திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुप्पुकऴ्स्सि
tiruppukaḻchsi
अऱनिलै विळक्कम्
aṟanilai viḷakkam
Second Thirumurai

094. तऩित् तिरुविरुत्तम्
taṉit tiruviruttam

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नीर्पूत्त वेणियुम् आऩन्दम् पूत्तु निऱैमतियिऩ्
  सीर्पूत् तमुत इळनकै पूत्त तिरुमुकमुम्
  पार्पूत्त पस्सैप् पसुङ्कॊटि पूत्तसॆम् पाकमुम्ओर्
  कार्पूत्त कण्टमुम् कण्पूत्त कालुम्ऎऩ् कण्विरुन्दे.
 • 2. वीऴाक ञाऩ्ऱसॆव् वेणिप् पिराऩ्ऎऩ् विऩैइरण्टुम्
  कीऴाक नाऩ्अतऩ् मेलाक नॆञ्सक् किलेसमॆल्लाम्
  पाऴाक इऩ्पम् पयिराक वाय्क्किल्अप् पाऱ्पिऱवि
  एऴाक अऩ्ऱिमऱ् ऱॆट्टाक इङ्कॆऩ्ऩै ऎऩ्सॆयुमे.
 • 3. आयिरङ् कार्मुकिल् नीर्विऴि नीर्तर ऐयनिऩ्पाल्
  सेयिरङ् कार्ऎऩक् कॆऩ्ऱेनिऩ् पॊऱ्पतम् सिन्दिक्किऩ्ऱेऩ्
  नीइरङ् काय्ऎऩिल् ऎऩ्सॆय्कु वेऩ्इन् निलत्तिऱ्पॆऱ्ऱ
  ताय्इरङ् काळ्ऎऩ्प तुण्टोतऩ् पिळ्ळै तळर्स्सिकण्टे.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 4. सॆम्पवळत् तऩिक्कुऩ्ऱे अरुळा ऩन्दस्
  सॆऴुङ्कऩिये मुक्कणुटैत् तेवे मूवा
  अम्पुविनीर् अऩल्वळिवाऩ् आति याय
  अरसेऎऩ् आरुयिर्क्कोर् अरण माकुम्
  सम्पुसिव सयम्पुवे सङ्क रावॆण्
  सैलम्वळर् तॆय्वतवाऩ् तरुवे मिक्क
  वम्पविऴ्मॆऩ् कुऴल्ऒरुपाल् विळङ्क ओङ्कुम्
  मऴविटैमेल् वरुङ्काट्सि वऴङ्कु वाये.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 5. नीटुकिऩ्ऱ मामऱैयुम् नॆटुमालुम् तिसैमुकऩुम् निमल वाऴ्क्कै
  नाटुकिऩ्ऱ मुऩिवररुम् उरुत्तिररुम् तेटअरुळ् नाट्टङ् कॊण्टु
  पाटुकिऩ्ऱ मॆय्यटियर् उळम्विरुम्पि आनन्दप् पटिव माकि
  आटुकिऩ्ऱ मामणियै आरमुतै निऩैन्दुनिऩैन् तऩ्पु सॆय्वाम्.
 • वेऱु
 • 6. मऱैमुटि विळक्के पोऱ्ऱि माणिक्क मलैये पोऱ्ऱि
  कऱैमणि कण्ट पोऱ्ऱि कण्णुतऱ् करुम्पे पोऱ्ऱि
  पिऱैमुटिस् सटैकॊण् टोङ्कुम् पेररुट् कुऩ्ऱे पोऱ्ऱि
  सिऱैतविर्त् तॆऩैयाट् कॊण्ट सिवसिव पोऱ्ऱि पोऱ्ऱि.
 • ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 7. सॆय्वकै अऱियेऩ् मऩ्ऱुण्मा मणिनिऩ्
  तिरुवुळक् कुऱिप्पैयुन् तॆरियेऩ्
  उय्वकै अऱियेऩ् उणर्विलेऩ् अन्दो
  उऱुकण्मेल् उऱुङ्कॊल्ऎऩ् ऱुलैन्देऩ्
  मॆय्वकै अटैयेऩ् वेऱॆवर्क् कुरैप्पेऩ्
  विऩैयऩेऩ् ऎऩ्सॆय विरैकेऩ्
  पॊय्वकै उटैयेऩ् ऎङ्ङऩम् पुकुकेऩ्
  पुलैयऩेऩ् पुकल्अऱि येऩे.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 8. नितियैनिऩैन् तुऩैमऱन्द मतियैनिऩैन् तऴुकेऩो निमला ऩन्दक्
  कतियैइकऴ्न् तिरुळ्विऴैन्द वितियैनिऩैन् तऴुकेऩो कण्पोल् वाय्न्द
  पतियैउऩैप् पाटात पाट्टैनिऩैन् तऴुकेऩो पटिऱ्ऱु नॆञ्सस्
  सतियैनिऩैन् तऴुकेऩो यातुकुऱित् तऴुकेऩ्इत् तमिय ऩेऩे.
 • वेऱु
 • 9. ताय्तटै ऎऩ्ऱेऩ् पिऩ्ऩर्त् तारमे तटैऎऩ् ऱेऩ्नाऩ्
  सेय्तटै ऎऩ्ऱेऩ् इन्दस् सिऱुतटै ऎल्लान् तीर्न्दुम्
  तोय्तटैस् सिऱियेऩ् इऩ्ऩुन् तुऱन्दिलेऩ् ऎऩैत् तटुक्क
  एय्तटै यातो ऎन्दाय् ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎऩ्सॆय् केऩे.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 10. ऎण्कटन्द उयिर्कळ्तॊऱुम् ऒळियाय् मेवि
  इरुन्दरुळुम् पॆरुवाऴ्वे इऱैये निऩ्ऱऩ्
  विण्कटन्द पॆरुम्पतत्तै विरुम्पेऩ् तूय्मै
  विरुम्पुकिलेऩ् निऩ्अरुळै विऴैन्दि लेऩ्नाऩ्
  पॆण्कटन्द मयल्ऎऩुम्ओर् मुरुट्टुप् पेयाऱ्
  पिटिउण्टेऩ् अटिउण्ट पिञ्सु पोऩ्ऱेऩ्
  कण्कटन्द कुरुट्टूमर् कतैपोल् निऩ्सीर्
  कण्टुरैप्पल् ऎऩ्केऩो कटैय ऩेऩे.
 • वेऱु
 • 11. मिऩ्ऩैप् पोल्इटै मॆल्इय लार्ऎऩ्ऱे
  विटत्तैप् पोल्वरुम् वॆम्मऩप् पेय्कळैप्
  पॊऩ्ऩैप् पोल्मिकप् पोऱ्ऱि इटैनटुप्
  पुऴैयि लेविरल् पोतप्पु कुत्तिईत्
  तऩ्ऩैप् पोल्मुटै नाऱ्ऱस्स लत्तैये
  सन्द ऩस्सलन् ताऩ्ऎऩक् कॊळ्किऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्ऩैप् पोल्वतु नाय्क्कुलम् तऩ्ऩिलुम्
  इल्लै अल्ल तॆवऱ्ऱिऩुम् इल्लैये.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 12. कळ्उरुकुम् मलर्मणम्पोल् कलन्दॆङ्कुम् निऱैन्दोय्निऩ् करुणैक् कन्दो
  मुळ्उरुकुम् वलियपराय् मुरुटुरुकुम् उरुकात मुऱैसेर् कल्लुम्
  वळ्उरुकुम् मलैउरुकुम् मण्उरुकुम् मरम्उरुकुम् मतियि लेऩ्ऱऩ्
  उळ्उरुकुम् वकैयिलैऎऩ् सॆय्केऩ्नाऩ् एऩ्पिऱन्देऩ् ऒतिय ऩेऩे.
 • 13. मऩ्उयिर्क्कुत् ताय्तन्दै कुरुतॆय्वम् उऱवुमुतल् मऱ्ऱुम् नीये
  पिऩ्उयिर्क्कोर् तुणैवेऱु पिऱितिलैऎऩ् ऱियाऩ्अऱिन्द पिऩ्पॊय्याऩ
  मिऩ्उटऱ्कुत् ताय्तन्दै यातियरै मतित्तेऩो विरुम्पि ऩेऩो
  ऎऩ्उयिर्क्कुत् तुणैवानिऩ् आणैऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्नाऩ् इरङ्कि टाये.
 • 14. माऱ्ऱरिय पसुम्पॊऩ्ऩे मणियेऎऩ् कण्णेकण् मणिये यार्क्कुन्
  तोऱ्ऱरिय सुयञ्सुटरे आऩन्दस् सॆऴुन्देऩे सोति येनी
  पोऱ्ऱरिय सिऱियेऩैप् पुऱम्विटिऩुम् वेऱ्ऱवर्पाऱ् पोकेऩ् वेतम्
  तेऱ्ऱरिय तिरुवटिक्कण् पऴिविळैप्पेऩ् निऩ्आणैस् सिऱिय ऩेऩे.
 • 15. उळ्उणर्वोर् उळत्तुनिऱैन् तूऱ्ऱॆऴुन्द तॆळ्ळमुते उटैयाय् वञ्स
  नळ्उणर्वेऩ् सिऱितेऩुम् नलमऱियेऩ् वॆऱित्तुऴलुम् नायिऱ् पॊल्लेऩ्
  वॆळ्उणर्वेऩ् ऎऩिऩुम्ऎऩ्ऩै विटुतियो विटुतियेल् वेऱॆऩ् सॆय्केऩ्
  तळ्उणर्वोऩ् ऎऩिऩुम्मकऩ् तऩैईऩ्ऱोर् पुऱम्पाकत् तळ्ळार् अऩ्ऱे.
 • 16. कलैपयिऩ्ऱु नॆऱिऒऴुकुम् करुत्तुटैयेऩ् अलऩ्निऩ्ऩैक् कऩवि लेऩुम्
  मलैपयिऩ्ऱ पॆरुङ्कुणत्तॆम् वळ्ळले ऎऩत्तुतियेऩ् वञ्स मिल्ला
  निलैपयिऩ्ऱ नल्लोर्तम् नेसमिलेऩ् कैतवमे निऩैप्पेऩ् अन्दो
  उलैपयिऩ्ऱ अरक्कॆऩनॆञ् सुरुकेऩ्नाऩ् एऩ्पिऱन्देऩ् ऒतिय ऩेऩे.
 • 17. इरुम्पुऩ्ऩै मलर्स्सटैयाय् इव्वुलकिल् सिलर्तङ्कट् कॆऩ्ऱु वाय्त्त
  अरुम्पिऩ्ऩै मार्पकत्तोऩ् अयऩाति सिऱुतॆय्व मरपॆऩ् ऱोतुम्
  करुम्पॊऩ्ऩैस् सॆम्पॊऩ्ऩिल् कैविटा तिरुक्किऩ्ऱार् कटैय ऩेऱ्के
  तरुम्पॊऩ्ऩै माऱ्ऱऴिक्कुम् अरुम्पॊऩ्नी किटैत्तुम्उऩैत् तऴुवि लेऩे.
 • 18. कञ्समलर्त् तविसिरुन्द नाऩ्मुकऩुम् नॆटुमालुम् करुतिप् पोऱ्ऱ
  अञ्सनटै अम्मैकण्टु कळिक्कप्पॊऩ् अम्पलत्तिल् आटु किऩ्ऱ
  ऎञ्सल्इलाप् परम्पॊरुळे ऎऩ्कुरुवे एऴैयिऩे ऩिटत्तु नीयुम्
  वञ्सम्निऩैत् तऩैयायिल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् मतियि लेऩे.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
 • 19. वेम्पुक्कुम् तण्णिय नीर्विटु किऩ्ऱऩर् वॆव्विटञ्सेर्
  पाम्पुक्कुम् पालुण वीकिऩ् ऱऩर्इप् पटिमिसैयाऩ्
  वीम्पुक्कुम् तीम्पुक्कुम् आऩेऩ् ऎऩिऩुम् विटेल्ऎऩैनी
  तेम्पुक्कुम् वार्सटैत् तेवे करुणैस् सिवक्कॊऴुन्दे.
 • 20. अटमुटि यातुपल् आऱ्ऱालुम् एऴैक् कटुत्ततुऩ्पम्
  पटमुटि यातॆऩ्ऩै सॆय्केऩ्ऎऩ् तऩ्मुकम् पार्त्तिरङ्काय्
  तिटमुटि याल्अयऩ् माल्वणङ् कुन्दुणैस् सेवटियाय्
  तटमुटि याय्सॆञ् सटैमुटि याय्नन् तयानितिये.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 21. पॊल्ला वाऴ्क्कैत् तुयरम्ऎऩुम् पुणरिप् पॆरुक्किल् वीऴ्न्दऴुन्दिप्
  पल्लार् नकैक्कप् पाविपटुम् पाट्टै मुऴुतुम् पार्त्तिरुन्दुम्
  कल्लाल् अमर्न्दीर् ऎऩ्ऩिरण्टु कण्कळ् अऩैयीर् कऱैमिटऱ्ऱीर्
  ऎल्लाम् उटैयीर् माल्विटैयीर् ऎऩ्ऩे इरङ्कि अरुळीरे.
 • 22. पॊऩ्ऩै उटैयार् मिकुङ्कल्विप् पॊरुळै उटैयार् इवर्मुऩ्ऩे
  इऩ्ऩल् ऎऩुम्ओर् कटल्वीऴ्न्दिव् वेऴै पटुम्पा टऱिन्दिरुन्दुम्
  मिऩ्ऩै निकरुम् सटैमुटियीर् विटङ्कॊळ् मिटऱ्ऱीर् विऩैतविर्प्पीर्
  ऎऩ्ऩै उटैयीर् वॆळ्विटैयीर् ऎऩ्ऩे इरङ्कि अरुळीरे.
 • कलित्तुऱै
 • 23. आयुम् वञ्सक नॆञ्सऩ्इव् अटियऩेऩ् ऐया
  नीयुम् वञ्सक नॆञ्सऩ्ऎऩ् ऱाल्इन्द निलत्ते
  एयुम् इङ्कितऱ् कॆऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎवैक्कुम्
  तायुम् तन्दैयुम् आकिउळ् निऱ्किऩ्ऱोय् साऱ्ऱाय्.
 • 24. नाऩुम् पॊय्यऩ्निऩ् अटियऩेऩ् तण्णरुळ् नितिनी
  ताऩुम् पॊय्यऩ्ऎऩ् ऱाल्इतऱ् कॆऩ्सॆय्वेऩ् तलैवा
  तेऩुम् पालुन्दीङ् कट्टियुम् आकिनिऱ् ऱॆळिन्दोर्
  ऊऩुम् उळ्ळमुम् उयिरुम्अण् णिक्किऩ्ऱ उरवोय्.
 • नालटित् तरवु कॊस्सकक् कलिप्पा
 • 25. नेसऩुम्नी सुऱ्ऱमुम्नी नेर्निऩ् ऱळित्तुवरुम्
  ईसऩुम्नी ईऩ्ऱाळुम् ऎन्दैयुम्नी ऎऩ्ऱेनिऩ्
  तेसुऱुसीर् ऐन्दॆऴुत्तुम् सॆप्पुकिऩ्ऱ नायेऩै
  आसकलुम् वण्णम् अरुळ्पुरिन्दाल् आकातो.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
 • 26. आऱ्ऱाल् विळङ्कुम् सटैयोय्इव् वेऴै अटियऩुम्पल्
  आऱ्ऱाल् वरुन्दुम् वरुत्तम्ऎल् लाम्मुऱ् ऱऱिन्दुम्इऩ्ऩम्
  आऱ्ऱा तिरुत्तल्निऩ् पेररुळ् आऱ्ऱुक् कऴकुकॊलो
  आऱ्ऱामै मेऱ्कॊण् टऴुताल् ऎवर्ऎऩै आऱ्ऱुवरे.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 27. अरुळार् अमुते अरसेनिऩ् अटियेऩ् कॊटियेऩ् मुऱैयेयो
  इरुळ्सेर् मऩऩो टिटर्उऴन्देऩ् ऎन्दाय् इतुताऩ् मुऱैयेयो
  मरुळ्सेर् मटवार् मयलाले माऴ्किऩ् ऱेऩ्नाऩ् मुऱैयेयो
  तॆरुळोर् सिऱितुम् अऱियाते तिकैया निऩ्ऱेऩ् मुऱैयेयो.
 • 28. ऒऴियाक् कवलै उऱुकिऩ्ऱेऩ् उटैयाय् मुऱैयो मुऱैयेयो
  अऴियाक् करुणैक् कटलेऎऩ् अरसे मुऱैयो मुऱैयेयो
  पॊऴियाप् पुयले अऩैयार्पाल् पुकुवित् तऩैये मुऱैयेयो
  इऴियात् तिरितन् तुऴल्किऩ्ऱेऩ् इऱैवा मुऱैयो मुऱैयेयो.
 • ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 29. मतिऒळिर् कङ्कैस् सटैप्पॆरुङ् करुणै वळ्ळले तॆळ्ळिय अमुते
  नितिऒळिर् वाऴ्क्कै इन्दिरऩ् मुतलोर्निलैत्तवाऩ् सॆल्वमुम् मण्णिल्
  पतिऒळिर् वाऴ्क्कै मणिमुटि अरसर् पटैत्तिटुम् सॆल्वमुम् वेण्टेऩ्
  कतिऒळिर् निऩतु तिरुवरुट् सॆल्वक् कळिप्पैये करुतुकिऩ् ऱऩऩे.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
 • 30. वॆळ्ळङ्कॊण् टोङ्कुम् विरिसटै याय्मिकु मेट्टिऩिऩ्ऱुम्
  पळ्ळङ्कॊण् टोङ्कुम् पुऩल्पोल्निऩ् तण्णरुट् पण्पुनल्लोर्
  उळ्ळङ्कॊण् टोङ्कुम् अवमे परुत्त ऒतिअऩैयेऩ्
  कळ्ळङ्कॊण् टोङ्कुम् मऩत्तुऱु मोउऱिऱ् काण्कुवऩे.
 • 31. ऐयामुक् कण्कॊण्ट आरमु तेअरु ळार्पवळ
  मॆय्यामॆय्ञ् ञाऩ विळक्के करुणै विळङ्कवैत्त
  मैयार् मिटऱ्ऱु मणियेअऩ् ऱॆऩ्ऩै मकिऴ्न्दतन्दो
  पॊय्याऎऩ् सॆय्वल् अरुळा यॆऩिल्ऎङ्कुप् पोतुवऩे.
 • 32. नारा यणऩ्तिसै नाऩ्मुकऩ् आतियर् नण्णिनिऩ्ऱु
  पारा यणञ्सॆयप् पट्टनिऩ् सेवटिप् पङ्कयमेल्
  सीरा यणम्पॆऱप् पाटुन् तिऱम्ओर् सिऱितुम्इलेऩ्
  आरा यणङ्कुऱ निऩ्ऱेऩ्पॊऩ् मऩ्ऱत् तमर्न्दवऩे.
 • 33. पेय्कॊण्ट नॆञ्सकप् पाऴाल् वरुम्ऎऩ् पॆरुन्दुयरै
  वाय्कॊण् टऩन्दर् अऩन्दर्क्कुम् सॊल्ल वरातॆऩिल्इन्
  नाय्कॊण् टुरैक्क वरुमोऎऩ् सॆय्कुवऩ् नस्सुमरक्
  काय्कॊण्टु वाऴैक् कऩियैक्कै विट्ट कटैयवऩे.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 34. वऩ्माऩङ् करत्तेन्दुम् मामणिये मणिकण्ट मणिये अऩ्पर्
  नऩ्माऩङ् कात्तरुळुम् अरुट्कटले आऩन्द नटञ्सॆय् वाऴ्वे
  पॊऩ्माऩम् पिऩैप्पॊरुन्दुम् अम्पिऩैवैत् ताण्टरुळुम् पॊरुळेनी इङ्
  कॆऩ्माऩङ् कात्तरुळ वेण्टुतियो वेण्टायेल् ऎऩ्सॆय्वेऩे.
  कलिनिलैत् तुऱै
 • 35. वैव मॆऩ्ऱॆऴु किऩ्ऱवर् तमक्कुम्नल् वाऴ्वु
  सॆय्वम् ऎऩ्ऱॆऴु किऩ्ऱमॆय्त् तिरुवरुट् सॆयलुम्
  सैव मॆऩ्पतुम् सैवत्तिऱ् साऱ्ऱिटुन् तलैमैत्
  तॆय्व मॆऩ्पतुम् ऎऩ्ऩळ विल्लैऎऩ् सॆय्वेऩ्.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 36. ऐय रेउम तटियऩ्नाऩ् आकिल् अटिकळ् नीर्ऎऩ ताण्टवर् आकिल्
  पॊय्य ऩेऩ्उळत् तवलमुम् पयमुम्पुऩ्कणुम्तविर्त् तरुळुतल्वेण्टुम्
  तैय लोर्पुऱम् निऩ्ऱुळङ् कळिप्पस् सस्सि ताऩन्दत् तऩिनटम् पुरियुम्
  मॆय्य रेमिकु तुय्यरे तरुम विटैय रेऎऩ्ऱऩ् विऴिअमर्न् तवरे.
  वेऱु
 • 37. ऎऴुविऩुम् वलिय मऩत्तिऩेऩ् मलञ्सार् ईयिऩुम् नायिऩुम् इऴिन्देऩ्
  पुऴुविऩुञ् सिऱियेऩ् पॊय्विऴैन् तुऴल्वेऩ् पुऩ्मैयेऩ्पुलैत्तॊऴिऱ्कटैयेऩ्
  वऴुविऩुम् पॆरियेऩ् मटत्तिऩुम् पॆरियेऩ् माण्पिला वञ्सक नॆञ्सक्
  कुऴुविऩुम् पॆरियेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
  कलि विरुत्तम्
 • 38. पॊऩ्अ ळिक्कुम्नऱ् पुत्तियुन् तन्दुनिऩ्
  तऩ्ऩ रुट्टुणैत् ताण्मलर्त् तियाऩमे
  मऩ्ऩ वैत्तिट वेण्टुम्ऎम् वळ्ळले
  ऎऩ्ऩै नाऩ्पल काल्इङ्कि यम्पले.
 • 39. तायुम् तन्दैयुम् सऱ्कुरु नातऩुम्
  आयुम् तॆय्वमुम् नीऎऩ् ऱऱिन्दऩऩ्
  पायुम् माल्विटै एऱुम् परमऩे
  नीयुम् कैविट ऎऩ्ऩै निऩैत्तियो.
  वेऱु
 • 40. ऒऴिया मयल्कॊण् टुऴल्वेऩ् अवमे
  अऴिया वकैये अरुळ्वाय् अरुळ्वाय्
  पॊऴिया मऱैयिऩ् मुतले नुतल्एय्
  विऴियाय् विऴियाय् विऩैतूळ् पटवे.
  वॆण्तुऱै
 • 41. उलकॆ लाम्निऱैन् तोङ्कु पेररुळ् उरुव माकिऎव् उयिरुम् उय्न्दिट
  इलकु वाऩॊळि याम्मणि मऩ्ऱिटै ऎऩ्ऱुम्निऩ्ऱे
  अलकिल् आऩन्द नाटकञ् सॆय्युम् अम्पॊऱ् सेवटिक् कपयम् ऎऩ्ऩैयुम्
  तिलक नीविऴै वाय्नट राससि कामणिये.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 42. ऎऩ्ऩिरुकण् काळ्उमतु पॆरुन्दवम्ऎप् पुवऩत्तिल् यार्ताऩ् सॆय्वर्
  मुऩ्ऩिरुवर् काणामल् अलैन्दऩराल् इऩुङ्काण मुयला निऩ्ऱार्
  नऩ्ऩिरुपर् तॊऴुतेत्तुम् अम्पलत्ते ओरिटत्तोर् नाळ्आ तित्तर्
  पऩ्ऩिरुवर् ऒळिमाऱ्ऱुम् परऒळियैप् पार्त्तुयर्न्दीर् पण्पि ऩीरे.
 • 43. सेणाटर् मुऩिवर्उयर् तिसैमुकऩ्माल् उरुत्तिरऩ्अत् तिरळोर् सऱ्ऱुम्
  काणात काट्सियैनाऩ् कण्टेऩ्सिऱ् ऱम्पलत्तिऩ् कण्णे पऩ्ऩाळ्
  आणाकप् पिऱन्दटियेऩ् अरुन्दवम्ऎऩ् पुरिन्देऩो अऱिकि लेऩ्मुऩ्
  पेणात पिऱप्पॆल्लाम् पिऱप्पलइप् पिऱप्पेऎऩ् पिऱप्पाम् अन्दो.
 • ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 44. इरुळऱ ओङ्कुम् पॊतुविले नटञ्सॆय् ऎङ्कुरु नातऩ्ऎम् पॆरुमाऩ्
  अरुळॆऩुम् वटिवङ् काट्टिऒण् मुकत्ते अऴकुऱुम् पुऩ्ऩकै काट्टित्
  तॆरुळुऱ अरुमैत् तिरुक्कैयाल् तटवित् तिरुमणि वाय्मलर्न् तरुकिल्
  पॊरुळुऱ इरुन्दोर् वाक्कळित्तॆऩ्ऩुळ्पुकुन्दऩऩ् पुतुमैईतन्दो.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 45. पॊऩ्ऎऩ्को मणिऎऩ्को पुऩितऒळित् तिरळ्ऎऩ्को पॊऱ्पिऩ् ओङ्कुम्
  मिऩ्ऎऩ्को विळक्कॆऩ्को विरिसुटर्क्कोर् सुटर्ऎऩ्को विऩैयऩेऩ्याऩ्
  ऎऩ्ऎऩ्को ऎऩ्ऎऩ्को ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुमेऩि इरुन्द वण्णम्
  मुऩ्ऎऩ्को तऱुतवत्ताल् कण्टुकळित् तिटप्पॆऱ्ऱेऩ् मुक्कण्मूर्त्ति.
 • 46. वञ्सकर्क्कॆल् लाम्मुतलाय् अऱक्कटैयाय् मऱत्तॊऴिले वलिक्कुम्पावि
  नॆञ्सकत्तुऩ् मार्क्कऩैमा पातकऩैक् कॊटियेऩै नीस ऩेऩै
  अञ्सल्ऎऩक् करुणैपुरिन् ताण्टुकॊण्ट अरुट्कटलै अमुतैत्तॆय्वक्
  कञ्समल रवऩ्नॆटुमाऱ् करुम्पॊरुळैप् पॊतुविऩिल्याऩ् कण्टुय्न् तेऩे.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
 • 47. नातापॊऩ् अम्पलत् तेअऱि वाऩन्द नाटकञ्सॆय्
  पाता तुरुम्पिऩुम् पऱ्ऱात ऎऩ्ऩैप् पणिकॊण्टॆल्लाम्
  ओता तुणर उणर्त्तिउळ् ळेनिऩ् ऱुळवुसॊऩ्ऩ
  नीता निऩैमऱन् तॆऩ्निऩैक् केऩ्इन्द नीणिलत्ते.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 48. कन्द नाण्मलर्क् कऴलिणै उळत्तुऱक् करुतुकिऩ् ऱवर्क्कॆल्लाम्
  पन्द नाण्वलै अविऴ्त्तरुळ् सितम्परै परम्परै युटऩ्आटुम्
  अन्द नाळ्मकिऴ् वटैपवर् उळर्सिलर् अवर्ऎवर् ऎऩिल्इङ्के
  इन्द नाळ्मुऱै तिऱम्पल राय्उयिर्क् कितम्सॆयुम् अवर्अऩ्ऱे.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 49. वॆट्टै माट्टि विटाप्पॆरुन् तुऩ्पनोय्
  विळैव तॆण्णिलर् वेण्टिस्सॆऩ् ऱेतॊऴुक्
  कट्टै माट्टिक् कॊळ्वार्ऎऩ वेण्टिप्पॆण्
  कट्टै माट्टिक् कॊळ्वार्तङ् कऴुत्तिले
  तुट्टै माट्टिऩ् कऴुत्तटिक् कट्टैयो
  तुणिक्कुम् कट्टैय ताम्इन्दक् कट्टैताऩ्
  ऎट्टै माट्टि उयिर्विटक् कट्टैमेल्
  एऱुम् पोतुम् इऴुक्किऩ्ऱ कट्टैये.
 • 50. पुण्णैक् कट्टिक्कॊण् टेअतऩ् मेल्ऒरु
  पुटवै कट्टिप् पुतुमैकळ् काट्टिटुम्
  पॆण्णैक् कट्टिक्कॊळ् वार्इवर् कॊळ्ळिवाय्प्
  पेयैक् कट्टिक्कॊण् टालुम् पिऴैप्पर्काण्
  मण्णैक् कट्टिक्कॊण् टेअऴु किऩ्ऱइम्
  मटैयप् पिळ्ळैकळ् वाऴ्विऩै नोक्कुङ्काल्
  कण्णैक् कट्टिक्कॊण् टूर्वऴि पोम्किऴक्
  कऴुतै वाऴ्विल् कटैऎऩल् आकुमे.
  कट्टळैक् कलिप्पा
 • 51. उटुक्क वोऒरु कन्दैक्कु मेलिलै
  उण्ण वोउण वुक्कुम् वऴियिलै
  पटुक्क वोपऴम् पाय्क्कुम् कतियिलै
  पारिल् नल्लवर् पाल्सॆऩ्ऱु पिस्सैताऩ्
  ऎटुक्क वोतिटम् इल्लैऎऩ् पाल्उऩक्
  किरक्कम् ऎऩ्पतुम् इल्लै उयिरैत्ताऩ्
  विटुक्क वोमऩम् इल्लैऎऩ् सॆय्कुवेऩ्
  वॆण्पि ऱैस्सटै वित्तक वळ्ळले.
 • 52. तॊटुक्क वोनल्ल सॊऩ्मलर् इल्लैनाऩ्
  तुतिक्कवो पत्ति सुत्तमुम् इल्लैउळ्
  ऒटुक्क वोमऩम् ऎऩ्वसम् इल्लैऊ
  टुऱ्ऱ आणव मातिम लङ्कळैत्
  तटुक्क वोतिटम् इल्लैऎऩ् मट्टिले
  तयवु ताऩ्निऩक् किल्लै उयिरैयुम्
  विटुक्क वोमऩम् इल्लैऎऩ् सॆय्कुवेऩ्
  विळङ्कु मऩ्ऱिल् विळङ्किय वळ्ळले.
 • अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 53. इऱकॆटुत्त अमणर्कुलम् वेरऱुत्त सॊक्केई तॆऩ्ऩ ञायम्
  अऱुकटुत्त सटैमुटिमेल् मण्णॆटुक्क माट्टामल् अटिपट् टैयो
  पिऱकॆटुत्तीर् वळैयल्विऱ्ऱीर् सॊऱ्केळाप्पिळ्ळैकळैप् पॆऱ्ऱतोषम्
  विऱकॆटुत्तीर् ऎऩ्सॆय्वीर् वितिवसन्दाऩ् यावरैयुम् विटातु ताऩे.
  कलि विरुत्तम्
 • 54. सस्सिता नन्दसिऱ् सपैयिल् नाटकम्
  पस्सितान् तिरुवुरुप् पावै नोक्किट
  मॆस्सिता कारमा विळैप्पर् मॆल्लटि
  उस्सिताऴ् कुवर्नमक् कुटैयर् नॆञ्समे.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
 • 55. तत्ता तऩत्तत्तैत् तावॆऩ् ऱरङ्कऩ् ऱऩिनटिप्पा
  तत्ता तऩत्तत्तैत् तावॆऩ् ऱरङ्कऩ् ऱऩिनटिप्पा
  तत्ता तऩत्तत्तैत् तावॆऩ् ऱरङ्कऩ् ऱऩिनटिप्पा
  तत्ता तऩत्तत्तैत् तावॆऩ् ऱरङ्कऩ् ऱऩञ्सॊल्लुमे.
 • नेरिसै वॆण्पा
 • 56. इम्मै यऱैयऩैय वेसूर मातरुमा
  इम्मैयुमै यिम्मैयैयो ऎऩ्सॆय्त - तम्मैमतऩ्
  मामामा मामामा मामामा मामामा
  मामामा मामामा मा.
 • 57. आवियी रैन्दै अपरत्ते वैत्तोतिल्
  आवियी रैन्दै अकऱ्ऱलाम् - आवियीर्
  ऐन्दुऱला मावियी रैन्दऱला मावियी
  रैन्दिटला मोरिरण्टो टाय्न्दु.1
 • तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्

  • 176. इतऩ् पॊरुळ् : आवि - आऩ्मवक्करमॆऩ्ऩुम्, ईरैन्दु - पत्ताकिय यकरत्तै, ऐ - सिवत्तिऱ्कु, अपरत्ते - पिऩ्ऩाक, वैत्तु - पॊरुत्ति, ओतिल् - सॆपिक्किल्, आवियी रैन्दै - आ ऎऩ्ऩुम् आपत्तुकळैयुम् वि ऎऩ्ऩुम् विपत्तुकळैयुम्, अकऱ्ऱलाम् - नीक्किक् कॊळ्ळलाम्. आवि - आऩ्मवियऱ्कैयै, ईर् - कॆटुक्कुम्, ऐन्दु - पञ्समलङ्कळैयुम्, अऱलाम् - कळैन्दु विटलाम्, आवि - आऩ्मावुक् कुऱुतियाय्, ईरैन्दु - पत्तियै, उऱलाम् - पॊरुन्दलाम्, आय्न्दु - सेर्क्कुम् वकै तॆरिन्दु, आवि - पिराणऩतु कलैकळ्, ईरैन्दु - पत्तुटऩ्, ओर् - ऒरु, इरण्टोटु - इरण्टैयुङ् कऴियामल्, इटलाम् - सेर्त्तुक् कट्टिक् कॊळ्ळलाम्.
  • - आऱाम् तिरुमुऱै मुतऱ् पतिप्पु
  • इप्पतिकत्तुळ् कलित्तुऱैकळुम् विरवि निऱ्कवुम्, विरुत्तमॆऩक् कुऱियिट्टाळप् पट्टमैक् कीण्टु वितियॆऴुतप् पुकिऩ् मिकप् पॆरुकुमातलिऩ् विटुक्कप्पट्टतु. सैवम् पऩ्ऩिरण्टु तिरुमुऱैकळुळ् आळुटैय वरसाकिय अप्पर् सुवामिकळ् तिरुवाय् मलर्न्दरुळिय तिरुमुऱैयिल् "कुलम्पलम्पावरुम्" ऎऩ्ऱऱ् ऱॊटक्कत् तिलक्कियङ्कळाऱ् कण्टुकॊळ्क. - तॊ. वे.
  • next page

தனித் திருவிருத்தம் // தனித் திருவிருத்தம்

No audios found!