திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सॆळन्दर मालै
seḷantara mālai
अपरात मऩ्ऩिप्पु मालै
aparāta maṉṉippu mālai
Fourth Thirumurai

007. अतिसय मालै
atisaya mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अक्कोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अयऩ्मुतलोर् नॆटुङ्कालम् मयऩ्मुतल्नीत् तिरुन्दु
  मिक्कोल मिटवुम्अवर्क् करुळामल् इरुळाल्
  मिकमरुण्टु मतियिलियाय् विऩैविरिय विरित्तु
  इक्कोलत् तुटऩिरुन्देऩ् अऩ्पऱियेऩ् सिऱियेऩ्
  ऎऩैक्करुति ऎऩ्ऩिटत्ते ऎऴुन्दरुळि ऎऩैयुम्
  तक्कोऩ्ऎऩ् ऱुलकिसैप्पत् तऩ्वणम्ऒऩ् ऱळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 2. अस्सेई ततिसयम्ई ततिसयम्ई पुकल्वेऩ्
  अरिमुतलोर् नॆटुङ्कालम् पुरिमुतल्नीत् तिरुन्दु
  नस्सोल मिटवुम्अवर्क् करुळामल् मरुळाल्
  नाळ्कऴित्तुक् कोळ्कॊऴिक्कुम् नटैनायिऱ् कटैयेऩ्
  ऎस्सोटुम् इऴिविऩुक्कॊळ् ऱिल्लेऩ्नाऩ् पॊल्लेऩ्
  ऎऩैक्करुति याऩिरुक्कुम् इटत्तिलॆऴुन् तरुळित्
  तर्सोति वणप्पॊरुळ्ऒऩ् ऱॆऩक्कळित्तुक् कळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 3. अत्तोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अन्दणरॆल् लारुम्मऱै मन्दणमे पुकऩ्ऱु
  ऒत्तोल मिटवुम्अवर्क् कॊरुसिऱितुम् अरुळाऩ्
  ओतियऩैयेऩ् वितियऱियेऩ्ऒरुङ्केऩ्वऩ् कुरङ्केऩ्
  इत्तोट मिकवुटैयेऩ् कटैनाय्क्कुङ् कटैयेऩ्
  ऎऩैक्करुति याऩिरुक्कुम् इटन्देटि नटन्दु
  सत्तोट मुऱऎऩक्कुम् सित्तियॊऩ्ऱु कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 4. अन्देई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अऱिवुटैयार् ऐम्पुलऩुम् सॆऱिवुटैयार् आकि
  वन्दोल मिटवुम्अवर्क् करुळामल् मरुळाल्
  मऩञ्सॆऩ्ऱ वऴियॆल्लान् तिऩञ्सॆऩ्ऱ मतियेऩ्
  ऎन्देऎऩ् ऱुलकियम्प विऴिवऴिये उऴल्वेऩ्
  ऎऩैक्करुति ऎळियेऩ्नाऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  सन्दोट मुऱऎऩक्कुम् तऩ्वणम्ऒऩ् ऱळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 5. अप्पाई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अरुन्दवर्कळ् विरुम्पिमिक वरुन्दिउळम् मुयऩ्ऱु
  इप्पारिल् इरुन्दिटवुम् अवर्क्करुळाऩ् मरुळाल्
  इव्वुलक नटैविऴैन्दु वॆव्विऩैये पुरिन्दु
  ऎप्पालुम् इऴिन्दुमऩत् तिस्सैपुरि किऩ्ऱेऩ्
  ऎऩैक्करुति याऩिरुक्कुम् इटन्देटि अटैन्दु
  तप्पात ऒळिवण्णन् तन्दॆऩ्ऩै अळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 6. अम्माई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अऩ्परॆलाम् मुयऩ्ऱुमुयऩ् ऱिऩ्पटैवाऩ् वरुन्दि
  ऎम्मायॆऩ् ऱेत्तिटवुम् अवर्क्करुळाऩ् मरुळाल्
  इतुनऩ्मै इतुतीमै ऎऩ्ऱुनिऩै यामे
  मैम्मालिऱ् कळिसिऱन्दु वल्विऩैये पुरियुम्
  वङ्सकऩेऩ् तऩैक्करुति वन्दुमकिऴ् तॆऩक्कुम्
  तम्माऩ मुऱवियन्दु सम्माऩ मळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 7. आवाई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अटियरॆलाम् निऩैन्दुनिऩैन् तविऴ्न्दकनॆक् कुरुकि
  ओवामल् अरऱ्ऱिटवुम् अवर्क्करुळाऩ् मायै
  उलकविट याऩन्दम् उवन्दुवन्दु मुयऩ्ऱु
  तीवाय नरकिऩिटै विऴक्कटवेऩ् ऎऩैत्ताऩ्
  सिवयानम ऎऩप्पुकलुम् तॆळिवुटैयऩ् आक्किस्
  सावात वरङ्कॊटुत्तुत् तऩक्कटिमै पणित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 8. अण्णई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अऱङ्करैन्द नाविऩर्कळ् अकङ्करैन्दु करैन्दु
  कण्णर नीर्पॆरुक्कि वरुन्दवुम्अङ् करुळाऩ्
  कटैनायिऱ् कटैयेऩ्मॆय्क् कतियैऒरु सिऱितुम्
  ऎण्णात कॊटुम्पाविप् पुलैमऩत्तुस् सिऱियेऩ्
  ऎऩैक्करुति वलियवुम्नाऩ् इरुक्कुमिटत् तटैन्दु
  तण्णार्वॆण् मतियमुतम् उणवॊऩ्ऱु कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 9. ऐयाई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अरुमैअऱिन् तरुळ्विरुम्पि उरिमैपल इयऱ्ऱिप्
  पॊय्यात निलैनिऩ्ऱ पुण्णियर्कळ् इरुक्कप्
  पुलैमऩत्तुस् सिऱियेऩ्ओर् पुल्लुनिकर् इल्लेऩ्
  सॆय्यात सिऱुतॊऴिले सॆय्तुऴलुङ् कटैयेऩ्
  सॆरुक्कुटैयेऩ् ऎऩैत्तऩतु तिरुवुळत्तिल् अटैत्ते
  सैयाति अन्दनटुक् काट्टिऒऩ्ऱु कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 10. अऩ्ऩोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अरुळरुमै अऱिन्दवर्कळ् अरुळमुतम् विरुम्पि
  ऎऩ्ऩोइङ् करुळामै ऎऩ्ऱुकवऩ् ऱिरुप्प
  यातुमॊरु नऩ्ऱियिलेऩ् तीतुनॆऱि नटप्पेऩ्
  मुऩ्ऩोपिऩ् ऩुम्अऱिया मूटमऩप् पुलैयेऩ्
  मुऴुक्कॊटियेऩ् ऎऩैक्करुति मुऩ्ऩर्ऎऴुन् तरुळित्
  तऩ्ऩोटुम् इणैन्दवण्णम् ऒऩ्ऱॆऩक्कुक् कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩिन्दनटत् तवऩे.
 • 11. ऐयोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् पुकल्वेऩ्
  अरुविऩैकळ् अणुकामल् अऱनॆऱिये नटन्दु
  मॆय्योतुम् अऱिञरॆलाम् विरुम्पियिरुन्दिटवुम्
  वॆय्यविऩैक् कटल्कुळित्तु विऴऱ्किऱैत्तुक् कळित्तुप्
  पॊय्ओतिप् पुलैपॆरुक्कि निलैसुरुक्कि उऴलुम्
  पुरैमऩत्तेऩ् ऎऩैक्करुतिप् पुकुन्दरुळिक् करुणैस्
  सैयोक मुऱऎऩक्कुम् वलिन्दॊऩ्ऱु कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 12. ऎऱ्ऱेई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् इसैप्पेऩ्
  इस्सैयॆलाम् विटुत्तुवऩत् तिटत्तुम्मलै यिटत्तुम्
  उऱ्ऱेमॆय्त् तवम्पुरिवार् उऩ्ऩिविऴित् तिरुप्प
  उलकविट यङ्कळैये विलकविट माट्टेऩ्
  कऱ्ऱेतुम् अऱियकिलेऩ् कटैयरिऩुङ् कटैयेऩ्
  करुणैयिलाक् कल्मऩत्तुक् कळ्वऩ्ऎऩैक् करुतिस्
  सऱ्ऱेयुम् अऩ्ऱुमिकप् पॆरितॆऩक्किङ् कळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 13. ऎऩ्ऩेई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् इसैप्पेऩ्
  इरवुपकल् अऱियामल् इरुन्दइटत् तिरुन्दु
  मुऩ्ऩेमॆय्त् तवम्पुरिन्दार् इऩ्ऩेयुम् इरुप्प
  मूटर्कळिल् तलैनिऩ्ऱ वेटमऩक् कॊटियेऩ्
  पॊऩ्ऩेयम् मिकप्पुरिन्द पुलैक्कटैयेऩ् इऴिन्द
  पुऴुविऩुम्इङ् किऴिन्दिऴिन्दु पुकुन्दऎऩैक् करुतित्
  तऩ्ऩेय मुऱऎऩक्कुम् ऒऩ्ऱळित्तुक् कळित्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.
 • 14. ओकोई ततिसयम्ई ततिसयम्ऎऩ् ऩुरैप्पेऩ्
  उळ्ळपटि उळ्ळऒऩ्ऱै उळ्ळमुऱ विरुम्पिप्
  पाकोमुप् पऴरसमो ऎऩरुसिक्कप् पाटिप्
  पत्तिसॆय्वार् इरुक्कवुम्ओर् पत्तियुम्इल् लाते
  कोकोऎऩ् ऱुलकुरैप्पत् तिरिकिऩ्ऱ कॊटियेऩ्
  कुऱ्ऱमऩ्ऱिक् कुणमऱियाप् पॆत्तऩ्ऎऩैक् करुतित्
  ताकोत रङ्कुळिर्न्द तऩ्मैऒऩ्ऱु कॊटुत्ताऩ्
  तऩित्तसिव कामवल्लिक् किऩित्तनटत् तवऩे.

அதிசய மாலை // அதிசய மாலை