திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पत्ति मालै
patti mālai
अतिसय मालै
atisaya mālai
Fourth Thirumurai

006. सॆळन्दर मालै
seḷantara mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सेलोटुम् इणैन्दविऴिस् सॆल्विपॆरुन् तेवि
  सिवकम वल्लियॊटु सिवपोक वटिवाय्
  मेलोटु कीऴ्नटुवुङ् कटन्दोङ्कु वॆळियिल्
  विळङ्कियनिऩ् तिरुउरुवै उळङ्कॊळुम्पो तॆल्लाम्
  पालोटु पऴम्पिऴिन्दु तेऩ्कलन्दु पाकुम्
  पसुनॆय्युङ् कूट्टिउण्ट पटिइरुप्प तॆऩ्ऱाल्
  मालोटु काण्किऩ्ऱ कण्कळुक्कङ् किरुन्द
  वण्णम्इन्द वण्णम्ऎऩ ऎण्णवुम्ऒण् णाते.
 • 2. इऩ्परुळुम् पॆरुन्दाय्ऎऩ् इतयेत्ते इरुन्दाळ्
  इऱैवियॊटुम् अम्पलत्ते इलङ्किनिऩ् वटिवै
  वऩ्पुऱुकऩ् मऩक्कॊटियेऩ् निऩैक्कुम्इटत् तॆल्लाम्
  मऩङ्करैन्दु सुकमयमाय् वयङ्कुम्ऎऩिल् अन्दो
  अऩ्पुटैयार् निऩ्ऱुनिऩ्ऱु कण्टुकॊण्ट कालम्
  आङ्कवर्कट् किरुन्दवण्णम् ऎङ्कॆवर्कळ् पुकल्वार्
  तुऩ्पुऱुतल् इल्लात सुत्तनिलै उटैयार्
  तॊऴुकिऩ्ऱ तोऱुमकिऴ्न् तॆऴुकिऩ्ऱ तुरैये.
 • 3. सिवयोक सन्दितरुम् तेविउल कुटैयाळ्
  सिवकाम वल्लियॊटुञ् सॆम्पॊऩ्मणिप् पॊतुविल्
  नवयोक उरुमुटिक्कण् विळङ्कियनिऩ् वटिवै
  नाय्क्टैयेऩ् नाऩ्निऩैत्त नाळ्ऎऩक्के मऩमुम्
  पवयोक इन्दियमुम् इऩ्पमय माऩ
  पटिऎऩ्ऱाल् मॆय्यऱिविऱ् तवर्क्किरुन्द वण्णम्
  तऩ्ऩैइन्द वण्णम्ऎऩ ऎऩ्ऩै उरैप्पतुवे.
 • 4. सित्तियॆलाम् अळित्तसिव सत्तिऎऩै युटैयाळ्
  सिवकाम वल्लियॊटु सिवञाऩप् पॊतुविल्
  मुत्तियॆलान् तरविळङ्कुम् मुऩ्ऩवनिऩ् वटिवै
  मूटमऩस् सिऱियेऩ्नाऩ् नाटवरुम् पॊऴुतु
  पुत्तियॆलाम् ऒऩ्ऱाकिप् पुत्तमुतम् उण्टाऱ्
  पोलुम्इरुप् पतुअतऱ्कु मेलुम्इरुप् पतुवेल्
  पत्तिऎलाम् उटैयवर्कळ् काणुमिटत् तिरुक्कुम्
  पटिताऩ्ऎप् पटियोइप् पटिऎऩ्प तरिते.
 • 5. तॆय्वमॆलाम् वणङ्कुकिऩ्ऱ तेविऎऩै अळित्ताळ्
  सिवकाम वल्लियॊटु तिरुमलिअम् पलत्ते
  सैवमॆलान् तरविळङ्कु निऩ्वटिवैक् कॊटियेऩ्
  ताऩ्निऩैत्त पोतॆऩैये नाऩ्निऩैत्त निलैयेल्
  ऐवकैइन् तियङ्कटन्दार् कण्टविटत् तिरुन्द
  अऩुपवत्तिऩ् वण्णमतै यार्पुकल वल्लार्
  उय्वकैअन् नाळ् उरैत्त तऩ्ऱियुम्इन् नाळिल्
  उन्दिरविल् वन्दुणर्वु तन्दसिव कुरुवे.
 • 6. तॆऩ्मॊऴिप्पॆण् णरसिअरुट् सॆल्वम्ऎऩक् कळित्ताळ्
  सिवकाम वल्लियॊटु सॆम्पॊऩ्मणिप् पॊतुविल्
  वाऩ्मॊऴिय निऩ्ऱिलङ्कु निऩ्वटिवैस् सिऱियेऩ्
  मऩङ्कॊण्ट कालत्ते वाय्त्तअऩु पवत्तै
  नाऩ्मॊऴिय मुटियातेल् अऩ्पर्कण्ट कालम्
  नण्णियमॆय् वण्णमतै ऎण्णिऎवर् पुकल्वार्
  नु‘ऩ्मॊऴिक्कुम् पॊरुट्कुम्मिक नुण्णियताय् ञाऩ
  नोक्कुटैयार् नोक्किऩिले नोक्कियमॆय्प् पॊरुळे.
 • 7. सिऱ्ऱिटैऎम् पॆरुमाट्टि तेवर्तॊऴुम् पतत्ताळ्
  सिवकाम वल्लियॊटु सिऱन्दमणिप् पॊतुविल्
  उऱ्ऱिटैनिऩ् ऱिलङ्कुकिऩ्ऱ निऩ्वटिवैक् कॊटियेऩ्
  उऩ्ऩुन्दॊऱुम् उळम्इळकित् तळतळऎऩ् ऱुरुकि
  मऱ्ऱिटैयिल् वलियामल् आटुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱाल्
  वऴियटियर् विऴिकळिऩाल् मकिऴ्न्दुकण्ट कालम्
  पऱ्ऱिटैया ताङ्कवर्कट् किरुन्दवण्णन् तऩैयार्
  पकर्वारे पकर्वारेल् पकवऩ्निकर् वारे.
 • 8. आरमुतम् अऩैयवळ्ऎऩ् अम्मैअपि रामि
  आऩन्द वल्लियॊटुम् अम्पलत्ते विळङ्कुम्
  पेरमुत मयमाम्उऩ् तिरुवटिवैक् कुऱित्तुप्
  पेसुकिऩ्ऱ पोतुमणम् वीसुकिऩ्ऱ तॊऩ्ऱो
  सीरमुत माकिऎल्लान् तित्तिप्प तऩ्पोर्
  सिऱितुमिलाक् कटैप्पुलैयेऩ् तिऱत्तुक्किङ् कॆऩ्ऱाल्
  ऊरमुतप् पेरऩ्पर् पेसुमिटत् तवर्पाल्
  उऱ्ऱवण्णम् इऱ्ऱितॆऩ्ऩ उऩ्ऩमुटि याते.
 • 9. पॊऱ्पतत्ताळ् ऎऩ्ऩळविऱ् पॊऩ्ऩासै तविर्त्ताळ्
  पूरणिआ ऩन्दसिव पोकवल्लि योटु
  सॊऱ्पतमुङ् कटन्दमऩ्ऱिल् विळङ्कियनिऩ् वटिवैत्
  तूय्मैयिलेऩ् नाऩ्ऎण्णुन् तोऱुम्मऩम् इळकिस्
  सिऱ्पतत्तिऱ् परञाऩ मयमाकुम् ऎऩ्ऱाल्
  तॆळिवुटैयार् काण्किऩ्ऱ तिऱत्तिल्अवर्क् किरुक्कुम्
  नऱ्पतम्ऎत् तऩ्मैयतो उरैप्परितु मिकवुम्
  नातमुटि तऩिऱ्पुरियुम् ञाऩनटत् तरसे.
 • 10. ऎऩ्पिऴैया वैयुम्पॊऱुत्ताऩ् ऎऩ्ऩैमुऩ्ऩे अळित्ताय्ळ
  इऱैविसिव कामवल्लि ऎऩ्ऩम्मै युटऩे
  इऩ्पटि वाय्प्पॊतुविल् इलङ्कियनिऩ् वण्णम्
  इऱ्ऱॆऩनाऩ् निऩैत्तिटुङ्काल् ऎऱ्ऱॆऩवुम् मॊऴिवेऩ्
  अऩ्पुरुवाय् अतुअतुवाय् अळिन्दपऴम् आकि
  अप्पऴस्सा ऱाकिअतऩ् अरुञ्सुवैयुम् आकि
  ऎऩ्पुरुक मऩञाऩ मयमाकुम् ऎऩ्ऱाल्
  ऎऱ्ऱोमॆय् अऩ्पुटैयार् इयैन्दुकण्ट इटत्ते.
 • 11. करुम्पऩैयाळ् ऎऩ्ऩिरण्टु कण्कळिले इरुन्दाळ्
  कऱ्पकप्पॊऩ् वल्लिसिव कामवल्लि युटऩे
  विरुम्पुमणिप् पॊतुविऩिले विळङ्कियनिऩ् वटिवै
  विऩैयुटैयेऩ् निऩैक्किऩ्ऱ वेळैयिल्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  इरुम्पऩैय मऩम्नॆकिऴ्न्दु नॆकिऴ्न्दुरुकि ऒरुपेर्
  इऩ्पमय माकुम्ऎऩिल् अऩ्पर्कण्ट कालम्
  अरुम्पिमलर्न् तिट्टसिवा ऩन्दअऩु पवत्तै
  यारऱिवार् नीअऱिवाय् अम्पलत्तॆम् अरसे.
 • 12. कामसत्ति युटऩ्कळिक्कुम् कालैयिले अटियेऩ्
  कऩञाऩ सत्तियैयुम् कलन्दुकॊळप् पुरिन्दाळ्
  वामसत्ति सिवकाम वल्लियॊटुम् पॊतुविल्
  वयङ्कियनिऩ् तिरुवटियै मऩङ्कॊळुम्पो तॆल्लाम्
  आमसत्तऩ् ऎऩुम्ऎऩक्के आऩन्द वॆळ्ळम्
  अतुततुम्पिप् पॊङ्किवऴिन् ताटुम्ऎऩिल् अन्दो
  एमसत्तर् ऎऩुम्अऱिञर् कण्टविटत् तिरुन्द
  इऩ्पअऩु पवप्पॆरुमै यावर्पुकल् वारे.

செளந்தர மாலை // செளந்தர மாலை