திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऩित् तिरुविरुत्तम्
taṉit tiruviruttam
अरुळ्निलै विळक्कम्
aruḷnilai viḷakkam
Second Thirumurai

095. अऱनिलै विळक्कम्
aṟanilai viḷakkam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मरुवाणैप् पॆण्णाक्कि ऒरुकणत्तिल् कण्विऴित्तु वयङ्कुम् अप्पॆण्
  उरुवाणै उरुवाक्कि इऱन्दवरै ऎऴुप्पुकिऩ्ऱ उऱुव ऩेऩुम्
  करुवाणै युऱइरङ्का तुयिरुटम्पैक् कटिन्दुण्णुङ् करुत्त ऩेल्ऎङ्
  कुरुवाणै ऎमतुसिवक् कॊऴुन्दाणै ञाऩिऎऩक् कूऱॊ णाते.

  • 184. इऱुक्कम् इरत्तिऩ मुतलियार्क्कु वरैन्द तिरुमुकमॊऩ्ऱिऩ् तॊटक्कत्तिल्पॆरुमाऩ् इप्पाटलै ऎऴुतियरुळियुळ्ळार्.

அறநிலை விளக்கம் // அறநிலை விளக்கம்

No audios found!