले तऩ्मयमाय् निऩ्ऱु
  तिरुनटञ्सॆय् पॆरुङ्रुणैस् सॆल्वनट राजऩ्
  ऎऩ्मयम्नाऩ् अऱियात इळम्परुवन् तऩिले
  ऎऩ्ऩैमणम् पुरिन्दऩऩ्ई तॆल्लारुम् अऱिवार्
  इऩ्मयम्इल् लातवर्पोल् इऩ्ऱुमणन् तरुळाऩ्
  इऱैअळवुम् पिऴैपुरिन्देऩ् इल्लैअवऩ् इतयम्
  कऩ्मयमो अऩ्ऱुसुवैक् कऩिमयमे ऎऩ्ऩुम्
  कणक्कऱिन्दुम् विटुवेऩो कण्टाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 6. ऎऩ्कुणत्ताऩ् ऎल्लार्क्कुम् इऱैवऩ्ऎल्लाम् वल्लाऩ्
  ऎऩ्अकत्तुम् पुऱत्तुम्उळाऩ् इऩ्पनट राजऩ्
  पॆण्कुणत्तै अऱियात इळम्परुवन् तऩिले
  पिस्सेऱ्ऱि मणम्पुरिन्दाऩ् पॆरितुकळित् तिरुन्देऩ्
  वण्कुणत्ताल् अऩुपवम्नाऩ् अऱियनिऩ्ऱ पॊऴुतिल्
  वन्दऱियाऩ् इऩ्पम्ऒऩ्ऱुम् तन्दऱियाऩ् अवऩुम्
  वॆण्कुणत्ताऩ् अल्लऩ्मिकु नल्लऩ्ऎऩप् पलकाल्
  विऴित्तऱिन्दुम् विटुवेऩो विळम्पाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 7. पॊय्यात पुकऴुटैयाऩ् पॊतुविल्नटम् पुरिवाऩ्
  पुण्णियर्पाल् नण्णियनऱ् पुऩितनट राजऩ्
  कॊय्यात अरुम्पऩैय इळम्परुवन् तऩिले
  कुऱित्तुमणम् पुरिन्दऩऩ्नाऩ् मऱित्तुम्वरक् काणेऩ्
  सॆय्यात सॆय्कैऒऩ्ऱुम् सॆय्तऱियेऩ् सिऱितुम्
  तिरुवुळमे अऱियुम्मऱ्ऱॆऩ् ऒरुउळत्तिऩ् सॆयल्कळ्
  नैयात ऎऩ्ऱऩ्उयिर् नातऩ्अरुट् पॆरुमै
  नाऩऱिन्दुम् विटुवेऩो नविलाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 8. कण्णऩैयाऩ् ऎऩ्ऩुयिरिल् कलन्दुनिऩ्ऱ कणवऩ्
  कणक्कऱिवाऩ् पिणक्कऱियाऩ् करुणैनट राजऩ्
  तण्णऩैयाम् इळम्परुवन् तऩ्ऩिल्ऎऩैत् तऩित्तुत्
  ताऩेवन् तरुळ्पुरिन्दु तऩिमालै पुऩैन्दाऩ्
  पॆण्णऩैयार् कण्टपटि पेसवुम्नाऩ् कूसाप्
  पॆरुमैयॊटुम् इरुन्देऩ्ऎऩ् अरुमैऎलाम् अऱिन्दाऩ्
  उण्णऩैया वकैवरवु ताऴ्त्तऩऩ्इऩ् ऱवऩ्ऱऩ्
  उळम्अऱिन्दुम् विटुवेऩो उरैयाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 9. ऊऩ्मऱन्द उयिरकत्ते ऒळिनिऱैन्द ऒरुवऩ्
  उलकमॆलाम् उटैयवऩ्ऎऩ् ऩुटैयनट राजऩ्
  पाऩ्मऱन्द सिऱियइऩम् परुवमतिऩ् मालैप्
  परिन्दणिन्दाऩ् तॆरिन्दतऩिप् परुवमितिऱ् परियाऩ्
  ताऩ्मऱन्दाऩ् ऎऩिऩुम्इङ्कु नाऩ्मऱक्क माट्टेऩ्
  तवत्तेऱि अवत्तिऴियस् सम्मतमुम् वरुमो
  कोऩ्मऱन्द कुटियेपोल् मिटियेऩ्नाऩ् अवऩ्ऱऩ्
  कुणम्अऱिन्दुम् विटुवेऩो कूऱाय्ऎऩ् तोऴी.
 • 10. तऩित्तपर नातमुटित् तलत्तिऩ्मिसैत् तलत्ते
  तलैवरॆलाम् वणङ्कनिऩ्ऱ तलैवऩ्नट रासऩ्
  इऩित्तसुकम् अऱिन्दुकॊळा इळम्परुवन् तऩिले
  ऎऩ्पुरुव नटुइरुन्दाऩ् पिऩ्पुकण्टेऩ् इल्लै
  अऩित्तम्इला इस्सरितम् यार्क्कुरैप्पेऩ् अन्दो
  अवऩ्अऱिवाऩ् नाऩ्अऱिवेऩ् अयलऱिवार् उळरो
  तुऩित्तनिलै विटुत्तॊरुकाल् सुत्तनिलै अतऩिल्
  सुकङ्कण्टुम् विटुवेऩो सॊल्लाय्ऎऩ् तोऴी.

  • 183. इऱुक्कम् इरत्तिऩ मुतलियार्क्कु 26-11-1866 इल् वरैन्द तिरुमुकत्तिल् 'विण्पटैत्त पॊऴिऱ्ऱिल्लै अम्पलत्ताऩ् ऎवर्क्कु मेलाऩा ऩऩ्परुळ मेवु नटराजऩ् ऎऩल् वेण्टुम् ' ऎऩ वळ्ळऱ्पॆरुमाऩ् तिरुत्तमॊऩ्ऱै अरुळियुळ्ळार्. तिरु अरुट्पा उरैनटैप्पकुति, ऊरऩ् अटिकळ् पतिप्पु पक्कम्, 399 काण्क. ऎऩिऩुम् 1867 तॊ. वे. मुतऱ् पतिप्पिल् ' विण्पटैत्त पुकऴ्त्तिल्लै ' ऎऩ्ऱे अस्साकियुळ्ळतु. पिऩ्वन्द पतिप्पुकळिलुम् अव्वाऱे. आ. पा. मट्टुम् पॆरुमाऩिऩ् तिरुत्तत्तैप् पिऩ्पऱ्ऱि ' विण् पटैत्त पॊऴिऱ्ऱिल्लै ' ऎऩप् पतिप्पित्तुळ्ळार्.

வேட்கைக் கொத்து // வேட்கைக் கொத்து

No audios found!