திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अतिसय मालै
atisaya mālai
आळुटैय पिळ्ळैयार् अरुण्मालै
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
Fourth Thirumurai

008. अपरात मऩ्ऩिप्पु मालै
aparāta maṉṉippu mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सॆय्वकैनऩ् कऱियाते तिरुवरुळो टूटिस्
  सिलपुकऩ्ऱेऩ् अऱिवऱियास् सिऱियरिऩुञ् सिऱियेऩ्
  पॊय्वकैयेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पुण्णियऩे मतियणिन्द पुरिसटैयाय् विटैयाय्
  मॆय्वकैयोर् विऴित्तिरुप्प विरुम्पिऎऩै अऩ्ऱे
  मिकवलिन्दाट् कॊण्टरुळि विऩैतविर्त्त विमला
  ऐवकैय कटवुळरुम् अन्दऩरुम् परव
  आऩन्दत् तिरुनटञ्सॆय् अम्पलत्तॆम् अरसे.
 • 2. निलैनाटि अऱियाते निऩ्ऩरुळो टूटि
  नीर्मैयल पुकऩ्ऱेऩ्नऩ् ऩॆऱिऒऴुकाक् कटैयेऩ्
  पुलैनायेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पूतकणञ् सूऴनटम् पुरिकिऩ्ऱ पुऩिता
  कलैनाटु मतियणिन्द कऩपवळस् सटैयाय्
  करुत्तऱियाक् कालैयिले करुणैअळित् तवऩे
  तलैञाऩ मुऩिवर्कळ्तन् तलैमीतु विळङ्कुम्
  ताळुटैयाय् आळुटैय सऱ्कुरुऎऩ् अरसे.
 • 3. कलैक्कटैनऩ् कऱियाते कऩअरुळो टूटिक्
  करिकपुकऩ् ऱेऩ्कवलैक् कटऱ्पुणैऎऩ् ऱुणरेऩ्
  पुलैक्कटैयेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पोऱ्ऱिसिव पोऱ्ऱिसिव पोऱ्ऱिसिव पोऱ्ऱि
  तलैक्कटैवाय् अऩ्ऱिरविल् ताळ्मलरॊऩ् ऱमर्त्तित्
  तऩिप्पॊरुळ्ऎऩ् क€यिलळित्त तयवुटैय पॆरुमाऩ्
  कॊलैक्कटैयार्क् कॆय्तरिय कुणमलैये पॊतुविल्
  कूत्ताटिक् कॊण्टुलकैक् कात्ताळुङ् कुरुवे.
 • 4. निऩ्पुकऴ्नऩ् कऱियाते निऩ्ऩरुळो टूटि
  नॆऱियलवे पुकऩ्ऱेऩ्नऩ् ऩिलैविरुम्पि निल्लेऩ्
  पुऩ्पुलैयेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पूरणसिऱ् सिवऩेमॆय्प् पॊरुळ्अरुळुम् पुऩिता
  ऎऩ्पुटैअन् नाळिरविल् ऎऴुन्दरुळि अळित्त
  ऎऩ्कुरुवे ऎऩ्ऩिरुकण् इलङ्कियनऩ् मणिये
  अऩ्पुटैयार् इऩ्पटैयुम् अऴकियअम् पलत्ते
  आत्ताळुम् अप्पऩुमाय्क् कूत्ताटुम् पतिये.
 • 5. तुलैक्कॊटिनऩ् कऱियोते तुणैअरुळो टूटित्
  तुरिसुपुकऩ् ऱेऩ्करुणैप् परिसुपुकऩ् ऱऱियेऩ्
  पुलैक्कॊटियेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पॊङ्कुतिरैक् कङ्कैमति तङ्कियसॆञ् सटैयाय्
  मलैक्कॊटिऎऩ् अम्मैअरुळ् मातुसिव काम
  वल्लिमऱै वल्लितुति सॊल्लिनिऩ्ऱु काणक्
  कलैक्कॊटिनऩ् कुणर्मुऩिवर् कण्टुपुकऴ्न् तेत्तक्
  कऩकसपै तऩिल्नटिक्कुङ् कारणसऱ् कुरुवे.
 • 6. पऴुत्तलैनऩ् कुणराते पतियरुळो टूटिप्
  पऴुतुपुकऩ् ऱेऩ्करुणैप् पाङ्कऱियाप् पटिऱेऩ्
  पुऴुत्तलैयेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पुण्णियर्तम् उळ्ळकत्ते नण्णियमॆय्प् पॊरुळे
  कऴुत्तलैनञ् सणिन्दरुळुङ् करुणैनॆटुङ् कटले
  काल्मलर्ऎऩ् तलैमीतु ताऩ्मलर अळित्ताय्
  विऴुत्तलैवर् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्नटम् पुरियुम्
  मॆय्म्मैअऱि विऩ्पुरुवाय् विळङ्कियसऱ् कुरुवे.
 • 7. कैयटैनऩ् कऱियाते कऩअरुळो टूटिक्
  कासुपुकऩ् ऱेऩ्करुणैत् तेसऱियाक् कटैयेऩ्
  पॊय्यटियेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पुत्तमुते सुत्तसुक पूरणसिऱ् सिवमे
  ऐयटिकळ् काटवर्कोऩ् अकमकिऴ्न्दु पोऱ्ऱुम्
  अम्पलत्ते अरुळ्नटञ्सॆय् सॆम्पवळ मलैये
  मॆय्यटियर् उळ्ळकत्तिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ विळक्के
  वेतमुटि मीतिरुन्द मेतकुसऱ् कुरुवे.
 • 8. तिऱप्पटनऩ् कुणराते तिरुवरुळो टूटित्
  तीमैपुकऩ् ऱेऩ्करुणैत् तिऱञ्सिऱितुन् तॆळियेऩ्
  पुऱप्पटिऱेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पूतमुतल् नातवरैप् पुणरुवित्त पुऩिता
  उऱप्पटुमॆय् उणर्वुटैयार् उळ्ळकत्ते विळङ्कुम्
  उण्मैयऱि वाऩन्द उरुवुटैय कुरुवे
  सिऱप्पटैमा तवर्पोऱ्ऱस् सॆम्पॊऩ्मणिप् पॊतुविल्
  तिरुत्तॊऴिल्ऐन् तियऱ्ऱुविक्कुन् तिरुनटना यकऩे.
 • 9. तेर्न्दुणर्न्दु तॆळियाते तिरुवरुळो टूटिस्
  सिलपुकऩ्ऱेऩ् तिरुक्करुणैत् तिऱञ्सिऱितुन् तॆरियेऩ्
  पोन्दकऩेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पोतान्द मिसैविळङ्कु नातान्द विळक्के
  ऊर्न्दपणक् कङ्कणमे मुतऱ्पणिकळ् ऒळिर
  उयर्पॊतुविल् नटिक्किऩ्ऱ सॆयलुटैय पॆरुमाऩ्
  सार्न्दवरै ऎव्वकैयुन् ताङ्किअळिक् किऩ्ऱ
  तयवुटैय पॆरुन्दलैमैत् तऩिमुतल्ऎन् ताये.
 • 10. ऒल्लुम्वकै अऱियाते उऩ्ऩरुळो टूटि
  ऊऱुपुकऩ् ऱेऩ्तुयरम् आऱुम्वकै उणरेऩ्
  पुल्लियऩेऩ् पुकऩ्ऱपिऴै पॊऱुत्तरुळल् वेण्टुम्
  पूतियणिन् तॊळिर्किऩ्ऱ पॊऩ्मेऩिप् पॆरुमाऩ्
  सॊल्लियलुम् पॊरुळियलुम् कटन्दपर नातत्
  तुरियवॆळिप् पॊरुळाऩ पॆरियनिलैप् पतिये
  मॆल्लियल्नऱ् सिवकाम वल्लिकण्टु मकिऴ
  विरियुमऱै एत्तनटम् पुरियुम्अरुळ् इऱैये.

அபராத மன்னிப்பு மாலை // அபராத மன்னிப்பு மாலை