திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪತ್ತಿ ಮಾಲೈ
patti mālai
ಅತಿಸಯ ಮಾಲೈ
atisaya mālai
Fourth Thirumurai

006. ಸೆಳಂದರ ಮಾಲೈ
seḷantara mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೇಲೋಟುಂ ಇಣೈಂದವಿೞಿಸ್ ಸೆಲ್ವಿಪೆರುನ್ ತೇವಿ
  ಸಿವಕಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟು ಸಿವಪೋಕ ವಟಿವಾಯ್
  ಮೇಲೋಟು ಕೀೞ್ನಟುವುಙ್ ಕಟಂದೋಙ್ಕು ವೆಳಿಯಿಲ್
  ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ತಿರುಉರುವೈ ಉಳಙ್ಕೊಳುಂಪೋ ತೆಲ್ಲಾಂ
  ಪಾಲೋಟು ಪೞಂಪಿೞಿಂದು ತೇನ್ಕಲಂದು ಪಾಕುಂ
  ಪಸುನೆಯ್ಯುಙ್ ಕೂಟ್ಟಿಉಣ್ಟ ಪಟಿಇರುಪ್ಪ ತೆನ್ಱಾಲ್
  ಮಾಲೋಟು ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱ ಕಣ್ಕಳುಕ್ಕಙ್ ಕಿರುಂದ
  ವಣ್ಣಂಇಂದ ವಣ್ಣಂಎನ ಎಣ್ಣವುಂಒಣ್ ಣಾತೇ.
 • 2. ಇನ್ಪರುಳುಂ ಪೆರುಂದಾಯ್ಎನ್ ಇತಯೇತ್ತೇ ಇರುಂದಾಳ್
  ಇಱೈವಿಯೊಟುಂ ಅಂಪಲತ್ತೇ ಇಲಙ್ಕಿನಿನ್ ವಟಿವೈ
  ವನ್ಪುಱುಕನ್ ಮನಕ್ಕೊಟಿಯೇನ್ ನಿನೈಕ್ಕುಂಇಟತ್ ತೆಲ್ಲಾಂ
  ಮನಙ್ಕರೈಂದು ಸುಕಮಯಮಾಯ್ ವಯಙ್ಕುಂಎನಿಲ್ ಅಂದೋ
  ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ನಿನ್ಱುನಿನ್ಱು ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಕಾಲಂ
  ಆಙ್ಕವರ್ಕಟ್ ಕಿರುಂದವಣ್ಣಂ ಎಙ್ಕೆವರ್ಕಳ್ ಪುಕಲ್ವಾರ್
  ತುನ್ಪುಱುತಲ್ ಇಲ್ಲಾತ ಸುತ್ತನಿಲೈ ಉಟೈಯಾರ್
  ತೊೞುಕಿನ್ಱ ತೋಱುಮಕಿೞ್ನ್ ತೆೞುಕಿನ್ಱ ತುರೈಯೇ.
 • 3. ಸಿವಯೋಕ ಸಂದಿತರುಂ ತೇವಿಉಲ ಕುಟೈಯಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟುಞ್ ಸೆಂಪೊನ್ಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ನವಯೋಕ ಉರುಮುಟಿಕ್ಕಣ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ವಟಿವೈ
  ನಾಯ್ಕ್ಟೈಯೇನ್ ನಾನ್ನಿನೈತ್ತ ನಾಳ್ಎನಕ್ಕೇ ಮನಮುಂ
  ಪವಯೋಕ ಇಂದಿಯಮುಂ ಇನ್ಪಮಯ ಮಾನ
  ಪಟಿಎನ್ಱಾಲ್ ಮೆಯ್ಯಱಿವಿಱ್ ತವರ್ಕ್ಕಿರುಂದ ವಣ್ಣಂ
  ತನ್ನೈಇಂದ ವಣ್ಣಂಎನ ಎನ್ನೈ ಉರೈಪ್ಪತುವೇ.
 • 4. ಸಿತ್ತಿಯೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತಸಿವ ಸತ್ತಿಎನೈ ಯುಟೈಯಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟು ಸಿವಞಾನಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಮುತ್ತಿಯೆಲಾನ್ ತರವಿಳಙ್ಕುಂ ಮುನ್ನವನಿನ್ ವಟಿವೈ
  ಮೂಟಮನಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ನಾಟವರುಂ ಪೊೞುತು
  ಪುತ್ತಿಯೆಲಾಂ ಒನ್ಱಾಕಿಪ್ ಪುತ್ತಮುತಂ ಉಣ್ಟಾಱ್
  ಪೋಲುಂಇರುಪ್ ಪತುಅತಱ್ಕು ಮೇಲುಂಇರುಪ್ ಪತುವೇಲ್
  ಪತ್ತಿಎಲಾಂ ಉಟೈಯವರ್ಕಳ್ ಕಾಣುಮಿಟತ್ ತಿರುಕ್ಕುಂ
  ಪಟಿತಾನ್ಎಪ್ ಪಟಿಯೋಇಪ್ ಪಟಿಎನ್ಪ ತರಿತೇ.
 • 5. ತೆಯ್ವಮೆಲಾಂ ವಣಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತೇವಿಎನೈ ಅಳಿತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟು ತಿರುಮಲಿಅಂ ಪಲತ್ತೇ
  ಸೈವಮೆಲಾನ್ ತರವಿಳಙ್ಕು ನಿನ್ವಟಿವೈಕ್ ಕೊಟಿಯೇನ್
  ತಾನ್ನಿನೈತ್ತ ಪೋತೆನೈಯೇ ನಾನ್ನಿನೈತ್ತ ನಿಲೈಯೇಲ್
  ಐವಕೈಇನ್ ತಿಯಙ್ಕಟಂದಾರ್ ಕಣ್ಟವಿಟತ್ ತಿರುಂದ
  ಅನುಪವತ್ತಿನ್ ವಣ್ಣಮತೈ ಯಾರ್ಪುಕಲ ವಲ್ಲಾರ್
  ಉಯ್ವಕೈಅನ್ ನಾಳ್ ಉರೈತ್ತ ತನ್ಱಿಯುಂಇನ್ ನಾಳಿಲ್
  ಉಂದಿರವಿಲ್ ವಂದುಣರ್ವು ತಂದಸಿವ ಕುರುವೇ.
 • 6. ತೆನ್ಮೊೞಿಪ್ಪೆಣ್ ಣರಸಿಅರುಟ್ ಸೆಲ್ವಂಎನಕ್ ಕಳಿತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟು ಸೆಂಪೊನ್ಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ವಾನ್ಮೊೞಿಯ ನಿನ್ಱಿಲಙ್ಕು ನಿನ್ವಟಿವೈಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಮನಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕಾಲತ್ತೇ ವಾಯ್ತ್ತಅನು ಪವತ್ತೈ
  ನಾನ್ಮೊೞಿಯ ಮುಟಿಯಾತೇಲ್ ಅನ್ಪರ್ಕಣ್ಟ ಕಾಲಂ
  ನಣ್ಣಿಯಮೆಯ್ ವಣ್ಣಮತೈ ಎಣ್ಣಿಎವರ್ ಪುಕಲ್ವಾರ್
  ನು‘ನ್ಮೊೞಿಕ್ಕುಂ ಪೊರುಟ್ಕುಂಮಿಕ ನುಣ್ಣಿಯತಾಯ್ ಞಾನ
  ನೋಕ್ಕುಟೈಯಾರ್ ನೋಕ್ಕಿನಿಲೇ ನೋಕ್ಕಿಯಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 7. ಸಿಱ್ಱಿಟೈಎಂ ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿ ತೇವರ್ತೊೞುಂ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟು ಸಿಱಂದಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಉಱ್ಱಿಟೈನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ನಿನ್ವಟಿವೈಕ್ ಕೊಟಿಯೇನ್
  ಉನ್ನುಂದೊಱುಂ ಉಳಂಇಳಕಿತ್ ತಳತಳಎನ್ ಱುರುಕಿ
  ಮಱ್ಱಿಟೈಯಿಲ್ ವಲಿಯಾಮಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಱಾಲ್
  ವೞಿಯಟಿಯರ್ ವಿೞಿಕಳಿನಾಲ್ ಮಕಿೞ್ಂದುಕಣ್ಟ ಕಾಲಂ
  ಪಱ್ಱಿಟೈಯಾ ತಾಙ್ಕವರ್ಕಟ್ ಕಿರುಂದವಣ್ಣನ್ ತನೈಯಾರ್
  ಪಕರ್ವಾರೇ ಪಕರ್ವಾರೇಲ್ ಪಕವನ್ನಿಕರ್ ವಾರೇ.
 • 8. ಆರಮುತಂ ಅನೈಯವಳ್ಎನ್ ಅಂಮೈಅಪಿ ರಾಮಿ
  ಆನಂದ ವಲ್ಲಿಯೊಟುಂ ಅಂಪಲತ್ತೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಪೇರಮುತ ಮಯಮಾಂಉನ್ ತಿರುವಟಿವೈಕ್ ಕುಱಿತ್ತುಪ್
  ಪೇಸುಕಿನ್ಱ ಪೋತುಮಣಂ ವೀಸುಕಿನ್ಱ ತೊನ್ಱೋ
  ಸೀರಮುತ ಮಾಕಿಎಲ್ಲಾನ್ ತಿತ್ತಿಪ್ಪ ತನ್ಪೋರ್
  ಸಿಱಿತುಮಿಲಾಕ್ ಕಟೈಪ್ಪುಲೈಯೇನ್ ತಿಱತ್ತುಕ್ಕಿಙ್ ಕೆನ್ಱಾಲ್
  ಊರಮುತಪ್ ಪೇರನ್ಪರ್ ಪೇಸುಮಿಟತ್ ತವರ್ಪಾಲ್
  ಉಱ್ಱವಣ್ಣಂ ಇಱ್ಱಿತೆನ್ನ ಉನ್ನಮುಟಿ ಯಾತೇ.
 • 9. ಪೊಱ್ಪತತ್ತಾಳ್ ಎನ್ನಳವಿಱ್ ಪೊನ್ನಾಸೈ ತವಿರ್ತ್ತಾಳ್
  ಪೂರಣಿಆ ನಂದಸಿವ ಪೋಕವಲ್ಲಿ ಯೋಟು
  ಸೊಱ್ಪತಮುಙ್ ಕಟಂದಮನ್ಱಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ವಟಿವೈತ್
  ತೂಯ್ಮೈಯಿಲೇನ್ ನಾನ್ಎಣ್ಣುನ್ ತೋಱುಂಮನಂ ಇಳಕಿಸ್
  ಸಿಱ್ಪತತ್ತಿಱ್ ಪರಞಾನ ಮಯಮಾಕುಂ ಎನ್ಱಾಲ್
  ತೆಳಿವುಟೈಯಾರ್ ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱ ತಿಱತ್ತಿಲ್ಅವರ್ಕ್ ಕಿರುಕ್ಕುಂ
  ನಱ್ಪತಂಎತ್ ತನ್ಮೈಯತೋ ಉರೈಪ್ಪರಿತು ಮಿಕವುಂ
  ನಾತಮುಟಿ ತನಿಱ್ಪುರಿಯುಂ ಞಾನನಟತ್ ತರಸೇ.
 • 10. ಎನ್ಪಿೞೈಯಾ ವೈಯುಂಪೊಱುತ್ತಾನ್ ಎನ್ನೈಮುನ್ನೇ ಅಳಿತ್ತಾಯ್ಳ
  ಇಱೈವಿಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿ ಎನ್ನಂಮೈ ಯುಟನೇ
  ಇನ್ಪಟಿ ವಾಯ್ಪ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇಲಙ್ಕಿಯನಿನ್ ವಣ್ಣಂ
  ಇಱ್ಱೆನನಾನ್ ನಿನೈತ್ತಿಟುಙ್ಕಾಲ್ ಎಱ್ಱೆನವುಂ ಮೊೞಿವೇನ್
  ಅನ್ಪುರುವಾಯ್ ಅತುಅತುವಾಯ್ ಅಳಿಂದಪೞಂ ಆಕಿ
  ಅಪ್ಪೞಸ್ಸಾ ಱಾಕಿಅತನ್ ಅರುಞ್ಸುವೈಯುಂ ಆಕಿ
  ಎನ್ಪುರುಕ ಮನಞಾನ ಮಯಮಾಕುಂ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಎಱ್ಱೋಮೆಯ್ ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಇಯೈಂದುಕಣ್ಟ ಇಟತ್ತೇ.
 • 11. ಕರುಂಪನೈಯಾಳ್ ಎನ್ನಿರಣ್ಟು ಕಣ್ಕಳಿಲೇ ಇರುಂದಾಳ್
  ಕಱ್ಪಕಪ್ಪೊನ್ ವಲ್ಲಿಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿ ಯುಟನೇ
  ವಿರುಂಪುಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿನಿಲೇ ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್ ವಟಿವೈ
  ವಿನೈಯುಟೈಯೇನ್ ನಿನೈಕ್ಕಿನ್ಱ ವೇಳೈಯಿಲ್ಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಇರುಂಪನೈಯ ಮನಂನೆಕಿೞ್ಂದು ನೆಕಿೞ್ಂದುರುಕಿ ಒರುಪೇರ್
  ಇನ್ಪಮಯ ಮಾಕುಂಎನಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಕಣ್ಟ ಕಾಲಂ
  ಅರುಂಪಿಮಲರ್ನ್ ತಿಟ್ಟಸಿವಾ ನಂದಅನು ಪವತ್ತೈ
  ಯಾರಱಿವಾರ್ ನೀಅಱಿವಾಯ್ ಅಂಪಲತ್ತೆಂ ಅರಸೇ.
 • 12. ಕಾಮಸತ್ತಿ ಯುಟನ್ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಕಾಲೈಯಿಲೇ ಅಟಿಯೇನ್
  ಕನಞಾನ ಸತ್ತಿಯೈಯುಂ ಕಲಂದುಕೊಳಪ್ ಪುರಿಂದಾಳ್
  ವಾಮಸತ್ತಿ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಯೊಟುಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ವಯಙ್ಕಿಯನಿನ್ ತಿರುವಟಿಯೈ ಮನಙ್ಕೊಳುಂಪೋ ತೆಲ್ಲಾಂ
  ಆಮಸತ್ತನ್ ಎನುಂಎನಕ್ಕೇ ಆನಂದ ವೆಳ್ಳಂ
  ಅತುತತುಂಪಿಪ್ ಪೊಙ್ಕಿವೞಿನ್ ತಾಟುಂಎನಿಲ್ ಅಂದೋ
  ಏಮಸತ್ತರ್ ಎನುಂಅಱಿಞರ್ ಕಣ್ಟವಿಟತ್ ತಿರುಂದ
  ಇನ್ಪಅನು ಪವಪ್ಪೆರುಮೈ ಯಾವರ್ಪುಕಲ್ ವಾರೇ.

செளந்தர மாலை // செளந்தர மாலை