திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aanantha maalai
āṉanta mālai
seLanthara maalai
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. paththi maalai
patti mālai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aruLutaiyaay atiyeenn-aan aruLarumai aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  maruLutaiyeen thanaiazaiththuth thirumpavumen karaththee
  makiznthaLiththa perungkaruNai vaNNamenRan manamum
  theruLutaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  therikinRa thaayinumen sinthaiuru kilathee
  iruLutaiya silaiyumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 2. anputaiyaay atiyeenn-aan aruLarumai aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  vanputaiyeen thanaiazaiththuth thirumpavumen karaththee
  valinthaLiththa perungkaruNai vaNNamenRan manamum
  inputaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  viLangkukinRa thaayinumen veyyamanam urukaa
  enputaiya utalumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 3. aaLutaiyaay siRiyeenn-aan aruLarumai aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  vaaLutaiyeen188 thanaiazaiththuth thirumpavumen karaththee
  valinthaLiththa perungkaruNai vaNNamenRan manamum
  n-iiLutaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  n-ikazkinRa thaayinumen n-enjsamuru kilathee
  eeLutaiya malaiyumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 4. aaramuthee atiyeenn-aan aruLarumai aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  vaaramuRa enaiyazaiththuth thirumpavumen karaththee
  makiznthaLiththa perungkaruNai vaNNamenRan manamum
  siirutaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  therikinRa thaayinumen sinthaiuru kilathee
  iiramilaa maramumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 5. aRputhan-in aruLarumai aRiyeenn-aan siRithum
  aRiyaathee maRuththapizai aayiramum poRuththu
  vaRpuRuveen thanaiazaiththuth thirumpavumen karaththee
  valinthaLiththa perungkaruNai vaNNamenRan manamum
  kaRputaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  kaaNkinRa thenninumen kanmanamoo urukaa
  iRputaiya irumpumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 6. aaNtavan-in aruLarumai aRiyaathee thirintheen
  anRiravin maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  veeNtienai arukazaiththuth thirumpavumen karaththee
  mikaaLiththa aruLvaNNam vinaiyutaiyeen manamum
  kaaNthakaiya kaNkaLumvit takalaathee innum
  kaaNkinRa thaayinumen karuththurukak kaaNeen
  iiNturukaak karatumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 7. araseen-in thiruvaruLin arumaionRum aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  viravumanpil enaiazaiththu valiyavumen karaththee
  viyanthaLiththa perungkaruNai viLakkamenRan manamum
  uravumalark kaNkaLumvit takalaathee innum
  oLirkinRa thaayinumen uLLamuru kilathee
  iravun-iRath thavarumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 8. aiyaan-in arutperumai arumaionRum aRiyeen
  aRiyaathee maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  meyyaaan Renaiazaiththu valiyavumen karaththee
  viyanthaLiththa perungkaruNai viLakkamenRan manamum
  kaiyaathu kaNkaLumvit takalaathee innum
  kaaNkinRa thaayinumen karuththurukak kaaNeen
  eyyaavan paralumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 9. appaan-in thiruvarutpeer amutharumai aRiyeen
  anRiravin maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  ippaaril enaiazaiththu valiyavumen karaththee
  inithaniththa perungkaruNai inpamenRan manamum
  thuppaaya kaNkaLumvit takalaathee innum
  thoonRukinRa thaayinumith thuttan-enjsam urukaa
  eppaavi n-enjsumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.
 • 10. ammaann-in arutsaththi arumaionRum aRiyeen
  anRiravin maRuththapizai aththanaiyum poRuththu
  vemmaayai akaRRienai arukazaiththen karaththee
  mikaaLiththa perungkaruNai viLakkamenRan manamum
  maimmaazai vizikaLumvit takalaathee innum
  vathikinRa thaayinumen vanjsan-enjsam urukaa
  emmaaya n-enjsumithaR kurukalari thalavee
  iniththan-atam purinthumanRil thaniththasivak kozunthee.

  • 188. vaaL - oLi, pattayam. sa.mu.ka.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை