திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
anpu maalai
aṉpu mālai
pirasaatha maalai
pirasāta mālai
Fourth Thirumurai

002. arutpirakaasa maalai
aruṭpirakāsa mālai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulakamelaam uthikkinRa oLin-ilaimey yinpam
  uRukinRa veLin-ilaiyen Rupayan-ilai yaaki
  ilakiyan-in seevatikaL varunthiyita n-atanthee
  iravileLi yeenirukkum itantheeti atainthu
  kalakamilaath therukkathavang kaappavizkkap purinthu
  kaLiththenaiang kazaiththenathu kaiyilonRu kotuththaay
  alakilarut katalaamun perumaiyaien enpeen
  aanantha vallimakiz aruLn-atan-aa yakanee.
 • 2. oLivaNNam veLivaNNam enRanantha veetha
  ussiyelaam messukinRa ussamala ratikaL
  aLivaNNam varunthiyita n-atantharuLi atiyeen
  atainthavitath thatainthukatha vanthiRakkap purinthu
  kaLivaNNam enaiazaiththen kaiyilvaNNam aLiththa
  karuNaivaNNan- thanaiviyanthu karuthumvaNNam aRiyeen
  thauviNNa mutaiyaranpu seyyumvaNNam pothuvil
  theyvan-atam purikinRa saivaparam poruLee.
 • 3. thirumaalum urumaaRis siranjsiivi yaakith
  theetiyungkaN taRiyaatha seevatikaL varuntha
  varumaalai maNNuRaththap peyarththun-atan- tharuLi
  vanjsakaneen irukkumitam valinthiravil theetith
  therumaalaik kathavuthanaith thiRappiththu n-inRu
  sevvaNNath thitaippasantha thirumeeni kaattik
  kurumaalaip peruvaNNak kozunthonRu kotuththaay
  kurumaNin-in thiruvaruLaik kuRiththumakizn- thananee.
 • 4. anRorun-aaL iravitaivan- thaNikkavan- thiRappith
  tharuNmalarssee vativaayiR patippuRaththum akaththum
  manRavaiththuk koNtennai varavazaiththu makanee
  varunthaathee ingkithanai vaangkikkoL Lenna
  onRusiRi yeenmaRuppa maRiththumvalin- thenathu
  orukaithaniR kotuththingkee uRaithienRu maRainthaay
  inRathuthaan anupaviththuk kisainthathun-aa yatiyeen
  ennathavam purintheenoo iniththuyaron Rilanee.
 • 5. iravilati varunthan-atan- theziRkathavan- thiRappith
  thenaiazaiththu makaneen-ii ivvulakiR siRithum
  suravitain-enj sayarnthiLaiththuk kalangkaathee ithanaik
  kaLippotuvaang kenaenathu kaithanilee kotuththu
  uravitaiing kuRaimakizn- thenaththiruvaay malarntha
  unnutaiya perungkaruNaik koppilaien pukalveen
  aravitaiyil asainthaata ampalaththi natuvee
  aananthath thirun-atanjsey thaattukinRa arasee.
 • 6. iyangkaatha iravitaian Rorun-aaLvan- theLiyeen
  irukkumitan- thanaiththeetik kathavuthiRap piththuk
  kayangkaatha malaratikaL kavinvaayiR patiyin
  kataippuRaththum akaththumvaiththuk kaLiththenaiang kazaiththu
  mayangkaathee ingkithanai vaangkikkoN tulakil
  makaneen-ii viLaiyaati vaazkaena uraiththaay
  puyangkaan-in aruLarumai aRiyaathu thirintheen
  poyyatiyeen aRinthinRu puuriththeen uLamee.
 • 7. orun-aaLan Riravilati varunthan-atan- thatiyeen
  uRRaitan- thanaiththeetik kathavuthiRap piththu
  marun-aaLa malarationRuLLakaththee peyarththu
  vaiththumakizn- thenaiazaiththu vaangkithanai enRu
  tharun-aaLil yaanmaRuppa maRiththumvalin- thenathu
  thatangkaithaniR kotuththingkee saarkaena uraiththaay
  varun-aaLil athanarumai aRinthumakiz kinReen
  maNimanRuL n-atampuriyum maaNikka maNiyee.
 • 8. n-etumaalum panRiena n-etungkaalam virainthu
  n-eetiyungkaN taRiyaathu n-iitiyapuum pathangkaL
  thotumaalai yenavarupuu makaLmutiyiR suuttith
  tholvinaiyeen irukkumitan- thanaiththeetith thotarnthu
  katumaalai n-atuiraviR kathavuthiRap piththuk
  kataiyeenai azaiththenathu kaiyilonRu kotuththuk
  kotumaalai vituththumakir enaththiruvaay malarnthaay
  kuNakkunRee in-n-aaLn-in kotaiyaiaRin- thananee.
 • 9. maRaimutikku maNiyaaki vayangkiyasee vatikaL
  maNmiithu patan-atanthu vantharuLi atiyeen
  kuRaimutikkum patikkathavan- thiRappiththu n-inRu
  kuuvienai azaiththonRu kotuththaruLis seythaay
  kaRaimutikkung kaLaththarasee karuNain-etung katalee
  kaNNoongkum oLiyeesiR kanaveLikkuL veLiyee
  piRaimutikkunj sataikkatavut peruntharuvee kuruvee
  periyamanRuL n-atampuriyum periyaparam poruLee.
 • 10. anRakaththee ativaruth n-atanthennai azaiththing
  kanjsaathee makaneeen RaLiththanaion Rathanaith
  thunRakaththus siRiyeen n-aan aRiyaathu vaRithee
  suzanRathukaN tirangkimikath thuNinthumakiz vippaan
  inRakaththee pukuntharuLi enakkathanaith therivith
  thinpuRassey tharuLiyan-in irakkamevark kuLathoo
  manRakaththu n-atampurinthu vayangkumoru kuruvee
  vallavarel laamvaNangkum n-allaparam poruLee.
 • 11. anparmanak kooyililee amarntharuLi viLangkum
  arumporuLaam unathumala rativaruntha n-atanthu
  vanparkaLil thalain-inRa vanjsakaneen iruntha
  manaikkathavu thiRappiththu makiznthenaiang kazaiththuth
  thunpamelaam n-iingkukaing kithuthanaivaang kukan-ii
  thozumpanenRa ennutaiya thuraiyeen-in naruLai
  enpakarveen enviyappeen engnganamn-aan maRappeen
  enuyiruk kuyiraaki ilangkisaR kuruvee.
 • 12. njaalan-ilai ativaruntha n-atantharuLi atiyeen
  n-aNNumitan- thaniRkathavam n-anRuthiRap piththuk
  kaalan-ilai karuthimanang kalangkukinRa makanee
  kalangkaathee enRenathu kaiyilonRu kotuththus
  silan-ilai uRavaazka enaththiruvaay malarntha
  sivaperumaan n-inperumaith thiruvaruLen nenpeen
  aalan-ilai maNikaNtath tharumperunjsiir oLiyee
  ampalaththil thirun-atanjsey thaattukinRa arasee.
 • 13. iruLn-iRaintha iravilati varunthan-atan- thatiyeen
  irukkumitan- thanaiththeetik kathavuthiRap piththu
  maruLn-iRaintha manaththaalee mayangkukinRa makanee
  mayangkaathee enRennai varavazaiththup pukanRu
  theruLn-iRaintha thonRenathu sengkaithaniR kotuththuth
  thikaznthun-inRa paramporuLn-in thiruvaruLen nenpeen
  aruLn-iRaintha meypporuLee atimution Rillaa
  aanantha manRiln-atam aatukinRa arasee.
 • 14. kanmayamung kanivikkun- thiruvatikaL varunthak
  kataippulaiyeen irukkumitan- thanaiththeeti n-atanthu
  thonmayamaam iravinitaik kathavuthiRap piththuth
  thuNinthazaiththen kaithanilee thuuyaonRai yaLiththu
  vanmayamil laamanaththaal vaazkaena uraiththa
  maamaNin-in thiruvaruLin vaNmaiyaien enpeen
  thanmayamee sinmayappon ampalaththee inpath
  thanin-atanjsey tharuLukinRa thaththuvappee roLiyee.
 • 15. piraNavaththin atimutiyin n-atuvinumn-in Roongkum
  perungkaruNaith thiruvatikaL peyarnthuvarun- thitavee
  karaNamuRRu n-atanthatiyeen irukkumitan- theetik
  kathavuthiRap piththaruLik kataiyeenai azaiththus
  saraNamuRRu varunthiyaen makaneeing kithanaith
  thaangkuen RonRenathu thatangkaithaniR kotuththu
  maraNamaRRu vaazkaenath thiruvaarththai aLiththaay
  manRutaiyaay n-inaruLin vaNmaievark kuLathee.
 • 16. ongkaarath thuLLoLiyaay avvoLikkuL oLiyaay
  upayavati vaakiyan-in apayapatham varuntha
  iingkaara n-atanthiravil yaanirukkum itampoon-
  theziRkathavan- thiRappiththang kennaivalin- thazaiththup
  paangkaarum vaNNamonRen kaithanilee aLiththup
  paNpotuvaazn- thitukaenap paNiththaparam poruLee
  aangkaara vaNNamakan RathaiaRinthu makiznthee
  anupavikkin Reenpothuvil aatukinRa arasee.
 • 17. aripiramaa thiyarellaam aRinthaNuka oNNaa
  arumperunjsiir atimalarkaL anRorun-aaL varunthak
  kariiravil n-atantharuLi yaanirukku mitaththee
  kathavuthiRap piththenathu kaiyilonRu kotuththu
  urimaiyotu vaazkaena uraiththathuvum anRi
  uvanthinRai iravinumvan- thuNarththinaien miithu
  piriyamunak kirunthavaNNam enpukalveen pothuvil
  perun-atanjsey araseeen pizaipoRuththa kuruvee.
 • 18. kaaraNanen RuraikkinRa n-aaraNanum ayanum
  kanavitaththung kaaNpariya kazalatikaL varuntha
  uuraNavi n-atantheLiyeen uRaiyumitan- theeti
  uvanthenathu kaithanilee onRukotuth thingkee
  eeraNavi uRaikamakizth thenauraiththaay n-insiir
  yaathaRinthu pukanReenmun yaathuthavam purintheen
  paaraNavi anparelaam parinthupukazn- theeththap
  paNiaNinthu maNimanRuL aNin-atanjsey pathiyee.
 • 19. thuriyaveLi thaniRparama n-aathaaNai n-atuvee
  suyanjsutaril thulangkukinRa thuNaiyatikaL varunthap
  piriyamotu n-atantheLiyeen irukkumitan- theetip
  perungkathavan- thiRappiththup peeyanenai azaiththu
  uriyaporuL onRenathu kaiyilaLith thingkee
  uRaikamakizn- thenauraiththa uththaman-in naruLaip
  periyaporu nevaRRinukkum periyaporu LenRee
  pinnaraRin- theenithaRku munnaraRi yeenee.
 • 20. n-iiLaathi muulamena n-inRavanum n-etun-aaL
  n-eetiyungkaN taRiyaatha n-innatikaL varuntha
  aaLaan-aan irukkumitam athutheeti n-atanthee
  aNikkathavan- thiRappiththuL enpotenai azaiththu
  vaaLaan-ii mayangkaathee makaneeing kithanai
  vaangkikkoL enRenathu malarkkaithaniR kotuththaay
  keeLaayen uyirththuNaiyaayk kiLarmanRil veetha
  kiithan-atam purikinRa n-aathamutip poruLee.
 • 21. saththaoru vaamaRaippoR silampaNintham palaththee
  thanin-atanjsey tharuLumatith thaamaraikaL varuntha
  siththauru vaakiingkee enaiththeeti n-atanthu
  therukkathavan- thiRappiththen sengkaiyilon RaLiththu
  maththauru vaamanaththaal mayakkamuReel makanee
  makiznthuRaika enaththiruvaay malarnthakuNa malaiyee
  suththauru vaayssuththa aruvaaki aziyaas
  suththaaru uruvaana suththaparam poruLee.
 • 22. palakooti maRaikaLelaam ulakooti mayangkap
  paran-aatha mutin-atikkum paathamalar varunthas
  silakooti n-atantheLiyeen irukkumitath thaNainthu
  therukkathavan- thiRappiththen sengkaiyilon RaLiththee
  alakooti varuntheeling kamarkaenath thiruvaay
  alarnthaarut kuruveepon nampalaththem arasee
  vilakooti enaththuyarkaL onRotonRu pukanRu
  virainthootas seythanaiiv viLaivaRiyeen viyappee.
 • 23. seyvakaion RaRiyaathu thikaippinotee iruntheen
  thitukkenaing kezunthiruppath therukkathavan- thiRappith
  thuyvakaion Renathukarath thuvanthaLiththu makanee
  uykamakizn- thinRumuthal onRumanjseel enRu
  meyvakaiyil pukanRapinnum anjsiyirun- theenai
  miittuminRai iraviluNar vuuttiassan- thavirththaay
  aivakaiyaay n-inRumanRil aatukinRa arasee
  aRputhaththaaL malarvaruththam atainthanaen poruttee.
 • 24. uLLiravi mathiyaayn-in Rulakamelaam n-ataththum
  upayavakai yaakiyan-in apayapatham varuntha
  n-aLLiravin mikan-atanthu n-aanirukkum itaththee
  n-ataikkathavan- thiRappiththu n-ataikkataiyil azaiththu
  eLLiravu n-inainthumayak keythiyiteel makanee
  enRenkai thanilonRai iinthumakiz viththaay
  aLLiravu poolmitaRRil azakukiRarn- thaata
  ampalaththil aatukinRa sempavaLak kunRee.
 • 25. viLangkaRivuk kaRivaaki meyththuriya n-ilaththee
  viLaiyumanu pavamayamaam mellatikaL varunthath
  thuLangkusiRi yeenirukkum itantheeti n-atanthu
  thotarkkathavan- thiRappiththuth thozumpanenai azaiththuk
  kaLangkamilaa onRenathu kaithanilee kotuththuk
  kaLiththuRaika enaththiruvaak kaLiththaarut katalee
  kuLangkoLvizip perunthakaiyee maNimanRil n-atanjsey
  kurumaNiyee anparmanak kooyililvaaz kuruvee.
 • 26. veethamuti meeRsutaraay aakaththin mutimeel
  viLangkumoLi yaakiyan-in mellatikaL varunthap
  puuthamuti meeln-atanthu n-aanirukku mitaththee
  poonthiraviR kathavuthanaik kaappavizkkap purinthu
  n-aathamuti meelviLangkun- thirumeeni kaatti
  n-aRporuLen kaithanilee n-alkiyan-in perumai
  oothamuti yaathenilen pukalveenam palaththee
  uyirkkinpan- tharan-atanam utaiyaparam poruLee.
 • 27. thangkusaraa saramuzuthum aLiththaruLi n-ataththun-
  thaaLmalarkaL mikavarunthath thaniththun-atan- thorun-aaL
  kangkulilyaan irukkumanaik kathavuthiRap piththuk
  kaiyilonRu kotuththaunRan karuNaiyaien enpeen
  ingkusiRi yeenpizaikaL eththanaiyum poRuththa
  enkuruvee enuyiruk kinparuLum poruLee
  thingkaLaNi sataippavaLas sezunjsoothi malaiyee
  sivakaama vallimakiz thirun-atan-aa yakanee.
 • 28. maamaayai asainthitassiR Rampalaththee n-atiththum
  varunthaatha malaratikaL varunthan-atan- tharuLi
  aamaaRan Riravinitai aNikkathavan- thiRappith
  thangkaiyilon RaLiththinin-ii anjseelen Ruvanthu
  theemaavin pazampizinthu vatiththun-aRu n-eyyun-
  theenumokkak kalanthathenath thiruvaarththai aLiththaay
  koomaann-in arutperumai enuraippeen pothuvil
  kuuththaati engkaLaiaat koNtaparam poruLee.
 • 29. pataippavanung kaappavanum paRpalan-aaL muyanRu
  paarkkavirum pinungkitaiyaap paathamalar varuntha
  n-ataippulaiyeen poruttaaka n-ataththiraviR kathavam
  n-ankuthiRap piththonRu n-alkiyathum anRi
  itaippatun-aa Linumvanthen ithayamayak kellaam
  irinthitassey thanaiunRan innaruLen enpeen
  thataippatumaa Rillaatha peerinpap perukkee
  thanimanRil aananthath thaaNtavanjsey arasee.
 • 30. munnaimaRai mutimaNiyaam atimalarkaL varuntha
  muzuthiravil n-atantheLiyeen muyangkamitath thatainthu
  annaiyinum parintharuLi aNikkathavan- thiRappith
  thangkaiyilon RaLiththenaiyum anpinotu n-ookki
  ennaiini mayangkaathee enmakanee makizvoo
  tiruththiena uraiththaayn-in innaruLen enpeen
  minnain-ikar senjsataimeen mathiyamasain- thaata
  viyanpothuvil thirun-atanjsey vimalaparam poruLee.
 • 31. miithaanath tharuLoLiyaay viLangkiyan-in atikaL
  mikavaruntha n-atanthiravil vinaiyeenRan poruttaas
  siithaanak kathavuthanaith thiRappiththus siRiyeen
  sengkaiyilon RaLiththinin-ii siRithumanjseel ingku
  maathaanath thavarsuu‘ vaazkaena uraiththaay
  maamaNin-in thiruvaruLin vaNmaievark kuLathee
  oothaanath thavarthamakkum uNarvarithaam poruLee
  oongkiyasiR Rampalaththee oLin-atanjsey pathiyee.
 • 32. veethaantha siththaantham ennumantham iraNtum
  viLangkaamarn- tharuLiyan-in mellatikaL varuntha
  n-aathaantha veLithanilee n-atantharuLum athupool
  n-atantharuLik katain-aayeen n-aNNumitath thatainthu
  poothaantha misaiviLakkun- thirumeeni kaattip
  pulaiyeenkai yitaththonRu porunthavaiththa poruLee
  suuthaantha manaiththinukkum appaaRpat tiruntha
  thuriyaveLik keeviLangkum periyaarut kuruvee.
 • 33. orumaiyilee irumaiena urukkaattip pothuvil
  oLin-atanjsey tharuLukinRa upayapatham varuntha
  arumaiyilee n-atantheLiyeen irukkumitath thatainthee
  aNikkathavan- thiRappiththen angkaiyilon RaLiththup
  perumaiyilee piRangkukan-ii enaththiruvaay malarntha
  perungkaruNaik kataleen-in peRRiyaien enpeen
  karumaiyilee n-etungkaalang kalanthukalak kuRRa
  kalakkamelaan- thavirththemmaik kaaththaruLum pathiyee.
 • 34. vinthun-ilai n-aathan-ilai irun-ilaikkum arasaay
  viLangkiyan-in seevatikaL mikavaruntha n-atanthu
  vanthun-ilai peRassiRiyeen irukkumitath thatainthu
  maNikkathavan- thiRappiththu makaneeen Razaiththu
  inthun-ilai mutimutharaan- thiruuruvang kaatti
  enkaiyilon RaLiththinpam eythukaen Ruraiththaay
  munthun-ilais siRiyeensey thavamaRiyeen pothuvil
  muththarmanan- thiththikka n-iruththamitum poruLee.
 • 35. n-avan-ilaikkum athikaaram n-ataththukinRa arasaay
  n-aNNiyan-in ponnatikaL n-atanthuvarun- thitavee
  avan-ilaikkung kataippulaiyeen irukkumitath thiravil
  aNaintharuLik kathavuthiRan- thatiyeenai azaiththee
  sivan-ilaikkum patienathu sengkaiyilon RaLiththus
  siththamakizn- thuRaikaenath thiruppavaLan- thiRanthaay
  pavan-ilaikkung katain-aayeen payinRathavam aRiyeen
  paramparamaa manRiln-atam payinRapasu pathiyee.
 • 36. puNNiyartham manakkooyil pukunthamarnthu viLangkum
  ponmalarssee vativaruththam porunthan-atan- theLiyeen
  n-aNNiyaoor itaththatainthu kathavuthiRap piththu
  n-aRporuLon Renkaithanil n-alkiyan-in perumai
  eNNiyapoo thellaamen manamurukkum enRaal
  empa—rumaan n-inaruLai ennenayaan pukalveen
  thaNNiyaveN mathiaNintha senjsatain-in Raatath
  thaniththamanRil aananthath thaaNtavanjsey arasee.
 • 37. muuvarukkum ettaathu muuththathiru atikaL
  muzuthiravil varunthiyita muyangkin-atan- tharuLi
  yaavarukkum izintheening kirukkumitath thatainthee
  eziRkathavan- thiRappiththuL enaiazaiththu makanee
  theevarukkum arithithanai vaangkenaen karaththee
  siththamakizn- thaLiththanain-in thiruvaruLen enpeen
  puuvarukkum poziRRillai ampalaththee n-atanam
  purinthuyiruk kinparuLum puuraNavaan poruLee.
 • 38. kaRRavartham karuththininmuk kanirasampool inikkum
  kazalatikaL varunthiyitak katithun-atan- thiravil
  maRRavarkaa NaatheLiyeen irukkumitath thatainthu
  manaikkathavu thiRappiththu valinthenaiang kazaiththu
  n-aRRavarkkum arithithanai vaangkenaen karaththee
  n-alkiyan-in perungkaruNai n-atpinaien enpeen
  aRRavarkkum paRRavarkkum pothuvinilee n-atanjsey
  arutkuruvee sassithaa nanthaparam poruLee.
 • 39. karuNaivati vaayatiyaar uLLakaththee amarntha
  kazalatikaL varunthiyitak kangkulilee n-atanthu
  maruNiRaiyunj siRiyeenn-aan irukkumitath thatainthu
  maNikkathavan- thiRappiththu makiznthazaiththu makanee
  poruNiRaiyum ithanaiingkee vaangkenaen karaththee
  porunthaaLith tharuLiyan-in ponnaruLen enpeen
  aruNiRaiyum perungkatalee ampalaththil paramaa
  nanthavuru vaakin-atam aatukinRa arasee.
 • 40. aruLuruvaay ainthozilum n-ataththukinRa atikaL
  asainthuvarun- thitairavil yaanirukkum itaththee
  theruLuruvin n-atanthutheruk kathavuthiRap piththus
  siRiyeenai azaiththenathu sengkaiyilon RaLiththu
  maruLuruvin maRRavarpool mayangkeelen makanee
  makiznthuthiru aruLvaziyee vaarkaena uraiththaay
  iruLuruvin manakkotiyeen yaathuthavam purintheen
  ellaamval lavanaaki irunthapasu pathiyee.
 • 41. muzuthumuNarn- thavarmutimeel mutikkumaNi yaaki
  mupporuLu maakiyan-in oppilati malarkaL
  kazuthumuNar variyan-atuk kangkulilee varunthak
  katithun-atan- thatin-aayeen karuthumitath thatainthu
  pazuthupataa vaNNamenaip parinthazaiththu makanee
  paNinthithanai vaangkenaen paaNiyuRak kotuththuth
  thozuthenaippaa tukaenRu sonnapasu pathin-in
  thuuyaarut perumaiyaien solliviyak keenee .
 • 42. maaninaiththa aLavellaang katanthappaal vayangkum
  malaratikaL varunthiyita makiznthun-atan- tharuLip
  paaninaiththa siRiyeenn-aan irukkumitath thatainthu
  paNaikkathavan- thiRappiththup parinthazaiththu makanee
  n-iin-inaiththa vaNNamelaang kaikuutum ithuoor
  n-inmalamen Renkaithanil n-eernthaLiththaay n-inakku
  n-aaninaiththa n-anRionRum ilaiyeen-in aruLai
  n-aayatiyeen enpukalveen n-ataraaja maNiyee .
 • 43. suuriyasan- thirarellaan- thoonRaamai viLangkum
  suyanjsoothi yaakumatith thuNaivaruntha n-atanthu
  kuuriyamey aRivenpa thorusiRithung kuRiyaak
  kotiyeenn-aan irukkumitang kuRiththiravil n-atanthu
  kaariyamuN tenakkuuvik kathavuthiRap piththuk
  kaiyil onRai aLiththanaiun karuNaiyaien enpeen
  aariyartham aLavukatan- thappaalung katantha
  aanantha manRiln-atam aatukinRa arasee .
 • 44. thaRpoothan- thoonRaatha thalanthanilee thoonRum
  thaaLmalarkaL varunthiyitath thaniththun-atan- tharuLi
  eRpoothang kakanRiravil yaanirukku mita•poon-
  theziRkathavan- thiRappiththiv veLiyeenai azaiththup
  poRpootha vaNNamonRen kaithanilee aLiththup
  pulaiyozintha n-ilaithanilee porunthukaen Ruraiththaay
  siRpootha mayamaana thirumaNiman Ritaththee
  sivamayamaam anupookath thirun-atanjsey arasee
 • 45. kaRpanaikaL ellaampooyk karainthathalan- thanilee
  karaiyaathu n-iRainthiruk kazalatikaL varuntha
  veRpanaiyum inRioru thaniyaaka n-atanthu
  virainthiraviR kathavuthanaik kaappavizkkap purinthu
  aRpanaioor poruLaaka azaiththaruLi atiyeen
  angkaiyilon RaLiththanain-in aruLinaien pukalveen
  n-aRpanavar thuthikkamaNi manRakaththee inpa
  n-atampuriyum perungkaruNai n-aayakamaa maNiyee .
 • 46. onRaaki iraNtaaki onRiraNtin n-atuvee
  uRRaanu pavamayamaay oLiratikaL varuntha
  anRaara n-atanthiravil yaanuRaiyum itaththee
  atainthukatha vanthiRappith thanpotenai azaiththu
  n-anRaara enathukarath thonRaruLi ingkee
  n-aNNan-ii eNNiyavaa n-ataththukaen Raraiththaay
  inRaara vanthathanai uNarththinain-in aruLai
  enpukalveen maNimanRil ilangkisaR kuruvee .
 • 47. engkumviLang kuvathaaki inpamaya maaki
  ennuNarvuk kuNarvutharum iNaiyatikaL varuntha
  pongkumira vitain-atanthu n-aanuRaiyum itaththee
  poonthumaNik kathavuthanaik kaappavizkkap purinthu
  thangkumati yeenaiazaith thangkaiyilon RaLiththee
  thayavinotu vaazkaenath thaniththiruvaay malarnthaay
  ingkun-ina tharutperumai ennuraippeen pothuvil
  inpan-atam purikinRa ennutain-aa yakanee .
 • 48. siththevaiyum viyaththiyuRunj suththasiva siththaays
  siththamathil thiththikkun- thiruvatikaL varuntha
  maththaira vitain-atanthu vantharuLi atiyeen
  vaazumanaith therukkathavu thiRappiththang katainthu
  aththakavin enaiazaiththen angkaiyilon RaLiththaay
  annaiyinum anputaiyaay n-innaruLen enpeen
  muththarkuzuk kaaNamanRil inpan-atam puriyum
  mukkaNutai aananthas sekkarmaNi malaiyee .
 • 49. sakalamotu keevalamun- thaakkaatha itaththee
  thaRparamaay viLangkukinRa thaaLmalarkaL varunthap
  pakaloziya n-atuviravil n-atantharuLi atiyeen
  pariyumitath thatainthumaNik kathavuthiRap piththup
  pukaluRuka varukaena azaiththenathu karaththee
  porunthaonRu kotuththanain-in ponnaruLen enpeen
  ukaloziyap perunthavarkaL uRRumakizn- theeththa
  uyarpothuvil inpan-atam utaiyaparam poruLee .
 • 50. uLLurukun- tharuNaththee oLikaatti viLangkum
  uyarmalarssee vativaruntha uvanthun-atan- tharuLik
  kaLLamanath theenirukkum intheeti atainthu
  kathavuthiRap piththaruLik kaLiththenaiang kazaiththu
  n-aLLulakil unakkithun-aam n-alkinamn-ii makiznthu
  n-aaLumuyirk kithampurinthu n-ataththiena uraiththaay
  theLLumamu thaayanpar siththamelaam inikkum
  sezungkaniyee maNimanRil thirun-atan-aa yakanee .
 • 51. thannuruvang kaattaatha malairavu vitiyun-
  tharuNaththee uthayanjsey thaaLmalarkaL varunthap
  ponnuruvath thirumeeni koNtun-atan- thatiyeen
  porunthumitath thatainthukatha vanthiRakkap purinthu
  thannuruvam poonRathonRang kenai azaiththen karaththee
  thantharuLi makiznthingkee thangkukaen Ruraiththaay
  ennuruvam enakkuNarththi aruLiyan-in perumai
  ennuraippeen maNimanRil inpan-atath tharasee.
 • 52. aNtavakai piNtavakai anaiththumuthith thotungkum
  aNimalarssee vativaruththam ataiyan-atan- tharuLik
  kaNtavarung kaaNaatha n-atuiravu thanilyaan
  karuthumitath thatainthukatha vanthiRakkap purinthu
  thoNtanen enaiyumazaith thenkaiyilon RaLiththaay
  thuraiyeen-in arutperumaith thoNmaiyaien enpeen
  uNtavarkaL uNunthooRum uvattaatha amuthee
  uyarpothuvil inpan-atam utaiyaparam poruLee.
 • 53. aRivutaiyaar uLLakappoo thalarukinRa tharuNath
  tharuLmaNaththee naakiuRRa atiiNaikaL varunthap
  piRivutaiyeen irukkumitan- theetin-atan- thatainthu
  perungkathavan- thiRappiththup peeyanenai azaiththus
  seRivutaiyaay ithuvaangken Ruthavavumn-aan maRuppath
  thirumpavumen kaithanilee seeraaLith thanaiyee
  poRivaRiyeen aLavinilun karuNaiyaien enpeen
  poRpothuvil n-atampuriyum puuraNavaan poruLee.
 • 54. vitaiyamonRung kaaNaatha veLin-atuvee oLiyaay
  viLangkukinRa seevatikaL mikavaruntha n-atanthu
  kataiyanaiyung kuRikkoNtu karuthumitath thatainthu
  kathavuthiRap piththenathu kaiyilonRu kotukka
  itaiyinathu n-aanmaRuppu maRukkeelen makanee
  enRupinnung kotuththaayn-in innaruLen enpeen
  utaiyaparam poruLeeen uyirththuNaiyee pothuvil
  uyyumvakai aruLn-atananj seyyumoLi maNiyee.
 • 55. n-aanthanikkun- tharaNaththee thoonRukinRa thuNaiyaay
  n-aanthaniyaa itaththenakkuth thoonRaatha thuNaiyaay
  eenRaruLun- thiruvatikaL varunthan-atan- tharuLi
  yaanuRaiyum itaththatainthu kathavuthiRap piththu
  aanRaenai azaiththenathu kaiyilonRu kotuththaayk
  kaRivilayeen seyyumvakai aRiyeenn-in karuNai
  iinRavatkum illaiena n-ankaRintheen pothuvil
  inpan-atam purikinRa ennuyirn-aa yakanee.
 • 56. aruLviLangkum uLLakaththee athuathuvaay viLangkum
  aNimalarssee vativaruththam ataiyan-atan- tharuLip
  poruLviLangkaa n-atuiravil n-aanuRaiyum itaththee
  poonthutheruk kaappavizkkap purinthenaiang kazaiththuth
  theruLviLangkum oruporuLen sengkaithanil aLiththaay
  sivaperumaan perungkaruNaith thiRaththinaien enpeen
  maruLviLangki uNarssiyuRath thirumaNiman Ritaththee
  mannuyirk kinparuLa vayangkun-atath tharasee.
 • 57. paruvamuRu tharuNaththee sarkkaraiyum theenum
  paalun-eyyum aLinthan-aRum pazarasamum poola
  maruvumuLam uyiruNarvoo tellaanthith thikka
  vayangkumati yiNaikaLmika varunthan-atan- tharuLith
  theruvatainthu n-aanirukku manaikkaapputh thiRakkas
  seytharuLip poruLonRen sengkaithanil aLiththaay
  thirumaNiman Ritain-atikkum perumaann-in karuNaith
  thiRaththinaiis siRiyeenn-aan sepputhaleng nganamee.
 • 58. enaRivai uNtaruLi ennutanee kuuti
  eninpam enakkaruLi ennaiyunthaa naakkith
  thanaRivaay viLangkukinRa ponnatikaL varunthath
  thanin-atanthu therukkathavan- thaaLthiRappith tharuLi
  munnaRivil enaiazaiththen kaiyilonRu kotuththa
  munnavan-in innaruLai enenayaan moziveen
  manaRivuk kaRivaampon nampalaththee inpa
  vativaaki n-atikkinRa maakaruNai malaiyee.
 • 59. parayooka anupavaththee akampuRanthoon Raatha
  paranjsoothi yaakumiNaip paathamalar varuntha
  varayookar viyappaati yeenirukkum itaththee
  vanthutheruk kathavuthanaik kaappavizkkap purinthu
  thirayookark karithithanai vaangkukaen Renathu
  sengkaithanil aLiththaayn-in thiruvaruLen enpeen
  urayookar uLampoola viLangkumaNi manRil
  uyirkkinpan- tharan-atanam utaiyaparam poruLee.
 • 60. sonniRaintha poruLumathan ilakkiyamum aakith
  thuriyan-atu virunthaatith thuNaivaruntha n-atanthu
  konniRaintha iravinitai ezuntharuLik kathavam
  kozungkaappai avizviththuk kotiyeenai azaiththu
  enniRaintha oruporuLen kaiyilaLith tharuLi
  enmakanee vaazkaena ezilthiruvaay malarnthaay
  thanniRaintha n-inkaruNaith thanmaiyaien pukalveen
  thanimanRil aananthath thaaNtavanjsey arasee.
 • 61. muththionRu viyaththionRu kaaNminenRaa kamaththin
  mutikaLmutith thuraikinRa atikaLmika varunthap
  paththionRum illaatha kataippulaiyeen poruttaap
  patiRRuLaththeen irukkumitan- thanaiththeeti n-atanthu
  siththionRu thirumeeni kaattimanaik kathavam
  thiRappiththang kenaiazaiththen sengkaiyilee makiznthu
  saththionRu kotuththaayn-in thaNNaruLen enpeen
  thanimanRuL aananthath thaaNtavanjsey arasee.
 • 62. enakkun-anmai thiimaiyenpa thiraNtumoththa itaththee
  iraNtumoththuth thoonRukinRa eziRpathangkaL varunthath
  thanakkun-alla vaNNamonRu thaangkin-atan- tharuLith
  thaniththiravil kataippulaiyeen thangkumitath thatainthu
  kanakkumanaith therukkathavang kaappavizkkap purinthu
  kaLippotenai azaiththenathu kaiyilonRu kotuththu
  unakkiniya vaNNamithen RuraiththaruLis senRaay
  utaiyavan-in arutperumai uraikkamuti yaathee.
 • 63. immaiyinoo tammaiyinum eythukinRa inpam
  enaiththonRum veeNtaatha iyaRkaivarun- tharuNam
  emmaiyinum n-iRaisorupa suththasukaa rampam
  iyaRsorupa suththasuka anupavamen RiraNtaays
  semmaiyilee viLangkukinRa thiruvatikaL varunthas
  siRiyeenpaal atainthenathu sengkaiyilon RaLiththaay
  ummaiyilee yaanseythavam yaathenavum aRiyeen
  uyarpothuvil inpan-atam utaiyaparam poruLee.
 • 64. anpaLippu thonRupinnar inpaLippa thonRen
  RaRinjarelaam mathikkinRa atimalarkaL varuntha
  enpaLiththa utalkaLthoRum uyirkkuyiraay irukkum
  emperumaan n-atantharuLik kathavuthiRap piththuth
  thunpaLikkum n-enjsakaththen Ranaikkuuvi azaiththuth
  thuuyaiLa n-akaimukaththee thuLumpaenai n-ookki
  munpaLiththa thenRanathu kaiyilonRai aLiththaay
  munnavan-in arutperumai munnaaRi yeenee.
 • 65. mookairut katalkataththum puNaionRu n-iRaintha
  mookanasukam aLippikkum thuNaionRen Ruraikkum
  yookamalarth thiruvatikaL varunthan-atan- tharuLi
  uNarviliyeen poruttaaka iruttiravil n-atanthu
  pookamanaip perungkathavan- thiRappiththut pukunthu
  pulaiyeenai azaiththonRu porunthaenkai kotuththaay
  n-aakamaNip paNimiLira ampalaththee n-atanjsey
  n-aayakan-in perungkaruNai n-aviRRamuti yaathee.
 • 66. kaaNukinRa kaNkaLukkuk kaattukinRa oLiyaayk
  kaattukinRa oLithanakkuk kaattuvikkum oLiyaay
  puuNukinRa thiruvatikaL varunthan-atan- thatiyeen
  porunthumitath thatainthukatha vanthiRakkap purinthu
  kooNukinRa manaththaalee n-aaNuvatheen makanee
  kuRaivaRavaaz kenamakiznthu kotuththanaion Renakku
  maaNukinRa n-innaruLin perumaiyaien enpeen
  maNimanRil aanantha maan-atanjsey arasee.
 • 67. aaRaRu thaththuvaththin soruupamuthal anaiththum
  aRivikkum onRavaRRin appaalee iruntha
  viiRaaya thaRsorupa muthalanaiththum aRivil
  viLakkuvikkum onRenRu viLaivaRinthoor viLampum
  peeRaaya thiruvatikaL varunthan-atan- thiravil
  peeyatiyeen irukkumitath thatainthennai azaiththus
  sooRaaya poruLonRen karaththaLiththaay pothuvil
  soothin-ina tharutperumai oothimuti yaathee.
 • 68. karuvikaLai n-ammutanee kalanthuLaththee iyakkik
  kaattuvathon Rakkaruvi karaNangkaL anaiththum
  oruviappaaR patuththin-amai oruthaniyaak kuvathon
  Rupayamenap periyarsolum apayapatham varunthath
  thuruviati yeenirukkum itaththiravil atainthu
  thuNinthenathu kaiyilonRu soothiyuRak kotuththu
  veruviyiteel inRumuthal mikamakizka enRaay
  viththakin-in thiruvaruLai viyakkamuti yaathee.
 • 69. aathiyilee kalappoziya aanmasuththi aLiththaang
  kathuathuaak kuvathonRaam athuathuvaay aakkum
  soothiyilee thaanaakis suuzvathonRaam enRu
  suuzssiaRin- thoorpukalum thuNaiyatikaL varuntha
  viithiyilee n-atanthatiyeen irukkumitan- theeti
  virumpiatain- thenaikkuuvi viLaivonRu kotuththaay
  paathiyilee onRaana pasupathin-in karuNaip
  paNmaipaaRin- theenoziyaa n-aNpaiatain- theenee.
 • 70. iruttaaya malassiRaiyil irukkumn-amai ellaam
  etuppathonRaam inpan-ilai kotuppathonRaam enavee
  poruttaayar pooRRukinRa ponnatikaL varunthap
  poRaiyiravil yaanirukkum itantheetip pukunthu
  maruttaayath thiruntheenaik kuuvivara vazaiththu
  vaNNamonRen kaithanilee makiznthaLiththaay n-inRan
  aruttaayap perumaithanai ennuraippeen pothuvil
  aananthath thirun-atanjsey tharuLukinRa arasee.
 • 71. unmaniyin uLLakaththee oLiruvathon Raaki
  uRRaathan veLippuRaththee oongkuvathon Raakis
  sinmayamaay viLangkukinRa thiruvatikaL varunthas
  siRun-aayeen poruttaakath theruviln-atan- tharuLip
  ponmayamaan- thirumeeni viLangkaenpaal atainthu
  poruLonRen kaithanilee porunthaaLith thanaiyee
  n-inmalanee n-innaruLai enpukalveen pothuvil
  n-iRainthainpa vativaaki n-iruththamitum pathiyee.
 • 72. aivarkaLuk kainthozilum aLiththituva thonRaam
  aththoziRkaa raNampurinthu kaLiththituva thonRaam
  theyvan-eRi enRaRinjar pukaznthupukazn- theeththun-
  thiruvatikaL mikavarunthath theruvinitai n-atanthu
  kaivarayaan irukkummaNaik kathavuthiRap piththuk
  kaLiththenaiang kazaiththenathu kaiyilonRu kotuththaay
  saivamaNi manRitaththee thanin-atanam puriyum
  thaRparan-in arutperumai saaRRamuti yaathee.
 • 73. aruLuthikkun- tharuNaththee amuthavati vaaki
  aanantha mayamaaki amarnthathiru vatikaL
  iruLuthikkum iravinitai varunthan-atan- tharuLi
  yaanirukkum manaikkathavan- thiRappiththang katainthu
  maruLuthikkum manaththeenai varavazaiththu n-ookki
  makiznthenathu karaththonRu vazangkiyasaR kuruvee
  theruLuthikkum maNimanRil thirun-atanjsey arasee
  sivaperumaan n-inkaruNaith thiRaththaiviyak keenee .
 • 74. n-aankaNta poothusuyanj soothimaya maaki
  n-aanpitiththa poothumathi n-aLinavaNNa maakith
  theenkoNta paalenan-aan sinthikkun- thooRun-
  thiththippa thaakienRan sennimisai makiznthu
  thaankoNtu vaiththaan-n-aaL sillenRen utampum
  thakauyirung kuLirviththa thaaNmalarkaL varuntha
  vaankoNtu n-atanthingku vanthenakkum aLiththaay
  manRiln-atath tharaseen-in maakaruNai viyappee.
 • 75. yookaantha misaiiruppa thonRukalaan- thaththee
  uvanthiruppa thonRenamey yuNarvutaiyoor uNarvaal
  eekaanthath thirunthuNarum iNaiyatikaL varuntha
  enporuttaay yaanirukkum itantheeti n-atanthu
  vaakaanthas saNikkathavan- thiRappiththang kennai
  varavazaiththen kaithanilee makiznthonRu kotuththaay
  mookaantha kaaramaRuth thavareeththap pothuvil
  muyangkin-atam purikinRa mukkanutai arasee.
 • 76. makamathikku maRaiyummaRai yaanmathikkum ayanum
  makiznthayanaan mathikkumn-etu maalumn-etu maalaan
  mikamathikkum uruththiranum uruththiranaal mathikkum
  meelavanum avanmathikka viLangkusathaa sivanum
  thakamathikkun- thooRumavar avaruLaththin meelum
  thalaimeelum maRainthuRaiyun- thaaLmalarkaL varuntha
  akamathikka n-atanthenpaal atainthonRu kotuththaay
  ampalaththil aatukinRaay arutperumai viyappee.
 • 77. iruvinaiop paakimala paripaakam porunthal
  eththaruNam aththaruNath thiyalnjaana oLiyaam
  uruvinaiyuR RuLLakaththum piraNavamee vativaay
  uRRuveLip puRaththumezun- thuNarththiuraith tharuLum
  thiruvatikaL mikavaruntha n-atantheLiyeen poruttaath
  therukkavan- thiRappiththus siRiyeenai azaiththuk
  kuruvativang kaattionRu kotuththaay enkaraththee
  kuNakkunRee n-innarutken kuRRamelaang kuNamee.
 • 78. thammatiyaar varunthilathu sakiyaathak kaNaththee
  saarnthuvaruth thangkaLelaan- thayavinotu thavirththee
  emmatiyaar enRukoLum iNaiyatikaL varuntha
  iravinitai n-atantheLiyeen irukkumitath thatainthu
  kammatiyaa185k kathavuperung kaappavizap purinthu
  kataiyeenai azaiththenathu kaiyilonRu kotuththu
  n-ammatiyaan enRenaiyun- thiruvuLaththee ataiththaay
  n-atampuriyum n-aayakan-in n-aRkaruNai viyappee.
 • 79. umparukkung kitaipparin-aam maNimanRil puutha
  uruvativang katanthaatun- thiruvatika Litaththee
  semparukkaik kalluRaththath theruviln-atan- thiravil
  therukkathavan- thiRappiththus siRiyeenai azaiththu
  vamparukkup peRalarithaam oruporuLen karaththee
  makiznthaLiththuth thuyarthiirnthu vaazkaena uraiththaay
  imparukkoo amparukkum ithuviyappaam engkaL
  iRaivan-in tharutperumai isaippathevan aNinthee.
 • 80. uruvamoru n-aankaaki aruvamumav vaLavaay
  uruaruon Raakiivai onpaanung katanthu
  thuruvamuti yaapparama thuriyan-atu viruntha
  sorupaanu pavamayamaan- thuNaiyatikaL varunthath
  theruvamisai n-atanthusiRu semparaRkal uRuththas
  siRiyeenpaal atainthenathu sengkaiyilon RaLiththaay
  maruvaini yaaymanRil n-atampurivaay karuNai
  maakatalee n-inperumai vazuththamuti yaathee.
 • 81. pakkuvaththaal uyarvaazaip pazangkaninthaaR poolum
  parangkaruNai yaaRkanintha paththarsiththan- thanilee
  pokkamilap pazanthanilee theLLamuthang kalanthaaR
  pooRkalanthu thiththikkum ponnatikaL varuntha
  mikkairuL iravinitai n-atantheLiyeen irukkum
  viyanmanaiyil atainthukatha vanthiRakkap purinthu
  okkaenai azaiththonRu kotuththingkee iruen
  Ruraiththanaiem perumaann-in uyarkaruNai viyappee.
 • 82. uLavaRinthoor thamakkellaam upan-itathap poruLaay
  uLavaRiyaark kikaparamum uRuvikkum poruLaay
  aLavaRintha aRivaalee aRinthitan-in Raatum
  atimalarkaL varunthiyita n-atanthiravil atainthu
  kaLavaRintheen thanaikkuuvik kathavuthiRap piththuk
  kaiyilonRu kotuththaayn-in karuNaiyaien enpeen
  viLaveRinthoon ayanmuthaloor paNintheeththap pothuvil
  viLangkun-atam purikinRa thuLangkoLimaa maNiyee.
 • 83. evvulakum evvuyirum esseyalum thoonRi
  iyangkumita maakiellaam muyangkumita maakith
  thevvulakum n-aNpulakunj samanaakak kaNta
  siththarkaLtham siththaththee thiththikkum pathangkaL
  ivvulakil varunthan-atan- thenporuttaal iravil
  eziRkathavan- thiRappiththang kenkaiyilon RaLiththaay
  avvulaka muthalulakam anaiththumakizn- theeththa
  ampalaththee n-atampuriyum sempavaLak kunRee.
 • 84. maaninotu mookiniyum maamaayai yutanee
  vainthuvamum onRinonRu vathinthasaiya asaiththee
  uuninotum uyiruNarvung kalanthukalap puRumaa
  RuRuviththup pinkaruma oppuvarun- tharuNam
  theeninotu kalanthaamu thenarusikka iruntha
  thiruvatikaL varunthan-atan- thatiyeenpaal atainthu
  vaaninotu viLangkuporuL onRenakkum aLiththaay
  manRiln-atath tharaseen-in maakaruNai viyappee.
 • 85. pasupaasa panthamaRum paangkuthanaik kaattip
  paramaaki uL•runthu paRRavum purinthee
  asamaana maanasivaa Lanthaanu pavamum
  ataiviththav vanupavanthaam aakiyasee vatikaL
  vasumiithu varunthiyita n-atanthatiyeen irukkum
  manaiyaiatain- thaNikkavan- thiRappiththu n-inRu
  visuvaasa muRaenaiang kazaiththonRu kotuththaay
  vitaiyavan-in arutperumai enpukalveen viyanthee.
 • 86. aathiyumaay anthamumaay n-atuvaaki aathi
  anthan-atu villaatha manthaNavaan poruLaays
  soothiyumaays soothiyelaan- thoonRupara maakith
  thuriyamumaay viLangkukinRa thuNaiyatikaL varuntha
  paathiyira vitain-atanthu n-aanirukkum itaththee
  patarnthutheruk kathavangkaap pavizththitavum purinthu
  oothiyilang kenaiyazaiththen karaththonRu kotuththaay
  utaiyavan-in arutperumai ennuraippeen uvanthee.
 • 87. paatukinRa maRaikaLelaam orupuRanjsuuzn- thaatap
  paththarotu muththarelaam paaththaatap pothuvil
  aatukinRa thiruvatikaL varunthan-atan- thatiyeen
  ataiyumitath thatainthiraviR kaappavizkkap purinthu
  n-aatukinRa siRiyeenai azaiththaruLi n-ookki
  n-akaimukanjsey thenkaraththee n-alkinaion Rithanaal
  vaatukinRa vaattamelaan- thavirnthumakiz kinReen
  mannavan-in ponnaruLai ennenavaazth thuvanee.
 • 88. emmathaththil evarevarkkum iyainthaanu pavamaay
  ellaamaay allavumaay irunthapati irunthee
  ammathappon nampalaththil aanantha n-atanjsey
  arumperunjsee vatiyiNaikaL asainthumika varuntha
  immathaththil enporuttaay iraviln-atan- tharuLi
  eziRkathavan- thiRappiththang konaiazaiththen karaththee
  sammapathaththaal onRaLiththa thayavinaien pukalveen
  thammaiaRin- thavaraRivin mannumoLi maNiyee.
 • 89. puuthaveLi karaNaveLi pakuthiveLi maayaa
  pookaveLi maamaayaa yookaveLi pukalum
  veethaveLi aparavinthu veLiapara n-aatha
  veLieeka veLiparama veLinjaana veLimaa
  n-aathaveLi suththaveRu veLivetta veLiyaa
  n-alilkinRa veLikaLalaam n-atikkumati varuntha
  eethaeLi yeenporuttaa n-atanthenpaal atainthee
  enkaiyinon RaLiththanain-in irakkamevark kuLathee.
 • 90. vaanathuvaayp pasumalampooyth thaniththun-iRkun- tharuNam
  vayangkuparaa nanthasukam vaLainthukoLLun- tharuNam
  thaanathuvaay athuthaanaays sakasamuRun- tharuNam
  thataiyaRRa anupavamaan- thanmaiyati varuntha
  maanathuvaay n-atantheLiyeen irukkumitath thatainthu
  maNikkathavan- thiRappiththu makiznthenaiang kazaiththu
  aanathoru poruLaLiththaay n-innaruLen enpeen
  ampalaththee n-atampuriyum emperunjsoo thiyanee.
 • 91. punRanai thalaiyenan-aan aRiyaamal orun-aaL
  poruththiyapoo thiniRsivanthu porunthiyapon natikaL
  inRalaivin mikassivanthu varunthan-atan- theLiyeen
  irukkumitath thataiththukatha vanthiRakkap purinthu
  manRalinang kenaiazaiththeen kaiyilonRu kotuththaay
  mannavan-in perungkaruNai vaNmaiyaien enpeen
  ponRavilaas siththarmuththar pooRRamaNi manRil
  puyangkan-atam purikinRa vayangkoLimaa maNiyee.
 • 92. thanjsamuRum uyirkkuNarvaay inpamumaay n-iRaintha
  thamperumai thaamaRiyaath thanmaivaay orun-aaL
  vanjsakaneen punRalaiyil vaiththitavunj sivanthu
  varunthiyasee vatipinnum varunthan-atath tharuLi
  enjsilaa iravinitai yaanirukkum itanjseern-
  theziRkathavan- thiRappiththang kenaiazaiththon RaLiththaay
  vinjsuparaa nanthan-atam viyanpothuviR puriyum
  meelavan-in arutperumai viLampalevan viyanthee.
 • 93. ezuththinotu pathamaaki manthiramaay puvanam
  ellaamaayth thaththuvamaay iyampukalai yaaki
  vazuththumivaik kuLLaakip puRamaaki n-ataththum
  vaziyaaki n-ataththuvikkum manniRaiyu maaki
  azuththuRaming kivaiyellaam allanavaay appaal
  aakiyathaR kappaalum aanapatham varuntha
  izaiththun-atan- thiravilenpaal atainthonRu kotuththaay
  emperumaan n-inperumai ennuraippeen viyanthee.
 • 94. maavinmaNap poorvitaimeel n-anthivitai meelum
  vayangkianpar kuRaithavirththu vaazvaLippa thanRip
  puuvinmaNam pooluyiruk kuyiraaki n-iRainthu
  pookamaLith tharuLkinRa ponnatikaL varunthath
  thaavin-atan- thiravinmanaik kathavuthip piththee
  thayavutanang kenaiazaiththuth thakkathonRu kotuththaay
  n-aavinmaNan- thuRappulavar viyantheeththum pothuvil
  n-atampuriyum n-aayakan-in n-aRkaruNai ithuvee.
 • 95. maNappoothu viiRRirunthaan maalavanmaR Ravarum
  manaazukkaa RuRassiRiyeen varunthiyan-aaL anthoo
  kaNappoothun- thariyaamaR karuNaiati varunthak
  kangkulilee n-atanthennaik karuthionRu kotuththaay
  uNappoothu pookkinanmun uLavaRiyaa maiyinaal
  uLavaRintheen in-n-aaLen uLLamakiz vuRReen
  thaNappoothu maRaikaLelaan- thaniththanin-in Reeththath
  thanimanRil aananthath thaaNtavanjsey arasee.
 • 96. n-atungkamalak kaNkuRuki n-etungkamalak kaNviLangkum
  n-allathiru vativaruntha valiravil n-atanthu
  thotungkavan- thiRappiththuth thuNinthenaiyang kazaiththuth
  thuyaramelaam vitukaithu thotukaenak kotuththaay
  kotungkuNaththeen aLavinilen kuRRamelaang kuNamaak
  koNtakuNak kunReen-in kuRippinaien pukalveen
  itungkituka enRuNarththi eeRRukinRa aRivoor
  eeththamaNip pothuvilarut kuuththutaiya poruLee.
 • 97. veyyapavak kootaiyilee mikaiLaiththu melintha
  meyyatiyar thamakkellaam virumpukuLir soolaith
  thuyyan-iza laayamuthaay melivanaiththun- thavirkkum
  thuNaiyatikaL mikavarunthath thuNinthun-atan- thatiyeen
  uyyan-atu iravinilyaan irukkumitath thatainthee
  uyarkathavan- thiRappiththang kuvanthazaiththon RaLiththaay
  vaiyakamum vaanakamum vaazamaNip pothuvil
  maan-atanjsey araseen-in vaNmaievark kuLathee.
 • 98. siRayavaneen siRumaiyelaam thiruvuLangkoL Laathen
  sennimisai amarntharuLum thiruvatikaL varunthas
  seRiyiravil n-atanthaNainthu n-aanirukku mitaththee
  therukkathavan- thiRappiththus siRappinenai azaiththup
  piRivilathing kithuthaNain-ii peRukavenap parinthu
  peesionRu kotuththaayn-in perumaiyaien enpeen
  poRiyinaRa voorthuthikkap pothuviln-atam puriyum
  poruLeen-in aruLeemeyp poruLenaththeern- thananee.
 • 99. atin-aaLil atiyeenai aRivukuRik koLLaa
  thaatkoNteen sennimisai amarnthapatham varunthap
  patin-aaLil n-atanthiravil ataintharuLith theruvil
  patarkathavan- thiRappiththup parinthenaiang kazaiththup
  pitin-aaLu makiznthunathu manangkoNta patiyee
  peeraRanjsey thuRukaenap peesionRu kotuththaay
  potin-aaLum aNinthumaNip pothuviln-atam puriyum
  poruLeen-in aruLeemeyp poruLenaththeern- thananee.
 • 100. ulakiyaloo taruLiyalum orungkaRiyas siRiyeen
  uNarvilirun- thuNarththiena thuyirkkuyiraay viLangkith
  thilakamenath thikaznthenathu sennimisai amarntha
  thiruvatikaL varunthan-atai seytharuLi atiyeen
  ilakumanaik kathaviravil thiRappiththang kennai
  inithazaiththon RaLiththumakizn- thinnumn-etung kaalam
  pulavarthoza vaazkaenRaay pothuviln-atam puriyum
  poruLeen-in aruLeemeyp poruLenaththeern- thananee.

  • 185. kammatiyar - tho.vee. - atikaLaar ezuththu iv viru vakaiyaakak koLLak kitakkiRathu. poruththamaana poruL tharuvathaik koLka

அருட்பிரகாச மாலை // அருட்பிரகாச மாலை