திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
arutpirakaasa maalai
aruṭpirakāsa mālai
aanantha maalai
āṉanta mālai
Fourth Thirumurai

003. pirasaatha maalai
pirasāta mālai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruurukkoN tezuntharuLis siRiyeenmun atainthu
  thirun-iiRRup paiavizththus senjsutarppuu aLikkath
  tharuvurukkoN tethirvaNangki vaangkiyan-aan miittum
  thayaan-ithiyee thirun-iiRum tharukaenak keetpa
  maruvurukkoN tanRaLiththaam thirun-iiRin Runakku
  makiznthaLiththaay ivaienRu vaaymalarnthu n-inRaay
  kuruurukkoN tampalathmee aruLn-atanam puriyum
  kurumaNiyee ennaimunnaat koNtakuNak kunRee.
 • 2. envativan- thazaippaoru ponvativan- thariththee
  enmunatain- thenain-ookki aun-akaisey tharuLith
  thanvativath thirun-iiRRuth thanippaiavizth thenakkuth
  thakusutarppuu aLikkavumn-aan thaanvaangkik kaLiththu
  minvativap perunthakaiyee thirun-iiRum tharuthal
  veeNtumena munnarathu virumpiyaLith thanamn-aam
  unvativiR kaaNtiyena uraiththaruLi n-inRaay
  oLin-atanjsey ampalaththee veLin-atanjsey arasee.
 • 3. azakun-iRain- thilaoru thirumeeni thariththee
  atiyeenmun ezuntharuLi aruLn-akaikoN tatiyaar
  kazakan-atu enaiiruththi avarkkellaam n-iiRu
  kaLiththaruLi ennaLaviR karuNaimuka malarnthu
  kuzakiyaRsenj sutarppuuvaip pokkaNaththil etuththuk
  kotuththaruLi n-inRanain-in kuRippaRiyeen kuruvee
  mazakaLiRRin uriviLangka maNippothuviR soothi
  mayavativoo tinpan-atam vaaynthiyaRRum pathiyee.
 • 4. vilaikatantha maNienaoor thirumeeni thariththu
  vinaiyeenmun ezuntharuLi meyyatiyar virumpak
  kalaikatantha porutkellaang karaikatanthu n-aathak
  kathikatantha perungkaruNaik kataikkaNmalarn- tharuLi
  alaikatantha katalmalarntha maNassezumpuu atiyeen
  angkaithanil aLiththanain-in arutkuRippee thaRiyeen
  malaikatantha n-etunthooLil ithaziasain- thaata
  manRiln-atam purikinRa vaLLalarut kuruvee.
 • 5. ularnthamaran- thazaikkumoru thiruuruvan- thaangki
  uNarviliyeen munnaruvan- thuRukaruNai thuLumpu
  malarnthamukam kaattin-inRu thirun-iiRRup paiyai
  malarkkaraththaal avizththangku vathinthavarkat kellaam
  alarnthathiru n-iiRaLiththup pinnarenRan karaththil
  aruLmaNappuu aLiththanain-in arutkuRippee thaRiyeen
  kalanthavaraik kalanthumaNik kanakamanRil n-atanjsey
  karuNain-etung kataleeen kaNamarntha oLiyee.
 • 6. pizaialathon RaRiyaatha siRiyeenmun purintha
  perunthavamoo thiruvaruLin perumaiyithoo aRiyeen
  mazaienan-in Rilakuthiru maNimitaRRil patika
  vatanthikaza n-atanthukuru vativathukoN tatainthu
  vizaivinoten ethirn-inRu thirun-iiRRuk kooyil
  viriththaruLi aruNmaNappuu viLakkamonRu kotuththaay
  kuzaiasaiyak sataiasaiyak kulavuponnam palaththee
  kuuththiyaRRi ennaimunnaat koNtasivak kozunthee.
 • 7. muththeevar azukkaaRRin muuzkiyitath thaniththa
  muzumaNipoon Roruvativen munkotuvan- tharuLi
  eththeevar thamakkumika ariyaenum maNappuu
  enkaraththee kotuththanain-in eNNamithen RaRiyeen
  siththeeen pavarumoru kaththeeen pavarum
  theeRiyapin onRaakath therinthukoLLum pothuvil
  aththeevar vazuththainpa uruvaaki n-atanjsey
  aaramuthee ennuyiruk kaanaperun- thuNaiyee.
 • 8. theLLamutham anaiyaoru thiruuruvan- thaangkis
  siRiyeenmun ezuntharuLis sezumaNappuu aLiththaay
  uLLamutham aakiyan-in thirukkuRippee thuNareen
  utaiyavaLai utaiyavanee ulakuNaraa oLiyee
  kaLLamilaa aRivaaki avvaRivuk kaRivaayk
  kalanthun-inRa perungkaruNaik kataleeen kaNNee
  koLLuthoRum karaNamelaang karainthukanin- thinikkum
  kozungkaniyee kooRReenee pothuviLangkung kuruvee.
 • 9. kaNviruppang koLakkaraNang kaninthukanin- thurukak
  karuNaivati vetuththaruLik kataiyeenmun kalanthu
  maNviruppang koLumaNappuu makiznthenakkuk kotuththu
  vaazkaena n-inRanain-in manakkuRippee thaRiyeen
  peNviruppan- thavirkkumoru sivakaama vallip
  peNviruppan- thavirkkumoru sivakaama vallip
  peNviruppam peRairuvar periyar187uLang kaLippap
  paNviruppan- tharumaRaikaL palapalan-in Reeththap
  paramasitham paran-atanam payinRapasu pathiyee.
 • 10. unnuthaRkum uNarvathaRkum uvattaatha vativam
  onRetuththu meyyanpar uvakkaezun- tharuLi
  munnathaRkoor aNuththuNaiyun- tharamillaas siRiyeen
  mukan-ookkis sezumaNappuu mukamalarnthu kotuththaay
  thunnuthaRking karithaamn-in thiruuLLak kuRippaith
  thuNinthaRiyeen enninumoor thuNivinuvak kinReen
  ponnuthaRkuth thilakamenunj sivakaama vallip
  puuvaioru puRangkaLippap pothun-atanjsey poruLee.

  • 187. iruvar periyar - pathanjsali, viyaakkirapaathar. sa.mu.ka.

பிரசாத மாலை // பிரசாத மாலை