திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செளந்தர மாலை
seḷantara mālai
அபராத மன்னிப்பு மாலை
aparāta maṉṉippu mālai
நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

007. அதிசய மாலை
atisaya mālai