திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பத்தி மாலை
patti mālai
அதிசய மாலை
atisaya mālai
நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

006. செளந்தர மாலை
seḷantara mālai