திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅನ್ಪು ಮಾಲೈ
aṉpu mālai
ಪಿರಸಾತ ಮಾಲೈ
pirasāta mālai
Fourth Thirumurai

002. ಅರುಟ್ಪಿರಕಾಸ ಮಾಲೈ
aruṭpirakāsa mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಮೆಲಾಂ ಉತಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಒಳಿನಿಲೈಮೆಯ್ ಯಿನ್ಪಂ
  ಉಱುಕಿನ್ಱ ವೆಳಿನಿಲೈಯೆನ್ ಱುಪಯನಿಲೈ ಯಾಕಿ
  ಇಲಕಿಯನಿನ್ ಸೇವಟಿಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟ ನಟಂದೇ
  ಇರವಿಲ್ಎಳಿ ಯೇನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿ ಅಟೈಂದು
  ಕಲಕಮಿಲಾತ್ ತೆರುಕ್ಕತವಙ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕಳಿತ್ತೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಅಲಕಿಲ್ಅರುಟ್ ಕಟಲಾಂಉನ್ ಪೆರುಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಆನಂದ ವಲ್ಲಿಮಕಿೞ್ ಅರುಳ್ನಟನಾ ಯಕನೇ.
 • 2. ಒಳಿವಣ್ಣಂ ವೆಳಿವಣ್ಣಂ ಎನ್ಱನಂದ ವೇತ
  ಉಸ್ಸಿಯೆಲಾಂ ಮೆಸ್ಸುಕಿನ್ಱ ಉಸ್ಸಮಲ ರಟಿಕಳ್
  ಅಳಿವಣ್ಣಂ ವರುಂದಿಯಿಟ ನಟಂದರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ಅಟೈಂದವಿಟತ್ ತಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕಳಿವಣ್ಣಂ ಎನೈಅೞೈತ್ತೆನ್ ಕೈಯಿಲ್ವಣ್ಣಂ ಅಳಿತ್ತ
  ಕರುಣೈವಣ್ಣನ್ ತನೈವಿಯಂದು ಕರುತುಂವಣ್ಣಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ತೌವಿಣ್ಣ ಮುಟೈಯರ್ಅನ್ಪು ಸೆಯ್ಯುಂವಣ್ಣಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ತೆಯ್ವನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಸೈವಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 3. ತಿರುಮಾಲುಂ ಉರುಮಾಱಿಸ್ ಸಿರಞ್ಸೀವಿ ಯಾಕಿತ್
  ತೇಟಿಯುಙ್ಕಣ್ ಟಱಿಯಾತ ಸೇವಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ವರುಮಾಲೈ ಮಣ್ಣುಱತ್ತಪ್ ಪೆಯರ್ತ್ತುನಟನ್ ತರುಳಿ
  ವಞ್ಸಕನೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟಂ ವಲಿಂದಿರವಿಲ್ ತೇಟಿತ್
  ತೆರುಮಾಲೈಕ್ ಕತವುತನೈತ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಿನ್ಱು
  ಸೆವ್ವಣ್ಣತ್ ತಿಟೈಪ್ಪಸಂದ ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಟ್ಟಿಕ್
  ಕುರುಮಾಲೈಪ್ ಪೆರುವಣ್ಣಕ್ ಕೊೞುಂದೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಕುರುಮಣಿನಿನ್ ತಿರುವರುಳೈಕ್ ಕುಱಿತ್ತುಮಕಿೞ್ನ್ ತನನೇ.
 • 4. ಅನ್ಱೊರುನಾಳ್ ಇರವಿಟೈವನ್ ತಣಿಕ್ಕವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್
  ತರುಣ್ಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿವಾಯಿಱ್ ಪಟಿಪ್ಪುಱತ್ತುಂ ಅಕತ್ತುಂ
  ಮನ್ಱವೈತ್ತುಕ್ ಕೊಣ್ಟೆನ್ನೈ ವರವೞೈತ್ತು ಮಕನೇ
  ವರುಂದಾತೇ ಇಙ್ಕಿತನೈ ವಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಳ್ ಳೆನ್ನ
  ಒನ್ಱುಸಿಱಿ ಯೇನ್ಮಱುಪ್ಪ ಮಱಿತ್ತುಂವಲಿನ್ ತೆನತು
  ಒರುಕೈತನಿಱ್ ಕೊಟುತ್ತಿಙ್ಕೇ ಉಱೈತಿಎನ್ಱು ಮಱೈಂದಾಯ್
  ಇನ್ಱತುತಾನ್ ಅನುಪವಿತ್ತುಕ್ ಕಿಸೈಂದತುನಾ ಯಟಿಯೇನ್
  ಎನ್ನತವಂ ಪುರಿಂದೇನೋ ಇನಿತ್ತುಯರೊನ್ ಱಿಲನೇ.
 • 5. ಇರವಿಲ್ಅಟಿ ವರುಂದನಟನ್ ತೆೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್
  ತೆನೈಅೞೈತ್ತು ಮಕನೇನೀ ಇವ್ವುಲಕಿಱ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ಸುರವಿಟೈನೆಞ್ ಸಯರ್ಂದಿಳೈತ್ತುಕ್ ಕಲಙ್ಕಾತೇ ಇತನೈಕ್
  ಕಳಿಪ್ಪೊಟುವಾಙ್ ಕೆನಎನತು ಕೈತನಿಲೇ ಕೊಟುತ್ತು
  ಉರವಿಟೈಇಙ್ ಕುಱೈಮಕಿೞ್ನ್ ತೆನತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದ
  ಉನ್ನುಟೈಯ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕೊಪ್ಪಿಲೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರವಿಟೈಯಿಲ್ ಅಸೈಂದಾಟ ಅಂಪಲತ್ತಿ ನಟುವೇ
  ಆನಂದತ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 6. ಇಯಙ್ಕಾತ ಇರವಿಟೈಅನ್ ಱೊರುನಾಳ್ವನ್ ತೆಳಿಯೇನ್
  ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕಯಙ್ಕಾತ ಮಲರಟಿಕಳ್ ಕವಿನ್ವಾಯಿಱ್ ಪಟಿಯಿನ್
  ಕಟೈಪ್ಪುಱತ್ತುಂ ಅಕತ್ತುಂವೈತ್ತುಕ್ ಕಳಿತ್ತೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತು
  ಮಯಙ್ಕಾತೇ ಇಙ್ಕಿತನೈ ವಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಣ್ ಟುಲಕಿಲ್
  ಮಕನೇನೀ ವಿಳೈಯಾಟಿ ವಾೞ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ಪುಯಙ್ಕಾನಿನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯಾತು ತಿರಿಂದೇನ್
  ಪೊಯ್ಯಟಿಯೇನ್ ಅಱಿಂದಿನ್ಱು ಪೂರಿತ್ತೇನ್ ಉಳಮೇ.
 • 7. ಒರುನಾಳನ್ ಱಿರವಿಲ್ಅಟಿ ವರುಂದನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಉಱ್ಱಇಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತು
  ಮರುನಾಳ ಮಲರಟಿಒನ್ಱುಳ್ಳಕತ್ತೇ ಪೆಯರ್ತ್ತು
  ವೈತ್ತುಮಕಿೞ್ನ್ ತೆನೈಅೞೈತ್ತು ವಾಙ್ಕಿತನೈ ಎನ್ಱು
  ತರುನಾಳಿಲ್ ಯಾನ್ಮಱುಪ್ಪ ಮಱಿತ್ತುಂವಲಿನ್ ತೆನತು
  ತಟಙ್ಕೈತನಿಱ್ ಕೊಟುತ್ತಿಙ್ಕೇ ಸಾರ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ವರುನಾಳಿಲ್ ಅತನರುಮೈ ಅಱಿಂದುಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಮಣಿಮನ್ಱುಳ್ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಣಿಯೇ.
 • 8. ನೆಟುಮಾಲುಂ ಪನ್ಱಿಎನ ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ ವಿರೈಂದು
  ನೇಟಿಯುಙ್ಕಣ್ ಟಱಿಯಾತು ನೀಟಿಯಪೂಂ ಪತಙ್ಕಳ್
  ತೊಟುಮಾಲೈ ಯೆನವರುಪೂ ಮಕಳ್ಮುಟಿಯಿಱ್ ಸೂಟ್ಟಿತ್
  ತೊಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿತ್ ತೊಟರ್ಂದು
  ಕಟುಮಾಲೈ ನಟುಇರವಿಱ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕಟೈಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತುಕ್
  ಕೊಟುಮಾಲೈ ವಿಟುತ್ತುಮಕಿರ್ ಎನತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದಾಯ್
  ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ಇನ್ನಾಳ್ನಿನ್ ಕೊಟೈಯೈಅಱಿನ್ ತನನೇ.
 • 9. ಮಱೈಮುಟಿಕ್ಕು ಮಣಿಯಾಕಿ ವಯಙ್ಕಿಯಸೇ ವಟಿಕಳ್
  ಮಣ್ಮೀತು ಪಟನಟಂದು ವಂದರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ಕುಱೈಮುಟಿಕ್ಕುಂ ಪಟಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಿನ್ಱು
  ಕೂವಿಎನೈ ಅೞೈತ್ತೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ತಾಯ್
  ಕಱೈಮುಟಿಕ್ಕುಙ್ ಕಳತ್ತರಸೇ ಕರುಣೈನೆಟುಙ್ ಕಟಲೇ
  ಕಣ್ಣೋಙ್ಕುಂ ಒಳಿಯೇಸಿಱ್ ಕನವೆಳಿಕ್ಕುಳ್ ವೆಳಿಯೇ
  ಪಿಱೈಮುಟಿಕ್ಕುಞ್ ಸಟೈಕ್ಕಟವುಟ್ ಪೆರುಂದರುವೇ ಕುರುವೇ
  ಪೆರಿಯಮನ್ಱುಳ್ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಪೆರಿಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 10. ಅನ್ಱಕತ್ತೇ ಅಟಿವರುತ್ ನಟಂದೆನ್ನೈ ಅೞೈತ್ತಿಙ್
  ಕಞ್ಸಾತೇ ಮಕನೇಎನ್ ಱಳಿತ್ತನೈಒನ್ ಱತನೈತ್
  ತುನ್ಱಕತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ನಾನ್ ಅಱಿಯಾತು ವಱಿತೇ
  ಸುೞನ್ಱತುಕಣ್ ಟಿರಙ್ಕಿಮಿಕತ್ ತುಣಿಂದುಮಕಿೞ್ ವಿಪ್ಪಾನ್
  ಇನ್ಱಕತ್ತೇ ಪುಕುಂದರುಳಿ ಎನಕ್ಕತನೈತ್ ತೆರಿವಿತ್
  ತಿನ್ಪುಱಸ್ಸೆಯ್ ತರುಳಿಯನಿನ್ ಇರಕ್ಕಂಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೋ
  ಮನ್ಱಕತ್ತು ನಟಂಪುರಿಂದು ವಯಙ್ಕುಂಒರು ಕುರುವೇ
  ವಲ್ಲವರೆಲ್ ಲಾಂವಣಙ್ಕುಂ ನಲ್ಲಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 11. ಅನ್ಪರ್ಮನಕ್ ಕೋಯಿಲಿಲೇ ಅಮರ್ಂದರುಳಿ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಅರುಂಪೊರುಳಾಂ ಉನತುಮಲ ರಟಿವರುಂದ ನಟಂದು
  ವನ್ಪರ್ಕಳಿಲ್ ತಲೈನಿನ್ಱ ವಞ್ಸಕನೇನ್ ಇರುಂದ
  ಮನೈಕ್ಕತವು ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ಮಕಿೞ್ಂದೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತುತ್
  ತುನ್ಪಮೆಲಾಂ ನೀಙ್ಕುಕಇಙ್ ಕಿತುತನೈವಾಙ್ ಕುಕನೀ
  ತೊೞುಂಪನ್ಎನ್ಱ ಎನ್ನುಟೈಯ ತುರೈಯೇನಿನ್ ನರುಳೈ
  ಎನ್ಪಕರ್ವೇನ್ ಎನ್ವಿಯಪ್ಪೇನ್ ಎಙ್ಙನಂನಾನ್ ಮಱಪ್ಪೇನ್
  ಎನ್ಉಯಿರುಕ್ ಕುಯಿರಾಕಿ ಇಲಙ್ಕಿಸಱ್ ಕುರುವೇ.
 • 12. ಞಾಲನಿಲೈ ಅಟಿವರುಂದ ನಟಂದರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ನಣ್ಣುಂಇಟನ್ ತನಿಱ್ಕತವಂ ನನ್ಱುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕಾಲನಿಲೈ ಕರುತಿಮನಙ್ ಕಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಮಕನೇ
  ಕಲಙ್ಕಾತೇ ಎನ್ಱೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತುಸ್
  ಸಿಲನಿಲೈ ಉಱವಾೞ್ಕ ಎನತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದ
  ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ನಿನ್ಪೆರುಮೈತ್ ತಿರುವರುಳ್ಎನ್ ನೆನ್ಪೇನ್
  ಆಲನಿಲೈ ಮಣಿಕಣ್ಟತ್ ತರುಂಪೆರುಞ್ಸೀರ್ ಒಳಿಯೇ
  ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 13. ಇರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಇರವಿಲ್ಅಟಿ ವರುಂದನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತು
  ಮರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಮನತ್ತಾಲೇ ಮಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಮಕನೇ
  ಮಯಙ್ಕಾತೇ ಎನ್ಱೆನ್ನೈ ವರವೞೈತ್ತುಪ್ ಪುಕನ್ಱು
  ತೆರುಳ್ನಿಱೈಂದ ತೊನ್ಱೆನತು ಸೆಙ್ಕೈತನಿಱ್ ಕೊಟುತ್ತುತ್
  ತಿಕೞ್ಂದುನಿನ್ಱ ಪರಂಪೊರುಳ್ನಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ಎನ್ ನೆನ್ಪೇನ್
  ಅರುಳ್ನಿಱೈಂದ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ ಅಟಿಮುಟಿಒನ್ ಱಿಲ್ಲಾ
  ಆನಂದ ಮನ್ಱಿಲ್ನಟಂ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 14. ಕನ್ಮಯಮುಙ್ ಕನಿವಿಕ್ಕುನ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದಕ್
  ಕಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿ ನಟಂದು
  ತೊನ್ಮಯಮಾಂ ಇರವಿನಿಟೈಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುತ್
  ತುಣಿಂದೞೈತ್ತೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ತೂಯಒನ್ಱೈ ಯಳಿತ್ತು
  ವನ್ಮಯಮಿಲ್ ಲಾಮನತ್ತಾಲ್ ವಾೞ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತ
  ಮಾಮಣಿನಿನ್ ತಿರುವರುಳಿನ್ ವಣ್ಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ತನ್ಮಯಮೇ ಸಿನ್ಮಯಪ್ಪೊನ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ ಇನ್ಪತ್
  ತನಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಕಿನ್ಱ ತತ್ತುವಪ್ಪೇ ರೊಳಿಯೇ.
 • 15. ಪಿರಣವತ್ತಿನ್ ಅಟಿಮುಟಿಯಿನ್ ನಟುವಿನುಂನಿನ್ ಱೋಙ್ಕುಂ
  ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈತ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಪೆಯರ್ಂದುವರುನ್ ತಿಟವೇ
  ಕರಣಮುಱ್ಱು ನಟಂದಟಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತೇಟಿಕ್
  ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತರುಳಿಕ್ ಕಟೈಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತುಸ್
  ಸರಣಮುಱ್ಱು ವರುಂದಿಯಎನ್ ಮಕನೇಇಙ್ ಕಿತನೈತ್
  ತಾಙ್ಕುಎನ್ ಱೊನ್ಱೆನತು ತಟಙ್ಕೈತನಿಱ್ ಕೊಟುತ್ತು
  ಮರಣಮಱ್ಱು ವಾೞ್ಕಎನತ್ ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಮನ್ಱುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ಅರುಳಿನ್ ವಣ್ಮೈಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೇ.
 • 16. ಒಙ್ಕಾರತ್ ತುಳ್ಳೊಳಿಯಾಯ್ ಅವ್ವೊಳಿಕ್ಕುಳ್ ಒಳಿಯಾಯ್
  ಉಪಯವಟಿ ವಾಕಿಯನಿನ್ ಅಪಯಪತಂ ವರುಂದ
  ಈಙ್ಕಾರ ನಟಂದಿರವಿಲ್ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂಪೋನ್
  ತೆೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನ್ನೈವಲಿನ್ ತೞೈತ್ತುಪ್
  ಪಾಙ್ಕಾರುಂ ವಣ್ಣಂಒನ್ಱೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಅಳಿತ್ತುಪ್
  ಪಣ್ಪೊಟುವಾೞ್ನ್ ತಿಟುಕಎನಪ್ ಪಣಿತ್ತಪರಂ ಪೊರುಳೇ
  ಆಙ್ಕಾರ ವಣ್ಣಂಅಕನ್ ಱತೈಅಱಿಂದು ಮಕಿೞ್ಂದೇ
  ಅನುಪವಿಕ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ಪೊತುವಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 17. ಅರಿಪಿರಮಾ ತಿಯರೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿಂದಣುಕ ಒಣ್ಣಾ
  ಅರುಂಪೆರುಞ್ಸೀರ್ ಅಟಿಮಲರ್ಕಳ್ ಅನ್ಱೊರುನಾಳ್ ವರುಂದಕ್
  ಕರಿಇರವಿಲ್ ನಟಂದರುಳಿ ಯಾನಿರುಕ್ಕು ಮಿಟತ್ತೇ
  ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತು
  ಉರಿಮೈಯೊಟು ವಾೞ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತತುವುಂ ಅನ್ಱಿ
  ಉವಂದಿನ್ಱೈ ಇರವಿನುಂವನ್ ತುಣರ್ತ್ತಿನೈಎನ್ ಮೀತು
  ಪಿರಿಯಮುನಕ್ ಕಿರುಂದವಣ್ಣಂ ಎನ್ಪುಕಲ್ವೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಪೆರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇಎನ್ ಪಿೞೈಪೊಱುತ್ತ ಕುರುವೇ.
 • 18. ಕಾರಣನ್ಎನ್ ಱುರೈಕ್ಕಿನ್ಱ ನಾರಣನುಂ ಅಯನುಂ
  ಕನವಿಟತ್ತುಙ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯ ಕೞಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಊರಣವಿ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಉಱೈಯುಂಇಟನ್ ತೇಟಿ
  ಉವಂದೆನತು ಕೈತನಿಲೇ ಒನ್ಱುಕೊಟುತ್ ತಿಙ್ಕೇ
  ಏರಣವಿ ಉಱೈಕಮಕಿೞ್ತ್ ತೆನಉರೈತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಸೀರ್
  ಯಾತಱಿಂದು ಪುಕನ್ಱೇನ್ಮುನ್ ಯಾತುತವಂ ಪುರಿಂದೇನ್
  ಪಾರಣವಿ ಅನ್ಪರೆಲಾಂ ಪರಿಂದುಪುಕೞ್ನ್ ತೇತ್ತಪ್
  ಪಣಿಅಣಿಂದು ಮಣಿಮನ್ಱುಳ್ ಅಣಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ಪತಿಯೇ.
 • 19. ತುರಿಯವೆಳಿ ತನಿಱ್ಪರಮ ನಾತಅಣೈ ನಟುವೇ
  ಸುಯಞ್ಸುಟರಿಲ್ ತುಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತುಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪಿರಿಯಮೊಟು ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತೇಟಿಪ್
  ಪೆರುಙ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪೇಯನ್ಎನೈ ಅೞೈತ್ತು
  ಉರಿಯಪೊರುಳ್ ಒನ್ಱೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಅಳಿತ್ ತಿಙ್ಕೇ
  ಉಱೈಕಮಕಿೞ್ನ್ ತೆನಉರೈತ್ತ ಉತ್ತಮನಿನ್ ನರುಳೈಪ್
  ಪೆರಿಯಪೊರು ನೆವಱ್ಱಿನುಕ್ಕುಂ ಪೆರಿಯಪೊರು ಳೆನ್ಱೇ
  ಪಿನ್ನರ್ಅಱಿನ್ ತೇನ್ಇತಱ್ಕು ಮುನ್ನರ್ಅಱಿ ಯೇನೇ.
 • 20. ನೀಳಾತಿ ಮೂಲಮೆನ ನಿನ್ಱವನುಂ ನೆಟುನಾಳ್
  ನೇಟಿಯುಙ್ಕಣ್ ಟಱಿಯಾತ ನಿನ್ನಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಆಳಾನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟಂ ಅತುತೇಟಿ ನಟಂದೇ
  ಅಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಳ್ ಎನ್ಪೊಟೆನೈ ಅೞೈತ್ತು
  ವಾಳಾನೀ ಮಯಙ್ಕಾತೇ ಮಕನೇಇಙ್ ಕಿತನೈ
  ವಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಳ್ ಎನ್ಱೆನತು ಮಲರ್ಕ್ಕೈತನಿಱ್ ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಕೇಳಾಯ್ಎನ್ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಳರ್ಮನ್ಱಿಲ್ ವೇತ
  ಕೀತನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ನಾತಮುಟಿಪ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 21. ಸತ್ತಒರು ವಾಮಱೈಪ್ಪೊಱ್ ಸಿಲಂಪಣಿಂದಂ ಪಲತ್ತೇ
  ತನಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಂಅಟಿತ್ ತಾಮರೈಕಳ್ ವರುಂದ
  ಸಿತ್ತಉರು ವಾಕಿಇಙ್ಕೇ ಎನೈತ್ತೇಟಿ ನಟಂದು
  ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತೆನ್ ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತು
  ಮತ್ತಉರು ವಾಮನತ್ತಾಲ್ ಮಯಕ್ಕಮುಱೇಲ್ ಮಕನೇ
  ಮಕಿೞ್ಂದುಱೈಕ ಎನತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದಕುಣ ಮಲೈಯೇ
  ಸುತ್ತಉರು ವಾಯ್ಸ್ಸುತ್ತ ಅರುವಾಕಿ ಅೞಿಯಾಸ್
  ಸುತ್ತಅರು ಉರುವಾನ ಸುತ್ತಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 22. ಪಲಕೋಟಿ ಮಱೈಕಳೆಲಾಂ ಉಲಕೋಟಿ ಮಯಙ್ಕಪ್
  ಪರನಾತ ಮುಟಿನಟಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಮಲರ್ ವರುಂದಸ್
  ಸಿಲಕೋಟಿ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಣೈಂದು
  ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತೆನ್ ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತೇ
  ಅಲಕೋಟಿ ವರುಂದೇಲ್ಇಙ್ ಕಮರ್ಕಎನತ್ ತಿರುವಾಯ್
  ಅಲರ್ಂದಅರುಟ್ ಕುರುವೇಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತೆಂ ಅರಸೇ
  ವಿಲಕೋಟಿ ಎನತ್ತುಯರ್ಕಳ್ ಒನ್ಱೊಟೊನ್ಱು ಪುಕನ್ಱು
  ವಿರೈಂದೋಟಸ್ ಸೆಯ್ತನೈಇವ್ ವಿಳೈವಱಿಯೇನ್ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 23. ಸೆಯ್ವಕೈಒನ್ ಱಱಿಯಾತು ತಿಕೈಪ್ಪಿನೊಟೇ ಇರುಂದೇನ್
  ತಿಟುಕ್ಕೆನಇಙ್ ಕೆೞುಂದಿರುಪ್ಪತ್ ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್
  ತುಯ್ವಕೈಒನ್ ಱೆನತುಕರತ್ ತುವಂದಳಿತ್ತು ಮಕನೇ
  ಉಯ್ಕಮಕಿೞ್ನ್ ತಿನ್ಱುಮುತಲ್ ಒನ್ಱುಂಅಞ್ಸೇಲ್ ಎನ್ಱು
  ಮೆಯ್ವಕೈಯಿಲ್ ಪುಕನ್ಱಪಿನ್ನುಂ ಅಞ್ಸಿಯಿರುನ್ ತೇನೈ
  ಮೀಟ್ಟುಂಇನ್ಱೈ ಇರವಿಲ್ಉಣರ್ ವೂಟ್ಟಿಅಸ್ಸನ್ ತವಿರ್ತ್ತಾಯ್
  ಐವಕೈಯಾಯ್ ನಿನ್ಱುಮನ್ಱಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ
  ಅಱ್ಪುತತ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ವರುತ್ತಂ ಅಟೈಂದನಎನ್ ಪೊರುಟ್ಟೇ.
 • 24. ಉಳ್ಳಿರವಿ ಮತಿಯಾಯ್ನಿನ್ ಱುಲಕಮೆಲಾಂ ನಟತ್ತುಂ
  ಉಪಯವಕೈ ಯಾಕಿಯನಿನ್ ಅಪಯಪತಂ ವರುಂದ
  ನಳ್ಳಿರವಿನ್ ಮಿಕನಟಂದು ನಾನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ನಟೈಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಟೈಕ್ಕಟೈಯಿಲ್ ಅೞೈತ್ತು
  ಎಳ್ಳಿರವು ನಿನೈಂದುಮಯಕ್ ಕೆಯ್ತಿಯಿಟೇಲ್ ಮಕನೇ
  ಎನ್ಱೆನ್ಕೈ ತನಿಲ್ಒನ್ಱೈ ಈಂದುಮಕಿೞ್ ವಿತ್ತಾಯ್
  ಅಳ್ಳಿರವು ಪೋಲ್ಮಿಟಱ್ಱಿಲ್ ಅೞಕುಕಿಱರ್ನ್ ತಾಟ
  ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಸೆಂಪವಳಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 25. ವಿಳಙ್ಕಱಿವುಕ್ ಕಱಿವಾಕಿ ಮೆಯ್ತ್ತುರಿಯ ನಿಲತ್ತೇ
  ವಿಳೈಯುಂಅನು ಪವಮಯಮಾಂ ಮೆಲ್ಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದತ್
  ತುಳಙ್ಕುಸಿಱಿ ಯೇನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿ ನಟಂದು
  ತೊಟರ್ಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುತ್ ತೊೞುಂಪನ್ಎನೈ ಅೞೈತ್ತುಕ್
  ಕಳಙ್ಕಮಿಲಾ ಒನ್ಱೆನತು ಕೈತನಿಲೇ ಕೊಟುತ್ತುಕ್
  ಕಳಿತ್ತುಱೈಕ ಎನತ್ತಿರುವಾಕ್ ಕಳಿತ್ತಅರುಟ್ ಕಟಲೇ
  ಕುಳಙ್ಕೊಳ್ವಿೞಿಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಕುರುಮಣಿಯೇ ಅನ್ಪರ್ಮನಕ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್ವಾೞ್ ಕುರುವೇ.
 • 26. ವೇತಮುಟಿ ಮೇಱ್ಸುಟರಾಯ್ ಆಕತ್ತಿನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್
  ವಿಳಙ್ಕುಂಒಳಿ ಯಾಕಿಯನಿನ್ ಮೆಲ್ಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪೂತಮುಟಿ ಮೇಲ್ನಟಂದು ನಾನಿರುಕ್ಕು ಮಿಟತ್ತೇ
  ಪೋಂದಿರವಿಱ್ ಕತವುತನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ನಾತಮುಟಿ ಮೇಲ್ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಟ್ಟಿ
  ನಱ್ಪೊರುಳ್ಎನ್ ಕೈತನಿಲೇ ನಲ್ಕಿಯನಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ಓತಮುಟಿ ಯಾತೆನಿಲ್ಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್ಅಂ ಪಲತ್ತೇ
  ಉಯಿರ್ಕ್ಕಿನ್ಪನ್ ತರನಟನಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 27. ತಙ್ಕುಸರಾ ಸರಮುೞುತುಂ ಅಳಿತ್ತರುಳಿ ನಟತ್ತುನ್
  ತಾಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದತ್ ತನಿತ್ತುನಟನ್ ತೊರುನಾಳ್
  ಕಙ್ಕುಲಿಲ್ಯಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮನೈಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಉನ್ಱನ್ ಕರುಣೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಇಙ್ಕುಸಿಱಿ ಯೇನ್ಪಿೞೈಕಳ್ ಎತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತ
  ಎನ್ಕುರುವೇ ಎನ್ಉಯಿರುಕ್ ಕಿನ್ಪರುಳುಂ ಪೊರುಳೇ
  ತಿಙ್ಕಳಣಿ ಸಟೈಪ್ಪವಳಸ್ ಸೆೞುಞ್ಸೋತಿ ಮಲೈಯೇ
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಮಕಿೞ್ ತಿರುನಟನಾ ಯಕನೇ.
 • 28. ಮಾಮಾಯೈ ಅಸೈಂದಿಟಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ನಟಿತ್ತುಂ
  ವರುಂದಾತ ಮಲರಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಆಮಾಱನ್ ಱಿರವಿನಿಟೈ ಅಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್
  ತಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಿನಿನೀ ಅಞ್ಸೇಲ್ಎನ್ ಱುವಂದು
  ತೇಮಾವಿನ್ ಪೞಂಪಿೞಿಂದು ವಟಿತ್ತುನಱು ನೆಯ್ಯುನ್
  ತೇನುಂಒಕ್ಕಕ್ ಕಲಂದತೆನತ್ ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಕೋಮಾನ್ನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ಉರೈಪ್ಪೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಕೂತ್ತಾಟಿ ಎಙ್ಕಳೈಆಟ್ ಕೊಣ್ಟಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 29. ಪಟೈಪ್ಪವನುಙ್ ಕಾಪ್ಪವನುಂ ಪಱ್ಪಲನಾಳ್ ಮುಯನ್ಱು
  ಪಾರ್ಕ್ಕವಿರುಂ ಪಿನುಙ್ಕಿಟೈಯಾಪ್ ಪಾತಮಲರ್ ವರುಂದ
  ನಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಕ ನಟತ್ತಿರವಿಱ್ ಕತವಂ
  ನನ್ಕುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತೊನ್ಱು ನಲ್ಕಿಯತುಂ ಅನ್ಱಿ
  ಇಟೈಪ್ಪಟುನಾ ಳಿನುಂವಂದೆನ್ ಇತಯಮಯಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಇರಿಂದಿಟಸ್ಸೆಯ್ ತನೈಉನ್ಱನ್ ಇನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ತಟೈಪ್ಪಟುಮಾ ಱಿಲ್ಲಾತ ಪೇರಿನ್ಪಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ
  ತನಿಮನ್ಱಿಲ್ ಆನಂದತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 30. ಮುನ್ನೈಮಱೈ ಮುಟಿಮಣಿಯಾಂ ಅಟಿಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದ
  ಮುೞುತಿರವಿಲ್ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಮುಯಙ್ಕಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಅನ್ನೈಯಿನುಂ ಪರಿಂದರುಳಿ ಅಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್
  ತಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತೆನೈಯುಂ ಅನ್ಪಿನೊಟು ನೋಕ್ಕಿ
  ಎನ್ನೈಇನಿ ಮಯಙ್ಕಾತೇ ಎನ್ಮಕನೇ ಮಕಿೞ್ವೋ
  ಟಿರುತ್ತಿಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ಇನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಮಿನ್ನೈನಿಕರ್ ಸೆಞ್ಸಟೈಮೇನ್ ಮತಿಯಂಅಸೈನ್ ತಾಟ
  ವಿಯನ್ಪೊತುವಿಲ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ವಿಮಲಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 31. ಮೀತಾನತ್ ತರುಳ್ಒಳಿಯಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ಅಟಿಕಳ್
  ಮಿಕವರುಂದ ನಟಂದಿರವಿಲ್ ವಿನೈಯೇನ್ಱನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಸ್
  ಸೀತಾನಕ್ ಕತವುತನೈತ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಿನಿನೀ ಸಿಱಿತುಮಞ್ಸೇಲ್ ಇಙ್ಕು
  ಮಾತಾನತ್ ತವರ್ಸೂ‘ ವಾೞ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ಮಾಮಣಿನಿನ್ ತಿರುವರುಳಿನ್ ವಣ್ಮೈಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೇ
  ಓತಾನತ್ ತವರ್ತಮಕ್ಕುಂ ಉಣರ್ವರಿತಾಂ ಪೊರುಳೇ
  ಓಙ್ಕಿಯಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ಒಳಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ಪತಿಯೇ.
 • 32. ವೇತಾಂದ ಸಿತ್ತಾಂದಂ ಎನ್ನುಂಅಂದಂ ಇರಣ್ಟುಂ
  ವಿಳಙ್ಕಅಮರ್ನ್ ತರುಳಿಯನಿನ್ ಮೆಲ್ಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ನಾತಾಂದ ವೆಳಿತನಿಲೇ ನಟಂದರುಳುಂ ಅತುಪೋಲ್
  ನಟಂದರುಳಿಕ್ ಕಟೈನಾಯೇನ್ ನಣ್ಣುಂಇಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಪೋತಾಂದ ಮಿಸೈವಿಳಕ್ಕುನ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಟ್ಟಿಪ್
  ಪುಲೈಯೇನ್ಕೈ ಯಿಟತ್ತೊನ್ಱು ಪೊರುಂದವೈತ್ತ ಪೊರುಳೇ
  ಸೂತಾಂದ ಮನೈತ್ತಿನುಕ್ಕುಂ ಅಪ್ಪಾಱ್ಪಟ್ ಟಿರುಂದ
  ತುರಿಯವೆಳಿಕ್ ಕೇವಿಳಙ್ಕುಂ ಪೆರಿಯಅರುಟ್ ಕುರುವೇ.
 • 33. ಒರುಮೈಯಿಲೇ ಇರುಮೈಎನ ಉರುಕ್ಕಾಟ್ಟಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಒಳಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಕಿನ್ಱ ಉಪಯಪತಂ ವರುಂದ
  ಅರುಮೈಯಿಲೇ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದೇ
  ಅಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತೆನ್ ಅಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತುಪ್
  ಪೆರುಮೈಯಿಲೇ ಪಿಱಙ್ಕುಕನೀ ಎನತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದ
  ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇನಿನ್ ಪೆಱ್ಱಿಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಕರುಮೈಯಿಲೇ ನೆಟುಙ್ಕಾಲಙ್ ಕಲಂದುಕಲಕ್ ಕುಱ್ಱ
  ಕಲಕ್ಕಮೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೆಂಮೈಕ್ ಕಾತ್ತರುಳುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 34. ವಿಂದುನಿಲೈ ನಾತನಿಲೈ ಇರುನಿಲೈಕ್ಕುಂ ಅರಸಾಯ್
  ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ಸೇವಟಿಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದ ನಟಂದು
  ವಂದುನಿಲೈ ಪೆಱಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಮಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ಮಕನೇಎನ್ ಱೞೈತ್ತು
  ಇಂದುನಿಲೈ ಮುಟಿಮುತರಾನ್ ತಿರುಉರುವಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ
  ಎನ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಿನ್ಪಂ ಎಯ್ತುಕಎನ್ ಱುರೈತ್ತಾಯ್
  ಮುಂದುನಿಲೈಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ಸೆಯ್ ತವಮಱಿಯೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಮುತ್ತರ್ಮನನ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕ ನಿರುತ್ತಮಿಟುಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 35. ನವನಿಲೈಕ್ಕುಂ ಅತಿಕಾರಂ ನಟತ್ತುಕಿನ್ಱ ಅರಸಾಯ್
  ನಣ್ಣಿಯನಿನ್ ಪೊನ್ನಟಿಕಳ್ ನಟಂದುವರುನ್ ತಿಟವೇ
  ಅವನಿಲೈಕ್ಕುಙ್ ಕಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಇಟತ್ ತಿರವಿಲ್
  ಅಣೈಂದರುಳಿಕ್ ಕತವುತಿಱನ್ ತಟಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತೇ
  ಸಿವನಿಲೈಕ್ಕುಂ ಪಟಿಎನತು ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತುಸ್
  ಸಿತ್ತಮಕಿೞ್ನ್ ತುಱೈಕಎನತ್ ತಿರುಪ್ಪವಳನ್ ತಿಱಂದಾಯ್
  ಪವನಿಲೈಕ್ಕುಙ್ ಕಟೈನಾಯೇನ್ ಪಯಿನ್ಱತವಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪರಂಪರಮಾ ಮನ್ಱಿಲ್ನಟಂ ಪಯಿನ್ಱಪಸು ಪತಿಯೇ.
 • 36. ಪುಣ್ಣಿಯರ್ತಂ ಮನಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಪುಕುಂದಮರ್ಂದು ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಪೊನ್ಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿವರುತ್ತಂ ಪೊರುಂದನಟನ್ ತೆಳಿಯೇನ್
  ನಣ್ಣಿಯಓರ್ ಇಟತ್ತಟೈಂದು ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತು
  ನಱ್ಪೊರುಳ್ಒನ್ ಱೆನ್ಕೈತನಿಲ್ ನಲ್ಕಿಯನಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ಎಣ್ಣಿಯಪೋ ತೆಲ್ಲಾಂಎನ್ ಮನಮುರುಕ್ಕುಂ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಎಂಪ—ರುಮಾನ್ ನಿನ್ಅರುಳೈ ಎನ್ನೆನಯಾನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ತಣ್ಣಿಯವೆಣ್ ಮತಿಅಣಿಂದ ಸೆಞ್ಸಟೈನಿನ್ ಱಾಟತ್
  ತನಿತ್ತಮನ್ಱಿಲ್ ಆನಂದತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 37. ಮೂವರುಕ್ಕುಂ ಎಟ್ಟಾತು ಮೂತ್ತತಿರು ಅಟಿಕಳ್
  ಮುೞುತಿರವಿಲ್ ವರುಂದಿಯಿಟ ಮುಯಙ್ಕಿನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಯಾವರುಕ್ಕುಂ ಇೞಿಂದೇನ್ಇಙ್ ಕಿರುಕ್ಕುಂಇಟತ್ ತಟೈಂದೇ
  ಎೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಳ್ ಎನೈಅೞೈತ್ತು ಮಕನೇ
  ತೇವರುಕ್ಕುಂ ಅರಿತಿತನೈ ವಾಙ್ಕೆನಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಸಿತ್ತಮಕಿೞ್ನ್ ತಳಿತ್ತನೈನಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಪೂವರುಕ್ಕುಂ ಪೊೞಿಱ್ಱಿಲ್ಲೈ ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟನಂ
  ಪುರಿಂದುಯಿರುಕ್ ಕಿನ್ಪರುಳುಂ ಪೂರಣವಾನ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 38. ಕಱ್ಱವರ್ತಂ ಕರುತ್ತಿನಿನ್ಮುಕ್ ಕನಿರಸಂಪೋಲ್ ಇನಿಕ್ಕುಂ
  ಕೞಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟಕ್ ಕಟಿತುನಟನ್ ತಿರವಿಲ್
  ಮಱ್ಱವರ್ಕಾ ಣಾತೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಇಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಮನೈಕ್ಕತವು ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ವಲಿಂದೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತು
  ನಱ್ಱವರ್ಕ್ಕುಂ ಅರಿತಿತನೈ ವಾಙ್ಕೆನಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ನಲ್ಕಿಯನಿನ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ನಟ್ಪಿನೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಅಱ್ಱವರ್ಕ್ಕುಂ ಪಱ್ಱವರ್ಕ್ಕುಂ ಪೊತುವಿನಿಲೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಅರುಟ್ಕುರುವೇ ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 39. ಕರುಣೈವಟಿ ವಾಯ್ಅಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳಕತ್ತೇ ಅಮರ್ಂದ
  ಕೞಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟಕ್ ಕಙ್ಕುಲಿಲೇ ನಟಂದು
  ಮರುಣಿಱೈಯುಞ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಮಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ಮಕಿೞ್ಂದೞೈತ್ತು ಮಕನೇ
  ಪೊರುಣಿಱೈಯುಂ ಇತನೈಇಙ್ಕೇ ವಾಙ್ಕೆನಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಪೊರುಂದಅಳಿತ್ ತರುಳಿಯನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಅರುಣಿಱೈಯುಂ ಪೆರುಙ್ಕಟಲೇ ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಪರಮಾ
  ನಂದವುರು ವಾಕಿನಟಂ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 40. ಅರುಳುರುವಾಯ್ ಐಂದೊೞಿಲುಂ ನಟತ್ತುಕಿನ್ಱ ಅಟಿಕಳ್
  ಅಸೈಂದುವರುನ್ ತಿಟಇರವಿಲ್ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ತೆರುಳುರುವಿನ್ ನಟಂದುತೆರುಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಸ್
  ಸಿಱಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತು
  ಮರುಳುರುವಿನ್ ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಮಯಙ್ಕೇಲ್ಎನ್ ಮಕನೇ
  ಮಕಿೞ್ಂದುತಿರು ಅರುಳ್ವೞಿಯೇ ವಾರ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ಇರುಳುರುವಿನ್ ಮನಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಯಾತುತವಂ ಪುರಿಂದೇನ್
  ಎಲ್ಲಾಂವಲ್ ಲವನಾಕಿ ಇರುಂದಪಸು ಪತಿಯೇ.
 • 41. ಮುೞುತುಂಉಣರ್ನ್ ತವರ್ಮುಟಿಮೇಲ್ ಮುಟಿಕ್ಕುಮಣಿ ಯಾಕಿ
  ಮುಪ್ಪೊರುಳು ಮಾಕಿಯನಿನ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಅಟಿ ಮಲರ್ಕಳ್
  ಕೞುತುಂಉಣರ್ ವರಿಯನಟುಕ್ ಕಙ್ಕುಲಿಲೇ ವರುಂದಕ್
  ಕಟಿತುನಟನ್ ತಟಿನಾಯೇನ್ ಕರುತುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಪೞುತುಪಟಾ ವಣ್ಣಂಎನೈಪ್ ಪರಿಂದೞೈತ್ತು ಮಕನೇ
  ಪಣಿಂದಿತನೈ ವಾಙ್ಕೆನಎನ್ ಪಾಣಿಯುಱಕ್ ಕೊಟುತ್ತುತ್
  ತೊೞುತೆನೈಪ್ಪಾ ಟುಕಎನ್ಱು ಸೊನ್ನಪಸು ಪತಿನಿನ್
  ತೂಯಅರುಟ್ ಪೆರುಮೈಯೈಎನ್ ಸೊಲ್ಲಿವಿಯಕ್ ಕೇನೇ .
 • 42. ಮಾನಿನೈತ್ತ ಅಳವೆಲ್ಲಾಙ್ ಕಟಂದಪ್ಪಾಲ್ ವಯಙ್ಕುಂ
  ಮಲರಟಿಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟ ಮಕಿೞ್ಂದುನಟನ್ ತರುಳಿಪ್
  ಪಾನಿನೈತ್ತ ಸಿಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಪಣೈಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪರಿಂದೞೈತ್ತು ಮಕನೇ
  ನೀನಿನೈತ್ತ ವಣ್ಣಮೆಲಾಙ್ ಕೈಕೂಟುಂ ಇತುಓರ್
  ನಿನ್ಮಲಂಎನ್ ಱೆನ್ಕೈತನಿಲ್ ನೇರ್ಂದಳಿತ್ತಾಯ್ ನಿನಕ್ಕು
  ನಾನಿನೈತ್ತ ನನ್ಱಿಒನ್ಱುಂ ಇಲೈಯೇನಿನ್ ಅರುಳೈ
  ನಾಯಟಿಯೇನ್ ಎನ್ಪುಕಲ್ವೇನ್ ನಟರಾಜ ಮಣಿಯೇ .
 • 43. ಸೂರಿಯಸನ್ ತಿರರೆಲ್ಲಾನ್ ತೋನ್ಱಾಮೈ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಸುಯಞ್ಸೋತಿ ಯಾಕುಂಅಟಿತ್ ತುಣೈವರುಂದ ನಟಂದು
  ಕೂರಿಯಮೆಯ್ ಅಱಿವೆನ್ಪ ತೊರುಸಿಱಿತುಙ್ ಕುಱಿಯಾಕ್
  ಕೊಟಿಯೇನ್ನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟಙ್ ಕುಱಿತ್ತಿರವಿಲ್ ನಟಂದು
  ಕಾರಿಯಂಉಣ್ ಟೆನಕ್ಕೂವಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕೈಯಿಲ್ ಒನ್ಱೈ ಅಳಿತ್ತನೈಉನ್ ಕರುಣೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಆರಿಯರ್ತಂ ಅಳವುಕಟನ್ ತಪ್ಪಾಲುಙ್ ಕಟಂದ
  ಆನಂದ ಮನ್ಱಿಲ್ನಟಂ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ .
 • 44. ತಱ್ಪೋತನ್ ತೋನ್ಱಾತ ತಲಂದನಿಲೇ ತೋನ್ಱುಂ
  ತಾಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟತ್ ತನಿತ್ತುನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಎಱ್ಪೋತಙ್ ಕಕನ್ಱಿರವಿಲ್ ಯಾನಿರುಕ್ಕು ಮಿಟ•ಪೋನ್
  ತೆೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಿವ್ ವೆಳಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತುಪ್
  ಪೊಱ್ಪೋತ ವಣ್ಣಂಒನ್ಱೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಅಳಿತ್ತುಪ್
  ಪುಲೈಯೊೞಿಂದ ನಿಲೈತನಿಲೇ ಪೊರುಂದುಕಎನ್ ಱುರೈತ್ತಾಯ್
  ಸಿಱ್ಪೋತ ಮಯಮಾನ ತಿರುಮಣಿಮನ್ ಱಿಟತ್ತೇ
  ಸಿವಮಯಮಾಂ ಅನುಪೋಕತ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ
 • 45. ಕಱ್ಪನೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂಪೋಯ್ಕ್ ಕರೈಂದತಲನ್ ತನಿಲೇ
  ಕರೈಯಾತು ನಿಱೈಂದಿರುಕ್ ಕೞಲಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ವೆಱ್ಪನೈಯುಂ ಇನ್ಱಿಒರು ತನಿಯಾಕ ನಟಂದು
  ವಿರೈಂದಿರವಿಱ್ ಕತವುತನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಅಱ್ಪನೈಓರ್ ಪೊರುಳಾಕ ಅೞೈತ್ತರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ಅಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತನೈನಿನ್ ಅರುಳಿನೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ನಱ್ಪನವರ್ ತುತಿಕ್ಕಮಣಿ ಮನ್ಱಕತ್ತೇ ಇನ್ಪ
  ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ನಾಯಕಮಾ ಮಣಿಯೇ .
 • 46. ಒನ್ಱಾಕಿ ಇರಣ್ಟಾಕಿ ಒನ್ಱಿರಣ್ಟಿನ್ ನಟುವೇ
  ಉಱ್ಱಅನು ಪವಮಯಮಾಯ್ ಒಳಿರ್ಅಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಅನ್ಱಾರ ನಟಂದಿರವಿಲ್ ಯಾನುಱೈಯುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ಅಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಪ್ಪಿತ್ ತನ್ಪೊಟೆನೈ ಅೞೈತ್ತು
  ನನ್ಱಾರ ಎನತುಕರತ್ ತೊನ್ಱರುಳಿ ಇಙ್ಕೇ
  ನಣ್ಣನೀ ಎಣ್ಣಿಯವಾ ನಟತ್ತುಕಎನ್ ಱರೈತ್ತಾಯ್
  ಇನ್ಱಾರ ವಂದತನೈ ಉಣರ್ತ್ತಿನೈನಿನ್ ಅರುಳೈ
  ಎನ್ಪುಕಲ್ವೇನ್ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಇಲಙ್ಕಿಸಱ್ ಕುರುವೇ .
 • 47. ಎಙ್ಕುಂವಿಳಙ್ ಕುವತಾಕಿ ಇನ್ಪಮಯ ಮಾಕಿ
  ಎನ್ನುಣರ್ವುಕ್ ಕುಣರ್ವುತರುಂ ಇಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಪೊಙ್ಕುಮಿರ ವಿಟೈನಟಂದು ನಾನುಱೈಯುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ಪೋಂದುಮಣಿಕ್ ಕತವುತನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ತಙ್ಕುಮಟಿ ಯೇನೈಅೞೈತ್ ತಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತೇ
  ತಯವಿನೊಟು ವಾೞ್ಕಎನತ್ ತನಿತ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದಾಯ್
  ಇಙ್ಕುನಿನ ತರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ನುರೈಪ್ಪೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಎನ್ನುಟೈನಾ ಯಕನೇ .
 • 48. ಸಿತ್ತೆವೈಯುಂ ವಿಯತ್ತಿಯುಱುಞ್ ಸುತ್ತಸಿವ ಸಿತ್ತಾಯ್ಸ್
  ಸಿತ್ತಮತಿಲ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುನ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಮತ್ತಇರ ವಿಟೈನಟಂದು ವಂದರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ವಾೞುಮನೈತ್ ತೆರುಕ್ಕತವು ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕಟೈಂದು
  ಅತ್ತಕವಿನ್ ಎನೈಅೞೈತ್ತೆನ್ ಅಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ಅನ್ನೈಯಿನುಂ ಅನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಮುತ್ತರ್ಕುೞುಕ್ ಕಾಣಮನ್ಱಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಮುಕ್ಕಣುಟೈ ಆನಂದಸ್ ಸೆಕ್ಕರ್ಮಣಿ ಮಲೈಯೇ .
 • 49. ಸಕಲಮೊಟು ಕೇವಲಮುನ್ ತಾಕ್ಕಾತ ಇಟತ್ತೇ
  ತಱ್ಪರಮಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಾಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪಕಲೊೞಿಯ ನಟುವಿರವಿಲ್ ನಟಂದರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ಪರಿಯುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದುಮಣಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಪ್
  ಪುಕಲುಱುಕ ವರುಕಎನ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಕರತ್ತೇ
  ಪೊರುಂದಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತನೈನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಉಕಲ್ಒೞಿಯಪ್ ಪೆರುಂದವರ್ಕಳ್ ಉಱ್ಱುಮಕಿೞ್ನ್ ತೇತ್ತ
  ಉಯರ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ .
 • 50. ಉಳ್ಳುರುಕುನ್ ತರುಣತ್ತೇ ಒಳಿಕಾಟ್ಟಿ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಉಯರ್ಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿವರುಂದ ಉವಂದುನಟನ್ ತರುಳಿಕ್
  ಕಳ್ಳಮನತ್ ತೇನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಂದೇಟಿ ಅಟೈಂದು
  ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತರುಳಿಕ್ ಕಳಿತ್ತೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತು
  ನಳ್ಳುಲಕಿಲ್ ಉನಕ್ಕಿತುನಾಂ ನಲ್ಕಿನಂನೀ ಮಕಿೞ್ಂದು
  ನಾಳುಂಉಯಿರ್ಕ್ ಕಿತಂಪುರಿಂದು ನಟತ್ತಿಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ತೆಳ್ಳುಂಅಮು ತಾಯ್ಅನ್ಪರ್ ಸಿತ್ತಂಎಲಾಂ ಇನಿಕ್ಕುಂ
  ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ತಿರುನಟನಾ ಯಕನೇ .
 • 51. ತನ್ನುರುವಙ್ ಕಾಟ್ಟಾತ ಮಲಇರವು ವಿಟಿಯುನ್
  ತರುಣತ್ತೇ ಉತಯಞ್ಸೆಯ್ ತಾಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪೊನ್ನುರುವತ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕೊಣ್ಟುನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಪೊರುಂದುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ತನ್ನುರುವಂ ಪೋನ್ಱತೊನ್ಱಙ್ ಕೆನೈ ಅೞೈತ್ತೆನ್ ಕರತ್ತೇ
  ತಂದರುಳಿ ಮಕಿೞ್ಂದಿಙ್ಕೇ ತಙ್ಕುಕಎನ್ ಱುರೈತ್ತಾಯ್
  ಎನ್ನುರುವಂ ಎನಕ್ಕುಣರ್ತ್ತಿ ಅರುಳಿಯನಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ಎನ್ನುರೈಪ್ಪೇನ್ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಇನ್ಪನಟತ್ ತರಸೇ.
 • 52. ಅಣ್ಟವಕೈ ಪಿಣ್ಟವಕೈ ಅನೈತ್ತುಂಉತಿತ್ ತೊಟುಙ್ಕುಂ
  ಅಣಿಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿವರುತ್ತಂ ಅಟೈಯನಟನ್ ತರುಳಿಕ್
  ಕಣ್ಟವರುಙ್ ಕಾಣಾತ ನಟುಇರವು ತನಿಲ್ಯಾನ್
  ಕರುತುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ತೊಣ್ಟನೆನ್ ಎನೈಯುಂಅೞೈತ್ ತೆನ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ತುರೈಯೇನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈತ್ ತೊಣ್ಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಉಣ್ಟವರ್ಕಳ್ ಉಣುಂದೋಱುಂ ಉವಟ್ಟಾತ ಅಮುತೇ
  ಉಯರ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 53. ಅಱಿವುಟೈಯಾರ್ ಉಳ್ಳಕಪ್ಪೋ ತಲರುಕಿನ್ಱ ತರುಣತ್
  ತರುಳ್ಮಣತ್ತೇ ನಾಕಿಉಱ್ಱ ಅಟಿಇಣೈಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪಿಱಿವುಟೈಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟನ್ ತೇಟಿನಟನ್ ತಟೈಂದು
  ಪೆರುಙ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪೇಯನ್ಎನೈ ಅೞೈತ್ತುಸ್
  ಸೆಱಿವುಟೈಯಾಯ್ ಇತುವಾಙ್ಕೆನ್ ಱುತವವುಂನಾನ್ ಮಱುಪ್ಪತ್
  ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಸೇರಅಳಿತ್ ತನೈಯೇ
  ಪೊಱಿವಱಿಯೇನ್ ಅಳವಿನಿಲ್ಉನ್ ಕರುಣೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಪೊಱ್ಪೊತುವಿಲ್ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಪೂರಣವಾನ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 54. ವಿಟೈಯಮೊನ್ಱುಙ್ ಕಾಣಾತ ವೆಳಿನಟುವೇ ಒಳಿಯಾಯ್
  ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಸೇವಟಿಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದ ನಟಂದು
  ಕಟೈಯನೈಯುಙ್ ಕುಱಿಕ್ಕೊಣ್ಟು ಕರುತುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುಕ್ಕ
  ಇಟೈಯಿನ್ಅತು ನಾನ್ಮಱುಪ್ಪು ಮಱುಕ್ಕೇಲ್ಎನ್ ಮಕನೇ
  ಎನ್ಱುಪಿನ್ನುಙ್ ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ಇನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇಎನ್ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯೇ ಪೊತುವಿಲ್
  ಉಯ್ಯುಂವಕೈ ಅರುಳ್ನಟನಞ್ ಸೆಯ್ಯುಂಒಳಿ ಮಣಿಯೇ.
 • 55. ನಾನ್ತನಿಕ್ಕುನ್ ತರಣತ್ತೇ ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱ ತುಣೈಯಾಯ್
  ನಾನ್ತನಿಯಾ ಇಟತ್ತೆನಕ್ಕುತ್ ತೋನ್ಱಾತ ತುಣೈಯಾಯ್
  ಏನ್ಱರುಳುನ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಯಾನುಱೈಯುಂ ಇಟತ್ತಟೈಂದು ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತು
  ಆನ್ಱಎನೈ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ಕ್
  ಕಱಿವಿಲಯೇನ್ ಸೆಯ್ಯುಂವಕೈ ಅಱಿಯೇನ್ನಿನ್ ಕರುಣೈ
  ಈನ್ಱವಟ್ಕುಂ ಇಲ್ಲೈಎನ ನನ್ಕಱಿಂದೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಎನ್ನುಯಿರ್ನಾ ಯಕನೇ.
 • 56. ಅರುಳ್ವಿಳಙ್ಕುಂ ಉಳ್ಳಕತ್ತೇ ಅತುಅತುವಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಅಣಿಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿವರುತ್ತಂ ಅಟೈಯನಟನ್ ತರುಳಿಪ್
  ಪೊರುಳ್ವಿಳಙ್ಕಾ ನಟುಇರವಿಲ್ ನಾನುಱೈಯುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ಪೋಂದುತೆರುಕ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತುತ್
  ತೆರುಳ್ವಿಳಙ್ಕುಂ ಒರುಪೊರುಳ್ಎನ್ ಸೆಙ್ಕೈತನಿಲ್ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈತ್ ತಿಱತ್ತಿನೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಮರುಳ್ವಿಳಙ್ಕಿ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯುಱತ್ ತಿರುಮಣಿಮನ್ ಱಿಟತ್ತೇ
  ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪರುಳ ವಯಙ್ಕುನಟತ್ ತರಸೇ.
 • 57. ಪರುವಮುಱು ತರುಣತ್ತೇ ಸರ್ಕ್ಕರೈಯುಂ ತೇನುಂ
  ಪಾಲುನೆಯ್ಯುಂ ಅಳಿಂದನಱುಂ ಪೞರಸಮುಂ ಪೋಲ
  ಮರುವುಂಉಳಂ ಉಯಿರ್ಉಣರ್ವೋ ಟೆಲ್ಲಾಂದಿತ್ ತಿಕ್ಕ
  ವಯಙ್ಕುಂಅಟಿ ಯಿಣೈಕಳ್ಮಿಕ ವರುಂದನಟನ್ ತರುಳಿತ್
  ತೆರುವಟೈಂದು ನಾನಿರುಕ್ಕು ಮನೈಕ್ಕಾಪ್ಪುತ್ ತಿಱಕ್ಕಸ್
  ಸೆಯ್ತರುಳಿಪ್ ಪೊರುಳ್ಒನ್ಱೆನ್ ಸೆಙ್ಕೈತನಿಲ್ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ತಿರುಮಣಿಮನ್ ಱಿಟೈನಟಿಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾನ್ನಿನ್ ಕರುಣೈತ್
  ತಿಱತ್ತಿನೈಇಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ಸೆಪ್ಪುತಲ್ಎಙ್ ಙನಮೇ.
 • 58. ಎನ್ಅಱಿವೈ ಉಣ್ಟರುಳಿ ಎನ್ನುಟನೇ ಕೂಟಿ
  ಎನ್ಇನ್ಪಂ ಎನಕ್ಕರುಳಿ ಎನ್ನೈಯುಂದಾ ನಾಕ್ಕಿತ್
  ತನ್ಅಱಿವಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಪೊನ್ನಟಿಕಳ್ ವರುಂದತ್
  ತನಿನಟಂದು ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಾಳ್ತಿಱಪ್ಪಿತ್ ತರುಳಿ
  ಮುನ್ನಱಿವಿಲ್ ಎನೈಅೞೈತ್ತೆನ್ ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತ
  ಮುನ್ನವನಿನ್ ಇನ್ನರುಳೈ ಎನ್ಎನಯಾನ್ ಮೊೞಿವೇನ್
  ಮನ್ಅಱಿವುಕ್ ಕಱಿವಾಂಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತೇ ಇನ್ಪ
  ವಟಿವಾಕಿ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಮಾಕರುಣೈ ಮಲೈಯೇ.
 • 59. ಪರಯೋಕ ಅನುಪವತ್ತೇ ಅಕಂಪುಱಂದೋನ್ ಱಾತ
  ಪರಞ್ಸೋತಿ ಯಾಕುಂಇಣೈಪ್ ಪಾತಮಲರ್ ವರುಂದ
  ವರಯೋಕರ್ ವಿಯಪ್ಪಅಟಿ ಯೇನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ವಂದುತೆರುಕ್ ಕತವುತನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ತಿರಯೋಕರ್ಕ್ ಕರಿತಿತನೈ ವಾಙ್ಕುಕಎನ್ ಱೆನತು
  ಸೆಙ್ಕೈತನಿಲ್ ಅಳಿತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಉರಯೋಕರ್ ಉಳಂಪೋಲ ವಿಳಙ್ಕುಮಣಿ ಮನ್ಱಿಲ್
  ಉಯಿರ್ಕ್ಕಿನ್ಪನ್ ತರನಟನಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 60. ಸೊನ್ನಿಱೈಂದ ಪೊರುಳುಂಅತನ್ ಇಲಕ್ಕಿಯಮುಂ ಆಕಿತ್
  ತುರಿಯನಟು ವಿರುಂದಅಟಿತ್ ತುಣೈವರುಂದ ನಟಂದು
  ಕೊನ್ನಿಱೈಂದ ಇರವಿನಿಟೈ ಎೞುಂದರುಳಿಕ್ ಕತವಂ
  ಕೊೞುಙ್ಕಾಪ್ಪೈ ಅವಿೞ್ವಿತ್ತುಕ್ ಕೊಟಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತು
  ಎನ್ನಿಱೈಂದ ಒರುಪೊರುಳ್ಎನ್ ಕೈಯಿಲ್ಅಳಿತ್ ತರುಳಿ
  ಎನ್ಮಕನೇ ವಾೞ್ಕಎನ ಎೞಿಲ್ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದಾಯ್
  ತನ್ನಿಱೈಂದ ನಿನ್ಕರುಣೈತ್ ತನ್ಮೈಯೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ತನಿಮನ್ಱಿಲ್ ಆನಂದತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 61. ಮುತ್ತಿಒನ್ಱು ವಿಯತ್ತಿಒನ್ಱು ಕಾಣ್ಮಿನ್ಎನ್ಱಾ ಕಮತ್ತಿನ್
  ಮುಟಿಕಳ್ಮುಟಿತ್ ತುರೈಕಿನ್ಱ ಅಟಿಕಳ್ಮಿಕ ವರುಂದಪ್
  ಪತ್ತಿಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲಾತ ಕಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಪ್
  ಪಟಿಱ್ಱುಳತ್ತೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಇಟನ್ ತನೈತ್ತೇಟಿ ನಟಂದು
  ಸಿತ್ತಿಒನ್ಱು ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಟ್ಟಿಮನೈಕ್ ಕತವಂ
  ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನೈಅೞೈತ್ತೆನ್ ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲೇ ಮಕಿೞ್ಂದು
  ಸತ್ತಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ತಣ್ಣರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ತನಿಮನ್ಱುಳ್ ಆನಂದತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 62. ಎನಕ್ಕುನನ್ಮೈ ತೀಮೈಯೆನ್ಪ ತಿರಣ್ಟುಮೊತ್ತ ಇಟತ್ತೇ
  ಇರಣ್ಟುಂಒತ್ತುತ್ ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱ ಎೞಿಱ್ಪತಙ್ಕಳ್ ವರುಂದತ್
  ತನಕ್ಕುನಲ್ಲ ವಣ್ಣಂಒನ್ಱು ತಾಙ್ಕಿನಟನ್ ತರುಳಿತ್
  ತನಿತ್ತಿರವಿಲ್ ಕಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ತಙ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಕನಕ್ಕುಮನೈತ್ ತೆರುಕ್ಕತವಙ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕಳಿಪ್ಪೊಟೆನೈ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತು
  ಉನಕ್ಕಿನಿಯ ವಣ್ಣಂಇತೆನ್ ಱುರೈತ್ತರುಳಿಸ್ ಸೆನ್ಱಾಯ್
  ಉಟೈಯವನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಉರೈಕ್ಕಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 63. ಇಂಮೈಯಿನೋ ಟಂಮೈಯಿನುಂ ಎಯ್ತುಕಿನ್ಱ ಇನ್ಪಂ
  ಎನೈತ್ತೊನ್ಱುಂ ವೇಣ್ಟಾತ ಇಯಱ್ಕೈವರುನ್ ತರುಣಂ
  ಎಂಮೈಯಿನುಂ ನಿಱೈಸೊರುಪ ಸುತ್ತಸುಕಾ ರಂಪಂ
  ಇಯಱ್ಸೊರುಪ ಸುತ್ತಸುಕ ಅನುಪವಂಎನ್ ಱಿರಣ್ಟಾಯ್ಸ್
  ಸೆಂಮೈಯಿಲೇ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದಸ್
  ಸಿಱಿಯೇನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದೆನತು ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ಉಂಮೈಯಿಲೇ ಯಾನ್ಸೆಯ್ತವಂ ಯಾತೆನವುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಉಯರ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಉಟೈಯಪರಂ ಪೊರುಳೇ.
 • 64. ಅನ್ಪಳಿಪ್ಪು ತೊನ್ಱುಪಿನ್ನರ್ ಇನ್ಪಳಿಪ್ಪ ತೊನ್ಱೆನ್
  ಱಱಿಞರೆಲಾಂ ಮತಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಅಟಿಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದ
  ಎನ್ಪಳಿತ್ತ ಉಟಲ್ಕಳ್ತೊಱುಂ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಂ
  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಟಂದರುಳಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುತ್
  ತುನ್ಪಳಿಕ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಕತ್ತೆನ್ ಱನೈಕ್ಕೂವಿ ಅೞೈತ್ತುತ್
  ತೂಯಇಳ ನಕೈಮುಕತ್ತೇ ತುಳುಂಪಎನೈ ನೋಕ್ಕಿ
  ಮುನ್ಪಳಿತ್ತ ತೆನ್ಱನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱೈ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಮುನ್ನವನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಮುನ್ನಅಱಿ ಯೇನೇ.
 • 65. ಮೋಕಇರುಟ್ ಕಟಲ್ಕಟತ್ತುಂ ಪುಣೈಒನ್ಱು ನಿಱೈಂದ
  ಮೋಕನಸುಕಂ ಅಳಿಪ್ಪಿಕ್ಕುಂ ತುಣೈಒನ್ಱೆನ್ ಱುರೈಕ್ಕುಂ
  ಯೋಕಮಲರ್ತ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಉಣರ್ವಿಲಿಯೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಕ ಇರುಟ್ಟಿರವಿಲ್ ನಟಂದು
  ಪೋಕಮನೈಪ್ ಪೆರುಙ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಟ್ ಪುಕುಂದು
  ಪುಲೈಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತೊನ್ಱು ಪೊರುಂದಎನ್ಕೈ ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ನಾಕಮಣಿಪ್ ಪಣಿಮಿಳಿರ ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ನಾಯಕನಿನ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ನವಿಱ್ಱಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 66. ಕಾಣುಕಿನ್ಱ ಕಣ್ಕಳುಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಒಳಿಯಾಯ್ಕ್
  ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಒಳಿತನಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟುವಿಕ್ಕುಂ ಒಳಿಯಾಯ್
  ಪೂಣುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಪೊರುಂದುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕೋಣುಕಿನ್ಱ ಮನತ್ತಾಲೇ ನಾಣುವತೇನ್ ಮಕನೇ
  ಕುಱೈವಱವಾೞ್ ಕೆನಮಕಿೞ್ಂದು ಕೊಟುತ್ತನೈಒನ್ ಱೆನಕ್ಕು
  ಮಾಣುಕಿನ್ಱ ನಿನ್ನರುಳಿನ್ ಪೆರುಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಆನಂದ ಮಾನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 67. ಆಱಱು ತತ್ತುವತ್ತಿನ್ ಸೊರೂಪಮುತಲ್ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಅಱಿವಿಕ್ಕುಂ ಒನ್ಱವಱ್ಱಿನ್ ಅಪ್ಪಾಲೇ ಇರುಂದ
  ವೀಱಾಯ ತಱ್ಸೊರುಪ ಮುತಲನೈತ್ತುಂ ಅಱಿವಿಲ್
  ವಿಳಕ್ಕುವಿಕ್ಕುಂ ಒನ್ಱೆನ್ಱು ವಿಳೈವಱಿಂದೋರ್ ವಿಳಂಪುಂ
  ಪೇಱಾಯ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತಿರವಿಲ್
  ಪೇಯಟಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದೆನ್ನೈ ಅೞೈತ್ತುಸ್
  ಸೋಱಾಯ ಪೊರುಳ್ಒನ್ಱೆನ್ ಕರತ್ತಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಸೋತಿನಿನ ತರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಓತಿಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 68. ಕರುವಿಕಳೈ ನಂಮುಟನೇ ಕಲಂದುಳತ್ತೇ ಇಯಕ್ಕಿಕ್
  ಕಾಟ್ಟುವತೊನ್ ಱಕ್ಕರುವಿ ಕರಣಙ್ಕಳ್ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಒರುವಿಅಪ್ಪಾಱ್ ಪಟುತ್ತಿನಮೈ ಒರುತನಿಯಾಕ್ ಕುವತೊನ್
  ಱುಪಯಂಎನಪ್ ಪೆರಿಯರ್ಸೊಲುಂ ಅಪಯಪತಂ ವರುಂದತ್
  ತುರುವಿಅಟಿ ಯೇನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತಿರವಿಲ್ ಅಟೈಂದು
  ತುಣಿಂದೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಸೋತಿಯುಱಕ್ ಕೊಟುತ್ತು
  ವೆರುವಿಯಿಟೇಲ್ ಇನ್ಱುಮುತಲ್ ಮಿಕಮಕಿೞ್ಕ ಎನ್ಱಾಯ್
  ವಿತ್ತಕಿನಿನ್ ತಿರುವರುಳೈ ವಿಯಕ್ಕಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 69. ಆತಿಯಿಲೇ ಕಲಪ್ಪೊೞಿಯ ಆನ್ಮಸುತ್ತಿ ಅಳಿತ್ತಾಙ್
  ಕತುಅತುಆಕ್ ಕುವತೊನ್ಱಾಂ ಅತುಅತುವಾಯ್ ಆಕ್ಕುಂ
  ಸೋತಿಯಿಲೇ ತಾನಾಕಿಸ್ ಸೂೞ್ವತೊನ್ಱಾಂ ಎನ್ಱು
  ಸೂೞ್ಸ್ಸಿಅಱಿನ್ ತೋರ್ಪುಕಲುಂ ತುಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ವೀತಿಯಿಲೇ ನಟಂದಟಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಇಟನ್ ತೇಟಿ
  ವಿರುಂಪಿಅಟೈನ್ ತೆನೈಕ್ಕೂವಿ ವಿಳೈವೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಪಾತಿಯಿಲೇ ಒನ್ಱಾನ ಪಸುಪತಿನಿನ್ ಕರುಣೈಪ್
  ಪಣ್ಮೈಪಅಱಿನ್ ತೇನ್ಒೞಿಯಾ ನಣ್ಪೈಅಟೈನ್ ತೇನೇ.
 • 70. ಇರುಟ್ಟಾಯ ಮಲಸ್ಸಿಱೈಯಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂನಮೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಎಟುಪ್ಪತೊನ್ಱಾಂ ಇನ್ಪನಿಲೈ ಕೊಟುಪ್ಪತೊನ್ಱಾಂ ಎನವೇ
  ಪೊರುಟ್ಟಾಯರ್ ಪೋಱ್ಱುಕಿನ್ಱ ಪೊನ್ನಟಿಕಳ್ ವರುಂದಪ್
  ಪೊಱೈಯಿರವಿಲ್ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿಪ್ ಪುಕುಂದು
  ಮರುಟ್ಟಾಯತ್ ತಿರುಂದೇನೈಕ್ ಕೂವಿವರ ವೞೈತ್ತು
  ವಣ್ಣಂಒನ್ಱೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಱನ್
  ಅರುಟ್ಟಾಯಪ್ ಪೆರುಮೈತನೈ ಎನ್ನುರೈಪ್ಪೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಆನಂದತ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ.
 • 71. ಉನ್ಮನಿಯಿನ್ ಉಳ್ಳಕತ್ತೇ ಒಳಿರುವತೊನ್ ಱಾಕಿ
  ಉಱ್ಱಅತನ್ ವೆಳಿಪ್ಪುಱತ್ತೇ ಓಙ್ಕುವತೊನ್ ಱಾಕಿಸ್
  ಸಿನ್ಮಯಮಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದಸ್
  ಸಿಱುನಾಯೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಕತ್ ತೆರುವಿಲ್ನಟನ್ ತರುಳಿಪ್
  ಪೊನ್ಮಯಮಾನ್ ತಿರುಮೇನಿ ವಿಳಙ್ಕಎನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದು
  ಪೊರುಳ್ಒನ್ಱೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಪೊರುಂದಅಳಿತ್ ತನೈಯೇ
  ನಿನ್ಮಲನೇ ನಿನ್ನರುಳೈ ಎನ್ಪುಕಲ್ವೇನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ನಿಱೈಂದಇನ್ಪ ವಟಿವಾಕಿ ನಿರುತ್ತಂಇಟುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 72. ಐವರ್ಕಳುಕ್ ಕೈಂದೊೞಿಲುಂ ಅಳಿತ್ತಿಟುವ ತೊನ್ಱಾಂ
  ಅತ್ತೊೞಿಱ್ಕಾ ರಣಂಪುರಿಂದು ಕಳಿತ್ತಿಟುವ ತೊನ್ಱಾಂ
  ತೆಯ್ವನೆಱಿ ಎನ್ಱಱಿಞರ್ ಪುಕೞ್ಂದುಪುಕೞ್ನ್ ತೇತ್ತುನ್
  ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದತ್ ತೆರುವಿನಿಟೈ ನಟಂದು
  ಕೈವರಯಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಮಣೈಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕಳಿತ್ತೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಸೈವಮಣಿ ಮನ್ಱಿಟತ್ತೇ ತನಿನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ತಱ್ಪರನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಸಾಱ್ಱಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 73. ಅರುಳುತಿಕ್ಕುನ್ ತರುಣತ್ತೇ ಅಮುತವಟಿ ವಾಕಿ
  ಆನಂದ ಮಯಮಾಕಿ ಅಮರ್ಂದತಿರು ವಟಿಕಳ್
  ಇರುಳುತಿಕ್ಕುಂ ಇರವಿನಿಟೈ ವರುಂದನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಮನೈಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕಟೈಂದು
  ಮರುಳುತಿಕ್ಕುಂ ಮನತ್ತೇನೈ ವರವೞೈತ್ತು ನೋಕ್ಕಿ
  ಮಕಿೞ್ಂದೆನತು ಕರತ್ತೊನ್ಱು ವೞಙ್ಕಿಯಸಱ್ ಕುರುವೇ
  ತೆರುಳುತಿಕ್ಕುಂ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ
  ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ನಿನ್ಕರುಣೈತ್ ತಿಱತ್ತೈವಿಯಕ್ ಕೇನೇ .
 • 74. ನಾನ್ಕಣ್ಟ ಪೋತುಸುಯಞ್ ಸೋತಿಮಯ ಮಾಕಿ
  ನಾನ್ಪಿಟಿತ್ತ ಪೋತುಮತಿ ನಳಿನವಣ್ಣ ಮಾಕಿತ್
  ತೇನ್ಕೊಣ್ಟ ಪಾಲೆನನಾನ್ ಸಿಂದಿಕ್ಕುನ್ ತೋಱುನ್
  ತಿತ್ತಿಪ್ಪ ತಾಕಿಎನ್ಱನ್ ಸೆನ್ನಿಮಿಸೈ ಮಕಿೞ್ಂದು
  ತಾನ್ಕೊಣ್ಟು ವೈತ್ತಅನ್ನಾಳ್ ಸಿಲ್ಲೆನ್ಱೆನ್ ಉಟಂಪುಂ
  ತಕಉಯಿರುಙ್ ಕುಳಿರ್ವಿತ್ತ ತಾಣ್ಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದ
  ವಾನ್ಕೊಣ್ಟು ನಟಂದಿಙ್ಕು ವಂದೆನಕ್ಕುಂ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಮನ್ಱಿಲ್ನಟತ್ ತರಸೇನಿನ್ ಮಾಕರುಣೈ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 75. ಯೋಕಾಂದ ಮಿಸೈಇರುಪ್ಪ ತೊನ್ಱುಕಲಾನ್ ತತ್ತೇ
  ಉವಂದಿರುಪ್ಪ ತೊನ್ಱೆನಮೆಯ್ ಯುಣರ್ವುಟೈಯೋರ್ ಉಣರ್ವಾಲ್
  ಏಕಾಂದತ್ ತಿರುಂದುಣರುಂ ಇಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಎನ್ಪೊರುಟ್ಟಾಯ್ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿ ನಟಂದು
  ವಾಕಾಂದಸ್ ಸಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನ್ನೈ
  ವರವೞೈತ್ತೆನ್ ಕೈತನಿಲೇ ಮಕಿೞ್ಂದೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಮೋಕಾಂದ ಕಾರಂಅಱುತ್ ತವರ್ಏತ್ತಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಮುಯಙ್ಕಿನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಮುಕ್ಕನುಟೈ ಅರಸೇ.
 • 76. ಮಕಮತಿಕ್ಕು ಮಱೈಯುಂಮಱೈ ಯಾನ್ಮತಿಕ್ಕುಂ ಅಯನುಂ
  ಮಕಿೞ್ಂದಯನಾನ್ ಮತಿಕ್ಕುಂನೆಟು ಮಾಲುಂನೆಟು ಮಾಲಾನ್
  ಮಿಕಮತಿಕ್ಕುಂ ಉರುತ್ತಿರನುಂ ಉರುತ್ತಿರನಾಲ್ ಮತಿಕ್ಕುಂ
  ಮೇಲವನುಂ ಅವನ್ಮತಿಕ್ಕ ವಿಳಙ್ಕುಸತಾ ಸಿವನುಂ
  ತಕಮತಿಕ್ಕುನ್ ತೋಱುಂಅವರ್ ಅವರ್ಉಳತ್ತಿನ್ ಮೇಲುಂ
  ತಲೈಮೇಲುಂ ಮಱೈಂದುಱೈಯುನ್ ತಾಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದ
  ಅಕಮತಿಕ್ಕ ನಟಂದೆನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 77. ಇರುವಿನೈಒಪ್ ಪಾಕಿಮಲ ಪರಿಪಾಕಂ ಪೊರುಂದಲ್
  ಎತ್ತರುಣಂ ಅತ್ತರುಣತ್ ತಿಯಲ್ಞಾನ ಒಳಿಯಾಂ
  ಉರುವಿನೈಯುಱ್ ಱುಳ್ಳಕತ್ತುಂ ಪಿರಣವಮೇ ವಟಿವಾಯ್
  ಉಱ್ಱುವೆಳಿಪ್ ಪುಱತ್ತುಂಎೞುನ್ ತುಣರ್ತ್ತಿಉರೈತ್ ತರುಳುಂ
  ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಾತ್
  ತೆರುಕ್ಕವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತುಕ್
  ಕುರುವಟಿವಙ್ ಕಾಟ್ಟಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ ಎನ್ಕರತ್ತೇ
  ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ನಿನ್ನರುಟ್ಕೆನ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಙ್ ಕುಣಮೇ.
 • 78. ತಂಮಟಿಯಾರ್ ವರುಂದಿಲತು ಸಕಿಯಾತಕ್ ಕಣತ್ತೇ
  ಸಾರ್ಂದುವರುತ್ ತಙ್ಕಳೆಲಾನ್ ತಯವಿನೊಟು ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಎಂಮಟಿಯಾರ್ ಎನ್ಱುಕೊಳುಂ ಇಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಇರವಿನಿಟೈ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂಇಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಕಂಮಟಿಯಾ185ಕ್ ಕತವುಪೆರುಙ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕಟೈಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತೆನತು ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತು
  ನಂಮಟಿಯಾನ್ ಎನ್ಱೆನೈಯುನ್ ತಿರುವುಳತ್ತೇ ಅಟೈತ್ತಾಯ್
  ನಟಂಪುರಿಯುಂ ನಾಯಕನಿನ್ ನಱ್ಕರುಣೈ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 79. ಉಂಪರುಕ್ಕುಙ್ ಕಿಟೈಪ್ಪರಿನಾಂ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಪೂತ
  ಉರುವಟಿವಙ್ ಕಟಂದಾಟುನ್ ತಿರುವಟಿಕ ಳಿಟತ್ತೇ
  ಸೆಂಪರುಕ್ಕೈಕ್ ಕಲ್ಲುಱತ್ತತ್ ತೆರುವಿಲ್ನಟನ್ ತಿರವಿಲ್
  ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತು
  ವಂಪರುಕ್ಕುಪ್ ಪೆಱಲರಿತಾಂ ಒರುಪೊರುಳ್ಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತುತ್ ತುಯರ್ತೀರ್ಂದು ವಾೞ್ಕಎನ ಉರೈತ್ತಾಯ್
  ಇಂಪರುಕ್ಕೋ ಅಂಪರುಕ್ಕುಂ ಇತುವಿಯಪ್ಪಾಂ ಎಙ್ಕಳ್
  ಇಱೈವನಿನ್ ತರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಇಸೈಪ್ಪತೆವನ್ ಅಣಿಂದೇ.
 • 80. ಉರುವಂಒರು ನಾನ್ಕಾಕಿ ಅರುವಮುಂಅವ್ ವಳವಾಯ್
  ಉರುಅರುಒನ್ ಱಾಕಿಇವೈ ಒನ್ಪಾನುಙ್ ಕಟಂದು
  ತುರುವಮುಟಿ ಯಾಪ್ಪರಮ ತುರಿಯನಟು ವಿರುಂದ
  ಸೊರುಪಅನು ಪವಮಯಮಾನ್ ತುಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದತ್
  ತೆರುವಮಿಸೈ ನಟಂದುಸಿಱು ಸೆಂಪರಱ್ಕಲ್ ಉಱುತ್ತಸ್
  ಸಿಱಿಯೇನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದೆನತು ಸೆಙ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ಮರುವಇನಿ ಯಾಯ್ಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಂಪುರಿವಾಯ್ ಕರುಣೈ
  ಮಾಕಟಲೇ ನಿನ್ಪೆರುಮೈ ವೞುತ್ತಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 81. ಪಕ್ಕುವತ್ತಾಲ್ ಉಯರ್ವಾೞೈಪ್ ಪೞಙ್ಕನಿಂದಾಱ್ ಪೋಲುಂ
  ಪರಙ್ಕರುಣೈ ಯಾಱ್ಕನಿಂದ ಪತ್ತರ್ಸಿತ್ತನ್ ತನಿಲೇ
  ಪೊಕ್ಕಮಿಲ್ಅಪ್ ಪೞಂದನಿಲೇ ತೆಳ್ಳಮುತಙ್ ಕಲಂದಾಱ್
  ಪೋಱ್ಕಲಂದು ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪೊನ್ನಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಮಿಕ್ಕಇರುಳ್ ಇರವಿನಿಟೈ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂ
  ವಿಯನ್ಮನೈಯಿಲ್ ಅಟೈಂದುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಒಕ್ಕಎನೈ ಅೞೈತ್ತೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಿಙ್ಕೇ ಇರುಎನ್
  ಱುರೈತ್ತನೈಎಂ ಪೆರುಮಾನ್ನಿನ್ ಉಯರ್ಕರುಣೈ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 82. ಉಳವಱಿಂದೋರ್ ತಮಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಉಪನಿಟತಪ್ ಪೊರುಳಾಯ್
  ಉಳವಱಿಯಾರ್ಕ್ ಕಿಕಪರಮುಂ ಉಱುವಿಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳಾಯ್
  ಅಳವಱಿಂದ ಅಱಿವಾಲೇ ಅಱಿಂದಿಟನಿನ್ ಱಾಟುಂ
  ಅಟಿಮಲರ್ಕಳ್ ವರುಂದಿಯಿಟ ನಟಂದಿರವಿಲ್ ಅಟೈಂದು
  ಕಳವಱಿಂದೇನ್ ತನೈಕ್ಕೂವಿಕ್ ಕತವುತಿಱಪ್ ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ಕರುಣೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ವಿಳವೆಱಿಂದೋನ್ ಅಯನ್ಮುತಲೋರ್ ಪಣಿಂದೇತ್ತಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ವಿಳಙ್ಕುನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ತುಳಙ್ಕೊಳಿಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 83. ಎವ್ವುಲಕುಂ ಎವ್ವುಯಿರುಂ ಎಸ್ಸೆಯಲುಂ ತೋನ್ಱಿ
  ಇಯಙ್ಕುಂಇಟ ಮಾಕಿಎಲ್ಲಾಂ ಮುಯಙ್ಕುಂಇಟ ಮಾಕಿತ್
  ತೆವ್ವುಲಕುಂ ನಣ್ಪುಲಕುಞ್ ಸಮನಾಕಕ್ ಕಣ್ಟ
  ಸಿತ್ತರ್ಕಳ್ತಂ ಸಿತ್ತತ್ತೇ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪತಙ್ಕಳ್
  ಇವ್ವುಲಕಿಲ್ ವರುಂದನಟನ್ ತೆನ್ಪೊರುಟ್ಟಾಲ್ ಇರವಿಲ್
  ಎೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನ್ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ಅವ್ವುಲಕ ಮುತಲ್ಉಲಕಂ ಅನೈತ್ತುಮಕಿೞ್ನ್ ತೇತ್ತ
  ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಸೆಂಪವಳಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 84. ಮಾನಿನೊಟು ಮೋಕಿನಿಯುಂ ಮಾಮಾಯೈ ಯುಟನೇ
  ವೈಂದುವಮುಂ ಒನ್ಱಿನೊನ್ಱು ವತಿಂದಸೈಯ ಅಸೈತ್ತೇ
  ಊನಿನೊಟುಂ ಉಯಿರುಣರ್ವುಙ್ ಕಲಂದುಕಲಪ್ ಪುಱುಮಾ
  ಱುಱುವಿತ್ತುಪ್ ಪಿನ್ಕರುಮ ಒಪ್ಪುವರುನ್ ತರುಣಂ
  ತೇನಿನೊಟು ಕಲಂದಅಮು ತೆನರುಸಿಕ್ಕ ಇರುಂದ
  ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದು
  ವಾನಿನೊಟು ವಿಳಙ್ಕುಪೊರುಳ್ ಒನ್ಱೆನಕ್ಕುಂ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಮನ್ಱಿಲ್ನಟತ್ ತರಸೇನಿನ್ ಮಾಕರುಣೈ ವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 85. ಪಸುಪಾಸ ಪಂದಂಅಱುಂ ಪಾಙ್ಕುತನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಪ್
  ಪರಮಾಕಿ ಉಳ್•ರುಂದು ಪಱ್ಱವುಂ ಪುರಿಂದೇ
  ಅಸಮಾನ ಮಾನಸಿವಾ ಳಂದಅನು ಪವಮುಂ
  ಅಟೈವಿತ್ತವ್ ವನುಪವಂದಾಂ ಆಕಿಯಸೇ ವಟಿಕಳ್
  ವಸುಮೀತು ವರುಂದಿಯಿಟ ನಟಂದಟಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಂ
  ಮನೈಯೈಅಟೈನ್ ತಣಿಕ್ಕವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಿನ್ಱು
  ವಿಸುವಾಸ ಮುಱಎನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ವಿಟೈಯವನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ಪುಕಲ್ವೇನ್ ವಿಯಂದೇ.
 • 86. ಆತಿಯುಮಾಯ್ ಅಂದಮುಮಾಯ್ ನಟುವಾಕಿ ಆತಿ
  ಅಂದನಟು ವಿಲ್ಲಾತ ಮಂದಣವಾನ್ ಪೊರುಳಾಯ್ಸ್
  ಸೋತಿಯುಮಾಯ್ಸ್ ಸೋತಿಯೆಲಾನ್ ತೋನ್ಱುಪರ ಮಾಕಿತ್
  ತುರಿಯಮುಮಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತುಣೈಯಟಿಕಳ್ ವರುಂದ
  ಪಾತಿಯಿರ ವಿಟೈನಟಂದು ನಾನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತೇ
  ಪಟರ್ಂದುತೆರುಕ್ ಕತವಙ್ಕಾಪ್ ಪವಿೞ್ತ್ತಿಟವುಂ ಪುರಿಂದು
  ಓತಿಯಿಲಙ್ ಕೆನೈಯೞೈತ್ತೆನ್ ಕರತ್ತೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಉಟೈಯವನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ನುರೈಪ್ಪೇನ್ ಉವಂದೇ.
 • 87. ಪಾಟುಕಿನ್ಱ ಮಱೈಕಳೆಲಾಂ ಒರುಪುಱಞ್ಸೂೞ್ನ್ ತಾಟಪ್
  ಪತ್ತರೊಟು ಮುತ್ತರೆಲಾಂ ಪಾತ್ತಾಟಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಆಟುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಅಟೈಯುಂಇಟತ್ ತಟೈಂದಿರವಿಱ್ ಕಾಪ್ಪವಿೞ್ಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ನಾಟುಕಿನ್ಱ ಸಿಱಿಯೇನೈ ಅೞೈತ್ತರುಳಿ ನೋಕ್ಕಿ
  ನಕೈಮುಕಞ್ಸೆಯ್ ತೆನ್ಕರತ್ತೇ ನಲ್ಕಿನೈಒನ್ ಱಿತನಾಲ್
  ವಾಟುಕಿನ್ಱ ವಾಟ್ಟಮೆಲಾನ್ ತವಿರ್ಂದುಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಮನ್ನವನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳೈ ಎನ್ನೆನವಾೞ್ತ್ ತುವನೇ.
 • 88. ಎಂಮತತ್ತಿಲ್ ಎವರೆವರ್ಕ್ಕುಂ ಇಯೈಂದಅನು ಪವಮಾಯ್
  ಎಲ್ಲಾಮಾಯ್ ಅಲ್ಲವುಮಾಯ್ ಇರುಂದಪಟಿ ಇರುಂದೇ
  ಅಂಮತಪ್ಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆನಂದ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಅರುಂಪೆರುಞ್ಸೇ ವಟಿಯಿಣೈಕಳ್ ಅಸೈಂದುಮಿಕ ವರುಂದ
  ಇಂಮತತ್ತಿಲ್ ಎನ್ಪೊರುಟ್ಟಾಯ್ ಇರವಿಲ್ನಟನ್ ತರುಳಿ
  ಎೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೊನೈಅೞೈತ್ತೆನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಸಂಮಪತತ್ತಾಲ್ ಒನ್ಱಳಿತ್ತ ತಯವಿನೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ತಂಮೈಅಱಿನ್ ತವರ್ಅಱಿವಿನ್ ಮನ್ನುಂಒಳಿ ಮಣಿಯೇ.
 • 89. ಪೂತವೆಳಿ ಕರಣವೆಳಿ ಪಕುತಿವೆಳಿ ಮಾಯಾ
  ಪೋಕವೆಳಿ ಮಾಮಾಯಾ ಯೋಕವೆಳಿ ಪುಕಲುಂ
  ವೇತವೆಳಿ ಅಪರವಿಂದು ವೆಳಿಅಪರ ನಾತ
  ವೆಳಿಏಕ ವೆಳಿಪರಮ ವೆಳಿಞಾನ ವೆಳಿಮಾ
  ನಾತವೆಳಿ ಸುತ್ತವೆಱು ವೆಳಿವೆಟ್ಟ ವೆಳಿಯಾ
  ನಲಿಲ್ಕಿನ್ಱ ವೆಳಿಕಳಲಾಂ ನಟಿಕ್ಕುಂಅಟಿ ವರುಂದ
  ಏತಎಳಿ ಯೇನ್ಪೊರುಟ್ಟಾ ನಟಂದೆನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದೇ
  ಎನ್ಕೈಯಿನ್ಒನ್ ಱಳಿತ್ತನೈನಿನ್ ಇರಕ್ಕಂಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೇ.
 • 90. ವಾನತುವಾಯ್ಪ್ ಪಸುಮಲಂಪೋಯ್ತ್ ತನಿತ್ತುನಿಱ್ಕುನ್ ತರುಣಂ
  ವಯಙ್ಕುಪರಾ ನಂದಸುಕಂ ವಳೈಂದುಕೊಳ್ಳುನ್ ತರುಣಂ
  ತಾನತುವಾಯ್ ಅತುತಾನಾಯ್ಸ್ ಸಕಸಮುಱುನ್ ತರುಣಂ
  ತಟೈಯಱ್ಱ ಅನುಪವಮಾನ್ ತನ್ಮೈಯಟಿ ವರುಂದ
  ಮಾನತುವಾಯ್ ನಟಂದೆಳಿಯೇನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಮಣಿಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ಮಕಿೞ್ಂದೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತು
  ಆನತೊರು ಪೊರುಳಳಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ನರುಳ್ಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಎಂಪೆರುಞ್ಸೋ ತಿಯನೇ.
 • 91. ಪುನ್ಱನೈ ತಲೈಯೆನನಾನ್ ಅಱಿಯಾಮಲ್ ಒರುನಾಳ್
  ಪೊರುತ್ತಿಯಪೋ ತಿನಿಱ್ಸಿವಂದು ಪೊರುಂದಿಯಪೊನ್ ನಟಿಕಳ್
  ಇನ್ಱಲೈವಿನ್ ಮಿಕಸ್ಸಿವಂದು ವರುಂದನಟನ್ ತೆಳಿಯೇನ್
  ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈತ್ತುಕತ ವಂದಿಱಕ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಮನ್ಱಲಿನ್ಅಙ್ ಕೆನೈಅೞೈತ್ತೇನ್ ಕೈಯಿಲ್ಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಮನ್ನವನಿನ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಪೊನ್ಱವಿಲಾಸ್ ಸಿತ್ತರ್ಮುತ್ತರ್ ಪೋಱ್ಱಮಣಿ ಮನ್ಱಿಲ್
  ಪುಯಙ್ಕನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ವಯಙ್ಕೊಳಿಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 92. ತಞ್ಸಮುಱುಂ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಣರ್ವಾಯ್ ಇನ್ಪಮುಮಾಯ್ ನಿಱೈಂದ
  ತಂಪೆರುಮೈ ತಾಮಱಿಯಾತ್ ತನ್ಮೈವಾಯ್ ಒರುನಾಳ್
  ವಞ್ಸಕನೇನ್ ಪುನ್ಱಲೈಯಿಲ್ ವೈತ್ತಿಟವುಞ್ ಸಿವಂದು
  ವರುಂದಿಯಸೇ ವಟಿಪಿನ್ನುಂ ವರುಂದನಟತ್ ತರುಳಿ
  ಎಞ್ಸಿಲಾ ಇರವಿನಿಟೈ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಞ್ಸೇರ್ನ್
  ತೆೞಿಱ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನೈಅೞೈತ್ತೊನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ವಿಞ್ಸುಪರಾ ನಂದನಟಂ ವಿಯನ್ಪೊತುವಿಱ್ ಪುರಿಯುಂ
  ಮೇಲವನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ವಿಳಂಪಲೆವನ್ ವಿಯಂದೇ.
 • 93. ಎೞುತ್ತಿನೊಟು ಪತಮಾಕಿ ಮಂದಿರಮಾಯ್ ಪುವನಂ
  ಎಲ್ಲಾಮಾಯ್ತ್ ತತ್ತುವಮಾಯ್ ಇಯಂಪುಕಲೈ ಯಾಕಿ
  ವೞುತ್ತುಮಿವೈಕ್ ಕುಳ್ಳಾಕಿಪ್ ಪುಱಮಾಕಿ ನಟತ್ತುಂ
  ವೞಿಯಾಕಿ ನಟತ್ತುವಿಕ್ಕುಂ ಮನ್ನಿಱೈಯು ಮಾಕಿ
  ಅೞುತ್ತುಱಮಿಙ್ ಕಿವೈಯೆಲ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲನವಾಯ್ ಅಪ್ಪಾಲ್
  ಆಕಿಯತಱ್ ಕಪ್ಪಾಲುಂ ಆನಪತಂ ವರುಂದ
  ಇೞೈತ್ತುನಟನ್ ತಿರವಿಲ್ಎನ್ಪಾಲ್ ಅಟೈಂದೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿನ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ನುರೈಪ್ಪೇನ್ ವಿಯಂದೇ.
 • 94. ಮಾವಿನ್ಮಣಪ್ ಪೋರ್ವಿಟೈಮೇಲ್ ನಂದಿವಿಟೈ ಮೇಲುಂ
  ವಯಙ್ಕಿಅನ್ಪರ್ ಕುಱೈತವಿರ್ತ್ತು ವಾೞ್ವಳಿಪ್ಪ ತನ್ಱಿಪ್
  ಪೂವಿನ್ಮಣಂ ಪೋಲ್ಉಯಿರುಕ್ ಕುಯಿರಾಕಿ ನಿಱೈಂದು
  ಪೋಕಂಅಳಿತ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱ ಪೊನ್ನಟಿಕಳ್ ವರುಂದತ್
  ತಾವಿನಟನ್ ತಿರವಿನ್ಮನೈಕ್ ಕತವುತಿಪ್ ಪಿತ್ತೇ
  ತಯವುಟನ್ಅಙ್ ಕೆನೈಅೞೈತ್ತುತ್ ತಕ್ಕತೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ನಾವಿನ್ಮಣನ್ ತುಱಪ್ಪುಲವರ್ ವಿಯಂದೇತ್ತುಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ನಟಂಪುರಿಯುಂ ನಾಯಕನಿನ್ ನಱ್ಕರುಣೈ ಇತುವೇ.
 • 95. ಮಣಪ್ಪೋತು ವೀಱ್ಱಿರುಂದಾನ್ ಮಾಲವನ್ಮಱ್ ಱವರುಂ
  ಮನಅೞುಕ್ಕಾ ಱುಱಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ವರುಂದಿಯನಾಳ್ ಅಂದೋ
  ಕಣಪ್ಪೋತುನ್ ತರಿಯಾಮಱ್ ಕರುಣೈಅಟಿ ವರುಂದಕ್
  ಕಙ್ಕುಲಿಲೇ ನಟಂದೆನ್ನೈಕ್ ಕರುತಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಉಣಪ್ಪೋತು ಪೋಕ್ಕಿನನ್ಮುನ್ ಉಳವಱಿಯಾ ಮೈಯಿನಾಲ್
  ಉಳವಱಿಂದೇನ್ ಇನ್ನಾಳ್ಎನ್ ಉಳ್ಳಮಕಿೞ್ ವುಱ್ಱೇನ್
  ತಣಪ್ಪೋತು ಮಱೈಕಳೆಲಾನ್ ತನಿತ್ತನಿನಿನ್ ಱೇತ್ತತ್
  ತನಿಮನ್ಱಿಲ್ ಆನಂದತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 96. ನಟುಙ್ಕಮಲಕ್ ಕಣ್ಕುಱುಕಿ ನೆಟುಙ್ಕಮಲಕ್ ಕಣ್ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ನಲ್ಲತಿರು ವಟಿವರುಂದ ವಲ್ಇರವಿಲ್ ನಟಂದು
  ತೊಟುಙ್ಕವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುತ್ ತುಣಿಂದೆನೈಯಙ್ ಕೞೈತ್ತುತ್
  ತುಯರಮೆಲಾಂ ವಿಟುಕಇತು ತೊಟುಕಎನಕ್ ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಕೊಟುಙ್ಕುಣತ್ತೇನ್ ಅಳವಿನಿಲ್ಎನ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಙ್ ಕುಣಮಾಕ್
  ಕೊಣ್ಟಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇನಿನ್ ಕುಱಿಪ್ಪಿನೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಇಟುಙ್ಕಿಟುಕ ಎನ್ಱುಣರ್ತ್ತಿ ಏಱ್ಱುಕಿನ್ಱ ಅಱಿವೋರ್
  ಏತ್ತಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ಅರುಟ್ ಕೂತ್ತುಟೈಯ ಪೊರುಳೇ.
 • 97. ವೆಯ್ಯಪವಕ್ ಕೋಟೈಯಿಲೇ ಮಿಕಇಳೈತ್ತು ಮೆಲಿಂದ
  ಮೆಯ್ಯಟಿಯರ್ ತಮಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ವಿರುಂಪುಕುಳಿರ್ ಸೋಲೈತ್
  ತುಯ್ಯನಿೞ ಲಾಯ್ಅಮುತಾಯ್ ಮೆಲಿವನೈತ್ತುನ್ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ
  ತುಣೈಯಟಿಕಳ್ ಮಿಕವರುಂದತ್ ತುಣಿಂದುನಟನ್ ತಟಿಯೇನ್
  ಉಯ್ಯನಟು ಇರವಿನಿಲ್ಯಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದೇ
  ಉಯರ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕುವಂದೞೈತ್ತೊನ್ ಱಳಿತ್ತಾಯ್
  ವೈಯಕಮುಂ ವಾನಕಮುಂ ವಾೞಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಮಾನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇನಿನ್ ವಣ್ಮೈಎವರ್ಕ್ ಕುಳತೇ.
 • 98. ಸಿಱಯವನೇನ್ ಸಿಱುಮೈಯೆಲಾಂ ತಿರುವುಳಙ್ಕೊಳ್ ಳಾತೆನ್
  ಸೆನ್ನಿಮಿಸೈ ಅಮರ್ಂದರುಳುಂ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದಸ್
  ಸೆಱಿಯಿರವಿಲ್ ನಟಂದಣೈಂದು ನಾನಿರುಕ್ಕು ಮಿಟತ್ತೇ
  ತೆರುಕ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಸ್ ಸಿಱಪ್ಪಿನ್ಎನೈ ಅೞೈತ್ತುಪ್
  ಪಿಱಿವಿಲತಿಙ್ ಕಿತುತಣೈನೀ ಪೆಱುಕವೆನಪ್ ಪರಿಂದು
  ಪೇಸಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ಪೆರುಮೈಯೈಎನ್ ಎನ್ಪೇನ್
  ಪೊಱಿಯಿನಱ ವೋರ್ತುತಿಕ್ಕಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪೊರುಳೇನಿನ್ ಅರುಳೇಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ಎನತ್ತೇರ್ನ್ ತನನೇ.
 • 99. ಅಟಿನಾಳಿಲ್ ಅಟಿಯೇನೈ ಅಱಿವುಕುಱಿಕ್ ಕೊಳ್ಳಾ
  ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟೇನ್ ಸೆನ್ನಿಮಿಸೈ ಅಮರ್ಂದಪತಂ ವರುಂದಪ್
  ಪಟಿನಾಳಿಲ್ ನಟಂದಿರವಿಲ್ ಅಟೈಂದರುಳಿತ್ ತೆರುವಿಲ್
  ಪಟರ್ಕತವನ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪರಿಂದೆನೈಅಙ್ ಕೞೈತ್ತುಪ್
  ಪಿಟಿನಾಳು ಮಕಿೞ್ಂದುನತು ಮನಙ್ಕೊಣ್ಟ ಪಟಿಯೇ
  ಪೇರಱಞ್ಸೆಯ್ ತುಱುಕಎನಪ್ ಪೇಸಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಪೊಟಿನಾಳುಂ ಅಣಿಂದುಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪೊರುಳೇನಿನ್ ಅರುಳೇಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ಎನತ್ತೇರ್ನ್ ತನನೇ.
 • 100. ಉಲಕಿಯಲೋ ಟರುಳಿಯಲುಂ ಒರುಙ್ಕಱಿಯಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಉಣರ್ವಿಲಿರುನ್ ತುಣರ್ತ್ತಿಎನ ತುಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕಿತ್
  ತಿಲಕಮೆನತ್ ತಿಕೞ್ಂದೆನತು ಸೆನ್ನಿಮಿಸೈ ಅಮರ್ಂದ
  ತಿರುವಟಿಕಳ್ ವರುಂದನಟೈ ಸೆಯ್ತರುಳಿ ಅಟಿಯೇನ್
  ಇಲಕುಮನೈಕ್ ಕತವಿರವಿಲ್ ತಿಱಪ್ಪಿತ್ತಙ್ ಕೆನ್ನೈ
  ಇನಿತೞೈತ್ತೊನ್ ಱಳಿತ್ತುಮಕಿೞ್ನ್ ತಿನ್ನುಂನೆಟುಙ್ ಕಾಲಂ
  ಪುಲವರ್ತೊೞ ವಾೞ್ಕಎನ್ಱಾಯ್ ಪೊತುವಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪೊರುಳೇನಿನ್ ಅರುಳೇಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ಎನತ್ತೇರ್ನ್ ತನನೇ.

  • 185. ಕಂಮಟಿಯರ್ - ತೊ.ವೇ. - ಅಟಿಕಳಾರ್ ಎೞುತ್ತು ಇವ್ ವಿರು ವಕೈಯಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕಿಟಕ್ಕಿಱತು. ಪೊರುತ್ತಮಾನ ಪೊರುಳ್ ತರುವತೈಕ್ ಕೊಳ್ಕ

அருட்பிரகாச மாலை // அருட்பிரகாச மாலை