திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಟ್ಪಿರಕಾಸ ಮಾಲೈ
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. ಅನ್ಪು ಮಾಲೈ
aṉpu mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಱ್ಪುತಪ್ಪೊನ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ ಆಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ
  ಆರಮುತೇ ಅಟಿಯೇನ್ಱನ್ ಅನ್ಪೇಎನ್ ಅಱಿವೇ
  ಕಱ್ಪುತವು ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇ
  ಕಣ್ಣುತಲೇ ಆನಂದಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೇಮೆಯ್ಕ್ ಕತಿಯೇ
  ವೆಱ್ಪುತವು ಪಸುಙ್ಕೊಟಿಯೈ ಮರುವುಪೆರುನ್ ತರುವೇ
  ವೇತಆ ಕಮಮುಟಿಯಿನ್ ವಿಳಙ್ಕುಂಒಳಿ ವಿಳಕ್ಕೇ
  ಪೊಱ್ಪುಱವೇ ಇವ್ವುಲಕಿಲ್ ಪೊರುಂದುಸಿತ್ತನ್ ಆನೇನ್
  ಪೊರುತ್ತಮುಂ ನಿನ್ತಿರುವರುಳಿನ್ ಪೊರುತ್ತಮತು ತಾನೇ.
 • 2. ನಿಱೈಅಣಿಂದ ಸಿವಕಾಮಿ ನೇಯನಿಱೈ ಒಳಿಯೇ
  ನಿತ್ತಪರಿ ಪೂರಣಮಾಂ ಸುತ್ತಸಿವ ವೆಳಿಯೇ
  ಕಱೈಅಣಿಂದ ಕಳತ್ತರಸೇ ಕಣ್ಣುಟೈಯ ಕರುಂಪೇ
  ಕಱ್ಕಣ್ಟೇ ಕನಿಯೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇಕಣ್ ಮಣಿಯೇ
  ಪಿಱೈಅಣಿಂದ ಮುಟಿಮಲೈಯೇ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ
  ಪೆರಿಯವರೆಲ್ ಲಾಂವಣಙ್ಕುಂ ಪೆರಿಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ
  ಕುಱೈಅಣಿಂದು ತಿರಿಕಿನ್ಱೇನ್ ಕುಱೈಕಳೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಙ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಳ್ವತುನಿನ್ ಕುಣಮೇ.
 • 3. ಆಣ್ಪನೈಪೆಣ್ ಪನೈಯಾಕ್ಕಿ ಅಙ್ಕಮತಙ್ ಕನೈಯಾಯ್
  ಆಕ್ಕಿಅರುಣ್ ಮಣತ್ತಿಲ್ಒಳಿ ಅನೈವರೈಯುಂ ಆಕ್ಕುಂ
  ಮಾಣ್ಪನೈಮಿಕ ಕುವಂದಳಿತ್ತ ಮಾಕರುಣೈ ಮಲೈಯೇ
  ವರುತ್ತಮೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೆನಕ್ಕು ವಾೞ್ವಳಿತ್ ವಾೞ್ವೇ
  ನಾಣ್ಪನೈಯುನ್ ತಂದೈಯುಂಎನ್ ನಱ್ಕುರುವುಂ ಆಕಿ
  ನಾಯಟಿಯೇನ್ ಉಳ್ಳಕತ್ತು ನಣ್ಣಿಯನಾ ಯಕನೇ
  ವೀಣ್ಪನೈಪೋನ್ ಮಿಕನೀಣ್ಟು ವಿೞಱ್ಕಿಱೈಪ್ಪೇನ್ ಎನಿನುಂ
  ವಿರುಪ್ಪಮೆಲಾಂ ನಿನ್ಅರುಳಿನ್ ವಿರುಪ್ಪಂಅನ್ಱಿ ಇಲೈಯೇ.
 • 4. ಸಿತ್ತಮನೇ ಕಂಪುರಿಂದು ತಿರಿಂದುೞಲುಞ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಸೆಯ್ವಕೈಒನ್ ಱಱಿಯಾತು ತಿಕೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಂದೋ
  ಉತ್ತಮನೇ ಉನ್ನೈಯಲಾಲ್ ಒರುತುಣೈಮಱ್ ಱಱಿಯೇನ್
  ಉನ್ನಾಣೈ ಉನ್ನಾಣೈ ಉಣ್ಮೈಇತು ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಇತ್ತಮನೇ ಯಸ್ಸಲನಂ ಇನಿಪ್ಪೊಱುಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟೇನ್
  ಇರಙ್ಕಿಅರುಳ್ ಸೆಯಲ್ವೇಣ್ಟುಂ ಇತುತರುಣಂ ಎಂದಾಯ್
  ಸುತ್ತಮನೇ ಯತ್ತವರ್ಕ್ಕುಂ ಎನೈಪ್ಪೋಲು ಮವರ್ಕ್ಕುಂ
  ತುಯರ್ತವಿಪ್ಪಾನ್ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ತುಲಙ್ಕುನಟತ್ ತರಸೇ.
 • 5. ತುಪ್ಪಾಟು ತಿರುಮೇನಿಸ್ ಸೋತಿಮಣಿಸ್ ಸುಟರೇ
  ತುರಿಯವೆಳಿಕ್ ಕುಳ್ಳಿರುಂದ ಸುತ್ತಸಿವ ವೆಳಿಯೇ
  ಅಪ್ಪಾಟು ಸಟೈಮುಟಿಎಂ ಆನಂದ ಮಲೈಯೇ
  ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ಕುರುವೇಎನ್ ಆಣ್ಟವನೇ ಅರಸೇ
  ಇಪ್ಪಾಟು ಪಟಎನಕ್ಕು ಮುಟಿಯಾತು ತುರೈಯೇ
  ಇರಙ್ಕಿಅರುಳ್ ಸೆಯಲ್ವೇಣ್ಟುಂ ಇತುತರುಣಙ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ತಪ್ಪಾಟು ವೇನ್ಎನಿನುಂ ಎನ್ನೈವಿಟತ್ ತುಣಿಯೇಲ್
  ತನಿಮನ್ಱುಳ್ ನಟಂಪುರಿಯುನ್ ತಾಣ್ಮಲರ್ಎನ್ ತಾಯೇ.
 • 6. ಕಣ್ಣೋಙ್ಕು ನುತಱ್ಕರುಂಪೇ ಕರುಂಪಿನಿಱೈ ಅಮುತೇ
  ಕಱ್ಕಣ್ಟೇ ಸರ್ಕ್ಕರೈಯೇ ಕತಲಿನಱುಙ್ ಕನಿಯೇ
  ವಿಣ್ಣೋಙ್ಕು ವಿಯನ್ಸುಟರೇ ವಿಯನ್ಸುಟರ್ಕ್ಕುಟ್ ಸುಟರೇ
  ವಿಟೈಯವನೇ ಸಟೈಯವನೇ ವೇತಮುಟಿಪ್ ಪೊರುಳೇ
  ಪೆಣ್ಣೋಙ್ಕುಂ ಒರುಪಾಕಂ ಪಿಱಙ್ಕುಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇ
  ಪೆರುಮಾನೈ ಒರುಕರಙ್ಕೊಳ್ ಪೆರಿಯಪೆರು ಮಾನೇ
  ಎಣ್ಣೋಙ್ಕು ಸಿಱಿಯವನೇನ್ ಎನ್ನಿನುಂನಿನ್ ನಟಿಯೇನ್
  ಎನ್ನೈವಿಟತ್ ತುಣಿಯೇಲ್ನಿನ್ ಇನ್ನರುಳ್ತನ್ ತರುಳೇ.
 • 7. ತಿರುನೆಱಿಸೇರ್ ಮೆಯ್ಅಟಿಯರ್ ತಿಱನ್ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಸೆಱಿವಱಿಯೇನ್ ಅಱಿವಱಿಯೇನ್ ಸೆಯ್ವಕೈಯೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕರುನೆಱಿಸೇರ್ನ್ ತುೞಲ್ಕಿನ್ಱ ಕಟೈಯರಿನುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್
  ಕಱ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಸಾಕಾತ ಕಲ್ವಿನಿಲೈ ಕಾಣೇನ್
  ಪೆರುನೆಱಿಸೇರ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಸಿತ್ತಿನಿಲೈ ಪೆಱುವಾನ್
  ಪಿತಱ್ಱುಕಿನ್ಱೇನ್ ಅತಱ್ಕುರಿಯ ಪೆಱ್ಱಿಯಿಲೇನ್ ಅಂದೋ
  ವರುನೆಱಿಯಿಲ್ ಎನ್ನೈವಲಿನ್ ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ಮಣಿಯೇ
  ಮನ್ಱುಟೈಯ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ ವೞಙ್ಕುಕನಿನ್ ಅರುಳೇ.
 • 8. ಕುನ್ಱಾತ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ಕೋವಾತ ಮಣಿಯೇ
  ಕುರುವೇಎನ್ ಕುಟಿಮುೞುತಾಟ್ ಕೊಣ್ಟಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ
  ಎನ್ಱಾತೈ ಯಾಕಿಎನಕ್ ಕನ್ನೈಯುಮಾಯ್ ನಿನ್ಱೇ
  ಎೞುಮೈಯುಂಎನ್ ಱನೈ ಆಣ್ಟ ಎನ್ಉಯಿರಿನ್ ತುಣೈಯೇ
  ಪೊನ್ಱಾತ ಪೊರುಳೇಮೆಯ್ಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯತ್ತಿನ್ ಪಯನೇ
  ಪೊಯ್ಯಟಿಯೇನ್ ಪಿೞೈಕಳೆಲಾಂ ಪೊಱುತ್ತಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇ
  ಅನ್ಱಾಲ ನಿೞಲ್ಅಮರ್ಂದ ಅರುಳ್ಇಱೈಯೇ ಎಳಿಯೇನ್
  ಆಸೈಯೆಲಾಂ ನಿನ್ನಟಿಮೇಲ್ ಅನ್ಱಿಒನ್ಱುಂ ಇಲೈಯೇ.
 • 9. ಪೂಣಾತ ಪೂಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಪೂಣ್ಟಪರಂ ಪೊರುಳೇ
  ಪೊಯ್ಯಟಿಯೇನ್ ಪಿೞೈಮುೞುತುಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳಿ ಎನ್ಱುಂ
  ಕಾಣಾತ ಕಾಟ್ಸಿಯೆಲಾಙ್ ಕಾಟ್ಟಿಎನಕ್ ಕುಳ್ಳೇ
  ಕರುಣೈನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಕರುಣೈಯೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಮಾಣಾತ ಕುಣಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಇತೈನಿನೈಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಂ
  ಮನಮುರುಕಿ ಇರುಕಣ್­ರ್ ವಟಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಏಣಾತನ್ ಎನ್ನಿನುಂಯಾನ್ ಅಂಮೈಯಿನ್ನಿನ್ ಅಟಿಯೇನ್
  ಎನಅಱಿಂದೇನ್ ಅಱಿಂದಪಿನ್ನರ್ ಇತಯಮಲರ್ನ್ ತೇನೇ.
 • 10. ಅಂದೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಱಿವಱಿಯಾಸ್ ಸಿಱಿಯೇನೈ ಅಱಿವಱಿಯಸ್ ಸೆಯ್ತೇ
  ಇಂದೋಙ್ಕು ಸಟೈಮಣಿನಿನ್ ಅಟಿಮುಟಿಯುಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ
  ಇತುಕಾಟ್ಟಿ ಅತುಕಾಟ್ಟಿ ಎನ್ನಿಲೈಯುಙ್ ಕಾಟ್ಟಿಸ್
  ಸಂದೋಟ ಸಿತ್ತರ್ಕಳ್ತನ್ ತನಿಸ್ಸೂತುಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ
  ಸಾಕಾತ ನಿಲೈಕಾಟ್ಟಿಸ್ ಸಕಸನಿಲೈ ಕಾಟ್ಟಿ
  ವಂದೋಟು184 ನಿಕರ್ಮನಂಪೋಯ್ಕ್ ಕರೈಂದ ಇಟಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ
  ಮಕಿೞ್ವಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಅರುಳಿನ್ ವಣ್ಮೈಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೇ.
 • 11. ಅನ್ಪರ್ಉಳಕ್ ಕೋಯಿಲಿಲೇ ಅಮರ್ಂದರುಳುಂ ಪತಿಯೇ
  ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಆನಂದ ನಿತಿಯೇ
  ವನ್ಪರ್ಉಳತ್ ತೇಮಱೈಂದು ವೞಙ್ಕುಂಒಳಿ ಮಣಿಯೇ
  ಮಱೈಮುಟಿಆ ಕಮಮುಟಿಯಿನ್ ವಯಙ್ಕುನಿಱೈ ಮತಿಯೇ
  ಎನ್ಪರುವಙ್ ಕುಱಿಯಾಮಲ್ ಎನ್ನೈವಲಿನ್ ತಾಟ್ಕೊಣ್
  ಟಿನ್ಪನಿಲೈ ತನೈಅಳಿತ್ತ ಎನ್ನಱಿವುಕ್ ಕಱಿವೇ
  ಮುನ್ಪರುವಂ ಪಿನ್ಪರುವಙ್ ಕಣ್ಟರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ಯುಂ
  ಮುಱೈಮೈನಿನ ತರುಳ್ನೆಱಿಕ್ಕು ಮೊೞಿತಲ್ಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 12. ಪಾಲ್ಕಾಟ್ಟುಂ ಒಳಿವಣ್ಣಪ್ ಪಟಿಕಮಣಿ ಮಲೈಯೇ
  ಪತ್ತಿಕ್ಕು ನಿಲೈತನಿಲೇ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪೞಮೇ
  ಸೇಲ್ಕಾಟ್ಟುಂ ವಿೞಿಕ್ಕಟೈಯಾಲ್ ತಿರುವರುಳೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಮಕಿೞ್ ತಿರುನಟನಾ ಯಕನೇ
  ಮಾಲ್ಕಾಟ್ಟಿ ಮಱೈಯಾತೆನ್ ಮತಿಕ್ಕುಮತಿ ಯಾಕಿ
  ವೞಿಕಾಟ್ಟಿ ವೞಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ವಕೈಯತನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಕ್
  ಕಾಲ್ಕಾಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಲಾಲೇ ಕಾಣ್ಪತುವುಂ ಎನಕ್ಕೇ
  ಕಾಟ್ಟಿಯನಿನ್ ಕರುಣೈಕ್ಕುಕ್ ಕೈಂಮಾಱೊನ್ ಱಿಲನೇ.
 • 13. ಎನ್ನೈಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯಾತ ಇಳಂಪವರುವನ್ ತನಿಲೇ
  ಎನ್ಉಳತ್ತೇ ಅಮರ್ಂದರುಳಿ ಯಾನ್ಮಯಙ್ಕುನ್ ತೋಱುಂ
  ಅನ್ನೈಎನಪ್ ಪರಿಂದರುಳಿ ಅಪ್ಪೋತೈಕ್ ಕಪ್ಪೋ
  ತಪ್ಪನ್ಎನತ್ ತೆಳಿವಿತ್ತೇ ಅಱಿವುಱುತ್ತಿ ನಿನ್ಱಾಯ್
  ನಿನ್ನೈಎನಕ್ ಕೆನ್ಎನ್ಪೇನ್ ಎನ್ಉಯಿರ್ ಎನ್ಪೇನೋ
  ನೀಟಿಯಎನ್ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯಾಂ ನೇಯಮತೆನ್ ಪೇನೋ
  ಇನ್ನಲ್ಅಱುತ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱ ಎನ್ಕುರುವೆನ್ ಪೇನೋ
  ಎನ್ಎನ್ಪೇನ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ಇನ್ಪಮತೆನ್ ಪೇನೇ.
 • 14. ಪಾಟುಂವಕೈ ಅಣುತ್ತುಣೈಯುಂ ಪರಿಂದಱಿಯಾಸ್ ಸಿಱಿಯ
  ಪರುವತ್ತೇ ಅಣಿಂದಣಿಂದತು ಪಾಟುಂವಕೈ ಪುರಿಂದು
  ನಾಟುಂವಕೈ ಉಟೈಯೋರ್ಕಳ್ ನನ್ಕುಮತಿತ್ ತಿಟವೇ
  ನಲ್ಲಱಿವು ಸಿಱಿತಳಿತ್ತುಪ್ ಪುಲ್ಲಱಿವು ಪೋಕ್ಕಿ
  ನೀಟುಂವಕೈ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ಸುತ್ತಸಿವ ನೆಱಿಯಿಲ್
  ನಿಱುತ್ತಿನೈಇಸ್ ಸಿಱಿಯೇನೈ ನಿನ್ಅರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಕೂಟುಂವಕೈ ಉಟೈಯರೆಲಾಙ್ ಕುಱಿಪ್ಪೆತಿರ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಙ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಣ್ಟಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 15. ಸಱ್ಱುಂಅಱಿ ವಿಲ್ಲಾತ ಎನೈಯುಂವಲಿನ್ ತಾಣ್ಟು
  ತಮಿಯೇನ್ಸೆಯ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಞ್ ಸಂಮತಮಾಕ್ ಕೊಣ್ಟು
  ಕಱ್ಱುಮಱಿನ್ ತುಙ್ಕೇಟ್ಟುನ್ ತೆಳಿಂದಪೆರಿ ಯವರುಙ್
  ಕಣ್ಟುಮಕಿ ೞಪ್ಪುರಿಂದು ಪಣ್ಟೈವಿನೈ ಅಕಱ್ಱಿ
  ಮಱ್ಱುಂಅಱಿ ವನವೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿವಿತ್ತೆನ್ ಉಳತ್ತೇ
  ಮನ್ನುಕಿನ್ಱ ಮೆಯ್ಇನ್ಪ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಮುತಱ್ ಪೊರುಳೇ
  ಪೆಱ್ಱುಮಱಿ ವಿಲ್ಲಾತ ಪೇತೈಎನ್ಮೇಲ್ ಉನಕ್ಕುಪ್
  ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಂದವಕೈ ಎಂದವಕೈ ಪೇಸೇ.
 • 16. ಸುಱ್ಱತುಮಱ್ ಱವ್ವೞಿಯಾ ಸೂತತುಎನ್ ಱೆಣ್ಣಾತ್
  ತೊಣ್ಟರೆಲಾಙ್ ಕಱ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಪಣ್ಟುಮಿನ್ಱುಙ್ ಕಾಣಾರ್
  ಎಱ್ಱತುಂಪು ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಎನ್ನುಟೈಯ ತುರೈಯೇನಾನ್ ನಿನ್ನುಟೈಯ ಅರುಳಾಲ್
  ಕಱ್ಱತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇಪಿನ್ ಕೇಟ್ಟತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇ
  ಕಣ್ಟತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇಉಟ್ ಕೊಣ್ಟತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇ
  ಪೆಱ್ಱತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇಇನ್ ಪುಱ್ಱತುನಿನ್ ನಿಟತ್ತೇ
  ಪೆರಿಯತವಂ ಪುರಿಂದೇನ್ಎನ್ ಪೆಱ್ಱಿಅತಿ ಸಯಮೇ.
 • 17. ಏಱಿಯನಾನ್ ಒರುನಿಲೈಯಿಲ್ ಏಱಅಱಿ ಯಾತೇ
  ಇಳೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಕಾಲತ್ತೆನ್ ಇಳೈಪ್ಪೆಲ್ಲಾಂ ಒೞಿಯ
  ವೀಱಿಯಓರ್ ಪರುವಸತ್ತಿ ಕೈಕೊಟುತ್ತುತ್ ತೂಕ್ಕಿ
  ಮೇಲೇಱ್ಱಸ್ ಸೆಯ್ತವಳೈ ಮೇವುಱವುಞ್ ಸೆಯ್ತು
  ತೇಱಿಯನೀರ್ ಪೋಲ್ಎನತು ಸಿತ್ತಮಿಕತ್ ತೇಱಿತ್
  ತೆಳಿಂದಿಟವುಞ್ ಸೆಯ್ತನೈಇಸ್ ಸೆಯ್ಕೈಎವರ್ ಸೆಯ್ವಾರ್
  ಊಱಿಯಮೆಯ್ ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಉಳ್ಳಂಎನುಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ಉವಂದುನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಒರುಪೆರಿಯ ಪೊರುಳೇ.
 • 18. ತರುನಿತಿಯಕ್ ಕುರುವಿಯಱ್ಱಸ್ ಸಞ್ಸಲಿಕ್ಕು ಮನತ್ತಾಲ್
  ತಳರ್ಂದಸಿಱಿ ಯೇನ್ತನತು ತಳರ್ವೆಲ್ಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತು
  ಇರುನಿತಿಯತ್ ತಿರುಮಕಳಿರ್ ಇರುವರ್ಎನೈ ವಣಙ್ಕಿ
  ಇಸೈಂದಿಟುವನ್ ತನಂಅಪ್ಪಾ ಎನ್ಱುಮಕಿೞ್ನ್ ತಿಸೈತ್ತುಪ್
  ಪೆರುನಿತಿವಾಯ್ತ್ ತಿಟಎನತು ಮುನ್ಪಾಟಿ ಆಟುಂ
  ಪೆಱ್ಱಿಅಱಿತ್ ತನೈಇಂದಪ್ ಪೇತಮೈಯೇನ್ ತನಕ್ಕೇ
  ಒರುನಿತಿನಿನ್ ಅರುಳ್ನಿತಿಯುಂ ಉವಂದಳಿತ್ತಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಉಯರ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇನಪನಟಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 19. ಅಞ್ಸಾತೇ ಎನ್ಮಕನೇ ಅನುಕ್ಕಿರಕಂ ಪುರಿಂದಾಂ
  ಆಟುಕನೀ ವೇಣ್ಟಿಯವಾ ಱಾಟುಕಇವ್ ವುಲಕಿಲ್
  ಸೆಞ್ಸೊಲಿ ವಯಲೋಙ್ಕು ತಿಲ್ಲೈಮನ್ಱಿಲ್ ಆಟುನ್
  ತಿರುನಟಙ್ಕಣ್ ಟನ್ಪುರುವಾಯ್ಸ್ ಸಿತ್ತಸುತ್ತ ನಾಕಿ
  ಎಞ್ಸಾತ ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ ಇನ್ಪವೆಳ್ಳನ್ ತಿಳೈತ್ತೇ
  ಇನಿತುಮಿಕ ವಾೞಿಯವೆನ್ ಱೆನಕ್ಕರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ತಾಯ್
  ತುಞ್ಸಾತಿ ಯಂದಮಿಲಾಸ್ ಸುತ್ತನಟತ್ ತರಸೇ
  ತುರಿಯನಟು ವೇಇರುಂದ ಸುಯಞ್ಸೋತಿ ಮಣಿಯೇ.
 • 20. ನಾನ್ಕೇಟ್ಕಿನ್ ಱವೈಯೆಲ್ಲಾಂ ಅಳಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಎನಕ್ಕು
  ನಲ್ಲವನೇ ಎಲ್ಲಾಮುಂ ವಲ್ಲಸಿವ ಸಿತ್ತಾ
  ತಾನ್ಕೇಟ್ಕಿನ್ ಱವೈಯಿನ್ಱಿ ಮುೞುತೊರುಙ್ಕೇ ಉಣರ್ಂದಾಯ್
  ತತ್ತುವನೇ ಮತಿಅಣಿಂದ ಸಟೈಮುಟಿಎಂ ಇಱೈವಾ
  ತೇನ್ಕೇಟ್ಕುಂ ಮೊೞಿಮಙ್ಕೈ ಒರುಪಙ್ಕಿಲ್ ಉಟೈಯಾಯ್
  ಸಿವನೇಎಂ ಪೆರುಮಾನೇ ತೇವರ್ಪೆರು ಮಾನೇ
  ವಾನ್ಕೇಟ್ಕುಂ ಪುಕೞ್ತ್ತಿಲ್ಲೈ ಮನ್ಱಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿವಾಯ್
  ಮಣಿಮಿಟಱ್ಱುಪ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಳ್ಳಲ್ಎನ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇ.
 • 21. ಆನಂದ ವೆಳಿಯಿನಿಟೈ ಆನಂದ ವಟಿವಾಯ್
  ಆನಂದ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಆನಂದ ಅಮುತೇ
  ವಾನಂದ ಮುತಲ್ಎಲ್ಲಾ ಅಂದಮುಙ್ಕಣ್ ಟಱಿಂದೋರ್
  ಮತಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಪೊರುಳೇವೆಣ್ ಮತಿಮುಟಿಸ್ಸೆಙ್ ಕನಿಯೇ
  ಊನಂದಙ್ ಕಿಯಮಾಯೈ ಉಟಲಿನಿಟತ್ ತಿರುಂದುಂ
  ಊನಮಿಲಾ ತಿರುಕ್ಕಿನ್ಱ ಉಳವರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ತಾಯ್
  ನಾನಂದ ಉಳವುಕಣ್ಟು ನಟತ್ತುಕಿನ್ಱ ವಕೈಯುಂ
  ನಲ್ಲವನೇ ನೀಮಕಿೞ್ಂದು ಸೊಲ್ಲವರು ವಾಯೇ.
 • 22. ಆರಣಮುಂ ಆಕಮಮುಂ ಎತುತುಣಿಂದ ತತುವೇ
  ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಆಟ್ಟಮೆನ ಎನಕ್ಕುಕ್
  ಕಾರಣಮುಙ್ ಕಾರಿಯಮುಂ ಪುಲಪ್ಪಟವೇ ತೆರಿತ್ತಾಯ್
  ಕಣ್ಣುತಲೇ ಇಙ್ಕಿತಱ್ಕುಕ್ ಕೈಂಮಾಱೊನ್ ಱಱಿಯೇನ್
  ಪೂರಣನಿನ್ ಅಟಿತ್ತೊಣ್ಟು ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಪೋಱ್ಱಿಸಿವ ಪೋಱ್ಱಿಎನಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ನಾರಣನಾನ್ ಮುಕನ್ಮುತಲೋರ್ ಕಾಣ್ಪರುಂಅನ್ ನಟತ್ತೈ
  ನಾಯಟಿಯೇನ್ ಇತಯತ್ತಿಲ್ ನವಿಱ್ಱಿಯರುಳ್ ವಾಯೇ.
 • 23. ಇಱೈವನಿನ ತರುಳಾಲೇ ಎನೈಕ್ಕಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟೇನ್
  ಎನಕ್ಕುಳ್ಉನೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ್ಪಿನ್ ಇರುವರುಂಒನ್ ಱಾಕ
  ಉಱೈವತುಕಣ್ ಟತಿಸಯಿತ್ತೇನ್ ಅತಿಸಯತ್ತೈ ಒೞಿಕ್ಕುಂ
  ಉಳವಱಿಯೇನ್ ಅವ್ವುಳವೊನ್ ಱುರೈತ್ತರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಮಱೈವತಿಲಾ ಮಣಿಮನ್ಱುಳ್ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ವಾೞ್ವೇ
  ವಾೞ್ಮುತಲೇ ಪರಮಸುಕ ವಾರಿಎನ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇ
  ಕುಱೈವತಿಲಾಕ್ ಕುಳಿರ್ಮತಿಯೇ ಸಿವಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್
  ಕೊೞುಂದುಪಟರ್ನ್ ತೋಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಕುಣನಿಮಲಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 24. ಸತ್ತಿಯಮೆಯ್ ಅಱಿವಿನ್ಪ ವಟಿವಾಕಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ತನಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಕಿನ್ಱ ಸಱ್ಕುರುವೇ ಎನಕ್ಕುಪ್
  ಪುತ್ತಿಯೊಟು ಸಿತ್ತಿಯುಂನಲ್ ಲಱಿವುಂಅಳಿತ್ ತೞಿಯಾಪ್
  ಪುನಿತನಿಲೈ ತನಿಲಿರುಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದಪರಂ ಪೊರುಳೇ
  ಪತ್ತಿಅಱಿ ಯಾಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ಮಯಕ್ಕಂಇನ್ನುನ್ ತವಿರ್ತ್ತುಪ್
  ಪರಮಸುಕ ಮಯಮಾಕ್ಕಿಪ್ ಪಟಿಱ್ಱುಳತ್ತೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಿತ್
  ತತ್ತುವನೀ ನಾನ್ಎನ್ನುಂ ಪೋತಮತು ನೀಕ್ಕಿತ್
  ತನಿತ್ತಸುಕಾ ತೀತಮುಂನೀ ತಂದರುಳ್ಕ ಮಕಿೞ್ಂದೇ.
 • 25. ಏತುಂಅಱಿ ಯಾತಿರುಳಿಲ್ ಇರುಂದಸಿಱ ಯೇನೈ
  ಎಟುತ್ತುವಿಟುತ್ ತಱಿವುಸಿಱಿ ತೇಯ್ಂದಿಟವುಂ ಪುರಿಂದು
  ಓತುಮಱೈ ಮುತಱ್ಕಲೈಕಳ್ ಓತಾಮಲ್ ಉಣರ
  ಉಣರ್ವಿಲಿರುನ್ ತುಣರ್ತ್ತಿಅರುಳ್ ಉಣ್ಮೈನಿಲೈ ಕಾಟ್ಟಿತ್
  ತೀತುಸೆಱಿ ಸಮಯನೆಱಿ ಸೆಲ್ಲುತಲೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತುತ್
  ತಿರುಅರುಣ್ಮೆಯ್ಪ್ ಪೊತುನೆಱಿಯಿಲ್ ಸೆಲುತ್ತಿಯುಂ ನಾನ್ಮರುಳುಂ
  ಪೋತುಮಯಙ್ ಕೇಲ್ಮಕನೇ ಎನ್ಱುಮಯಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಪೋಕ್ಕಿಎನಕ್ ಕುಳ್ಳಿರುಂದ ಪುನಿತಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 26. ಮುನ್ನಱಿಯೇನ್ ಪಿನ್ನಱಿಯೇನ್ ಮುಟಿಪತೊನ್ಱು ಮಱಿಯೇನ್
  ಮುನ್ನಿಯುಮುನ್ ನಾತುಂಇಙ್ಕೇ ಮೊೞಿಂದಮೊೞಿ ಮುೞುತುಂ
  ಪನ್ನಿಲೈಯಿಲ್ ಸೆಱಿಕಿನ್ಱೋರ್ ಪಲರುಂಮನಂ ಉವಪ್ಪಪ್
  ಪೞುತುಪಟಾ ವಣ್ಣಂಅರುಳ್ ಪರಿಂದಳಿತ್ತ ಪತಿಯೇ
  ತನ್ನಿಲೈಯಿಲ್ ಕುಱೈವುಪಟಾತ್ ತತ್ತುವಪ್ಪೇರ್ ಒಳಿಯೇ
  ತನಿಮನ್ಱುಳ್ ನಟಂಪುರಿಯಞ್ ಸತ್ತಿಯತಱ್ ಪರಮೇ
  ಇನ್ನಿಲೈಯಿಲ್ ಇನ್ನುಂಎನ್ಱನ್ ಮಯಕ್ಕಮೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಎನೈಅಟಿಮೈ ಕೊಳಲ್ವೇಣ್ಟುಂ ಇತುಸಮಯಙ್ ಕಾಣೇ.
 • 27. ಐಯವಿಱ್ ಸಿಱಿತುಂಅಱಿನ್ ತನುಪವಿಕ್ಕಕ್ ತೆರಿಯಾ
  ತೞುತುಕಳಿತ್ ತಾಟುಕಿನ್ಱ ಅಪ್ಪರುವತ್ ತೆಳಿಯೇನ್
  ಮೆಯ್ಯಱಿವಿಱ್ ಸಿಱಂದವರುಙ್ ಕಳಿಕ್ಕಉನೈಪ್ ಪಾಟಿ
  ವಿರುಂಪಿಅರುಳ್ ನೆಱಿನಟಕಕ ವಿಟುತ್ತನೈನೀ ಯನ್ಱೋ
  ಪೊಯ್ಯಱಿವಿಱ್ ಪುಲೈಮನತ್ತುಕ್ ಕೊಟಿಯೇನ್ಮುನ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್
  ಪುರಿಂದವಂ ಯಾತತನೈಪ್ ಪುಕನ್ಱರುಳ ವೇಣ್ಟುಂ
  ತುಯ್ಯಱಿವುಕ್ ಕಱಿವಾಕಿ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಸುತ್ತಪರಿ ಪೂರಣಮಾಞ್ ಸುಕರೂಪಪ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 28. ಅರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ಆನಂದ ಅಮುತೇ
  ಅಱ್ಪುತಪ್ಪೊನ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ
  ತೆರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಸಿಂದೈಯಿಲೇ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುನ್ ತೇನೇ
  ಸೆಙ್ಕನಿಯೇ ಮತಿಅಣಿಂದ ಸೆಞ್ಸಟೈಎಂ ಪೆರುಮಾನ್
  ಮರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಮನಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ವಞ್ಸಮೆಲಾಙ್ ಕಣ್ಟು
  ಮಕಿೞ್ಂದಿನಿಯ ವಾೞ್ವಳಿತ್ತ ಮಾಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ
  ಇರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಮಯಕ್ಕಂಇನ್ನುನ್ ತೀರ್ತ್ತರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಎನ್ನುಟೈಯ ನಾಯಕನೇ ಇತುತರುಣಙ್ ಕಾಣೇ.
 • 29. ಮನ್ನಿಯಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತೇ ಆನಂದ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಮಾಮಣಿಯೇ ಎನ್ನಿರುಕಣ್ ವಯಙ್ಕುಂಒಳಿ ಮಣಿಯೇ
  ತನ್ನಿಯಲ್ಪಿನ್ ನಿಱೈಂದರುಳುಞ್ ಸತ್ತುವಪೂ ರಣಮೇ
  ತಱ್ಪರಮೇ ಸಿಱ್ಪರಮೇ ತತ್ತುವಪ್ಪೇ ರೊಳಿಯೇ
  ಅನ್ನಿಯಮಿಲ್ ಲಾತಸುತ್ತ ಅತ್ತುವಿತ ನಿಲೈಯೇ
  ಆತಿಯಂದ ಮೇತುಮಿನ್ಱಿ ಅಮರ್ಂದಪರಂ ಪೊರುಳೇ
  ಎನ್ನಿಯಲ್ಪಿನ್ ಎನಕ್ಕರುಳಿ ಮಯಕ್ಕಂಇನ್ನುನ್ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಎನೈಆಣ್ಟು ಕೊಳಲ್ವೇಣ್ಟುಂ ಇತುತರುಣಙ್ ಕಾಣೇ.
 • 30. ಪೂತನಿಲೈ ಮುತಱ್ಪರಮೇ ನಾತನಿಲೈ ಅಳವುಂ
  ಪೋಂದವಱ್ಱಿನ್ ಇಯಱ್ಕೈಮುತಱ್ ಪುಣರ್ಪ್ಪೆಲ್ಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕ
  ವೇತನಿಲೈ ಆಕಮತ್ತಿನ್ ನಿಲೈಕಳೆಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕ
  ವಿನೈಯೇನ್ಱನ್ ಉಳತ್ತಿರುಂದು ವಿಳಕ್ಕಿಯಮೆಯ್ ವಿಳಕ್ಕೇ
  ಪೋತನಿಲೈ ಯಾಯ್ಅತುವುಙ್ ಕಟಂದಇನ್ಪ ನಿಲೈಯಾಯ್ಪ್
  ಪೊತುವಿನಿನ್ಮೆಯ್ ಅಱಿವಿನ್ಪ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಪೊರುಳೇ
  ಏತನಿಲೈ ಯಾವಕೈಎನ್ ಮಯಕ್ಕಂಇನ್ನುನ್ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಎನೈಕ್ಕಾತ್ತಲ್ ವೇಣ್ಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಇತುತರುಣಙ್ ಕಾಣೇ.
 • 31. ಸೆವ್ವಣ್ಣತ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕೊಣ್ಟೊರುಪಾಱ್ ಪಸಂದು
  ತಿಕೞ್ಪಟಿಕ ವಣ್ಣಮೊಟು ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಙ್ ಕನಿಯೇ
  ಇವ್ವಣ್ಣಂ ಎನಮಱೈಕ್ಕುಂ ಎಟ್ಟಾಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ
  ಎನ್ನುಯಿರೇ ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ಕುಳ್ ಇರುಂದರುಳುಂ ಪತಿಯೇ
  ಅವ್ವಣ್ಣಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಆರಮುತೇ ಅಟಿಯೇನಿಙ್ ಕಕಮಕಿೞ್ಂದು ಪುರಿತಲ್
  ಎವ್ವಣ್ಣಂ ಅತುವಣ್ಣಂ ಇಸೈತ್ತರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಎನ್ನುಟೈಯ ನಾಯಕನೇ ಇತುತರುಣಙ್ ಕಾಣೇ.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை