திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अऩ्पु मालै
aṉpu mālai
पिरसात मालै
pirasāta mālai
Fourth Thirumurai

002. अरुट्पिरकास मालै
aruṭpirakāsa mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलकमॆलाम् उतिक्किऩ्ऱ ऒळिनिलैमॆय् यिऩ्पम्
  उऱुकिऩ्ऱ वॆळिनिलैयॆऩ् ऱुपयनिलै याकि
  इलकियनिऩ् सेवटिकळ् वरुन्दियिट नटन्दे
  इरविल्ऎळि येऩ्इरुक्कुम् इटन्देटि अटैन्दु
  कलकमिलात् तॆरुक्कतवङ् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  कळित्तॆऩैअङ् कऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  अलकिल्अरुट् कटलाम्उऩ् पॆरुमैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  आऩन्द वल्लिमकिऴ् अरुळ्नटना यकऩे.
 • 2. ऒळिवण्णम् वॆळिवण्णम् ऎऩ्ऱऩन्द वेत
  उस्सियॆलाम् मॆस्सुकिऩ्ऱ उस्समल रटिकळ्
  अळिवण्णम् वरुन्दियिट नटन्दरुळि अटियेऩ्
  अटैन्दविटत् तटैन्दुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  कळिवण्णम् ऎऩैअऴैत्तॆऩ् कैयिल्वण्णम् अळित्त
  करुणैवण्णन् तऩैवियन्दु करुतुम्वण्णम् अऱियेऩ्
  तौविण्ण मुटैयर्अऩ्पु सॆय्युम्वण्णम् पॊतुविल्
  तॆय्वनटम् पुरिकिऩ्ऱ सैवपरम् पॊरुळे.
 • 3. तिरुमालुम् उरुमाऱिस् सिरञ्सीवि याकित्
  तेटियुङ्कण् टऱियात सेवटिकळ् वरुन्द
  वरुमालै मण्णुऱत्तप् पॆयर्त्तुनटन् तरुळि
  वञ्सकऩेऩ् इरुक्कुमिटम् वलिन्दिरविल् तेटित्
  तॆरुमालैक् कतवुतऩैत् तिऱप्पित्तु निऩ्ऱु
  सॆव्वण्णत् तिटैप्पसन्द तिरुमेऩि काट्टिक्
  कुरुमालैप् पॆरुवण्णक् कॊऴुन्दॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  कुरुमणिनिऩ् तिरुवरुळैक् कुऱित्तुमकिऴ्न् तऩऩे.
 • 4. अऩ्ऱॊरुनाळ् इरविटैवन् तणिक्कवन् तिऱप्पित्
  तरुण्मलर्स्से वटिवायिऱ् पटिप्पुऱत्तुम् अकत्तुम्
  मऩ्ऱवैत्तुक् कॊण्टॆऩ्ऩै वरवऴैत्तु मकऩे
  वरुन्दाते इङ्कितऩै वाङ्किक्कॊळ् ळॆऩ्ऩ
  ऒऩ्ऱुसिऱि येऩ्मऱुप्प मऱित्तुम्वलिन् तॆऩतु
  ऒरुकैतऩिऱ् कॊटुत्तिङ्के उऱैतिऎऩ्ऱु मऱैन्दाय्
  इऩ्ऱतुताऩ् अऩुपवित्तुक् किसैन्दतुना यटियेऩ्
  ऎऩ्ऩतवम् पुरिन्देऩो इऩित्तुयरॊऩ् ऱिलऩे.
 • 5. इरविल्अटि वरुन्दनटन् तॆऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्
  तॆऩैअऴैत्तु मकऩेनी इव्वुलकिऱ् सिऱितुम्
  सुरविटैनॆञ् सयर्न्दिळैत्तुक् कलङ्काते इतऩैक्
  कळिप्पॊटुवाङ् कॆऩऎऩतु कैतऩिले कॊटुत्तु
  उरविटैइङ् कुऱैमकिऴ्न् तॆऩत्तिरुवाय् मलर्न्द
  उऩ्ऩुटैय पॆरुङ्करुणैक् कॊप्पिलैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अरविटैयिल् असैन्दाट अम्पलत्ति ऩटुवे
  आऩन्दत् तिरुनटञ्सॆय् ताट्टुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 6. इयङ्कात इरविटैअऩ् ऱॊरुनाळ्वन् तॆळियेऩ्
  इरुक्कुमिटन् तऩैत्तेटिक् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कयङ्कात मलरटिकळ् कविऩ्वायिऱ् पटियिऩ्
  कटैप्पुऱत्तुम् अकत्तुम्वैत्तुक् कळित्तॆऩैअङ् कऴैत्तु
  मयङ्काते इङ्कितऩै वाङ्किक्कॊण् टुलकिल्
  मकऩेनी विळैयाटि वाऴ्कऎऩ उरैत्ताय्
  पुयङ्कानिऩ् अरुळरुमै अऱियातु तिरिन्देऩ्
  पॊय्यटियेऩ् अऱिन्दिऩ्ऱु पूरित्तेऩ् उळमे.
 • 7. ऒरुनाळऩ् ऱिरविल्अटि वरुन्दनटन् तटियेऩ्
  उऱ्ऱइटन् तऩैत्तेटिक् कतवुतिऱप् पित्तु
  मरुनाळ मलरटिऒऩ्ऱुळ्ळकत्ते पॆयर्त्तु
  वैत्तुमकिऴ्न् तॆऩैअऴैत्तु वाङ्कितऩै ऎऩ्ऱु
  तरुनाळिल् याऩ्मऱुप्प मऱित्तुम्वलिन् तॆऩतु
  तटङ्कैतऩिऱ् कॊटुत्तिङ्के सार्कऎऩ उरैत्ताय्
  वरुनाळिल् अतऩरुमै अऱिन्दुमकिऴ् किऩ्ऱेऩ्
  मणिमऩ्ऱुळ् नटम्पुरियुम् माणिक्क मणिये.
 • 8. नॆटुमालुम् पऩ्ऱिऎऩ नॆटुङ्कालम् विरैन्दु
  नेटियुङ्कण् टऱियातु नीटियपूम् पतङ्कळ्
  तॊटुमालै यॆऩवरुपू मकळ्मुटियिऱ् सूट्टित्
  तॊल्विऩैयेऩ् इरुक्कुमिटन् तऩैत्तेटित् तॊटर्न्दु
  कटुमालै नटुइरविऱ् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कटैयेऩै अऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तुक्
  कॊटुमालै विटुत्तुमकिर् ऎऩत्तिरुवाय् मलर्न्दाय्
  कुणक्कुऩ्ऱे इन्नाळ्निऩ् कॊटैयैअऱिन् तऩऩे.
 • 9. मऱैमुटिक्कु मणियाकि वयङ्कियसे वटिकळ्
  मण्मीतु पटनटन्दु वन्दरुळि अटियेऩ्
  कुऱैमुटिक्कुम् पटिक्कतवन् तिऱप्पित्तु निऩ्ऱु
  कूविऎऩै अऴैत्तॊऩ्ऱु कॊटुत्तरुळिस् सॆय्ताय्
  कऱैमुटिक्कुङ् कळत्तरसे करुणैनॆटुङ् कटले
  कण्णोङ्कुम् ऒळियेसिऱ् कऩवॆळिक्कुळ् वॆळिये
  पिऱैमुटिक्कुञ् सटैक्कटवुट् पॆरुन्दरुवे कुरुवे
  पॆरियमऩ्ऱुळ् नटम्पुरियुम् पॆरियपरम् पॊरुळे.
 • 10. अऩ्ऱकत्ते अटिवरुत् नटन्दॆऩ्ऩै अऴैत्तिङ्
  कञ्साते मकऩेऎऩ् ऱळित्तऩैऒऩ् ऱतऩैत्
  तुऩ्ऱकत्तुस् सिऱियेऩ् नाऩ् अऱियातु वऱिते
  सुऴऩ्ऱतुकण् टिरङ्किमिकत् तुणिन्दुमकिऴ् विप्पाऩ्
  इऩ्ऱकत्ते पुकुन्दरुळि ऎऩक्कतऩैत् तॆरिवित्
  तिऩ्पुऱस्सॆय् तरुळियनिऩ् इरक्कम्ऎवर्क् कुळतो
  मऩ्ऱकत्तु नटम्पुरिन्दु वयङ्कुम्ऒरु कुरुवे
  वल्लवरॆल् लाम्वणङ्कुम् नल्लपरम् पॊरुळे.
 • 11. अऩ्पर्मऩक् कोयिलिले अमर्न्दरुळि विळङ्कुम्
  अरुम्पॊरुळाम् उऩतुमल रटिवरुन्द नटन्दु
  वऩ्पर्कळिल् तलैनिऩ्ऱ वञ्सकऩेऩ् इरुन्द
  मऩैक्कतवु तिऱप्पित्तु मकिऴ्न्दॆऩैअङ् कऴैत्तुत्
  तुऩ्पमॆलाम् नीङ्कुकइङ् कितुतऩैवाङ् कुकनी
  तॊऴुम्पऩ्ऎऩ्ऱ ऎऩ्ऩुटैय तुरैयेनिऩ् ऩरुळै
  ऎऩ्पकर्वेऩ् ऎऩ्वियप्पेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् मऱप्पेऩ्
  ऎऩ्उयिरुक् कुयिराकि इलङ्किसऱ् कुरुवे.
 • 12. ञालनिलै अटिवरुन्द नटन्दरुळि अटियेऩ्
  नण्णुम्इटन् तऩिऱ्कतवम् नऩ्ऱुतिऱप् पित्तुक्
  कालनिलै करुतिमऩङ् कलङ्कुकिऩ्ऱ मकऩे
  कलङ्काते ऎऩ्ऱॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तुस्
  सिलनिलै उऱवाऴ्क ऎऩत्तिरुवाय् मलर्न्द
  सिवपॆरुमाऩ् निऩ्पॆरुमैत् तिरुवरुळ्ऎऩ् ऩॆऩ्पेऩ्
  आलनिलै मणिकण्टत् तरुम्पॆरुञ्सीर् ऒळिये
  अम्पलत्तिल् तिरुनटञ्सॆय् ताट्टुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 13. इरुळ्निऱैन्द इरविल्अटि वरुन्दनटन् तटियेऩ्
  इरुक्कुमिटन् तऩैत्तेटिक् कतवुतिऱप् पित्तु
  मरुळ्निऱैन्द मऩत्ताले मयङ्कुकिऩ्ऱ मकऩे
  मयङ्काते ऎऩ्ऱॆऩ्ऩै वरवऴैत्तुप् पुकऩ्ऱु
  तॆरुळ्निऱैन्द तॊऩ्ऱॆऩतु सॆङ्कैतऩिऱ् कॊटुत्तुत्
  तिकऴ्न्दुनिऩ्ऱ परम्पॊरुळ्निऩ् तिरुवरुळ्ऎऩ् ऩॆऩ्पेऩ्
  अरुळ्निऱैन्द मॆय्प्पॊरुळे अटिमुटिऒऩ् ऱिल्ला
  आऩन्द मऩ्ऱिल्नटम् आटुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 14. कऩ्मयमुङ् कऩिविक्कुन् तिरुवटिकळ् वरुन्दक्
  कटैप्पुलैयेऩ् इरुक्कुमिटन् तऩैत्तेटि नटन्दु
  तॊऩ्मयमाम् इरविऩिटैक् कतवुतिऱप् पित्तुत्
  तुणिन्दऴैत्तॆऩ् कैतऩिले तूयऒऩ्ऱै यळित्तु
  वऩ्मयमिल् लामऩत्ताल् वाऴ्कऎऩ उरैत्त
  मामणिनिऩ् तिरुवरुळिऩ् वण्मैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  तऩ्मयमे सिऩ्मयप्पॊऩ् अम्पलत्ते इऩ्पत्
  तऩिनटञ्सॆय् तरुळुकिऩ्ऱ तत्तुवप्पे रॊळिये.
 • 15. पिरणवत्तिऩ् अटिमुटियिऩ् नटुविऩुम्निऩ् ऱोङ्कुम्
  पॆरुङ्करुणैत् तिरुवटिकळ् पॆयर्न्दुवरुन् तिटवे
  करणमुऱ्ऱु नटन्दटियेऩ् इरुक्कुमिटन् तेटिक्
  कतवुतिऱप् पित्तरुळिक् कटैयेऩै अऴैत्तुस्
  सरणमुऱ्ऱु वरुन्दियऎऩ् मकऩेइङ् कितऩैत्
  ताङ्कुऎऩ् ऱॊऩ्ऱॆऩतु तटङ्कैतऩिऱ् कॊटुत्तु
  मरणमऱ्ऱु वाऴ्कऎऩत् तिरुवार्त्तै अळित्ताय्
  मऩ्ऱुटैयाय् निऩ्अरुळिऩ् वण्मैऎवर्क् कुळते.
 • 16. ऒङ्कारत् तुळ्ळॊळियाय् अव्वॊळिक्कुळ् ऒळियाय्
  उपयवटि वाकियनिऩ् अपयपतम् वरुन्द
  ईङ्कार नटन्दिरविल् याऩिरुक्कुम् इटम्पोन्
  तॆऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कॆऩ्ऩैवलिन् तऴैत्तुप्
  पाङ्कारुम् वण्णम्ऒऩ्ऱॆऩ् कैतऩिले अळित्तुप्
  पण्पॊटुवाऴ्न् तिटुकऎऩप् पणित्तपरम् पॊरुळे
  आङ्कार वण्णम्अकऩ् ऱतैअऱिन्दु मकिऴ्न्दे
  अऩुपविक्किऩ् ऱेऩ्पॊतुविल् आटुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 17. अरिपिरमा तियरॆल्लाम् अऱिन्दणुक ऒण्णा
  अरुम्पॆरुञ्सीर् अटिमलर्कळ् अऩ्ऱॊरुनाळ् वरुन्दक्
  करिइरविल् नटन्दरुळि याऩिरुक्कु मिटत्ते
  कतवुतिऱप् पित्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तु
  उरिमैयॊटु वाऴ्कऎऩ उरैत्ततुवुम् अऩ्ऱि
  उवन्दिऩ्ऱै इरविऩुम्वन् तुणर्त्तिऩैऎऩ् मीतु
  पिरियमुऩक् किरुन्दवण्णम् ऎऩ्पुकल्वेऩ् पॊतुविल्
  पॆरुनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् पिऴैपॊऱुत्त कुरुवे.
 • 18. कारणऩ्ऎऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱ नारणऩुम् अयऩुम्
  कऩविटत्तुङ् काण्परिय कऴलटिकळ् वरुन्द
  ऊरणवि नटन्दॆळियेऩ् उऱैयुम्इटन् तेटि
  उवन्दॆऩतु कैतऩिले ऒऩ्ऱुकॊटुत् तिङ्के
  एरणवि उऱैकमकिऴ्त् तॆऩउरैत्ताय् निऩ्सीर्
  यातऱिन्दु पुकऩ्ऱेऩ्मुऩ् यातुतवम् पुरिन्देऩ्
  पारणवि अऩ्परॆलाम् परिन्दुपुकऴ्न् तेत्तप्
  पणिअणिन्दु मणिमऩ्ऱुळ् अणिनटञ्सॆय् पतिये.
 • 19. तुरियवॆळि तऩिऱ्परम नातअणै नटुवे
  सुयञ्सुटरिल् तुलङ्कुकिऩ्ऱ तुणैयटिकळ् वरुन्दप्
  पिरियमॊटु नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुमिटन् तेटिप्
  पॆरुङ्कतवन् तिऱप्पित्तुप् पेयऩ्ऎऩै अऴैत्तु
  उरियपॊरुळ् ऒऩ्ऱॆऩतु कैयिल्अळित् तिङ्के
  उऱैकमकिऴ्न् तॆऩउरैत्त उत्तमनिऩ् ऩरुळैप्
  पॆरियपॊरु ऩॆवऱ्ऱिऩुक्कुम् पॆरियपॊरु ळॆऩ्ऱे
  पिऩ्ऩर्अऱिन् तेऩ्इतऱ्कु मुऩ्ऩर्अऱि येऩे.
 • 20. नीळाति मूलमॆऩ निऩ्ऱवऩुम् नॆटुनाळ्
  नेटियुङ्कण् टऱियात निऩ्ऩटिकळ् वरुन्द
  आळानाऩ् इरुक्कुमिटम् अतुतेटि नटन्दे
  अणिक्कतवन् तिऱप्पित्तुळ् ऎऩ्पॊटॆऩै अऴैत्तु
  वाळानी मयङ्काते मकऩेइङ् कितऩै
  वाङ्किक्कॊळ् ऎऩ्ऱॆऩतु मलर्क्कैतऩिऱ् कॊटुत्ताय्
  केळाय्ऎऩ् उयिर्त्तुणैयाय्क् किळर्मऩ्ऱिल् वेत
  कीतनटम् पुरिकिऩ्ऱ नातमुटिप् पॊरुळे.
 • 21. सत्तऒरु वामऱैप्पॊऱ् सिलम्पणिन्दम् पलत्ते
  तऩिनटञ्सॆय् तरुळुम्अटित् तामरैकळ् वरुन्द
  सित्तउरु वाकिइङ्के ऎऩैत्तेटि नटन्दु
  तॆरुक्कतवन् तिऱप्पित्तॆऩ् सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तु
  मत्तउरु वामऩत्ताल् मयक्कमुऱेल् मकऩे
  मकिऴ्न्दुऱैक ऎऩत्तिरुवाय् मलर्न्दकुण मलैये
  सुत्तउरु वाय्स्सुत्त अरुवाकि अऴियास्
  सुत्तअरु उरुवाऩ सुत्तपरम् पॊरुळे.
 • 22. पलकोटि मऱैकळॆलाम् उलकोटि मयङ्कप्
  परनात मुटिनटिक्कुम् पातमलर् वरुन्दस्
  सिलकोटि नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुमिटत् तणैन्दु
  तॆरुक्कतवन् तिऱप्पित्तॆऩ् सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ते
  अलकोटि वरुन्देल्इङ् कमर्कऎऩत् तिरुवाय्
  अलर्न्दअरुट् कुरुवेपॊऩ् ऩम्पलत्तॆम् अरसे
  विलकोटि ऎऩत्तुयर्कळ् ऒऩ्ऱॊटॊऩ्ऱु पुकऩ्ऱु
  विरैन्दोटस् सॆय्तऩैइव् विळैवऱियेऩ् वियप्पे.
 • 23. सॆय्वकैऒऩ् ऱऱियातु तिकैप्पिऩॊटे इरुन्देऩ्
  तिटुक्कॆऩइङ् कॆऴुन्दिरुप्पत् तॆरुक्कतवन् तिऱप्पित्
  तुय्वकैऒऩ् ऱॆऩतुकरत् तुवन्दळित्तु मकऩे
  उय्कमकिऴ्न् तिऩ्ऱुमुतल् ऒऩ्ऱुम्अञ्सेल् ऎऩ्ऱु
  मॆय्वकैयिल् पुकऩ्ऱपिऩ्ऩुम् अञ्सियिरुन् तेऩै
  मीट्टुम्इऩ्ऱै इरविल्उणर् वूट्टिअस्सन् तविर्त्ताय्
  ऐवकैयाय् निऩ्ऱुमऩ्ऱिल् आटुकिऩ्ऱ अरसे
  अऱ्पुतत्ताळ् मलर्वरुत्तम् अटैन्दऩऎऩ् पॊरुट्टे.
 • 24. उळ्ळिरवि मतियाय्निऩ् ऱुलकमॆलाम् नटत्तुम्
  उपयवकै याकियनिऩ् अपयपतम् वरुन्द
  नळ्ळिरविऩ् मिकनटन्दु नाऩ्इरुक्कुम् इटत्ते
  नटैक्कतवन् तिऱप्पित्तु नटैक्कटैयिल् अऴैत्तु
  ऎळ्ळिरवु निऩैन्दुमयक् कॆय्तियिटेल् मकऩे
  ऎऩ्ऱॆऩ्कै तऩिल्ऒऩ्ऱै ईन्दुमकिऴ् वित्ताय्
  अळ्ळिरवु पोल्मिटऱ्ऱिल् अऴकुकिऱर्न् ताट
  अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱ सॆम्पवळक् कुऩ्ऱे.
 • 25. विळङ्कऱिवुक् कऱिवाकि मॆय्त्तुरिय निलत्ते
  विळैयुम्अऩु पवमयमाम् मॆल्लटिकळ् वरुन्दत्
  तुळङ्कुसिऱि येऩ्इरुक्कुम् इटन्देटि नटन्दु
  तॊटर्क्कतवन् तिऱप्पित्तुत् तॊऴुम्पऩ्ऎऩै अऴैत्तुक्
  कळङ्कमिला ऒऩ्ऱॆऩतु कैतऩिले कॊटुत्तुक्
  कळित्तुऱैक ऎऩत्तिरुवाक् कळित्तअरुट् कटले
  कुळङ्कॊळ्विऴिप् पॆरुन्दकैये मणिमऩ्ऱिल् नटञ्सॆय्
  कुरुमणिये अऩ्पर्मऩक् कोयिलिल्वाऴ् कुरुवे.
 • 26. वेतमुटि मेऱ्सुटराय् आकत्तिऩ् मुटिमेल्
  विळङ्कुम्ऒळि याकियनिऩ् मॆल्लटिकळ् वरुन्दप्
  पूतमुटि मेल्नटन्दु नाऩिरुक्कु मिटत्ते
  पोन्दिरविऱ् कतवुतऩैक् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  नातमुटि मेल्विळङ्कुन् तिरुमेऩि काट्टि
  नऱ्पॊरुळ्ऎऩ् कैतऩिले नल्कियनिऩ् पॆरुमै
  ओतमुटि यातॆऩिल्ऎऩ् पुकल्वेऩ्अम् पलत्ते
  उयिर्क्किऩ्पन् तरनटऩम् उटैयपरम् पॊरुळे.
 • 27. तङ्कुसरा सरमुऴुतुम् अळित्तरुळि नटत्तुन्
  ताळ्मलर्कळ् मिकवरुन्दत् तऩित्तुनटन् तॊरुनाळ्
  कङ्कुलिल्याऩ् इरुक्कुमऩैक् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तउऩ्ऱऩ् करुणैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  इङ्कुसिऱि येऩ्पिऴैकळ् ऎत्तऩैयुम् पॊऱुत्त
  ऎऩ्कुरुवे ऎऩ्उयिरुक् किऩ्परुळुम् पॊरुळे
  तिङ्कळणि सटैप्पवळस् सॆऴुञ्सोति मलैये
  सिवकाम वल्लिमकिऴ् तिरुनटना यकऩे.
 • 28. मामायै असैन्दिटस्सिऱ् ऱम्पलत्ते नटित्तुम्
  वरुन्दात मलरटिकळ् वरुन्दनटन् तरुळि
  आमाऱऩ् ऱिरविऩिटै अणिक्कतवन् तिऱप्पित्
  तङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तिऩिनी अञ्सेल्ऎऩ् ऱुवन्दु
  तेमाविऩ् पऴम्पिऴिन्दु वटित्तुनऱु नॆय्युन्
  तेऩुम्ऒक्कक् कलन्दतॆऩत् तिरुवार्त्तै अळित्ताय्
  कोमाऩ्निऩ् अरुट्पॆरुमै ऎऩ्उरैप्पेऩ् पॊतुविल्
  कूत्ताटि ऎङ्कळैआट् कॊण्टपरम् पॊरुळे.
 • 29. पटैप्पवऩुङ् काप्पवऩुम् पऱ्पलनाळ् मुयऩ्ऱु
  पार्क्कविरुम् पिऩुङ्किटैयाप् पातमलर् वरुन्द
  नटैप्पुलैयेऩ् पॊरुट्टाक नटत्तिरविऱ् कतवम्
  नऩ्कुतिऱप् पित्तॊऩ्ऱु नल्कियतुम् अऩ्ऱि
  इटैप्पटुना ळिऩुम्वन्दॆऩ् इतयमयक् कॆल्लाम्
  इरिन्दिटस्सॆय् तऩैउऩ्ऱऩ् इऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  तटैप्पटुमा ऱिल्लात पेरिऩ्पप् पॆरुक्के
  तऩिमऩ्ऱिल् आऩन्दत् ताण्टवञ्सॆय् अरसे.
 • 30. मुऩ्ऩैमऱै मुटिमणियाम् अटिमलर्कळ् वरुन्द
  मुऴुतिरविल् नटन्दॆळियेऩ् मुयङ्कमिटत् तटैन्दु
  अऩ्ऩैयिऩुम् परिन्दरुळि अणिक्कतवन् तिऱप्पित्
  तङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तॆऩैयुम् अऩ्पिऩॊटु नोक्कि
  ऎऩ्ऩैइऩि मयङ्काते ऎऩ्मकऩे मकिऴ्वो
  टिरुत्तिऎऩ उरैत्ताय्निऩ् इऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  मिऩ्ऩैनिकर् सॆञ्सटैमेऩ् मतियम्असैन् ताट
  वियऩ्पॊतुविल् तिरुनटञ्सॆय् विमलपरम् पॊरुळे.
 • 31. मीताऩत् तरुळ्ऒळियाय् विळङ्कियनिऩ् अटिकळ्
  मिकवरुन्द नटन्दिरविल् विऩैयेऩ्ऱऩ् पॊरुट्टास्
  सीताऩक् कतवुतऩैत् तिऱप्पित्तुस् सिऱियेऩ्
  सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तिऩिनी सिऱितुमञ्सेल् इङ्कु
  माताऩत् तवर्सू‘ वाऴ्कऎऩ उरैत्ताय्
  मामणिनिऩ् तिरुवरुळिऩ् वण्मैऎवर्क् कुळते
  ओताऩत् तवर्तमक्कुम् उणर्वरिताम् पॊरुळे
  ओङ्कियसिऱ् ऱम्पलत्ते ऒळिनटञ्सॆय् पतिये.
 • 32. वेतान्द सित्तान्दम् ऎऩ्ऩुम्अन्दम् इरण्टुम्
  विळङ्कअमर्न् तरुळियनिऩ् मॆल्लटिकळ् वरुन्द
  नातान्द वॆळितऩिले नटन्दरुळुम् अतुपोल्
  नटन्दरुळिक् कटैनायेऩ् नण्णुम्इटत् तटैन्दु
  पोतान्द मिसैविळक्कुन् तिरुमेऩि काट्टिप्
  पुलैयेऩ्कै यिटत्तॊऩ्ऱु पॊरुन्दवैत्त पॊरुळे
  सूतान्द मऩैत्तिऩुक्कुम् अप्पाऱ्पट् टिरुन्द
  तुरियवॆळिक् केविळङ्कुम् पॆरियअरुट् कुरुवे.
 • 33. ऒरुमैयिले इरुमैऎऩ उरुक्काट्टिप् पॊतुविल्
  ऒळिनटञ्सॆय् तरुळुकिऩ्ऱ उपयपतम् वरुन्द
  अरुमैयिले नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दे
  अणिक्कतवन् तिऱप्पित्तॆऩ् अङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तुप्
  पॆरुमैयिले पिऱङ्कुकनी ऎऩत्तिरुवाय् मलर्न्द
  पॆरुङ्करुणैक् कटलेनिऩ् पॆऱ्ऱियैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  करुमैयिले नॆटुङ्कालङ् कलन्दुकलक् कुऱ्ऱ
  कलक्कमॆलान् तविर्त्तॆम्मैक् कात्तरुळुम् पतिये.
 • 34. विन्दुनिलै नातनिलै इरुनिलैक्कुम् अरसाय्
  विळङ्कियनिऩ् सेवटिकळ् मिकवरुन्द नटन्दु
  वन्दुनिलै पॆऱस्सिऱियेऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  मणिक्कतवन् तिऱप्पित्तु मकऩेऎऩ् ऱऴैत्तु
  इन्दुनिलै मुटिमुतरान् तिरुउरुवङ् काट्टि
  ऎऩ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तिऩ्पम् ऎय्तुकऎऩ् ऱुरैत्ताय्
  मुन्दुनिलैस् सिऱियेऩ्सॆय् तवमऱियेऩ् पॊतुविल्
  मुत्तर्मऩन् तित्तिक्क निरुत्तमिटुम् पॊरुळे.
 • 35. नवनिलैक्कुम् अतिकारम् नटत्तुकिऩ्ऱ अरसाय्
  नण्णियनिऩ् पॊऩ्ऩटिकळ् नटन्दुवरुन् तिटवे
  अवनिलैक्कुङ् कटैप्पुलैयेऩ् इरुक्कुम्इटत् तिरविल्
  अणैन्दरुळिक् कतवुतिऱन् तटियेऩै अऴैत्ते
  सिवनिलैक्कुम् पटिऎऩतु सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तुस्
  सित्तमकिऴ्न् तुऱैकऎऩत् तिरुप्पवळन् तिऱन्दाय्
  पवनिलैक्कुङ् कटैनायेऩ् पयिऩ्ऱतवम् अऱियेऩ्
  परम्परमा मऩ्ऱिल्नटम् पयिऩ्ऱपसु पतिये.
 • 36. पुण्णियर्तम् मऩक्कोयिल् पुकुन्दमर्न्दु विळङ्कुम्
  पॊऩ्मलर्स्से वटिवरुत्तम् पॊरुन्दनटन् तॆळियेऩ्
  नण्णियओर् इटत्तटैन्दु कतवुतिऱप् पित्तु
  नऱ्पॊरुळ्ऒऩ् ऱॆऩ्कैतऩिल् नल्कियनिऩ् पॆरुमै
  ऎण्णियपो तॆल्लाम्ऎऩ् मऩमुरुक्कुम् ऎऩ्ऱाल्
  ऎम्प—रुमाऩ् निऩ्अरुळै ऎऩ्ऩॆऩयाऩ् पुकल्वेऩ्
  तण्णियवॆण् मतिअणिन्द सॆञ्सटैनिऩ् ऱाटत्
  तऩित्तमऩ्ऱिल् आऩन्दत् ताण्टवञ्सॆय् अरसे.
 • 37. मूवरुक्कुम् ऎट्टातु मूत्ततिरु अटिकळ्
  मुऴुतिरविल् वरुन्दियिट मुयङ्किनटन् तरुळि
  यावरुक्कुम् इऴिन्देऩ्इङ् किरुक्कुम्इटत् तटैन्दे
  ऎऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तुळ् ऎऩैअऴैत्तु मकऩे
  तेवरुक्कुम् अरितितऩै वाङ्कॆऩऎऩ् करत्ते
  सित्तमकिऴ्न् तळित्तऩैनिऩ् तिरुवरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  पूवरुक्कुम् पॊऴिऱ्ऱिल्लै अम्पलत्ते नटऩम्
  पुरिन्दुयिरुक् किऩ्परुळुम् पूरणवाऩ् पॊरुळे.
 • 38. कऱ्ऱवर्तम् करुत्तिऩिऩ्मुक् कऩिरसम्पोल् इऩिक्कुम्
  कऴलटिकळ् वरुन्दियिटक् कटितुनटन् तिरविल्
  मऱ्ऱवर्का णातॆळियेऩ् इरुक्कुम्इटत् तटैन्दु
  मऩैक्कतवु तिऱप्पित्तु वलिन्दॆऩैअङ् कऴैत्तु
  नऱ्ऱवर्क्कुम् अरितितऩै वाङ्कॆऩऎऩ् करत्ते
  नल्कियनिऩ् पॆरुङ्करुणै नट्पिऩैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  अऱ्ऱवर्क्कुम् पऱ्ऱवर्क्कुम् पॊतुविऩिले नटञ्सॆय्
  अरुट्कुरुवे सस्सिता ऩन्दपरम् पॊरुळे.
 • 39. करुणैवटि वाय्अटियार् उळ्ळकत्ते अमर्न्द
  कऴलटिकळ् वरुन्दियिटक् कङ्कुलिले नटन्दु
  मरुणिऱैयुञ् सिऱियेऩ्नाऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  मणिक्कतवन् तिऱप्पित्तु मकिऴ्न्दऴैत्तु मकऩे
  पॊरुणिऱैयुम् इतऩैइङ्के वाङ्कॆऩऎऩ् करत्ते
  पॊरुन्दअळित् तरुळियनिऩ् पॊऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  अरुणिऱैयुम् पॆरुङ्कटले अम्पलत्तिल् परमा
  ऩन्दवुरु वाकिनटम् आटुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 40. अरुळुरुवाय् ऐन्दॊऴिलुम् नटत्तुकिऩ्ऱ अटिकळ्
  असैन्दुवरुन् तिटइरविल् याऩिरुक्कुम् इटत्ते
  तॆरुळुरुविऩ् नटन्दुतॆरुक् कतवुतिऱप् पित्तुस्
  सिऱियेऩै अऴैत्तॆऩतु सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तु
  मरुळुरुविऩ् मऱ्ऱवर्पोल् मयङ्केल्ऎऩ् मकऩे
  मकिऴ्न्दुतिरु अरुळ्वऴिये वार्कऎऩ उरैत्ताय्
  इरुळुरुविऩ् मऩक्कॊटियेऩ् यातुतवम् पुरिन्देऩ्
  ऎल्लाम्वल् लवऩाकि इरुन्दपसु पतिये.
 • 41. मुऴुतुम्उणर्न् तवर्मुटिमेल् मुटिक्कुमणि याकि
  मुप्पॊरुळु माकियनिऩ् ऒप्पिल्अटि मलर्कळ्
  कऴुतुम्उणर् वरियनटुक् कङ्कुलिले वरुन्दक्
  कटितुनटन् तटिनायेऩ् करुतुमिटत् तटैन्दु
  पऴुतुपटा वण्णम्ऎऩैप् परिन्दऴैत्तु मकऩे
  पणिन्दितऩै वाङ्कॆऩऎऩ् पाणियुऱक् कॊटुत्तुत्
  तॊऴुतॆऩैप्पा टुकऎऩ्ऱु सॊऩ्ऩपसु पतिनिऩ्
  तूयअरुट् पॆरुमैयैऎऩ् सॊल्लिवियक् केऩे .
 • 42. माऩिऩैत्त अळवॆल्लाङ् कटन्दप्पाल् वयङ्कुम्
  मलरटिकळ् वरुन्दियिट मकिऴ्न्दुनटन् तरुळिप्
  पाऩिऩैत्त सिऱियेऩ्नाऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  पणैक्कतवन् तिऱप्पित्तुप् परिन्दऴैत्तु मकऩे
  नीनिऩैत्त वण्णमॆलाङ् कैकूटुम् इतुओर्
  निऩ्मलम्ऎऩ् ऱॆऩ्कैतऩिल् नेर्न्दळित्ताय् निऩक्कु
  नाऩिऩैत्त नऩ्ऱिऒऩ्ऱुम् इलैयेनिऩ् अरुळै
  नायटियेऩ् ऎऩ्पुकल्वेऩ् नटराज मणिये .
 • 43. सूरियसन् तिररॆल्लान् तोऩ्ऱामै विळङ्कुम्
  सुयञ्सोति याकुम्अटित् तुणैवरुन्द नटन्दु
  कूरियमॆय् अऱिवॆऩ्प तॊरुसिऱितुङ् कुऱियाक्
  कॊटियेऩ्नाऩ् इरुक्कुमिटङ् कुऱित्तिरविल् नटन्दु
  कारियम्उण् टॆऩक्कूविक् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कैयिल् ऒऩ्ऱै अळित्तऩैउऩ् करुणैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  आरियर्तम् अळवुकटन् तप्पालुङ् कटन्द
  आऩन्द मऩ्ऱिल्नटम् आटुकिऩ्ऱ अरसे .
 • 44. तऱ्पोतन् तोऩ्ऱात तलन्दऩिले तोऩ्ऱुम्
  ताळ्मलर्कळ् वरुन्दियिटत् तऩित्तुनटन् तरुळि
  ऎऱ्पोतङ् ककऩ्ऱिरविल् याऩिरुक्कु मिट•पोन्
  तॆऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तिव् वॆळियेऩै अऴैत्तुप्
  पॊऱ्पोत वण्णम्ऒऩ्ऱॆऩ् कैतऩिले अळित्तुप्
  पुलैयॊऴिन्द निलैतऩिले पॊरुन्दुकऎऩ् ऱुरैत्ताय्
  सिऱ्पोत मयमाऩ तिरुमणिमऩ् ऱिटत्ते
  सिवमयमाम् अऩुपोकत् तिरुनटञ्सॆय् अरसे
 • 45. कऱ्पऩैकळ् ऎल्लाम्पोय्क् करैन्दतलन् तऩिले
  करैयातु निऱैन्दिरुक् कऴलटिकळ् वरुन्द
  वॆऱ्पऩैयुम् इऩ्ऱिऒरु तऩियाक नटन्दु
  विरैन्दिरविऱ् कतवुतऩैक् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  अऱ्पऩैओर् पॊरुळाक अऴैत्तरुळि अटियेऩ्
  अङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्तऩैनिऩ् अरुळिऩैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  नऱ्पऩवर् तुतिक्कमणि मऩ्ऱकत्ते इऩ्प
  नटम्पुरियुम् पॆरुङ्करुणै नायकमा मणिये .
 • 46. ऒऩ्ऱाकि इरण्टाकि ऒऩ्ऱिरण्टिऩ् नटुवे
  उऱ्ऱअऩु पवमयमाय् ऒळिर्अटिकळ् वरुन्द
  अऩ्ऱार नटन्दिरविल् याऩुऱैयुम् इटत्ते
  अटैन्दुकत वन्दिऱप्पित् तऩ्पॊटॆऩै अऴैत्तु
  नऩ्ऱार ऎऩतुकरत् तॊऩ्ऱरुळि इङ्के
  नण्णनी ऎण्णियवा नटत्तुकऎऩ् ऱरैत्ताय्
  इऩ्ऱार वन्दतऩै उणर्त्तिऩैनिऩ् अरुळै
  ऎऩ्पुकल्वेऩ् मणिमऩ्ऱिल् इलङ्किसऱ् कुरुवे .
 • 47. ऎङ्कुम्विळङ् कुवताकि इऩ्पमय माकि
  ऎऩ्ऩुणर्वुक् कुणर्वुतरुम् इणैयटिकळ् वरुन्द
  पॊङ्कुमिर विटैनटन्दु नाऩुऱैयुम् इटत्ते
  पोन्दुमणिक् कतवुतऩैक् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  तङ्कुमटि येऩैअऴैत् तङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ते
  तयविऩॊटु वाऴ्कऎऩत् तऩित्तिरुवाय् मलर्न्दाय्
  इङ्कुनिऩ तरुट्पॆरुमै ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् पॊतुविल्
  इऩ्पनटम् पुरिकिऩ्ऱ ऎऩ्ऩुटैना यकऩे .
 • 48. सित्तॆवैयुम् वियत्तियुऱुञ् सुत्तसिव सित्ताय्स्
  सित्तमतिल् तित्तिक्कुन् तिरुवटिकळ् वरुन्द
  मत्तइर विटैनटन्दु वन्दरुळि अटियेऩ्
  वाऴुमऩैत् तॆरुक्कतवु तिऱप्पित्तङ् कटैन्दु
  अत्तकविऩ् ऎऩैअऴैत्तॆऩ् अङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ताय्
  अऩ्ऩैयिऩुम् अऩ्पुटैयाय् निऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  मुत्तर्कुऴुक् काणमऩ्ऱिल् इऩ्पनटम् पुरियुम्
  मुक्कणुटै आऩन्दस् सॆक्कर्मणि मलैये .
 • 49. सकलमॊटु केवलमुन् ताक्कात इटत्ते
  तऱ्परमाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ ताळ्मलर्कळ् वरुन्दप्
  पकलॊऴिय नटुविरविल् नटन्दरुळि अटियेऩ्
  परियुमिटत् तटैन्दुमणिक् कतवुतिऱप् पित्तुप्
  पुकलुऱुक वरुकऎऩ अऴैत्तॆऩतु करत्ते
  पॊरुन्दऒऩ्ऱु कॊटुत्तऩैनिऩ् पॊऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  उकल्ऒऴियप् पॆरुन्दवर्कळ् उऱ्ऱुमकिऴ्न् तेत्त
  उयर्पॊतुविल् इऩ्पनटम् उटैयपरम् पॊरुळे .
 • 50. उळ्ळुरुकुन् तरुणत्ते ऒळिकाट्टि विळङ्कुम्
  उयर्मलर्स्से वटिवरुन्द उवन्दुनटन् तरुळिक्
  कळ्ळमऩत् तेऩिरुक्कुम् इन्देटि अटैन्दु
  कतवुतिऱप् पित्तरुळिक् कळित्तॆऩैअङ् कऴैत्तु
  नळ्ळुलकिल् उऩक्कितुनाम् नल्किऩम्नी मकिऴ्न्दु
  नाळुम्उयिर्क् कितम्पुरिन्दु नटत्तिऎऩ उरैत्ताय्
  तॆळ्ळुम्अमु ताय्अऩ्पर् सित्तम्ऎलाम् इऩिक्कुम्
  सॆऴुङ्कऩिये मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटना यकऩे .
 • 51. तऩ्ऩुरुवङ् काट्टात मलइरवु विटियुन्
  तरुणत्ते उतयञ्सॆय् ताळ्मलर्कळ् वरुन्दप्
  पॊऩ्ऩुरुवत् तिरुमेऩि कॊण्टुनटन् तटियेऩ्
  पॊरुन्दुमिटत् तटैन्दुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  तऩ्ऩुरुवम् पोऩ्ऱतॊऩ्ऱङ् कॆऩै अऴैत्तॆऩ् करत्ते
  तन्दरुळि मकिऴ्न्दिङ्के तङ्कुकऎऩ् ऱुरैत्ताय्
  ऎऩ्ऩुरुवम् ऎऩक्कुणर्त्ति अरुळियनिऩ् पॆरुमै
  ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् मणिमऩ्ऱिल् इऩ्पनटत् तरसे.
 • 52. अण्टवकै पिण्टवकै अऩैत्तुम्उतित् तॊटुङ्कुम्
  अणिमलर्स्से वटिवरुत्तम् अटैयनटन् तरुळिक्
  कण्टवरुङ् काणात नटुइरवु तऩिल्याऩ्
  करुतुमिटत् तटैन्दुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  तॊण्टऩॆऩ् ऎऩैयुम्अऴैत् तॆऩ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ताय्
  तुरैयेनिऩ् अरुट्पॆरुमैत् तॊण्मैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  उण्टवर्कळ् उणुन्दोऱुम् उवट्टात अमुते
  उयर्पॊतुविल् इऩ्पनटम् उटैयपरम् पॊरुळे.
 • 53. अऱिवुटैयार् उळ्ळकप्पो तलरुकिऩ्ऱ तरुणत्
  तरुळ्मणत्ते ऩाकिउऱ्ऱ अटिइणैकळ् वरुन्दप्
  पिऱिवुटैयेऩ् इरुक्कुमिटन् तेटिनटन् तटैन्दु
  पॆरुङ्कतवन् तिऱप्पित्तुप् पेयऩ्ऎऩै अऴैत्तुस्
  सॆऱिवुटैयाय् इतुवाङ्कॆऩ् ऱुतववुम्नाऩ् मऱुप्पत्
  तिरुम्पवुम्ऎऩ् कैतऩिले सेरअळित् तऩैये
  पॊऱिवऱियेऩ् अळविऩिल्उऩ् करुणैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  पॊऱ्पॊतुविल् नटम्पुरियुम् पूरणवाऩ् पॊरुळे.
 • 54. विटैयमॊऩ्ऱुङ् काणात वॆळिनटुवे ऒळियाय्
  विळङ्कुकिऩ्ऱ सेवटिकळ् मिकवरुन्द नटन्दु
  कटैयऩैयुङ् कुऱिक्कॊण्टु करुतुमिटत् तटैन्दु
  कतवुतिऱप् पित्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुक्क
  इटैयिऩ्अतु नाऩ्मऱुप्पु मऱुक्केल्ऎऩ् मकऩे
  ऎऩ्ऱुपिऩ्ऩुङ् कॊटुत्ताय्निऩ् इऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  उटैयपरम् पॊरुळेऎऩ् उयिर्त्तुणैये पॊतुविल्
  उय्युम्वकै अरुळ्नटऩञ् सॆय्युम्ऒळि मणिये.
 • 55. नाऩ्तऩिक्कुन् तरणत्ते तोऩ्ऱुकिऩ्ऱ तुणैयाय्
  नाऩ्तऩिया इटत्तॆऩक्कुत् तोऩ्ऱात तुणैयाय्
  एऩ्ऱरुळुन् तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तरुळि
  याऩुऱैयुम् इटत्तटैन्दु कतवुतिऱप् पित्तु
  आऩ्ऱऎऩै अऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्क्
  कऱिविलयेऩ् सॆय्युम्वकै अऱियेऩ्निऩ् करुणै
  ईऩ्ऱवट्कुम् इल्लैऎऩ नऩ्कऱिन्देऩ् पॊतुविल्
  इऩ्पनटम् पुरिकिऩ्ऱ ऎऩ्ऩुयिर्ना यकऩे.
 • 56. अरुळ्विळङ्कुम् उळ्ळकत्ते अतुअतुवाय् विळङ्कुम्
  अणिमलर्स्से वटिवरुत्तम् अटैयनटन् तरुळिप्
  पॊरुळ्विळङ्का नटुइरविल् नाऩुऱैयुम् इटत्ते
  पोन्दुतॆरुक् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दॆऩैअङ् कऴैत्तुत्
  तॆरुळ्विळङ्कुम् ऒरुपॊरुळ्ऎऩ् सॆङ्कैतऩिल् अळित्ताय्
  सिवपॆरुमाऩ् पॆरुङ्करुणैत् तिऱत्तिऩैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  मरुळ्विळङ्कि उणर्स्सियुऱत् तिरुमणिमऩ् ऱिटत्ते
  मऩ्ऩुयिर्क् किऩ्परुळ वयङ्कुनटत् तरसे.
 • 57. परुवमुऱु तरुणत्ते सर्क्करैयुम् तेऩुम्
  पालुनॆय्युम् अळिन्दनऱुम् पऴरसमुम् पोल
  मरुवुम्उळम् उयिर्उणर्वो टॆल्लान्दित् तिक्क
  वयङ्कुम्अटि यिणैकळ्मिक वरुन्दनटन् तरुळित्
  तॆरुवटैन्दु नाऩिरुक्कु मऩैक्काप्पुत् तिऱक्कस्
  सॆय्तरुळिप् पॊरुळ्ऒऩ्ऱॆऩ् सॆङ्कैतऩिल् अळित्ताय्
  तिरुमणिमऩ् ऱिटैनटिक्कुम् पॆरुमाऩ्निऩ् करुणैत्
  तिऱत्तिऩैइस् सिऱियेऩ्नाऩ् सॆप्पुतल्ऎङ् ङऩमे.
 • 58. ऎऩ्अऱिवै उण्टरुळि ऎऩ्ऩुटऩे कूटि
  ऎऩ्इऩ्पम् ऎऩक्करुळि ऎऩ्ऩैयुन्दा ऩाक्कित्
  तऩ्अऱिवाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ पॊऩ्ऩटिकळ् वरुन्दत्
  तऩिनटन्दु तॆरुक्कतवन् ताळ्तिऱप्पित् तरुळि
  मुऩ्ऩऱिविल् ऎऩैअऴैत्तॆऩ् कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्त
  मुऩ्ऩवनिऩ् इऩ्ऩरुळै ऎऩ्ऎऩयाऩ् मॊऴिवेऩ्
  मऩ्अऱिवुक् कऱिवाम्पॊऩ् ऩम्पलत्ते इऩ्प
  वटिवाकि नटिक्किऩ्ऱ माकरुणै मलैये.
 • 59. परयोक अऩुपवत्ते अकम्पुऱन्दोऩ् ऱात
  परञ्सोति याकुम्इणैप् पातमलर् वरुन्द
  वरयोकर् वियप्पअटि येऩ्इरुक्कुम् इटत्ते
  वन्दुतॆरुक् कतवुतऩैक् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  तिरयोकर्क् करितितऩै वाङ्कुकऎऩ् ऱॆऩतु
  सॆङ्कैतऩिल् अळित्ताय्निऩ् तिरुवरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  उरयोकर् उळम्पोल विळङ्कुमणि मऩ्ऱिल्
  उयिर्क्किऩ्पन् तरनटऩम् उटैयपरम् पॊरुळे.
 • 60. सॊऩ्ऩिऱैन्द पॊरुळुम्अतऩ् इलक्कियमुम् आकित्
  तुरियनटु विरुन्दअटित् तुणैवरुन्द नटन्दु
  कॊऩ्ऩिऱैन्द इरविऩिटै ऎऴुन्दरुळिक् कतवम्
  कॊऴुङ्काप्पै अविऴ्वित्तुक् कॊटियेऩै अऴैत्तु
  ऎऩ्ऩिऱैन्द ऒरुपॊरुळ्ऎऩ् कैयिल्अळित् तरुळि
  ऎऩ्मकऩे वाऴ्कऎऩ ऎऴिल्तिरुवाय् मलर्न्दाय्
  तऩ्ऩिऱैन्द निऩ्करुणैत् तऩ्मैयैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  तऩिमऩ्ऱिल् आऩन्दत् ताण्टवञ्सॆय् अरसे.
 • 61. मुत्तिऒऩ्ऱु वियत्तिऒऩ्ऱु काण्मिऩ्ऎऩ्ऱा कमत्तिऩ्
  मुटिकळ्मुटित् तुरैकिऩ्ऱ अटिकळ्मिक वरुन्दप्
  पत्तिऒऩ्ऱुम् इल्लात कटैप्पुलैयेऩ् पॊरुट्टाप्
  पटिऱ्ऱुळत्तेऩ् इरुक्कुम्इटन् तऩैत्तेटि नटन्दु
  सित्तिऒऩ्ऱु तिरुमेऩि काट्टिमऩैक् कतवम्
  तिऱप्पित्तङ् कॆऩैअऴैत्तॆऩ् सॆङ्कैयिले मकिऴ्न्दु
  सत्तिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्निऩ् तण्णरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  तऩिमऩ्ऱुळ् आऩन्दत् ताण्टवञ्सॆय् अरसे.
 • 62. ऎऩक्कुनऩ्मै तीमैयॆऩ्प तिरण्टुमॊत्त इटत्ते
  इरण्टुम्ऒत्तुत् तोऩ्ऱुकिऩ्ऱ ऎऴिऱ्पतङ्कळ् वरुन्दत्
  तऩक्कुनल्ल वण्णम्ऒऩ्ऱु ताङ्किनटन् तरुळित्
  तऩित्तिरविल् कटैप्पुलैयेऩ् तङ्कुमिटत् तटैन्दु
  कऩक्कुमऩैत् तॆरुक्कतवङ् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  कळिप्पॊटॆऩै अऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तु
  उऩक्किऩिय वण्णम्इतॆऩ् ऱुरैत्तरुळिस् सॆऩ्ऱाय्
  उटैयवनिऩ् अरुट्पॆरुमै उरैक्कमुटि याते.
 • 63. इम्मैयिऩो टम्मैयिऩुम् ऎय्तुकिऩ्ऱ इऩ्पम्
  ऎऩैत्तॊऩ्ऱुम् वेण्टात इयऱ्कैवरुन् तरुणम्
  ऎम्मैयिऩुम् निऱैसॊरुप सुत्तसुका रम्पम्
  इयऱ्सॊरुप सुत्तसुक अऩुपवम्ऎऩ् ऱिरण्टाय्स्
  सॆम्मैयिले विळङ्कुकिऩ्ऱ तिरुवटिकळ् वरुन्दस्
  सिऱियेऩ्पाल् अटैन्दॆऩतु सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ताय्
  उम्मैयिले याऩ्सॆय्तवम् यातॆऩवुम् अऱियेऩ्
  उयर्पॊतुविल् इऩ्पनटम् उटैयपरम् पॊरुळे.
 • 64. अऩ्पळिप्पु तॊऩ्ऱुपिऩ्ऩर् इऩ्पळिप्प तॊऩ्ऱॆऩ्
  ऱऱिञरॆलाम् मतिक्किऩ्ऱ अटिमलर्कळ् वरुन्द
  ऎऩ्पळित्त उटल्कळ्तॊऱुम् उयिर्क्कुयिराय् इरुक्कुम्
  ऎम्पॆरुमाऩ् नटन्दरुळिक् कतवुतिऱप् पित्तुत्
  तुऩ्पळिक्कुम् नॆञ्सकत्तॆऩ् ऱऩैक्कूवि अऴैत्तुत्
  तूयइळ नकैमुकत्ते तुळुम्पऎऩै नोक्कि
  मुऩ्पळित्त तॆऩ्ऱऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱै अळित्ताय्
  मुऩ्ऩवनिऩ् अरुट्पॆरुमै मुऩ्ऩअऱि येऩे.
 • 65. मोकइरुट् कटल्कटत्तुम् पुणैऒऩ्ऱु निऱैन्द
  मोकऩसुकम् अळिप्पिक्कुम् तुणैऒऩ्ऱॆऩ् ऱुरैक्कुम्
  योकमलर्त् तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तरुळि
  उणर्विलियेऩ् पॊरुट्टाक इरुट्टिरविल् नटन्दु
  पोकमऩैप् पॆरुङ्कतवन् तिऱप्पित्तुट् पुकुन्दु
  पुलैयेऩै अऴैत्तॊऩ्ऱु पॊरुन्दऎऩ्कै कॊटुत्ताय्
  नाकमणिप् पणिमिळिर अम्पलत्ते नटञ्सॆय्
  नायकनिऩ् पॆरुङ्करुणै नविऱ्ऱमुटि याते.
 • 66. काणुकिऩ्ऱ कण्कळुक्कुक् काट्टुकिऩ्ऱ ऒळियाय्क्
  काट्टुकिऩ्ऱ ऒळितऩक्कुक् काट्टुविक्कुम् ऒळियाय्
  पूणुकिऩ्ऱ तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तटियेऩ्
  पॊरुन्दुमिटत् तटैन्दुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  कोणुकिऩ्ऱ मऩत्ताले नाणुवतेऩ् मकऩे
  कुऱैवऱवाऴ् कॆऩमकिऴ्न्दु कॊटुत्तऩैऒऩ् ऱॆऩक्कु
  माणुकिऩ्ऱ निऩ्ऩरुळिऩ् पॆरुमैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  मणिमऩ्ऱिल् आऩन्द मानटञ्सॆय् अरसे.
 • 67. आऱऱु तत्तुवत्तिऩ् सॊरूपमुतल् अऩैत्तुम्
  अऱिविक्कुम् ऒऩ्ऱवऱ्ऱिऩ् अप्पाले इरुन्द
  वीऱाय तऱ्सॊरुप मुतलऩैत्तुम् अऱिविल्
  विळक्कुविक्कुम् ऒऩ्ऱॆऩ्ऱु विळैवऱिन्दोर् विळम्पुम्
  पेऱाय तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तिरविल्
  पेयटियेऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दॆऩ्ऩै अऴैत्तुस्
  सोऱाय पॊरुळ्ऒऩ्ऱॆऩ् करत्तळित्ताय् पॊतुविल्
  सोतिनिऩ तरुट्पॆरुमै ओतिमुटि याते.
 • 68. करुविकळै नम्मुटऩे कलन्दुळत्ते इयक्किक्
  काट्टुवतॊऩ् ऱक्करुवि करणङ्कळ् अऩैत्तुम्
  ऒरुविअप्पाऱ् पटुत्तिनमै ऒरुतऩियाक् कुवतॊऩ्
  ऱुपयम्ऎऩप् पॆरियर्सॊलुम् अपयपतम् वरुन्दत्
  तुरुविअटि येऩ्इरुक्कुम् इटत्तिरविल् अटैन्दु
  तुणिन्दॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु सोतियुऱक् कॊटुत्तु
  वॆरुवियिटेल् इऩ्ऱुमुतल् मिकमकिऴ्क ऎऩ्ऱाय्
  वित्तकिनिऩ् तिरुवरुळै वियक्कमुटि याते.
 • 69. आतियिले कलप्पॊऴिय आऩ्मसुत्ति अळित्ताङ्
  कतुअतुआक् कुवतॊऩ्ऱाम् अतुअतुवाय् आक्कुम्
  सोतियिले ताऩाकिस् सूऴ्वतॊऩ्ऱाम् ऎऩ्ऱु
  सूऴ्स्सिअऱिन् तोर्पुकलुम् तुणैयटिकळ् वरुन्द
  वीतियिले नटन्दटियेऩ् इरुक्कुम्इटन् तेटि
  विरुम्पिअटैन् तॆऩैक्कूवि विळैवॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  पातियिले ऒऩ्ऱाऩ पसुपतिनिऩ् करुणैप्
  पण्मैपअऱिन् तेऩ्ऒऴिया नण्पैअटैन् तेऩे.
 • 70. इरुट्टाय मलस्सिऱैयिल् इरुक्कुम्नमै ऎल्लाम्
  ऎटुप्पतॊऩ्ऱाम् इऩ्पनिलै कॊटुप्पतॊऩ्ऱाम् ऎऩवे
  पॊरुट्टायर् पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ पॊऩ्ऩटिकळ् वरुन्दप्
  पॊऱैयिरविल् याऩिरुक्कुम् इटन्देटिप् पुकुन्दु
  मरुट्टायत् तिरुन्देऩैक् कूविवर वऴैत्तु
  वण्णम्ऒऩ्ऱॆऩ् कैतऩिले मकिऴ्न्दळित्ताय् निऩ्ऱऩ्
  अरुट्टायप् पॆरुमैतऩै ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् पॊतुविल्
  आऩन्दत् तिरुनटञ्सॆय् तरुळुकिऩ्ऱ अरसे.
 • 71. उऩ्मऩियिऩ् उळ्ळकत्ते ऒळिरुवतॊऩ् ऱाकि
  उऱ्ऱअतऩ् वॆळिप्पुऱत्ते ओङ्कुवतॊऩ् ऱाकिस्
  सिऩ्मयमाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ तिरुवटिकळ् वरुन्दस्
  सिऱुनायेऩ् पॊरुट्टाकत् तॆरुविल्नटन् तरुळिप्
  पॊऩ्मयमान् तिरुमेऩि विळङ्कऎऩ्पाल् अटैन्दु
  पॊरुळ्ऒऩ्ऱॆऩ् कैतऩिले पॊरुन्दअळित् तऩैये
  निऩ्मलऩे निऩ्ऩरुळै ऎऩ्पुकल्वेऩ् पॊतुविल्
  निऱैन्दइऩ्प वटिवाकि निरुत्तम्इटुम् पतिये.
 • 72. ऐवर्कळुक् कैन्दॊऴिलुम् अळित्तिटुव तॊऩ्ऱाम्
  अत्तॊऴिऱ्का रणम्पुरिन्दु कळित्तिटुव तॊऩ्ऱाम्
  तॆय्वनॆऱि ऎऩ्ऱऱिञर् पुकऴ्न्दुपुकऴ्न् तेत्तुन्
  तिरुवटिकळ् मिकवरुन्दत् तॆरुविऩिटै नटन्दु
  कैवरयाऩ् इरुक्कुम्मणैक् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कळित्तॆऩैअङ् कऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  सैवमणि मऩ्ऱिटत्ते तऩिनटऩम् पुरियुम्
  तऱ्परनिऩ् अरुट्पॆरुमै साऱ्ऱमुटि याते.
 • 73. अरुळुतिक्कुन् तरुणत्ते अमुतवटि वाकि
  आऩन्द मयमाकि अमर्न्दतिरु वटिकळ्
  इरुळुतिक्कुम् इरविऩिटै वरुन्दनटन् तरुळि
  याऩिरुक्कुम् मऩैक्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कटैन्दु
  मरुळुतिक्कुम् मऩत्तेऩै वरवऴैत्तु नोक्कि
  मकिऴ्न्दॆऩतु करत्तॊऩ्ऱु वऴङ्कियसऱ् कुरुवे
  तॆरुळुतिक्कुम् मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटञ्सॆय् अरसे
  सिवपॆरुमाऩ् निऩ्करुणैत् तिऱत्तैवियक् केऩे .
 • 74. नाऩ्कण्ट पोतुसुयञ् सोतिमय माकि
  नाऩ्पिटित्त पोतुमति नळिऩवण्ण माकित्
  तेऩ्कॊण्ट पालॆऩनाऩ् सिन्दिक्कुन् तोऱुन्
  तित्तिप्प ताकिऎऩ्ऱऩ् सॆऩ्ऩिमिसै मकिऴ्न्दु
  ताऩ्कॊण्टु वैत्तअन्नाळ् सिल्लॆऩ्ऱॆऩ् उटम्पुम्
  तकउयिरुङ् कुळिर्वित्त ताण्मलर्कळ् वरुन्द
  वाऩ्कॊण्टु नटन्दिङ्कु वन्दॆऩक्कुम् अळित्ताय्
  मऩ्ऱिल्नटत् तरसेनिऩ् माकरुणै वियप्पे.
 • 75. योकान्द मिसैइरुप्प तॊऩ्ऱुकलान् तत्ते
  उवन्दिरुप्प तॊऩ्ऱॆऩमॆय् युणर्वुटैयोर् उणर्वाल्
  एकान्दत् तिरुन्दुणरुम् इणैयटिकळ् वरुन्द
  ऎऩ्पॊरुट्टाय् याऩिरुक्कुम् इटन्देटि नटन्दु
  वाकान्दस् सणिक्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कॆऩ्ऩै
  वरवऴैत्तॆऩ् कैतऩिले मकिऴ्न्दॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  मोकान्द कारम्अऱुत् तवर्एत्तप् पॊतुविल्
  मुयङ्किनटम् पुरिकिऩ्ऱ मुक्कऩुटै अरसे.
 • 76. मकमतिक्कु मऱैयुम्मऱै याऩ्मतिक्कुम् अयऩुम्
  मकिऴ्न्दयऩाऩ् मतिक्कुम्नॆटु मालुम्नॆटु मालाऩ्
  मिकमतिक्कुम् उरुत्तिरऩुम् उरुत्तिरऩाल् मतिक्कुम्
  मेलवऩुम् अवऩ्मतिक्क विळङ्कुसता सिवऩुम्
  तकमतिक्कुन् तोऱुम्अवर् अवर्उळत्तिऩ् मेलुम्
  तलैमेलुम् मऱैन्दुऱैयुन् ताळ्मलर्कळ् वरुन्द
  अकमतिक्क नटन्दॆऩ्पाल् अटैन्दॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱाय् अरुट्पॆरुमै वियप्पे.
 • 77. इरुविऩैऒप् पाकिमल परिपाकम् पॊरुन्दल्
  ऎत्तरुणम् अत्तरुणत् तियल्ञाऩ ऒळियाम्
  उरुविऩैयुऱ् ऱुळ्ळकत्तुम् पिरणवमे वटिवाय्
  उऱ्ऱुवॆळिप् पुऱत्तुम्ऎऴुन् तुणर्त्तिउरैत् तरुळुम्
  तिरुवटिकळ् मिकवरुन्द नटन्दॆळियेऩ् पॊरुट्टात्
  तॆरुक्कवन् तिऱप्पित्तुस् सिऱियेऩै अऴैत्तुक्
  कुरुवटिवङ् काट्टिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय् ऎऩ्करत्ते
  कुणक्कुऩ्ऱे निऩ्ऩरुट्कॆऩ् कुऱ्ऱमॆलाङ् कुणमे.
 • 78. तम्मटियार् वरुन्दिलतु सकियातक् कणत्ते
  सार्न्दुवरुत् तङ्कळॆलान् तयविऩॊटु तविर्त्ते
  ऎम्मटियार् ऎऩ्ऱुकॊळुम् इणैयटिकळ् वरुन्द
  इरविऩिटै नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुम्इटत् तटैन्दु
  कम्मटिया185क् कतवुपॆरुङ् काप्पविऴप् पुरिन्दु
  कटैयेऩै अऴैत्तॆऩतु कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्तु
  नम्मटियाऩ् ऎऩ्ऱॆऩैयुन् तिरुवुळत्ते अटैत्ताय्
  नटम्पुरियुम् नायकनिऩ् नऱ्करुणै वियप्पे.
 • 79. उम्परुक्कुङ् किटैप्परिनाम् मणिमऩ्ऱिल् पूत
  उरुवटिवङ् कटन्दाटुन् तिरुवटिक ळिटत्ते
  सॆम्परुक्कैक् कल्लुऱत्तत् तॆरुविल्नटन् तिरविल्
  तॆरुक्कतवन् तिऱप्पित्तुस् सिऱियेऩै अऴैत्तु
  वम्परुक्कुप् पॆऱलरिताम् ऒरुपॊरुळ्ऎऩ् करत्ते
  मकिऴ्न्दळित्तुत् तुयर्तीर्न्दु वाऴ्कऎऩ उरैत्ताय्
  इम्परुक्को अम्परुक्कुम् इतुवियप्पाम् ऎङ्कळ्
  इऱैवनिऩ् तरुट्पॆरुमै इसैप्पतॆवऩ् अणिन्दे.
 • 80. उरुवम्ऒरु नाऩ्काकि अरुवमुम्अव् वळवाय्
  उरुअरुऒऩ् ऱाकिइवै ऒऩ्पाऩुङ् कटन्दु
  तुरुवमुटि याप्परम तुरियनटु विरुन्द
  सॊरुपअऩु पवमयमान् तुणैयटिकळ् वरुन्दत्
  तॆरुवमिसै नटन्दुसिऱु सॆम्परऱ्कल् उऱुत्तस्
  सिऱियेऩ्पाल् अटैन्दॆऩतु सॆङ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ताय्
  मरुवइऩि याय्मऩ्ऱिल् नटम्पुरिवाय् करुणै
  माकटले निऩ्पॆरुमै वऴुत्तमुटि याते.
 • 81. पक्कुवत्ताल् उयर्वाऴैप् पऴङ्कऩिन्दाऱ् पोलुम्
  परङ्करुणै याऱ्कऩिन्द पत्तर्सित्तन् तऩिले
  पॊक्कमिल्अप् पऴन्दऩिले तॆळ्ळमुतङ् कलन्दाऱ्
  पोऱ्कलन्दु तित्तिक्कुम् पॊऩ्ऩटिकळ् वरुन्द
  मिक्कइरुळ् इरविऩिटै नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुम्
  वियऩ्मऩैयिल् अटैन्दुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  ऒक्कऎऩै अऴैत्तॊऩ्ऱु कॊटुत्तिङ्के इरुऎऩ्
  ऱुरैत्तऩैऎम् पॆरुमाऩ्निऩ् उयर्करुणै वियप्पे.
 • 82. उळवऱिन्दोर् तमक्कॆल्लाम् उपनिटतप् पॊरुळाय्
  उळवऱियार्क् किकपरमुम् उऱुविक्कुम् पॊरुळाय्
  अळवऱिन्द अऱिवाले अऱिन्दिटनिऩ् ऱाटुम्
  अटिमलर्कळ् वरुन्दियिट नटन्दिरविल् अटैन्दु
  कळवऱिन्देऩ् तऩैक्कूविक् कतवुतिऱप् पित्तुक्
  कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्निऩ् करुणैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  विळवॆऱिन्दोऩ् अयऩ्मुतलोर् पणिन्देत्तप् पॊतुविल्
  विळङ्कुनटम् पुरिकिऩ्ऱ तुळङ्कॊळिमा मणिये.
 • 83. ऎव्वुलकुम् ऎव्वुयिरुम् ऎस्सॆयलुम् तोऩ्ऱि
  इयङ्कुम्इट माकिऎल्लाम् मुयङ्कुम्इट माकित्
  तॆव्वुलकुम् नण्पुलकुञ् समऩाकक् कण्ट
  सित्तर्कळ्तम् सित्तत्ते तित्तिक्कुम् पतङ्कळ्
  इव्वुलकिल् वरुन्दनटन् तॆऩ्पॊरुट्टाल् इरविल्
  ऎऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कॆऩ्कैयिल्ऒऩ् ऱळित्ताय्
  अव्वुलक मुतल्उलकम् अऩैत्तुमकिऴ्न् तेत्त
  अम्पलत्ते नटम्पुरियुम् सॆम्पवळक् कुऩ्ऱे.
 • 84. माऩिऩॊटु मोकिऩियुम् मामायै युटऩे
  वैन्दुवमुम् ऒऩ्ऱिऩॊऩ्ऱु वतिन्दसैय असैत्ते
  ऊऩिऩॊटुम् उयिरुणर्वुङ् कलन्दुकलप् पुऱुमा
  ऱुऱुवित्तुप् पिऩ्करुम ऒप्पुवरुन् तरुणम्
  तेऩिऩॊटु कलन्दअमु तॆऩरुसिक्क इरुन्द
  तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तटियेऩ्पाल् अटैन्दु
  वाऩिऩॊटु विळङ्कुपॊरुळ् ऒऩ्ऱॆऩक्कुम् अळित्ताय्
  मऩ्ऱिल्नटत् तरसेनिऩ् माकरुणै वियप्पे.
 • 85. पसुपास पन्दम्अऱुम् पाङ्कुतऩैक् काट्टिप्
  परमाकि उळ्•रुन्दु पऱ्ऱवुम् पुरिन्दे
  असमाऩ माऩसिवा ळन्दअऩु पवमुम्
  अटैवित्तव् वऩुपवन्दाम् आकियसे वटिकळ्
  वसुमीतु वरुन्दियिट नटन्दटियेऩ् इरुक्कुम्
  मऩैयैअटैन् तणिक्कवन् तिऱप्पित्तु निऩ्ऱु
  विसुवास मुऱऎऩैअङ् कऴैत्तॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  विटैयवनिऩ् अरुट्पॆरुमै ऎऩ्पुकल्वेऩ् वियन्दे.
 • 86. आतियुमाय् अन्दमुमाय् नटुवाकि आति
  अन्दनटु विल्लात मन्दणवाऩ् पॊरुळाय्स्
  सोतियुमाय्स् सोतियॆलान् तोऩ्ऱुपर माकित्
  तुरियमुमाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ तुणैयटिकळ् वरुन्द
  पातियिर विटैनटन्दु नाऩ्इरुक्कुम् इटत्ते
  पटर्न्दुतॆरुक् कतवङ्काप् पविऴ्त्तिटवुम् पुरिन्दु
  ओतियिलङ् कॆऩैयऴैत्तॆऩ् करत्तॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  उटैयवनिऩ् अरुट्पॆरुमै ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् उवन्दे.
 • 87. पाटुकिऩ्ऱ मऱैकळॆलाम् ऒरुपुऱञ्सूऴ्न् ताटप्
  पत्तरॊटु मुत्तरॆलाम् पात्ताटप् पॊतुविल्
  आटुकिऩ्ऱ तिरुवटिकळ् वरुन्दनटन् तटियेऩ्
  अटैयुम्इटत् तटैन्दिरविऱ् काप्पविऴ्क्कप् पुरिन्दु
  नाटुकिऩ्ऱ सिऱियेऩै अऴैत्तरुळि नोक्कि
  नकैमुकञ्सॆय् तॆऩ्करत्ते नल्किऩैऒऩ् ऱितऩाल्
  वाटुकिऩ्ऱ वाट्टमॆलान् तविर्न्दुमकिऴ् किऩ्ऱेऩ्
  मऩ्ऩवनिऩ् पॊऩ्ऩरुळै ऎऩ्ऩॆऩवाऴ्त् तुवऩे.
 • 88. ऎम्मतत्तिल् ऎवरॆवर्क्कुम् इयैन्दअऩु पवमाय्
  ऎल्लामाय् अल्लवुमाय् इरुन्दपटि इरुन्दे
  अम्मतप्पॊऩ् ऩम्पलत्तिल् आऩन्द नटञ्सॆय्
  अरुम्पॆरुञ्से वटियिणैकळ् असैन्दुमिक वरुन्द
  इम्मतत्तिल् ऎऩ्पॊरुट्टाय् इरविल्नटन् तरुळि
  ऎऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कॊऩैअऴैत्तॆऩ् करत्ते
  सम्मपतत्ताल् ऒऩ्ऱळित्त तयविऩैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  तम्मैअऱिन् तवर्अऱिविऩ् मऩ्ऩुम्ऒळि मणिये.
 • 89. पूतवॆळि करणवॆळि पकुतिवॆळि माया
  पोकवॆळि मामाया योकवॆळि पुकलुम्
  वेतवॆळि अपरविन्दु वॆळिअपर नात
  वॆळिएक वॆळिपरम वॆळिञाऩ वॆळिमा
  नातवॆळि सुत्तवॆऱु वॆळिवॆट्ट वॆळिया
  नलिल्किऩ्ऱ वॆळिकळलाम् नटिक्कुम्अटि वरुन्द
  एतऎळि येऩ्पॊरुट्टा नटन्दॆऩ्पाल् अटैन्दे
  ऎऩ्कैयिऩ्ऒऩ् ऱळित्तऩैनिऩ् इरक्कम्ऎवर्क् कुळते.
 • 90. वाऩतुवाय्प् पसुमलम्पोय्त् तऩित्तुनिऱ्कुन् तरुणम्
  वयङ्कुपरा ऩन्दसुकम् वळैन्दुकॊळ्ळुन् तरुणम्
  ताऩतुवाय् अतुताऩाय्स् सकसमुऱुन् तरुणम्
  तटैयऱ्ऱ अऩुपवमान् तऩ्मैयटि वरुन्द
  माऩतुवाय् नटन्दॆळियेऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  मणिक्कतवन् तिऱप्पित्तु मकिऴ्न्दॆऩैअङ् कऴैत्तु
  आऩतॊरु पॊरुळळित्ताय् निऩ्ऩरुळ्ऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  अम्पलत्ते नटम्पुरियुम् ऎम्पॆरुञ्सो तियऩे.
 • 91. पुऩ्ऱऩै तलैयॆऩनाऩ् अऱियामल् ऒरुनाळ्
  पॊरुत्तियपो तिऩिऱ्सिवन्दु पॊरुन्दियपॊऩ् ऩटिकळ्
  इऩ्ऱलैविऩ् मिकस्सिवन्दु वरुन्दनटन् तॆळियेऩ्
  इरुक्कुमिटत् तटैत्तुकत वन्दिऱक्कप् पुरिन्दु
  मऩ्ऱलिऩ्अङ् कॆऩैअऴैत्तेऩ् कैयिल्ऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  मऩ्ऩवनिऩ् पॆरुङ्करुणै वण्मैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  पॊऩ्ऱविलास् सित्तर्मुत्तर् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्
  पुयङ्कनटम् पुरिकिऩ्ऱ वयङ्कॊळिमा मणिये.
 • 92. तञ्समुऱुम् उयिर्क्कुणर्वाय् इऩ्पमुमाय् निऱैन्द
  तम्पॆरुमै तामऱियात् तऩ्मैवाय् ऒरुनाळ्
  वञ्सकऩेऩ् पुऩ्ऱलैयिल् वैत्तिटवुञ् सिवन्दु
  वरुन्दियसे वटिपिऩ्ऩुम् वरुन्दनटत् तरुळि
  ऎञ्सिला इरविऩिटै याऩिरुक्कुम् इटञ्सेर्न्
  तॆऴिऱ्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कॆऩैअऴैत्तॊऩ् ऱळित्ताय्
  विञ्सुपरा ऩन्दनटम् वियऩ्पॊतुविऱ् पुरियुम्
  मेलवनिऩ् अरुट्पॆरुमै विळम्पलॆवऩ् वियन्दे.
 • 93. ऎऴुत्तिऩॊटु पतमाकि मन्दिरमाय् पुवऩम्
  ऎल्लामाय्त् तत्तुवमाय् इयम्पुकलै याकि
  वऴुत्तुमिवैक् कुळ्ळाकिप् पुऱमाकि नटत्तुम्
  वऴियाकि नटत्तुविक्कुम् मऩ्ऩिऱैयु माकि
  अऴुत्तुऱमिङ् किवैयॆल्लाम् अल्लऩवाय् अप्पाल्
  आकियतऱ् कप्पालुम् आऩपतम् वरुन्द
  इऴैत्तुनटन् तिरविल्ऎऩ्पाल् अटैन्दॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  ऎम्पॆरुमाऩ् निऩ्पॆरुमै ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् वियन्दे.
 • 94. माविऩ्मणप् पोर्विटैमेल् नन्दिविटै मेलुम्
  वयङ्किअऩ्पर् कुऱैतविर्त्तु वाऴ्वळिप्प तऩ्ऱिप्
  पूविऩ्मणम् पोल्उयिरुक् कुयिराकि निऱैन्दु
  पोकम्अळित् तरुळ्किऩ्ऱ पॊऩ्ऩटिकळ् वरुन्दत्
  ताविनटन् तिरविऩ्मऩैक् कतवुतिप् पित्ते
  तयवुटऩ्अङ् कॆऩैअऴैत्तुत् तक्कतॊऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  नाविऩ्मणन् तुऱप्पुलवर् वियन्देत्तुम् पॊतुविल्
  नटम्पुरियुम् नायकनिऩ् नऱ्करुणै इतुवे.
 • 95. मणप्पोतु वीऱ्ऱिरुन्दाऩ् मालवऩ्मऱ् ऱवरुम्
  मऩअऴुक्का ऱुऱस्सिऱियेऩ् वरुन्दियनाळ् अन्दो
  कणप्पोतुन् तरियामऱ् करुणैअटि वरुन्दक्
  कङ्कुलिले नटन्दॆऩ्ऩैक् करुतिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  उणप्पोतु पोक्किऩऩ्मुऩ् उळवऱिया मैयिऩाल्
  उळवऱिन्देऩ् इन्नाळ्ऎऩ् उळ्ळमकिऴ् वुऱ्ऱेऩ्
  तणप्पोतु मऱैकळॆलान् तऩित्तऩिनिऩ् ऱेत्तत्
  तऩिमऩ्ऱिल् आऩन्दत् ताण्टवञ्सॆय् अरसे.
 • 96. नटुङ्कमलक् कण्कुऱुकि नॆटुङ्कमलक् कण्विळङ्कुम्
  नल्लतिरु वटिवरुन्द वल्इरविल् नटन्दु
  तॊटुङ्कवन् तिऱप्पित्तुत् तुणिन्दॆऩैयङ् कऴैत्तुत्
  तुयरमॆलाम् विटुकइतु तॊटुकऎऩक् कॊटुत्ताय्
  कॊटुङ्कुणत्तेऩ् अळविऩिल्ऎऩ् कुऱ्ऱमॆलाङ् कुणमाक्
  कॊण्टकुणक् कुऩ्ऱेनिऩ् कुऱिप्पिऩैऎऩ् पुकल्वेऩ्
  इटुङ्किटुक ऎऩ्ऱुणर्त्ति एऱ्ऱुकिऩ्ऱ अऱिवोर्
  एत्तमणिप् पॊतुविल्अरुट् कूत्तुटैय पॊरुळे.
 • 97. वॆय्यपवक् कोटैयिले मिकइळैत्तु मॆलिन्द
  मॆय्यटियर् तमक्कॆल्लाम् विरुम्पुकुळिर् सोलैत्
  तुय्यनिऴ लाय्अमुताय् मॆलिवऩैत्तुन् तविर्क्कुम्
  तुणैयटिकळ् मिकवरुन्दत् तुणिन्दुनटन् तटियेऩ्
  उय्यनटु इरविऩिल्याऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दे
  उयर्कतवन् तिऱप्पित्तङ् कुवन्दऴैत्तॊऩ् ऱळित्ताय्
  वैयकमुम् वाऩकमुम् वाऴमणिप् पॊतुविल्
  मानटञ्सॆय् अरसेनिऩ् वण्मैऎवर्क् कुळते.
 • 98. सिऱयवऩेऩ् सिऱुमैयॆलाम् तिरुवुळङ्कॊळ् ळातॆऩ्
  सॆऩ्ऩिमिसै अमर्न्दरुळुम् तिरुवटिकळ् वरुन्दस्
  सॆऱियिरविल् नटन्दणैन्दु नाऩिरुक्कु मिटत्ते
  तॆरुक्कतवन् तिऱप्पित्तुस् सिऱप्पिऩ्ऎऩै अऴैत्तुप्
  पिऱिविलतिङ् कितुतणैनी पॆऱुकवॆऩप् परिन्दु
  पेसिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्निऩ् पॆरुमैयैऎऩ् ऎऩ्पेऩ्
  पॊऱियिऩऱ वोर्तुतिक्कप् पॊतुविल्नटम् पुरियुम्
  पॊरुळेनिऩ् अरुळेमॆय्प् पॊरुळ्ऎऩत्तेर्न् तऩऩे.
 • 99. अटिनाळिल् अटियेऩै अऱिवुकुऱिक् कॊळ्ळा
  ताट्कॊण्टेऩ् सॆऩ्ऩिमिसै अमर्न्दपतम् वरुन्दप्
  पटिनाळिल् नटन्दिरविल् अटैन्दरुळित् तॆरुविल्
  पटर्कतवन् तिऱप्पित्तुप् परिन्दॆऩैअङ् कऴैत्तुप्
  पिटिनाळु मकिऴ्न्दुऩतु मऩङ्कॊण्ट पटिये
  पेरऱञ्सॆय् तुऱुकऎऩप् पेसिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताय्
  पॊटिनाळुम् अणिन्दुमणिप् पॊतुविल्नटम् पुरियुम्
  पॊरुळेनिऩ् अरुळेमॆय्प् पॊरुळ्ऎऩत्तेर्न् तऩऩे.
 • 100. उलकियलो टरुळियलुम् ऒरुङ्कऱियस् सिऱियेऩ्
  उणर्विलिरुन् तुणर्त्तिऎऩ तुयिर्क्कुयिराय् विळङ्कित्
  तिलकमॆऩत् तिकऴ्न्दॆऩतु सॆऩ्ऩिमिसै अमर्न्द
  तिरुवटिकळ् वरुन्दनटै सॆय्तरुळि अटियेऩ्
  इलकुमऩैक् कतविरविल् तिऱप्पित्तङ् कॆऩ्ऩै
  इऩितऴैत्तॊऩ् ऱळित्तुमकिऴ्न् तिऩ्ऩुम्नॆटुङ् कालम्
  पुलवर्तॊऴ वाऴ्कऎऩ्ऱाय् पॊतुविल्नटम् पुरियुम्
  पॊरुळेनिऩ् अरुळेमॆय्प् पॊरुळ्ऎऩत्तेर्न् तऩऩे.

  • 185. कम्मटियर् - तॊ.वे. - अटिकळार् ऎऴुत्तु इव् विरु वकैयाकक् कॊळ्ळक् किटक्किऱतु. पॊरुत्तमाऩ पॊरुळ् तरुवतैक् कॊळ्क

அருட்பிரகாச மாலை // அருட்பிரகாச மாலை