திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೆಳಂದರ ಮಾಲೈ
seḷantara mālai
ಅಪರಾತ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಮಾಲೈ
aparāta maṉṉippu mālai
Fourth Thirumurai

007. ಅತಿಸಯ ಮಾಲೈ
atisaya mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಕ್ಕೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಯನ್ಮುತಲೋರ್ ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ ಮಯನ್ಮುತಲ್ನೀತ್ ತಿರುಂದು
  ಮಿಕ್ಕೋಲ ಮಿಟವುಂಅವರ್ಕ್ ಕರುಳಾಮಲ್ ಇರುಳಾಲ್
  ಮಿಕಮರುಣ್ಟು ಮತಿಯಿಲಿಯಾಯ್ ವಿನೈವಿರಿಯ ವಿರಿತ್ತು
  ಇಕ್ಕೋಲತ್ ತುಟನಿರುಂದೇನ್ ಅನ್ಪಱಿಯೇನ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಎನ್ನಿಟತ್ತೇ ಎೞುಂದರುಳಿ ಎನೈಯುಂ
  ತಕ್ಕೋನ್ಎನ್ ಱುಲಕಿಸೈಪ್ಪತ್ ತನ್ವಣಂಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 2. ಅಸ್ಸೇಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಈ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರಿಮುತಲೋರ್ ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ ಪುರಿಮುತಲ್ನೀತ್ ತಿರುಂದು
  ನಸ್ಸೋಲ ಮಿಟವುಂಅವರ್ಕ್ ಕರುಳಾಮಲ್ ಮರುಳಾಲ್
  ನಾಳ್ಕೞಿತ್ತುಕ್ ಕೋಳ್ಕೊೞಿಕ್ಕುಂ ನಟೈನಾಯಿಱ್ ಕಟೈಯೇನ್
  ಎಸ್ಸೋಟುಂ ಇೞಿವಿನುಕ್ಕೊಳ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್ನಾನ್ ಪೊಲ್ಲೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತಿಲೆೞುನ್ ತರುಳಿತ್
  ತರ್ಸೋತಿ ವಣಪ್ಪೊರುಳ್ಒನ್ ಱೆನಕ್ಕಳಿತ್ತುಕ್ ಕಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 3. ಅತ್ತೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಂದಣರೆಲ್ ಲಾರುಂಮಱೈ ಮಂದಣಮೇ ಪುಕನ್ಱು
  ಒತ್ತೋಲ ಮಿಟವುಂಅವರ್ಕ್ ಕೊರುಸಿಱಿತುಂ ಅರುಳಾನ್
  ಓತಿಯನೈಯೇನ್ ವಿತಿಯಱಿಯೇನ್ಒರುಙ್ಕೇನ್ವನ್ ಕುರಙ್ಕೇನ್
  ಇತ್ತೋಟ ಮಿಕವುಟೈಯೇನ್ ಕಟೈನಾಯ್ಕ್ಕುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿ ನಟಂದು
  ಸತ್ತೋಟ ಮುಱಎನಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತಿಯೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 4. ಅಂದೇಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಱಿವುಟೈಯಾರ್ ಐಂಪುಲನುಂ ಸೆಱಿವುಟೈಯಾರ್ ಆಕಿ
  ವಂದೋಲ ಮಿಟವುಂಅವರ್ಕ್ ಕರುಳಾಮಲ್ ಮರುಳಾಲ್
  ಮನಞ್ಸೆನ್ಱ ವೞಿಯೆಲ್ಲಾನ್ ತಿನಞ್ಸೆನ್ಱ ಮತಿಯೇನ್
  ಎಂದೇಎನ್ ಱುಲಕಿಯಂಪ ವಿೞಿವೞಿಯೇ ಉೞಲ್ವೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಎಳಿಯೇನ್ನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ಸಂದೋಟ ಮುಱಎನಕ್ಕುಂ ತನ್ವಣಂಒನ್ ಱಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 5. ಅಪ್ಪಾಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರುಂದವರ್ಕಳ್ ವಿರುಂಪಿಮಿಕ ವರುಂದಿಉಳಂ ಮುಯನ್ಱು
  ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಇರುಂದಿಟವುಂ ಅವರ್ಕ್ಕರುಳಾನ್ ಮರುಳಾಲ್
  ಇವ್ವುಲಕ ನಟೈವಿೞೈಂದು ವೆವ್ವಿನೈಯೇ ಪುರಿಂದು
  ಎಪ್ಪಾಲುಂ ಇೞಿಂದುಮನತ್ ತಿಸ್ಸೈಪುರಿ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಯಾನಿರುಕ್ಕುಂ ಇಟಂದೇಟಿ ಅಟೈಂದು
  ತಪ್ಪಾತ ಒಳಿವಣ್ಣನ್ ತಂದೆನ್ನೈ ಅಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 6. ಅಂಮಾಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅನ್ಪರೆಲಾಂ ಮುಯನ್ಱುಮುಯನ್ ಱಿನ್ಪಟೈವಾನ್ ವರುಂದಿ
  ಎಂಮಾಯೆನ್ ಱೇತ್ತಿಟವುಂ ಅವರ್ಕ್ಕರುಳಾನ್ ಮರುಳಾಲ್
  ಇತುನನ್ಮೈ ಇತುತೀಮೈ ಎನ್ಱುನಿನೈ ಯಾಮೇ
  ಮೈಂಮಾಲಿಱ್ ಕಳಿಸಿಱಂದು ವಲ್ವಿನೈಯೇ ಪುರಿಯುಂ
  ವಙ್ಸಕನೇನ್ ತನೈಕ್ಕರುತಿ ವಂದುಮಕಿೞ್ ತೆನಕ್ಕುಂ
  ತಂಮಾನ ಮುಱವಿಯಂದು ಸಂಮಾನ ಮಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 7. ಆವಾಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಟಿಯರೆಲಾಂ ನಿನೈಂದುನಿನೈನ್ ತವಿೞ್ಂದಕನೆಕ್ ಕುರುಕಿ
  ಓವಾಮಲ್ ಅರಱ್ಱಿಟವುಂ ಅವರ್ಕ್ಕರುಳಾನ್ ಮಾಯೈ
  ಉಲಕವಿಟ ಯಾನಂದಂ ಉವಂದುವಂದು ಮುಯನ್ಱು
  ತೀವಾಯ ನರಕಿನಿಟೈ ವಿೞಕ್ಕಟವೇನ್ ಎನೈತ್ತಾನ್
  ಸಿವಯಾನಮ ಎನಪ್ಪುಕಲುಂ ತೆಳಿವುಟೈಯನ್ ಆಕ್ಕಿಸ್
  ಸಾವಾತ ವರಙ್ಕೊಟುತ್ತುತ್ ತನಕ್ಕಟಿಮೈ ಪಣಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 8. ಅಣ್ಣಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅಱಙ್ಕರೈಂದ ನಾವಿನರ್ಕಳ್ ಅಕಙ್ಕರೈಂದು ಕರೈಂದು
  ಕಣ್ಣರ ನೀರ್ಪೆರುಕ್ಕಿ ವರುಂದವುಂಅಙ್ ಕರುಳಾನ್
  ಕಟೈನಾಯಿಱ್ ಕಟೈಯೇನ್ಮೆಯ್ಕ್ ಕತಿಯೈಒರು ಸಿಱಿತುಂ
  ಎಣ್ಣಾತ ಕೊಟುಂಪಾವಿಪ್ ಪುಲೈಮನತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ವಲಿಯವುಂನಾನ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟತ್ ತಟೈಂದು
  ತಣ್ಣಾರ್ವೆಣ್ ಮತಿಯಮುತಂ ಉಣವೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 9. ಐಯಾಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರುಮೈಅಱಿನ್ ತರುಳ್ವಿರುಂಪಿ ಉರಿಮೈಪಲ ಇಯಱ್ಱಿಪ್
  ಪೊಯ್ಯಾತ ನಿಲೈನಿನ್ಱ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ಕಳ್ ಇರುಕ್ಕಪ್
  ಪುಲೈಮನತ್ತುಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ಓರ್ ಪುಲ್ಲುನಿಕರ್ ಇಲ್ಲೇನ್
  ಸೆಯ್ಯಾತ ಸಿಱುತೊೞಿಲೇ ಸೆಯ್ತುೞಲುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್
  ಸೆರುಕ್ಕುಟೈಯೇನ್ ಎನೈತ್ತನತು ತಿರುವುಳತ್ತಿಲ್ ಅಟೈತ್ತೇ
  ಸೈಯಾತಿ ಅಂದನಟುಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 10. ಅನ್ನೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಂದವರ್ಕಳ್ ಅರುಳಮುತಂ ವಿರುಂಪಿ
  ಎನ್ನೋಇಙ್ ಕರುಳಾಮೈ ಎನ್ಱುಕವನ್ ಱಿರುಪ್ಪ
  ಯಾತುಮೊರು ನನ್ಱಿಯಿಲೇನ್ ತೀತುನೆಱಿ ನಟಪ್ಪೇನ್
  ಮುನ್ನೋಪಿನ್ ನುಂಅಱಿಯಾ ಮೂಟಮನಪ್ ಪುಲೈಯೇನ್
  ಮುೞುಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ಎನೈಕ್ಕರುತಿ ಮುನ್ನರ್ಎೞುನ್ ತರುಳಿತ್
  ತನ್ನೋಟುಂ ಇಣೈಂದವಣ್ಣಂ ಒನ್ಱೆನಕ್ಕುಕ್ ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿಂದನಟತ್ ತವನೇ.
 • 11. ಐಯೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಅರುವಿನೈಕಳ್ ಅಣುಕಾಮಲ್ ಅಱನೆಱಿಯೇ ನಟಂದು
  ಮೆಯ್ಯೋತುಂ ಅಱಿಞರೆಲಾಂ ವಿರುಂಪಿಯಿರುಂದಿಟವುಂ
  ವೆಯ್ಯವಿನೈಕ್ ಕಟಲ್ಕುಳಿತ್ತು ವಿೞಱ್ಕಿಱೈತ್ತುಕ್ ಕಳಿತ್ತುಪ್
  ಪೊಯ್ಓತಿಪ್ ಪುಲೈಪೆರುಕ್ಕಿ ನಿಲೈಸುರುಕ್ಕಿ ಉೞಲುಂ
  ಪುರೈಮನತ್ತೇನ್ ಎನೈಕ್ಕರುತಿಪ್ ಪುಕುಂದರುಳಿಕ್ ಕರುಣೈಸ್
  ಸೈಯೋಕ ಮುಱಎನಕ್ಕುಂ ವಲಿಂದೊನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 12. ಎಱ್ಱೇಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಇಸೈಪ್ಪೇನ್
  ಇಸ್ಸೈಯೆಲಾಂ ವಿಟುತ್ತುವನತ್ ತಿಟತ್ತುಂಮಲೈ ಯಿಟತ್ತುಂ
  ಉಱ್ಱೇಮೆಯ್ತ್ ತವಂಪುರಿವಾರ್ ಉನ್ನಿವಿೞಿತ್ ತಿರುಪ್ಪ
  ಉಲಕವಿಟ ಯಙ್ಕಳೈಯೇ ವಿಲಕವಿಟ ಮಾಟ್ಟೇನ್
  ಕಱ್ಱೇತುಂ ಅಱಿಯಕಿಲೇನ್ ಕಟೈಯರಿನುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್
  ಕರುಣೈಯಿಲಾಕ್ ಕಲ್ಮನತ್ತುಕ್ ಕಳ್ವನ್ಎನೈಕ್ ಕರುತಿಸ್
  ಸಱ್ಱೇಯುಂ ಅನ್ಱುಮಿಕಪ್ ಪೆರಿತೆನಕ್ಕಿಙ್ ಕಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 13. ಎನ್ನೇಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ಇಸೈಪ್ಪೇನ್
  ಇರವುಪಕಲ್ ಅಱಿಯಾಮಲ್ ಇರುಂದಇಟತ್ ತಿರುಂದು
  ಮುನ್ನೇಮೆಯ್ತ್ ತವಂಪುರಿಂದಾರ್ ಇನ್ನೇಯುಂ ಇರುಪ್ಪ
  ಮೂಟರ್ಕಳಿಲ್ ತಲೈನಿನ್ಱ ವೇಟಮನಕ್ ಕೊಟಿಯೇನ್
  ಪೊನ್ನೇಯಂ ಮಿಕಪ್ಪುರಿಂದ ಪುಲೈಕ್ಕಟೈಯೇನ್ ಇೞಿಂದ
  ಪುೞುವಿನುಂಇಙ್ ಕಿೞಿಂದಿೞಿಂದು ಪುಕುಂದಎನೈಕ್ ಕರುತಿತ್
  ತನ್ನೇಯ ಮುಱಎನಕ್ಕುಂ ಒನ್ಱಳಿತ್ತುಕ್ ಕಳಿತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.
 • 14. ಓಕೋಈ ತತಿಸಯಂಈ ತತಿಸಯಂಎನ್ ನುರೈಪ್ಪೇನ್
  ಉಳ್ಳಪಟಿ ಉಳ್ಳಒನ್ಱೈ ಉಳ್ಳಮುಱ ವಿರುಂಪಿಪ್
  ಪಾಕೋಮುಪ್ ಪೞರಸಮೋ ಎನರುಸಿಕ್ಕಪ್ ಪಾಟಿಪ್
  ಪತ್ತಿಸೆಯ್ವಾರ್ ಇರುಕ್ಕವುಂಓರ್ ಪತ್ತಿಯುಂಇಲ್ ಲಾತೇ
  ಕೋಕೋಎನ್ ಱುಲಕುರೈಪ್ಪತ್ ತಿರಿಕಿನ್ಱ ಕೊಟಿಯೇನ್
  ಕುಱ್ಱಮನ್ಱಿಕ್ ಕುಣಮಱಿಯಾಪ್ ಪೆತ್ತನ್ಎನೈಕ್ ಕರುತಿತ್
  ತಾಕೋತ ರಙ್ಕುಳಿರ್ಂದ ತನ್ಮೈಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾನ್
  ತನಿತ್ತಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿಕ್ ಕಿನಿತ್ತನಟತ್ ತವನೇ.

அதிசய மாலை // அதிசய மாலை