திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नऱ्ऱाय् कवऩ्ऱतु
naṟṟāy kavaṉṟatu
वेट्कैक् कॊत्तु
vēṭkaik kottu
Second Thirumurai

111. सल्लाप लकरि
sallāpa lakari

  कलिनिलैत्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सुन्दर नीऱणि सुन्दरर् नटऩत् तॊऴिल्वल्लार्
  वन्दऩर् इङ्के वन्दऩम् ऎऩ्ऱेऩ् मातेनी
  मन्दणम् इतुकेळ् अन्दऩम् इलनम् वाऴ्वॆल्लाम्
  अन्दरम् ऎऩ्ऱार् ऎऩ्ऩटि अम्मा अवर्सूते.
 • 2. नम्पल माम्ऎऩ नऩ्मऩै पुक्कार् नटराजर्
  ऎम्पल मावीर् ऎम्पॆरु माऩी रेऎऩ्ऱेऩ्
  वम्पल मटवाय् ऎम्मुटै इऩ्प वाऴ्वॆल्लाम्
  अम्पलम् ऎऩ्ऱार् ऎऩ्ऩटि अम्मा अवर्सूते.

சல்லாப லகரி // சல்லாப லகரி