திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऩन्द मालै
āṉanta mālai
सॆळन्दर मालै
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. पत्ति मालै
patti mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुळुटैयाय् अटियेऩ्नाऩ् अरुळरुमै अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  मरुळुटैयेऩ् तऩैअऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  मकिऴ्न्दळित्त पॆरुङ्करुणै वण्णम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  तॆरुळुटैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  तॆरिकिऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् सिन्दैउरु किलते
  इरुळुटैय सिलैयुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 2. अऩ्पुटैयाय् अटियेऩ्नाऩ् अरुळरुमै अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  वऩ्पुटैयेऩ् तऩैअऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  वलिन्दळित्त पॆरुङ्करुणै वण्णम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  इऩ्पुटैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  विळङ्कुकिऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् वॆय्यमऩम् उरुका
  ऎऩ्पुटैय उटलुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 3. आळुटैयाय् सिऱियेऩ्नाऩ् अरुळरुमै अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  वाळुटैयेऩ्188 तऩैअऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  वलिन्दळित्त पॆरुङ्करुणै वण्णम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  नीळुटैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  निकऴ्किऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् नॆञ्सम्उरु किलते
  एळुटैय मलैयुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 4. आरमुते अटियेऩ्नाऩ् अरुळरुमै अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  वारमुऱ ऎऩैयऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  मकिऴ्न्दळित्त पॆरुङ्करुणै वण्णम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  सीरुटैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  तॆरिकिऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् सिन्दैउरु किलते
  ईरमिला मरमुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 5. अऱ्पुतनिऩ् अरुळरुमै अऱियेऩ्नाऩ् सिऱितुम्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै आयिरमुम् पॊऱुत्तु
  वऱ्पुऱुवेऩ् तऩैअऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  वलिन्दळित्त पॆरुङ्करुणै वण्णम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  कऱ्पुटैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  काण्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩिऩुम्ऎऩ् कऩ्मऩमो उरुका
  इऱ्पुटैय इरुम्पुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 6. आण्टवनिऩ् अरुळरुमै अऱियाते तिरिन्देऩ्
  अऩ्ऱिरविऩ् मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  वेण्टिऎऩै अरुकऴैत्तुत् तिरुम्पवुम्ऎऩ् करत्ते
  मिकअळित्त अरुळ्वण्णम् विऩैयुटैयेऩ् मऩमुम्
  काण्तकैय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  काण्किऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् करुत्तुरुकक् काणेऩ्
  ईण्टुरुकाक् करटुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 7. अरसेनिऩ् तिरुवरुळिऩ् अरुमैऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  विरवुम्अऩ्पिल् ऎऩैअऴैत्तु वलियवुम्ऎऩ् करत्ते
  वियन्दळित्त पॆरुङ्करुणै विळक्कम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  उरवुमलर्क् कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  ऒळिर्किऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् उळ्ळम्उरु किलते
  इरवुनिऱत् तवरुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 8. ऐयानिऩ् अरुट्पॆरुमै अरुमैऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्
  अऱियाते मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  मॆय्याअऩ् ऱॆऩैअऴैत्तु वलियवुमॆऩ् करत्ते
  वियन्दळित्त पॆरुङ्करुणै विळक्कम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  कैयातु कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  काण्किऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् करुत्तुरुकक् काणेऩ्
  ऎय्यावऩ् परलुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 9. अप्पानिऩ् तिरुवरुट्पेर् अमुतरुमै अऱियेऩ्
  अऩ्ऱिरविऩ् मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  इप्पारिल् ऎऩैअऴैत्तु वलियवुम्ऎऩ् करत्ते
  इऩितऩित्त पॆरुङ्करुणै इऩ्पमॆऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  तुप्पाय कण्कळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  तोऩ्ऱुकिऩ्ऱ तायिऩुम्इत् तुट्टनॆञ्सम् उरुका
  ऎप्पावि नॆञ्सुमितऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.
 • 10. अम्माऩ्निऩ् अरुट्सत्ति अरुमैऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्
  अऩ्ऱिरविऩ् मऱुत्तपिऴै अत्तऩैयुम् पॊऱुत्तु
  वॆम्मायै अकऱ्ऱिऎऩै अरुकऴैत्तॆऩ् करत्ते
  मिकअळित्त पॆरुङ्करुणै विळक्कम्ऎऩ्ऱऩ् मऩमुम्
  मैम्माऴै विऴिकळुम्विट् टकलाते इऩ्ऩुम्
  वतिकिऩ्ऱ तायिऩुम्ऎऩ् वञ्सनॆञ्सम् उरुका
  ऎम्माय नॆञ्सुम्इतऱ् कुरुकल्अरि तलवे
  इऩित्तनटम् पुरिन्दुमऩ्ऱिल् तऩित्तसिवक् कॊऴुन्दे.

  • 188. वाळ् - ऒळि, पट्टयम्. स.मु.क.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை