திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅಪರಾತ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಮಾಲೈ
aparāta maṉṉippu mālai
ಆಳುಟೈಯ ಅರಸುಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

009. ಆಳುಟೈಯ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಿಯಲ್ ಉಣರ್ವೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈ ಮೇಲುಂ ಉಱ್ಱಿಲಾಸ್ ಸಿಱಿಯಓರ್ ಪರುವತ್
  ತಿಲಕಿಯ ಎನಕ್ಕುಳ್ ಇರುಂದರುಳ್ ನೆಱಿಯಿಲ್ ಏಱ್ಱವುನ್ ತರಮಿಲಾ ಮೈಯಿನಾನ್
  ವಿಲಕುಱಙ್ ಕಾಲತ್ ತಟಿಕ್ಕಟಿ ಏಱ ವಿಟುತ್ತುಪ್ಪಿನ್ ವಿಲಕುಱಾ ತಳಿತ್ತಾಯ್
  ತಿಲಕನನ್ ಕಾೞಿ ಞಾನಸಂ ಪಂದತ್ ತೆಳ್ಳಮು ತಾಞ್ಸಿವ ಕುರುವೇ.
 • 2. ಉಯಿರ್ಅನು ಪವಂಉಱ್ಱಿಟಿಲ್ ಅತವಿಟತ್ತೇ ಓಙ್ಕರುಳ್ ಅನುಪವಂ ಉಱುಂಅಸ್
  ಸೆಯಿರಿಲ್ನಲ್ ಅನುಪ ವತ್ತಿಲೇ ಸುತ್ತ ಸಿವಅನು ಪವಂಉಱುಂ ಎನ್ಱಾಯ್
  ಪಯಿಲುಮೂ ವಾಣ್ಟಿಲ್ ಸಿವೈತರು ಞಾನಪ್ ಪಾಲ್ಮಕಿೞ್ನ್ ತುಣ್ಟುಮೆಯ್ನ್ ನೆಱಿಯಾಂ
  ಪಯಿರ್ತೞೈನ್ ತುಱವೈತ್ ತರುಳಿಯ ಞಾನ ಪಂದನ್ಎನ್ ಱೋಙ್ಕುಸಱ್ ಕುರುವೇ.
 • 3. ತತ್ತುವನಿಲೈಕಳ್ ತನಿತ್ತನಿ ಏಱಿತ್ ತನಿಪ್ಪರ ನಾತಮಾನ್ ತಲತ್ತೇ
  ಒತ್ತಾನ್ ಮಯಮಾಂ ನಿನ್ನೈನೀ ಇನ್ಱಿ ಉಱ್ಱಿಟಲ್ ಉಯಿರನು ಪವಂಎನ್
  ಱಿತ್ತುಣೈ ವೆಳಿಯಿನ್ ಎನ್ನೈಎನ್ ನಿಟತ್ತೇ ಇರುಂದವಾ ಱಳಿತ್ತನೈ ಅನ್ಱೋ
  ಸಿತ್ತನಱ್ ಕಾೞಿ ಞಾನಸಂ ಪಂದಸ್ ಸೆಲ್ವಮೇ ಎನತುಸಱ್ ಕುರುವೇ.
 • 4. ತನಿಪ್ಪರ ನಾತ ವೆಳಿಯಿನ್ಮೇಲ್ ನಿನತು ತನ್ಮಯನ್ ಆಕ್ಕಿಪ್
  ಪನಿಪ್ಪಿಲಾ ತೆನ್ಱುಂ ಉಳ್ಳತಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕಿಪ್ ಪರಂಪರತ್ ತುಟ್ಪುಱ ಮಾಕಿ
  ಇನಿಪ್ಪುಱ ಒನ್ಱುಂ ಇಯಂಪುಱಾ ಇಯಲ್ಪಾಯ್ ಇರುಂದೇ ಅರುಳನು ಪವಂಎನ್
  ಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಂದಾಯ್ ಞಾನಸಂ ಪಂದನ್ ಎನ್ನುಂಎನ್ ಸಱ್ಕುರು ಮಣಿಯೇ.
 • 5. ಉಳ್ಳತಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಒರುಪೆರು ವೆಳಿಮೇಲ್ ಉಳ್ಳತಾಯ್ ಮುಱ್ಱುಂಉಳ್ ಳತುವಾಯ್
  ನಳ್ಳತಾಯ್ ಎನತಾಯ್ ನಾನತಾಯ್ತ್ ತಳತಾಯ್ ನವಿಱ್ಱರುನ್ ತಾನತಾಯ್ ಇನ್ನ
  ವಿಳ್ಳೊಣಾ ಅಪ್ಪಾಲ್ ಅಪ್ಪಟಿಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್ ವೆಱುವೆಳಿ ಸಿವಅನು ಪವಂಎನ್
  ಱುಳ್ಳುಱ ಅಳಿತ್ತ ಞಾನಸಂ ಪಂದ ಉತ್ತಮ ಸುತ್ತಸಱ್ ಕುರುವೇ.
 • 6. ಪೊತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮಲಪ್ಪಿಣಿ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳ್ಅರು ಳನುಪವಂ ಅತಱ್ಕುಪ್
  ಪತ್ತಿಯಂ ಉಯಿರಿನ್ ಅನುಪವಂ ಇತನೈಪ್ ಪಱ್ಱಱಪ್ ಪಱ್ಱುತಿ ಇತುವೇ
  ಸತ್ತಿಯಂ ಎನಎನ್ ತನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಂದ ತನಿಪ್ಪೆರುಙ್ ಕರುಣೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಮುತ್ತಿಯಱ್ ಸಿವಿಕೈ ಇವರ್ಂದರುಳ್ ನೆಱಿಯಿನ್ ಮುತಲರ ಸಿಯಱ್ಱಿಯ ತುರೈಯೇ.
 • 7. ಅಟಿಯೆನಲ್ ಎತುವೋ ಮುಟಿಯೆನಲ್ ಎತುವೋ ಅರುಟ್ಸಿವ ಮತಱ್ಕೆನಪ್ ಪಲಕಾಲ್
  ಪಟಿಯುಱ ವರುಂದಿ ಇರುಂದಎನ್ ವರುತ್ತಂ ಪಾರ್ತ್ತರು ಳಾಲ್ಎೞುನ್ ತರುಳಿ
  ಮಿಟಿಯಱ ಎನೈತ್ತಾನ್ ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ ತುನಕ್ಕುಳ್ ವಿಳಙ್ಕುವ ಅಟಿಮುಟಿ ಎನ್ಱಾಯ್
  ವಟಿವಿಲಾಕ್ ಕರುಣೈ ವಾರಿಯೇ ಮೂನ್ಱು ವಯತಿನಿಲ್ ಅರುಳ್ಪೆಱ್ಱ ಮಣಿಯೇ.
 • 8. ಸೆವ್ವಕೈ ಒರುಕಾಲ್ ಪಟುಮತಿ ಅಳವೇ ಸೆಱಿಪೊಱಿ ಮನಂಅತನ್ ಮುಟಿವಿಲ್
  ಎವ್ವಕೈ ನಿಲೈಯುಂ ತೋಱ್ಱುಂನೀ ನಿನಕ್ಕುಳ್ ಎಣ್ಣಿಯ ಪಟಿಎಲಾಂ ಎಯ್ತುಂ
  ಇವ್ವಕೈ ಒನ್ಱೇ ವರುತ್ತಮಿಲ್ ವಕೈಎನ್ ಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಂದಸಱ್ ಕುರುವೇ
  ತೆವ್ವಕೈ ಅಮಣ ಇರುಳಱ ಎೞುಂದ ತೀಪಮೇ ಸಂಪಂದತ್ ತೇವೇ.
 • 9. ಮುನ್ಪುಱು ನಿಲೈಯುಂ ಪಿನ್ಪುಱು ನಿಲೈಯುಂ ಮುನ್ನಿನಿನ್ ಱುಳಮಯಕ್ ಕುಱುಙ್ಕಾಲ್
  ಅನ್ಪುಱು ನಿಲೈಯಾಲ್ ತಿರುನೆಱಿತ್ ತಮಿೞ್ಕೊಣ್ ಟೈಯನೀತ್ ತರುಳಿಯ ಅರಸೇ
  ಎನ್ಪುಪೆಣ್ ಣುರುವೋ ಟಿನ್ನುಯಿ ರತುಕೊಣ್ ಟೆೞುಂದಿಟಪ್ ಪುರಿಂದುಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಇನ್ಪುಱಪ್ ಪುರಿಂದ ಮಱೈತ್ತನಿಕ್ ಕೊೞುಂದೇ ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರ್ಎನುಙ್ ಕುರುವೇ.
 • 10. ವರುಪಕಱ್ ಕಱ್ಪಂ ಪಲಮುಯನ್ ಱಾಲುಂ ವರಲರುನ್ ತಿಱನೆಲಾಂ ಎನಕ್ಕೇ
  ಒರುಪಕಱ್ ಪೊೞುತಿಲ್ ಉಱಅಳಿತ್ ತನೈನಿನ್ ಉಱುಪೆರುಙ್ ಕರುಣೈಎನ್ ಉರೈಪ್ಪೇನ್
  ಪೆರುಮಣ ನಲ್ಲೂರ್ತ್ ತಿರುಮಣಙ್ ಕಾಣಪ್ ಪೆಱ್ಱವರ್ ತಮೈಯೆಲಾಂ ಞಾನ
  ಉರುವಟೈನ್ ತೋಙ್ಕಕ್ ಕರುಣೈಸೆಯ್ ತಳಿತ್ತ ಉಯರ್ತನಿಕ್ ಕವುಣಿಯ ಮಣಿಯೇ.
 • ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 11. ಸೀರಾರ್ ಸಣ್ಪೈಕ್ ಕವುಣಿಯರ್ತಂ ತೆಯ್ವ ಮರಪಿಲ್ ತಿಕೞ್ವಿಳಕ್ಕೇ
  ತೆವಿಟ್ಟಾ ತುಳತ್ತಿಲ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ತೇನೇ ಅೞಿಯಾಸ್ ಸೆಲ್ವಮೇ
  ಕಾರಾರ್ ಮಿಟಱ್ಱುಪ್ ಪವಳಮಲೈಕ್ ಕಣ್ಣಿನ್ ಮುಳೈತ್ತ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ಕರುಂಪೇ ಕನಿಯೇ ಎನ್ಇರಣ್ಟು ಕಣ್ಣೇ ಕಣ್ಣಿಱ್ ಕರುಮಣಿಯೇ
  ಏರಾರ್ ಪರುವಂ ಮೂನ್ಱಿಲ್ಉಮೈ ಇನಿಯ ಮುಲೈಪ್ಪಾಲ್ ಎಟುತ್ತೂಟ್ಟುಂ
  ಇನ್ಪಕ್ ಕುತಲೈಮೊೞಿಕ್ಕುರುಂದೇ ಎನ್ಆ ರುಯಿರುಕ್ ಕೊರುತುಣೈಯೇ
  ಪೇರಾರ್ ಞಾನ ಸಂಪಂದಪ್ ಪೆರುಮಾ ನೇನಿನ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈಪ್
  ಪೇಸು ಕಿನ್ಱೋರ್ ಮೇನ್ಮೇಲುಂ ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ ವತ್ತಿಲ್ ಪಿಱಙ್ಕುವರೇ.1

  • 189. ಉಲಕಿಯಲ್ ಉಣರ್ವೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈ ಯೇನುಂ ಉಱ್ಱಿಲಾಸ್ ಸಿಱಿಯಓರ್ ಪರುವತ್ತಿಲಕಿಯ ಎನಕ್ಕುಳ್ ಇರುಂದರುಳ್ ನೆಱಿಯಿಲ್ ಏಱ್ಱವುನ್ ತರಮಿಲಾ ಮೈಯಿನಾನ್ವಿಲಕುಱುಙ್ ಕಾಲತ್ ತಟಿಕ್ಕಟಿ ಏಱ ವಿಟುತ್ತುಪ್ಪಿನ್ ವಿಲಕುಱಾ ವಣ್ಣಂಅಲಕಿಲಾ ಉಣರ್ಸ್ಸಿ ಅಳಿತ್ತನೈ ಉನ್ಱನ್ ಅರುಟ್ಕಟಱ್ ಪೆರುಮೈಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್ತಿಲಕನಱ್ ಕಾೞಿ ಞಾನಸಂ ಪಂದತ್ ತೆಳ್ಳಮು ತಾಞ್ಸಿವ ಕುರುವೇ.ಪೆರುಮಾನಿನ್ ಕೈಯೆೞುತ್ತು ಮೂಲತ್ತಿಲ್ ಇವ್ವಿರುತ್ತಂ ಇವ್ವಾಱು ಐಂದು ಅಟಿಕಳುಟನ್ಕಾಣಪ್ಪೆಱುವತಾಕ ಆ.ಪಾ.ಕೂಱಿ ಇಙ್ಙನಮೇ ಪತಿಪ್ಪಿತ್ತುಳ್ಳಾರ್. ತೊ. ವೇ.ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪಿಲುಂ ಪಿನ್ ಪತಿಪ್ಪುಕಳಿಲುಂ `ಅಲಕಿಲಾ ಉಣರ್ಸ್ಸಿ ಅಳಿತ್ತನೈ' ಎನ್ನುಂನಾನ್ಕಾಂ ಅಟಿ ಇಲ್ಲೈ. `ತಿಲಕನಱ್ಕಾೞಿ' ಎನ್ಪತನೈ ನಾನ್ಕಾಂ ಅಟಿಯಾಕ ಅವರ್ಕಳ್ ಕೊಣ್ಟನರ್. ಆಸಿರಿಯವಿರುತ್ತಂ ನಾನ್ಕಟಿಯಿನ್ ಮಿಕ್ಕು ವರಾತು. ಪೆರುಮಾನತುಕೈಯೆೞುತ್ತು ಮೂಲಙ್ಕಳಿಲ್ ಅಟಿತ್ತಲ್ ತಿರುತ್ತಲ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟು. ಪಾಟುಂ ವೇಕತ್ತಿಲ್ ಐಂದಟಿಯಾಕ ಅಮೈಂದ ಇತನೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುತ್ತಿಯಮೈಕ್ಕಾತುವಿಟ್ಟಾರ್ಕಳ್ ಪೋಲುಂ.
  • 190. ಇಃ¤ತೋರ್ ತನಿಪ್ಪಾಟಲ್. ಇತನೈ ಇವ್ವಿಟತ್ತಿಲ್ ಸೇರ್ತ್ತುತ್ ತೊ.ವೇ. ಪತಿಪ್ಪಿತ್ತುಳ್ಳಾರ್.

ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை // ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை