திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
arutpirakaasa maalai
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. anpu maalai
aṉpu mālai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aRputhappon ampalaththee aakinRa arasee
  aaramuthee atiyeenRan anpeeen aRivee
  kaRputhavu perungkaruNaik kataleeen kaNNee
  kaNNuthalee aananthak kaLippeemeyk kathiyee
  veRputhavu pasungkotiyai maruvuperun- tharuvee
  veethaaa kamamutiyin viLangkumoLi viLakkee
  poRpuRavee ivvulakil porunthusiththan aaneen
  poruththamum n-inthiruvaruLin poruththamathu thaanee.
 • 2. n-iRaiaNintha sivakaami n-eeyan-iRai oLiyee
  n-iththapari puuraNamaam suththasiva veLiyee
  kaRaiaNintha kaLaththarasee kaNNutaiya karumpee
  kaRkaNtee kaniyeeen kaNNeekaN maNiyee
  piRaiaNintha mutimalaiyee perungkaruNaik katalee
  periyavarel laamvaNangkum periyaparam poruLee
  kuRaiaNinthu thirikinReen kuRaikaLelaan- thavirththee
  kuRRamelaang kuNamaakak koLvathun-in kuNamee.
 • 3. aaNpanaipeN panaiyaakki angkamathang kanaiyaay
  aakkiaruN maNaththiloLi anaivaraiyum aakkum
  maaNpanaimika kuvanthaLiththa maakaruNai malaiyee
  varuththamelaan- thavirththenakku vaazvaLith vaazvee
  n-aaNpanaiyun- thanthaiyumen n-aRkuruvum aaki
  n-aayatiyeen uLLakaththu n-aNNiyan-aa yakanee
  viiNpanaipoon mikan-iiNtu vizaRkiRaippeen eninum
  viruppamelaam n-inaruLin viruppamanRi ilaiyee.
 • 4. siththamanee kampurinthu thirinthuzalunj siRiyeen
  seyvakaion RaRiyaathu thikaikkinReen anthoo
  uththamanee unnaiyalaal oruthuNaimaR RaRiyeen
  unnaaNai unnaaNai uNmaiithu kaNtaay
  iththamanee yassalanam inippoRukka maatteen
  irangkiaruL seyalveeNtum ithutharuNam enthaay
  suththamanee yaththavarkkum enaippoolu mavarkkum
  thuyarthavippaan maNimanRil thulangkun-atath tharasee.
 • 5. thuppaatu thirumeenis soothimaNis sutaree
  thuriyaveLik kuLLiruntha suththasiva veLiyee
  appaatu sataimutiem aanantha malaiyee
  arutkatalee kuruveeen aaNtavanee arasee
  ippaatu pataenakku mutiyaathu thuraiyee
  irangkiaruL seyalveeNtum ithutharuNang kaNtaay
  thappaatu veeneninum ennaivitath thuNiyeel
  thanimanRuL n-atampuriyun- thaaNmalaren- thaayee.
 • 6. kaNNoongku n-uthaRkarumpee karumpiniRai amuthee
  kaRkaNtee sarkkaraiyee kathalin-aRung kaniyee
  viNNoongku viyansutaree viyansutarkkut sutaree
  vitaiyavanee sataiyavanee veethamutip poruLee
  peNNoongkum orupaakam piRangkuperun- thakaiyee
  perumaanai orukarangkoL periyaperu maanee
  eNNoongku siRiyavaneen enninumn-in natiyeen
  ennaivitath thuNiyeeln-in innaruLthan- tharuLee.
 • 7. thirun-eRiseer meyatiyar thiRanonRum aRiyeen
  seRivaRiyeen aRivaRiyeen seyvakaiyai aRiyeen
  karun-eRiseern- thuzalkinRa kataiyarinung kataiyeen
  kaRkinReen saakaatha kalvin-ilai kaaNeen
  perun-eRiseer meynjnjaana siththin-ilai peRuvaan
  pithaRRukinReen athaRkuriya peRRiyileen anthoo
  varun-eRiyil ennaivalin- thaatkoNta maNiyee
  manRutaiya peruvaazvee vazangkukan-in aruLee.
 • 8. kunRaatha kuNakkunRee koovaatha maNiyee
  kuruveeen kutimuzuthaat koNtasivak kozunthee
  enRaathai yaakienak kannaiyumaay n-inRee
  ezumaiyumen Ranai aaNta enuyirin thuNaiyee
  ponRaatha poruLeemeyp puNNiyaththin payanee
  poyyatiyeen pizaikaLelaam poRuththaperun- thakaiyee
  anRaala n-izalamarntha aruLiRaiyee eLiyeen
  aasaiyelaam n-innatimeel anRionRum ilaiyee.
 • 9. puuNaatha puuNkaLelaam puuNtaparam poruLee
  poyyatiyeen pizaimuzuthum poRuththaruLi enRum
  kaaNaatha kaatsiyelaang kaattienak kuLLee
  karuNain-atam purikinRa karuNaiyaien pukalveen
  maaNaatha kuNakkotiyeen ithain-inaikkun- thooRum
  manamuruki irukaN­r vatikkinReen kaNtaay
  eeNaathan enninumyaan ammaiyinn-in atiyeen
  enaaRintheen aRinthapinnar ithayamalarn- theenee.
 • 10. anthooii thathisayamii thathisayamen pukalveen
  aRivaRiyaas siRiyeenai aRivaRiyas seythee
  inthoongku sataimaNin-in atimutiyung kaatti
  ithukaatti athukaatti enn-ilaiyung kaattis
  santhoota siththarkaLthan- thanissuuthung kaatti
  saakaatha n-ilaikaattis sakasan-ilai kaatti
  vanthootu184 n-ikarmanampooyk karaintha itang kaatti
  makizviththaay n-inaruLin vaNmaievark kuLathee.
 • 11. anparuLak kooyililee amarntharuLum pathiyee
  ampalaththil aatukinRa aanantha n-ithiyee
  vanparuLath theemaRainthu vazangkumoLi maNiyee
  maRaimutiaa kamamutiyin vayangkun-iRai mathiyee
  enparuvang kuRiyaamal ennaivalin- thaatkoN
  tinpan-ilai thanaiaLiththa ennaRivuk kaRivee
  munparuvam pinparuvang kaNtaruLis seyyum
  muRaimain-ina tharuLn-eRikku mozithalaRin- thilanee.
 • 12. paalkaattum oLivaNNap patikamaNi malaiyee
  paththikku n-ilaithanilee thiththikkum pazamee
  seelkaattum vizikkataiyaal thiruvaruLaik kaattum
  sivakaama vallimakiz thirun-atan-aa yakanee
  maalkaatti maRaiyaathen mathikkumathi yaaki
  vazikaatti vazangkukinRa vakaiyathanaik kaattik
  kaalkaattik kaalaalee kaaNpathuvum enakkee
  kaattiyan-in karuNaikkuk kaimmaaRon Rilanee.
 • 13. ennaionRum aRiyaatha iLampavaruvan- thanilee
  enuLaththee amarntharuLi yaanmayangkun- thooRum
  annaienap parintharuLi appoothaik kappoo
  thappanenath theLiviththee aRivuRuththi n-inRaay
  n-innaienak kenenpeen enuyir enpeenoo
  n-iitiyaen uyirththuNaiyaam n-eeyamathen peenoo
  innalaRuth tharuLkinRa enkuruven peenoo
  enenpeen ennutaiya inpamathen peenee.
 • 14. paatumvakai aNuththuNaiyum parinthaRiyaas siRiya
  paruvaththee aNinthaNinthathu paatumvakai purinthu
  n-aatumvakai utaiyoorkaL n-ankumathith thitavee
  n-allaRivu siRithaLiththup pullaRivu pookki
  n-iitumvakai sanmaarkka suththasiva n-eRiyil
  n-iRuththinaiis siRiyeenai n-inaruLen enpeen
  kuutumvakai utaiyarelaang kuRippethirpaark kinRaar
  kuRRamelaang kuNamaakak koNtakuNak kunRee.
 • 15. saRRumaRi villaatha enaiyumvalin- thaaNtu
  thamiyeensey kuRRamelaanj sammathamaak koNtu
  kaRRumaRin- thungkeettun- theLinthaperi yavarung
  kaNtumaki zappurinthu paNtaivinai akaRRi
  maRRumaRi vanavellaam aRiviththen uLaththee
  mannukinRa meyinpa vaazkkaimuthaR poruLee
  peRRumaRi villaatha peethaienmeel unakkup
  perungkaruNai vanthavakai enthavakai peesee.
 • 16. suRRathumaR Ravvaziyaa suuthathuen ReNNaath
  thoNtarelaang kaRkinRaar paNtuminRung kaaNaar
  eRRathumpu maNimanRil inpan-atam puriyum
  ennutaiya thuraiyeen-aan n-innutaiya aruLaal
  kaRRathun-in nitaththeepin keettathun-in nitaththee
  kaNtathun-in nitaththeeut koNtathun-in nitaththee
  peRRathun-in nitaththeein puRRathun-in nitaththee
  periyathavam purintheenen peRRiathi sayamee.
 • 17. eeRiyan-aan orun-ilaiyil eeRaaRi yaathee
  iLaikkinRa kaalaththen iLaippellaam oziya
  viiRiyaoor paruvasaththi kaikotuththuth thuukki
  meeleeRRas seythavaLai meevuRavunj seythu
  theeRiyan-iir poolenathu siththamikath theeRith
  theLinthitavunj seythanaiis seykaievar seyvaar
  uuRiyamey anputaiyaar uLLamenum pothuvil
  uvanthun-atam purikinRa oruperiya poruLee.
 • 18. tharun-ithiyak kuruviyaRRas sanjsalikku manaththaal
  thaLarnthasiRi yeenthanathu thaLarvellaan- thavirththu
  irun-ithiyath thirumakaLir iruvarenai vaNangki
  isainthituvan- thanamappaa enRumakizn- thisaiththup
  perun-ithivaayth thitaenathu munpaati aatum
  peRRiaRith thanaiinthap peethamaiyeen thanakkee
  orun-ithin-in aruLn-ithiyum uvanthaLiththal veeNtum
  uyarpothuvil inapan-atam utaiyaparam poruLee.
 • 19. anjsaathee enmakanee anukkirakam purinthaam
  aatukan-ii veeNtiyavaa Raatukaiv vulakil
  senjsoli vayaloongku thillaimanRil aatun-
  thirun-atangkaN tanpuruvaays siththasuththa naaki
  enjsaatha n-etungkaalam inpaveLLan- thiLaiththee
  inithumika vaaziyaven RenakkaruLis seythaay
  thunjsaathi yanthamilaas suththan-atath tharasee
  thuriyan-atu veeiruntha suyanjsoothi maNiyee.
 • 20. n-aankeetkin Ravaiyellaam aLikkinRaay enakku
  n-allavanee ellaamum vallasiva siththaa
  thaankeetkin RavaiyinRi muzuthorungkee uNarnthaay
  thaththuvanee mathiaNintha sataimutiem iRaivaa
  theenkeetkum mozimangkai orupangkil utaiyaay
  sivaneeem perumaanee theevarperu maanee
  vaankeetkum pukazththillai manRiln-atam purivaay
  maNimitaRRup perungkaruNai vaLLalenkaN maNiyee.
 • 21. aanantha veLiyinitai aanantha vativaay
  aanantha n-atampuriyum aanantha amuthee
  vaanantha muthalellaa anthamungkaN taRinthoor
  mathikkinRa poruLeeveN mathimutisseng kaniyee
  uunanthang kiyamaayai utalinitath thirunthum
  uunamilaa thirukkinRa uLavaruLis seythaay
  n-aanantha uLavukaNtu n-ataththukinRa vakaiyum
  n-allavanee n-iimakiznthu sollavaru vaayee.
 • 22. aaraNamum aakamamum ethuthuNintha thathuvee
  ampalaththil aatukinRa aattamena enakkuk
  kaaraNamung kaariyamum pulappatavee theriththaay
  kaNNuthalee ingkithaRkuk kaimmaaRon RaRiyeen
  puuraNan-in atiththoNtu purikinRa siRiyeen
  pooRRisiva pooRRienap pooRRimakiz kinReen
  n-aaraNan-aan mukanmuthaloor kaaNparuman- n-ataththai
  n-aayatiyeen ithayaththil n-aviRRiyaruL vaayee.
 • 23. iRaivan-ina tharuLaalee enaikkaNtu koNteen
  enakkuLunaik kaNteenpin iruvarumon Raaka
  uRaivathukaN tathisayiththeen athisayaththai ozikkum
  uLavaRiyeen avvuLavon RuraiththaruLal veeNtum
  maRaivathilaa maNimanRuL n-atampuriyum vaazvee
  vaazmuthalee paramasuka vaarienkaN maNiyee
  kuRaivathilaak kuLirmathiyee sivakaamavallik
  kozunthupatarn- thoongkukinRa kuNan-imalak kunRee.
 • 24. saththiyamey aRivinpa vativaakip pothuvil
  thanin-atanjsey tharuLukinRa saRkuruvee enakkup
  puththiyotu siththiyumn-al laRivumaLith thaziyaap
  punithan-ilai thanilirukkap purinthaparam poruLee
  paththiaRi yaassiRiyeen mayakkaminnun- thavirththup
  paramasuka mayamaakkip patiRRuLaththaip pookkith
  thaththuvan-ii n-aanennum poothamathu n-iikkith
  thaniththasukaa thiithamumn-ii thantharuLka makiznthee.
 • 25. eethumaRi yaathiruLil irunthasiRa yeenai
  etuththuvituth thaRivusiRi theeynthitavum purinthu
  oothumaRai muthaRkalaikaL oothaamal uNara
  uNarvilirun- thuNarththiaruL uNmain-ilai kaattith
  thiithuseRi samayan-eRi selluthalaith thavirththuth
  thiruaruNmeyp pothun-eRiyil seluththiyum n-aanmaruLum
  poothumayang keelmakanee enRumayak kellaam
  pookkienak kuLLiruntha punithaparam poruLee.
 • 26. munnaRiyeen pinnaRiyeen mutipathonRu maRiyeen
  munniyumun naathumingkee mozinthamozi muzuthum
  pannilaiyil seRikinRoor palarummanam uvappap
  pazuthupataa vaNNamaruL parinthaLiththa pathiyee
  thannilaiyil kuRaivupataath thaththuvappeer oLiyee
  thanimanRuL n-atampuriyanj saththiyathaR paramee
  in-n-ilaiyil innumenRan mayakkamelaan- thavirththee
  enaiatimai koLalveeNtum ithusamayang kaaNee.
 • 27. aiyaviR siRithumaRin- thanupavikkak theriyaa
  thazuthukaLith thaatukinRa apparuvath theLiyeen
  meyyaRiviR siRanthavarung kaLikkaunaip paati
  virumpiaruL n-eRin-atakaka vituththanain-ii yanRoo
  poyyaRiviR pulaimanaththuk kotiyeenmun piRappil
  purinthavam yaathathanaip pukanRaruLa veeNtum
  thuyyaRivuk kaRivaaki maNimanRil n-atanjsey
  suththapari puuraNamaanj sukaruupap poruLee.
 • 28. aruLn-iRaintha perunthakaiyee aanantha amuthee
  aRputhappon ampalaththee aatukinRa arasee
  theruLn-iRaintha sinthaiyilee thiththikkun- theenee
  sengkaniyee mathiaNintha senjsataiem perumaan
  maruLn-iRaintha manakkotiyeen vanjsamelaang kaNtu
  makiznthiniya vaazvaLiththa maakaruNaik katalee
  iruLn-iRaintha mayakkaminnun- thiirththaruLal veeNtum
  ennutaiya n-aayakanee ithutharuNang kaaNee.
 • 29. manniyapon nampalaththee aanantha n-atanjsey
  maamaNiyee ennirukaN vayangkumoLi maNiyee
  thanniyalpin n-iRaintharuLunj saththuvapuu raNamee
  thaRparamee siRparamee thaththuvappee roLiyee
  anniyamil laathasuththa aththuvitha n-ilaiyee
  aathiyantha meethuminRi amarnthaparam poruLee
  enniyalpin enakkaruLi mayakkaminnun- thavirththee
  enaiaaNtu koLalveeNtum ithutharuNang kaaNee.
 • 30. puuthan-ilai muthaRparamee n-aathan-ilai aLavum
  poonthavaRRin iyaRkaimuthaR puNarppellaam viLangka
  veethan-ilai aakamaththin n-ilaikaLelaam viLangka
  vinaiyeenRan uLaththirunthu viLakkiyamey viLakkee
  poothan-ilai yaayathuvung katanthainpa n-ilaiyaayp
  pothuvininmey aRivinpa n-atampuriyum poruLee
  eethan-ilai yaavakaien mayakkaminnun- thavirththee
  enaikkaaththal veeNtukinReen ithutharuNang kaaNee.
 • 31. sevvaNNath thirumeeni koNtorupaaR pasanthu
  thikazpatika vaNNamotu thiththikkung kaniyee
  ivvaNNam enamaRaikkum ettaameyp poruLee
  ennuyiree ennuyirkkuL iruntharuLum pathiyee
  avvaNNap perunthakaiyee ampalaththee n-atanjsey
  aaramuthee atiyeening kakamakiznthu purithal
  evvaNNam athuvaNNam isaiththaruLal veeNtum
  ennutaiya n-aayakanee ithutharuNang kaaNee.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை