திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुट्पिरकास मालै
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. अऩ्पु मालै
aṉpu mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अऱ्पुतप्पॊऩ् अम्पलत्ते आकिऩ्ऱ अरसे
  आरमुते अटियेऩ्ऱऩ् अऩ्पेऎऩ् अऱिवे
  कऱ्पुतवु पॆरुङ्करुणैक् कटलेऎऩ् कण्णे
  कण्णुतले आऩन्दक् कळिप्पेमॆय्क् कतिये
  वॆऱ्पुतवु पसुङ्कॊटियै मरुवुपॆरुन् तरुवे
  वेतआ कममुटियिऩ् विळङ्कुम्ऒळि विळक्के
  पॊऱ्पुऱवे इव्वुलकिल् पॊरुन्दुसित्तऩ् आऩेऩ्
  पॊरुत्तमुम् निऩ्तिरुवरुळिऩ् पॊरुत्तमतु ताऩे.
 • 2. निऱैअणिन्द सिवकामि नेयनिऱै ऒळिये
  नित्तपरि पूरणमाम् सुत्तसिव वॆळिये
  कऱैअणिन्द कळत्तरसे कण्णुटैय करुम्पे
  कऱ्कण्टे कऩियेऎऩ् कण्णेकण् मणिये
  पिऱैअणिन्द मुटिमलैये पॆरुङ्करुणैक् कटले
  पॆरियवरॆल् लाम्वणङ्कुम् पॆरियपरम् पॊरुळे
  कुऱैअणिन्दु तिरिकिऩ्ऱेऩ् कुऱैकळॆलान् तविर्त्ते
  कुऱ्ऱमॆलाङ् कुणमाकक् कॊळ्वतुनिऩ् कुणमे.
 • 3. आण्पऩैपॆण् पऩैयाक्कि अङ्कमतङ् कऩैयाय्
  आक्किअरुण् मणत्तिल्ऒळि अऩैवरैयुम् आक्कुम्
  माण्पऩैमिक कुवन्दळित्त माकरुणै मलैये
  वरुत्तमॆलान् तविर्त्तॆऩक्कु वाऴ्वळित् वाऴ्वे
  नाण्पऩैयुन् तन्दैयुम्ऎऩ् नऱ्कुरुवुम् आकि
  नायटियेऩ् उळ्ळकत्तु नण्णियना यकऩे
  वीण्पऩैपोऩ् मिकनीण्टु विऴऱ्किऱैप्पेऩ् ऎऩिऩुम्
  विरुप्पमॆलाम् निऩ्अरुळिऩ् विरुप्पम्अऩ्ऱि इलैये.
 • 4. सित्तमऩे कम्पुरिन्दु तिरिन्दुऴलुञ् सिऱियेऩ्
  सॆय्वकैऒऩ् ऱऱियातु तिकैक्किऩ्ऱेऩ् अन्दो
  उत्तमऩे उऩ्ऩैयलाल् ऒरुतुणैमऱ् ऱऱियेऩ्
  उऩ्ऩाणै उऩ्ऩाणै उण्मैइतु कण्टाय्
  इत्तमऩे यस्सलऩम् इऩिप्पॊऱुक्क माट्टेऩ्
  इरङ्किअरुळ् सॆयल्वेण्टुम् इतुतरुणम् ऎन्दाय्
  सुत्तमऩे यत्तवर्क्कुम् ऎऩैप्पोलु मवर्क्कुम्
  तुयर्तविप्पाऩ् मणिमऩ्ऱिल् तुलङ्कुनटत् तरसे.
 • 5. तुप्पाटु तिरुमेऩिस् सोतिमणिस् सुटरे
  तुरियवॆळिक् कुळ्ळिरुन्द सुत्तसिव वॆळिये
  अप्पाटु सटैमुटिऎम् आऩन्द मलैये
  अरुट्कटले कुरुवेऎऩ् आण्टवऩे अरसे
  इप्पाटु पटऎऩक्कु मुटियातु तुरैये
  इरङ्किअरुळ् सॆयल्वेण्टुम् इतुतरुणङ् कण्टाय्
  तप्पाटु वेऩ्ऎऩिऩुम् ऎऩ्ऩैविटत् तुणियेल्
  तऩिमऩ्ऱुळ् नटम्पुरियुन् ताण्मलर्ऎन् ताये.
 • 6. कण्णोङ्कु नुतऱ्करुम्पे करुम्पिऩिऱै अमुते
  कऱ्कण्टे सर्क्करैये कतलिनऱुङ् कऩिये
  विण्णोङ्कु वियऩ्सुटरे वियऩ्सुटर्क्कुट् सुटरे
  विटैयवऩे सटैयवऩे वेतमुटिप् पॊरुळे
  पॆण्णोङ्कुम् ऒरुपाकम् पिऱङ्कुपॆरुन् तकैये
  पॆरुमाऩै ऒरुकरङ्कॊळ् पॆरियपॆरु माऩे
  ऎण्णोङ्कु सिऱियवऩेऩ् ऎऩ्ऩिऩुम्निऩ् ऩटियेऩ्
  ऎऩ्ऩैविटत् तुणियेल्निऩ् इऩ्ऩरुळ्तन् तरुळे.
 • 7. तिरुनॆऱिसेर् मॆय्अटियर् तिऱऩ्ऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्
  सॆऱिवऱियेऩ् अऱिवऱियेऩ् सॆय्वकैयै अऱियेऩ्
  करुनॆऱिसेर्न् तुऴल्किऩ्ऱ कटैयरिऩुङ् कटैयेऩ्
  कऱ्किऩ्ऱेऩ् साकात कल्विनिलै काणेऩ्
  पॆरुनॆऱिसेर् मॆय्ञ्ञाऩ सित्तिनिलै पॆऱुवाऩ्
  पितऱ्ऱुकिऩ्ऱेऩ् अतऱ्कुरिय पॆऱ्ऱियिलेऩ् अन्दो
  वरुनॆऱियिल् ऎऩ्ऩैवलिन् ताट्कॊण्ट मणिये
  मऩ्ऱुटैय पॆरुवाऴ्वे वऴङ्कुकनिऩ् अरुळे.
 • 8. कुऩ्ऱात कुणक्कुऩ्ऱे कोवात मणिये
  कुरुवेऎऩ् कुटिमुऴुताट् कॊण्टसिवक् कॊऴुन्दे
  ऎऩ्ऱातै याकिऎऩक् कऩ्ऩैयुमाय् निऩ्ऱे
  ऎऴुमैयुम्ऎऩ् ऱऩै आण्ट ऎऩ्उयिरिऩ् तुणैये
  पॊऩ्ऱात पॊरुळेमॆय्प् पुण्णियत्तिऩ् पयऩे
  पॊय्यटियेऩ् पिऴैकळॆलाम् पॊऱुत्तपॆरुन् तकैये
  अऩ्ऱाल निऴल्अमर्न्द अरुळ्इऱैये ऎळियेऩ्
  आसैयॆलाम् निऩ्ऩटिमेल् अऩ्ऱिऒऩ्ऱुम् इलैये.
 • 9. पूणात पूण्कळॆलाम् पूण्टपरम् पॊरुळे
  पॊय्यटियेऩ् पिऴैमुऴुतुम् पॊऱुत्तरुळि ऎऩ्ऱुम्
  काणात काट्सियॆलाङ् काट्टिऎऩक् कुळ्ळे
  करुणैनटम् पुरिकिऩ्ऱ करुणैयैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  माणात कुणक्कॊटियेऩ् इतैनिऩैक्कुन् तोऱुम्
  मऩमुरुकि इरुकण्­र् वटिक्किऩ्ऱेऩ् कण्टाय्
  एणातऩ् ऎऩ्ऩिऩुम्याऩ् अम्मैयिऩ्निऩ् अटियेऩ्
  ऎऩअऱिन्देऩ् अऱिन्दपिऩ्ऩर् इतयमलर्न् तेऩे.
 • 10. अन्दोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अऱिवऱियास् सिऱियेऩै अऱिवऱियस् सॆय्ते
  इन्दोङ्कु सटैमणिनिऩ् अटिमुटियुङ् काट्टि
  इतुकाट्टि अतुकाट्टि ऎऩ्निलैयुङ् काट्टिस्
  सन्दोट सित्तर्कळ्तन् तऩिस्सूतुङ् काट्टि
  साकात निलैकाट्टिस् सकसनिलै काट्टि
  वन्दोटु184 निकर्मऩम्पोय्क् करैन्द इटङ् काट्टि
  मकिऴ्वित्ताय् निऩ्अरुळिऩ् वण्मैऎवर्क् कुळते.
 • 11. अऩ्पर्उळक् कोयिलिले अमर्न्दरुळुम् पतिये
  अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱ आऩन्द नितिये
  वऩ्पर्उळत् तेमऱैन्दु वऴङ्कुम्ऒळि मणिये
  मऱैमुटिआ कममुटियिऩ् वयङ्कुनिऱै मतिये
  ऎऩ्परुवङ् कुऱियामल् ऎऩ्ऩैवलिन् ताट्कॊण्
  टिऩ्पनिलै तऩैअळित्त ऎऩ्ऩऱिवुक् कऱिवे
  मुऩ्परुवम् पिऩ्परुवङ् कण्टरुळिस् सॆय्युम्
  मुऱैमैनिऩ तरुळ्नॆऱिक्कु मॊऴितल्अऱिन् तिलऩे.
 • 12. पाल्काट्टुम् ऒळिवण्णप् पटिकमणि मलैये
  पत्तिक्कु निलैतऩिले तित्तिक्कुम् पऴमे
  सेल्काट्टुम् विऴिक्कटैयाल् तिरुवरुळैक् काट्टुम्
  सिवकाम वल्लिमकिऴ् तिरुनटना यकऩे
  माल्काट्टि मऱैयातॆऩ् मतिक्कुमति याकि
  वऴिकाट्टि वऴङ्कुकिऩ्ऱ वकैयतऩैक् काट्टिक्
  काल्काट्टिक् कालाले काण्पतुवुम् ऎऩक्के
  काट्टियनिऩ् करुणैक्कुक् कैम्माऱॊऩ् ऱिलऩे.
 • 13. ऎऩ्ऩैऒऩ्ऱुम् अऱियात इळम्पवरुवन् तऩिले
  ऎऩ्उळत्ते अमर्न्दरुळि याऩ्मयङ्कुन् तोऱुम्
  अऩ्ऩैऎऩप् परिन्दरुळि अप्पोतैक् कप्पो
  तप्पऩ्ऎऩत् तॆळिवित्ते अऱिवुऱुत्ति निऩ्ऱाय्
  निऩ्ऩैऎऩक् कॆऩ्ऎऩ्पेऩ् ऎऩ्उयिर् ऎऩ्पेऩो
  नीटियऎऩ् उयिर्त्तुणैयाम् नेयमतॆऩ् पेऩो
  इऩ्ऩल्अऱुत् तरुळ्किऩ्ऱ ऎऩ्कुरुवॆऩ् पेऩो
  ऎऩ्ऎऩ्पेऩ् ऎऩ्ऩुटैय इऩ्पमतॆऩ् पेऩे.
 • 14. पाटुम्वकै अणुत्तुणैयुम् परिन्दऱियास् सिऱिय
  परुवत्ते अणिन्दणिन्दतु पाटुम्वकै पुरिन्दु
  नाटुम्वकै उटैयोर्कळ् नऩ्कुमतित् तिटवे
  नल्लऱिवु सिऱितळित्तुप् पुल्लऱिवु पोक्कि
  नीटुम्वकै सऩ्मार्क्क सुत्तसिव नॆऱियिल्
  निऱुत्तिऩैइस् सिऱियेऩै निऩ्अरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  कूटुम्वकै उटैयरॆलाङ् कुऱिप्पॆतिर्पार्क् किऩ्ऱार्
  कुऱ्ऱमॆलाङ् कुणमाकक् कॊण्टकुणक् कुऩ्ऱे.
 • 15. सऱ्ऱुम्अऱि विल्लात ऎऩैयुम्वलिन् ताण्टु
  तमियेऩ्सॆय् कुऱ्ऱमॆलाञ् सम्मतमाक् कॊण्टु
  कऱ्ऱुमऱिन् तुङ्केट्टुन् तॆळिन्दपॆरि यवरुङ्
  कण्टुमकि ऴप्पुरिन्दु पण्टैविऩै अकऱ्ऱि
  मऱ्ऱुम्अऱि वऩवॆल्लाम् अऱिवित्तॆऩ् उळत्ते
  मऩ्ऩुकिऩ्ऱ मॆय्इऩ्प वाऴ्क्कैमुतऱ् पॊरुळे
  पॆऱ्ऱुमऱि विल्लात पेतैऎऩ्मेल् उऩक्कुप्
  पॆरुङ्करुणै वन्दवकै ऎन्दवकै पेसे.
 • 16. सुऱ्ऱतुमऱ् ऱव्वऴिया सूततुऎऩ् ऱॆण्णात्
  तॊण्टरॆलाङ् कऱ्किऩ्ऱार् पण्टुमिऩ्ऱुङ् काणार्
  ऎऱ्ऱतुम्पु मणिमऩ्ऱिल् इऩ्पनटम् पुरियुम्
  ऎऩ्ऩुटैय तुरैयेनाऩ् निऩ्ऩुटैय अरुळाल्
  कऱ्ऱतुनिऩ् ऩिटत्तेपिऩ् केट्टतुनिऩ् ऩिटत्ते
  कण्टतुनिऩ् ऩिटत्तेउट् कॊण्टतुनिऩ् ऩिटत्ते
  पॆऱ्ऱतुनिऩ् ऩिटत्तेइऩ् पुऱ्ऱतुनिऩ् ऩिटत्ते
  पॆरियतवम् पुरिन्देऩ्ऎऩ् पॆऱ्ऱिअति सयमे.
 • 17. एऱियनाऩ् ऒरुनिलैयिल् एऱअऱि याते
  इळैक्किऩ्ऱ कालत्तॆऩ् इळैप्पॆल्लाम् ऒऴिय
  वीऱियओर् परुवसत्ति कैकॊटुत्तुत् तूक्कि
  मेलेऱ्ऱस् सॆय्तवळै मेवुऱवुञ् सॆय्तु
  तेऱियनीर् पोल्ऎऩतु सित्तमिकत् तेऱित्
  तॆळिन्दिटवुञ् सॆय्तऩैइस् सॆय्कैऎवर् सॆय्वार्
  ऊऱियमॆय् अऩ्पुटैयार् उळ्ळम्ऎऩुम् पॊतुविल्
  उवन्दुनटम् पुरिकिऩ्ऱ ऒरुपॆरिय पॊरुळे.
 • 18. तरुनितियक् कुरुवियऱ्ऱस् सञ्सलिक्कु मऩत्ताल्
  तळर्न्दसिऱि येऩ्तऩतु तळर्वॆल्लान् तविर्त्तु
  इरुनितियत् तिरुमकळिर् इरुवर्ऎऩै वणङ्कि
  इसैन्दिटुवन् तऩम्अप्पा ऎऩ्ऱुमकिऴ्न् तिसैत्तुप्
  पॆरुनितिवाय्त् तिटऎऩतु मुऩ्पाटि आटुम्
  पॆऱ्ऱिअऱित् तऩैइन्दप् पेतमैयेऩ् तऩक्के
  ऒरुनितिनिऩ् अरुळ्नितियुम् उवन्दळित्तल् वेण्टुम्
  उयर्पॊतुविल् इऩपनटम् उटैयपरम् पॊरुळे.
 • 19. अञ्साते ऎऩ्मकऩे अऩुक्किरकम् पुरिन्दाम्
  आटुकनी वेण्टियवा ऱाटुकइव् वुलकिल्
  सॆञ्सॊलि वयलोङ्कु तिल्लैमऩ्ऱिल् आटुन्
  तिरुनटङ्कण् टऩ्पुरुवाय्स् सित्तसुत्त ऩाकि
  ऎञ्सात नॆटुङ्कालम् इऩ्पवॆळ्ळन् तिळैत्ते
  इऩितुमिक वाऴियवॆऩ् ऱॆऩक्करुळिस् सॆय्ताय्
  तुञ्साति यन्दमिलास् सुत्तनटत् तरसे
  तुरियनटु वेइरुन्द सुयञ्सोति मणिये.
 • 20. नाऩ्केट्किऩ् ऱवैयॆल्लाम् अळिक्किऩ्ऱाय् ऎऩक्कु
  नल्लवऩे ऎल्लामुम् वल्लसिव सित्ता
  ताऩ्केट्किऩ् ऱवैयिऩ्ऱि मुऴुतॊरुङ्के उणर्न्दाय्
  तत्तुवऩे मतिअणिन्द सटैमुटिऎम् इऱैवा
  तेऩ्केट्कुम् मॊऴिमङ्कै ऒरुपङ्किल् उटैयाय्
  सिवऩेऎम् पॆरुमाऩे तेवर्पॆरु माऩे
  वाऩ्केट्कुम् पुकऴ्त्तिल्लै मऩ्ऱिल्नटम् पुरिवाय्
  मणिमिटऱ्ऱुप् पॆरुङ्करुणै वळ्ळल्ऎऩ्कण् मणिये.
 • 21. आऩन्द वॆळियिऩिटै आऩन्द वटिवाय्
  आऩन्द नटम्पुरियुम् आऩन्द अमुते
  वाऩन्द मुतल्ऎल्ला अन्दमुङ्कण् टऱिन्दोर्
  मतिक्किऩ्ऱ पॊरुळेवॆण् मतिमुटिस्सॆङ् कऩिये
  ऊऩन्दङ् कियमायै उटलिऩिटत् तिरुन्दुम्
  ऊऩमिला तिरुक्किऩ्ऱ उळवरुळिस् सॆय्ताय्
  नाऩन्द उळवुकण्टु नटत्तुकिऩ्ऱ वकैयुम्
  नल्लवऩे नीमकिऴ्न्दु सॊल्लवरु वाये.
 • 22. आरणमुम् आकममुम् ऎतुतुणिन्द ततुवे
  अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱ आट्टमॆऩ ऎऩक्कुक्
  कारणमुङ् कारियमुम् पुलप्पटवे तॆरित्ताय्
  कण्णुतले इङ्कितऱ्कुक् कैम्माऱॊऩ् ऱऱियेऩ्
  पूरणनिऩ् अटित्तॊण्टु पुरिकिऩ्ऱ सिऱियेऩ्
  पोऱ्ऱिसिव पोऱ्ऱिऎऩप् पोऱ्ऱिमकिऴ् किऩ्ऱेऩ्
  नारणनाऩ् मुकऩ्मुतलोर् काण्परुम्अन् नटत्तै
  नायटियेऩ् इतयत्तिल् नविऱ्ऱियरुळ् वाये.
 • 23. इऱैवनिऩ तरुळाले ऎऩैक्कण्टु कॊण्टेऩ्
  ऎऩक्कुळ्उऩैक् कण्टेऩ्पिऩ् इरुवरुम्ऒऩ् ऱाक
  उऱैवतुकण् टतिसयित्तेऩ् अतिसयत्तै ऒऴिक्कुम्
  उळवऱियेऩ् अव्वुळवॊऩ् ऱुरैत्तरुळल् वेण्टुम्
  मऱैवतिला मणिमऩ्ऱुळ् नटम्पुरियुम् वाऴ्वे
  वाऴ्मुतले परमसुक वारिऎऩ्कण् मणिये
  कुऱैवतिलाक् कुळिर्मतिये सिवकामवल्लिक्
  कॊऴुन्दुपटर्न् तोङ्कुकिऩ्ऱ कुणनिमलक् कुऩ्ऱे.
 • 24. सत्तियमॆय् अऱिविऩ्प वटिवाकिप् पॊतुविल्
  तऩिनटञ्सॆय् तरुळुकिऩ्ऱ सऱ्कुरुवे ऎऩक्कुप्
  पुत्तियॊटु सित्तियुम्नल् लऱिवुम्अळित् तऴियाप्
  पुऩितनिलै तऩिलिरुक्कप् पुरिन्दपरम् पॊरुळे
  पत्तिअऱि यास्सिऱियेऩ् मयक्कम्इऩ्ऩुन् तविर्त्तुप्
  परमसुक मयमाक्किप् पटिऱ्ऱुळत्तैप् पोक्कित्
  तत्तुवनी नाऩ्ऎऩ्ऩुम् पोतमतु नीक्कित्
  तऩित्तसुका तीतमुम्नी तन्दरुळ्क मकिऴ्न्दे.
 • 25. एतुम्अऱि यातिरुळिल् इरुन्दसिऱ येऩै
  ऎटुत्तुविटुत् तऱिवुसिऱि तेय्न्दिटवुम् पुरिन्दु
  ओतुमऱै मुतऱ्कलैकळ् ओतामल् उणर
  उणर्विलिरुन् तुणर्त्तिअरुळ् उण्मैनिलै काट्टित्
  तीतुसॆऱि समयनॆऱि सॆल्लुतलैत् तविर्त्तुत्
  तिरुअरुण्मॆय्प् पॊतुनॆऱियिल् सॆलुत्तियुम् नाऩ्मरुळुम्
  पोतुमयङ् केल्मकऩे ऎऩ्ऱुमयक् कॆल्लाम्
  पोक्किऎऩक् कुळ्ळिरुन्द पुऩितपरम् पॊरुळे.
 • 26. मुऩ्ऩऱियेऩ् पिऩ्ऩऱियेऩ् मुटिपतॊऩ्ऱु मऱियेऩ्
  मुऩ्ऩियुमुऩ् ऩातुम्इङ्के मॊऴिन्दमॊऴि मुऴुतुम्
  पऩ्ऩिलैयिल् सॆऱिकिऩ्ऱोर् पलरुम्मऩम् उवप्पप्
  पऴुतुपटा वण्णम्अरुळ् परिन्दळित्त पतिये
  तऩ्ऩिलैयिल् कुऱैवुपटात् तत्तुवप्पेर् ऒळिये
  तऩिमऩ्ऱुळ् नटम्पुरियञ् सत्तियतऱ् परमे
  इन्निलैयिल् इऩ्ऩुम्ऎऩ्ऱऩ् मयक्कमॆलान् तविर्त्ते
  ऎऩैअटिमै कॊळल्वेण्टुम् इतुसमयङ् काणे.
 • 27. ऐयविऱ् सिऱितुम्अऱिन् तऩुपविक्कक् तॆरिया
  तऴुतुकळित् ताटुकिऩ्ऱ अप्परुवत् तॆळियेऩ्
  मॆय्यऱिविऱ् सिऱन्दवरुङ् कळिक्कउऩैप् पाटि
  विरुम्पिअरुळ् नॆऱिनटकक विटुत्तऩैनी यऩ्ऱो
  पॊय्यऱिविऱ् पुलैमऩत्तुक् कॊटियेऩ्मुऩ् पिऱप्पिल्
  पुरिन्दवम् याततऩैप् पुकऩ्ऱरुळ वेण्टुम्
  तुय्यऱिवुक् कऱिवाकि मणिमऩ्ऱिल् नटञ्सॆय्
  सुत्तपरि पूरणमाञ् सुकरूपप् पॊरुळे.
 • 28. अरुळ्निऱैन्द पॆरुन्दकैये आऩन्द अमुते
  अऱ्पुतप्पॊऩ् अम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱ अरसे
  तॆरुळ्निऱैन्द सिन्दैयिले तित्तिक्कुन् तेऩे
  सॆङ्कऩिये मतिअणिन्द सॆञ्सटैऎम् पॆरुमाऩ्
  मरुळ्निऱैन्द मऩक्कॊटियेऩ् वञ्समॆलाङ् कण्टु
  मकिऴ्न्दिऩिय वाऴ्वळित्त माकरुणैक् कटले
  इरुळ्निऱैन्द मयक्कम्इऩ्ऩुन् तीर्त्तरुळल् वेण्टुम्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकऩे इतुतरुणङ् काणे.
 • 29. मऩ्ऩियपॊऩ् ऩम्पलत्ते आऩन्द नटञ्सॆय्
  मामणिये ऎऩ्ऩिरुकण् वयङ्कुम्ऒळि मणिये
  तऩ्ऩियल्पिऩ् निऱैन्दरुळुञ् सत्तुवपू रणमे
  तऱ्परमे सिऱ्परमे तत्तुवप्पे रॊळिये
  अऩ्ऩियमिल् लातसुत्त अत्तुवित निलैये
  आतियन्द मेतुमिऩ्ऱि अमर्न्दपरम् पॊरुळे
  ऎऩ्ऩियल्पिऩ् ऎऩक्करुळि मयक्कम्इऩ्ऩुन् तविर्त्ते
  ऎऩैआण्टु कॊळल्वेण्टुम् इतुतरुणङ् काणे.
 • 30. पूतनिलै मुतऱ्परमे नातनिलै अळवुम्
  पोन्दवऱ्ऱिऩ् इयऱ्कैमुतऱ् पुणर्प्पॆल्लाम् विळङ्क
  वेतनिलै आकमत्तिऩ् निलैकळॆलाम् विळङ्क
  विऩैयेऩ्ऱऩ् उळत्तिरुन्दु विळक्कियमॆय् विळक्के
  पोतनिलै याय्अतुवुङ् कटन्दइऩ्प निलैयाय्प्
  पॊतुविऩिऩ्मॆय् अऱिविऩ्प नटम्पुरियुम् पॊरुळे
  एतनिलै यावकैऎऩ् मयक्कम्इऩ्ऩुन् तविर्त्ते
  ऎऩैक्कात्तल् वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् इतुतरुणङ् काणे.
 • 31. सॆव्वण्णत् तिरुमेऩि कॊण्टॊरुपाऱ् पसन्दु
  तिकऴ्पटिक वण्णमॊटु तित्तिक्कुङ् कऩिये
  इव्वण्णम् ऎऩमऱैक्कुम् ऎट्टामॆय्प् पॊरुळे
  ऎऩ्ऩुयिरे ऎऩ्ऩुयिर्क्कुळ् इरुन्दरुळुम् पतिये
  अव्वण्णप् पॆरुन्दकैये अम्पलत्ते नटञ्सॆय्
  आरमुते अटियेऩिङ् ककमकिऴ्न्दु पुरितल्
  ऎव्वण्णम् अतुवण्णम् इसैत्तरुळल् वेण्टुम्
  ऎऩ्ऩुटैय नायकऩे इतुतरुणङ् काणे.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை