திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಳುಟೈಯ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
ಆಳುಟೈಯ ನಂಪಿಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

010. ಆಳುಟೈಯ ಅರಸುಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುತ್ತಕುಸೀರ್ ಅತಿಕೈಅರುಳ್ ತಲತ್ತಿನ್ ಓಙ್ಕುಂ
  ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈತ್ ತಿಱತ್ತಾಲ್ ವಾಯ್ಮೈ
  ಉರುತ್ತಕುಮೆಯ್ ಉಣರ್ಸ್ಸಿವಟಿ ವಾಕಿಸ್ ಸೈವ
  ಒಳಿವಿಳಙ್ಕ ನಾವರಸೆನ್ ಱೊರುಪೇರ್ ಪೆಱ್ಱುಪ್
  ಪೊರುತ್ತಮುಱ ಉೞವಾರಪ್ ಪಟೈಕೈಕ್ ಕೊಣ್ಟ
  ಪುಣ್ಣಿಯನೇ ನಣ್ಣಿಯಸೀರ್ಪ್ ಪುನಿತ ನೇಎನ್
  ಕರುತ್ತಮರ್ಂದ ಕಲೈಮತಿಯೇ ಕರುಣೈ ಞಾನಕ್
  ಕಟಲೇನಿನ್ ಕೞಲ್ಕರುತಕ್ ಕರುತು ವಾಯೇ.
 • 2. ವಾಯ್ಮೈಯಿಲಾಸ್ ಸಮಣಾತರ್ ಪಲಕಾಱ್ ಸೆಯ್ತ
  ವಞ್ಸಮೆಲಾಂ ತಿರುವರುಟ್ಪೇರ್ ವಲತ್ತಾಲ್ ನೀಂದಿತ್
  ತೂಯ್ಮೈಪೆಱುಂ ಸಿವನೆಱಿಯೇ ವಿಳಙ್ಕ ಓಙ್ಕುಂ
  ಸೋತಿಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೇಎನ್ ತುಣೈಯೇ ಎಂಮೈಸ್
  ಸೇಂಮೈವಿಟಾ ತಣಿಮೈವಿಟತ್ ತಾಳ ವಂದ
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಎಲ್ಲೈಯಿಲಾಸ್ ಸಿಱಪ್ಪು ವಾಯ್ಂದುಳ್
  ಆಯ್ಮೈಯುಱು ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ಅಮುತೇ ಸೈವ
  ಅಣಿಯೇಸೊಲ್ ಲರಸೆನುಂಪೇರ್ ಅಮೈಂದ ತೇವೇ.
 • 3. ತೇವರೆಲಾಂ ತೊೞುಂದಲೈಮೈತ್ ತೇವರ್ ಪಾತತ್
  ತಿರುಮಲರೈ ಮುಟಿಕ್ಕಣಿಂದು ತಿಕೞ್ಂದು ನಿನ್ಱ
  ನಾವರಸೇ ನಾನ್ಮುಕನುಂ ವಿರುಂಪುಂ ಞಾನ
  ನಾಯಕನೇ ನಲ್ಲವರ್ಕ್ಕು ನಣ್ಪ ನೇಎಂ
  ಪಾವಮೆಲಾಂ ಅಕಱ್ಱಿಅರುಟ್ ಪಾನ್ಮೈ ನಲ್ಕುಂ
  ಪಣ್ಪುಟೈಯ ಪೆರುಮಾನೇ ಪಣಿಂದು ನಿನ್ಪಾಲ್
  ಮೇವವಿರುಪ್ ಪುಱುಂಅಟಿಯರ್ಕ್ ಕನ್ಪು ಸೆಯ್ಯ
  ವೇಣ್ಟಿನೇನ್ ಅವ್ವಕೈನೀ ವಿತಿತ್ತಿ ಟಾಯೇ.
 • 4. ವಿತಿವಿಲಕ್ಕೀ ತೆನ್ಱಱಿಯುಂ ವಿಳೈವೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾ
  ವಿನೈಯಿನೇನ್ ಎನಿನುಂಎನ್ನೈ ವಿರುಂಪಿ ಎನ್ನುಳ್
  ಮತಿವಿಳಕ್ಕೈ ಏಱ್ಱಿಅರುಳ್ ಮನೈಯಿನ್ ಞಾನ
  ವಾೞ್ವಟೈಯಸ್ ಸೆಯಲ್ವೇಣ್ಟುಂ ವಳ್ಳ ಲೇನಱ್
  ಪತಿಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ನಿೞಲಟೈಂದ ತವತ್ತೋರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಪತಿಯೇಸೊಲ್ ಲರಸೆನುಂಪೇರ್ ಪಟೈತ್ತ ತೇವೇ
  ಕತಿತರುಕಱ್ ಪಕಮೇಮುಕ್ ಕನಿಯೇ ಞಾನಕ್
  ಕಟಲೇಎನ್ ಕರುತ್ತೇಎನ್ ಕಣ್ಣು ಳಾನೇ.
 • 5. ಕಣ್ಣುಳೇ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಮಣಿಯೇ ಸೈವಕ್
  ಕನಿಯೇನಾ ವರಸೇಸೆಙ್ ಕರುಂಪೇ ವೇತಪ್
  ಪಣ್ಣುಳೇ ವಿಳೈಂದಅರುಟ್ ಪಯನೇ ಉಣ್ಮೈಪ್
  ಪತಿಯೋಙ್ಕು ನಿತಿಯೇನಿನ್ ಪಾತಂ ಅನ್ಱಿ
  ವಿಣ್ಣುಳೇ ಅಟೈಕಿನ್ಱ ಪೋಕಂ ಒನ್ಱುಂ
  ವಿರುಂಪೇನ್ಎನ್ ಱನೈಯಾಳ ವೇಣ್ಟುಙ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಒಣ್ಣುಳೇ ಒನ್ಪತುವಾಯ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಎನ್ಱ
  ಉತ್ತಮನೇ191 ಸಿತ್ತಮಕಿೞ್ನ್ ತುತವು ವೋನೇ.
 • 6. ಓಙ್ಕಾರತ್ ತನಿಮೊೞಿಯಿನ್ ಪಯನೈಸ್ ಸಱ್ಱುಂ
  ಓರ್ಕಿಲೇನ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ಇವ್ ವುಲಕ ವಾೞ್ವಿಲ್
  ಆಙ್ಕಾರಪ್ ಪೆರುಮತಮಾಲ್ ಯಾನೈ ಪೋಲ
  ಅಕಂಪಾವ ಮಯನಾಕಿ ಅಲೈಕಿನ್ ಱೇನ್ಉನ್
  ಪಾಙ್ಕಾಯ ಮೆಯ್ಯಟಿಯರ್ ತಂಮೈಸ್ ಸಱ್ಱುಂ
  ಪರಿಂದಿಲೇನ್ ಅರುಳಟೈಯುಂ ಪರಿಸೊನ್ ಱುಣ್ಟೋ
  ತೀಙ್ಕಾಯ ಸೆಯಲನೈತ್ತುಂ ಉಟೈಯೇನ್ ಎನ್ನ
  ಸೆಯ್ವೇನ್ಸೊಲ್ ಲರಸೇಎನ್ ಸೆಯ್ಕು ವೇನೇ.
 • 7. ಸೆಯ್ವಕೈಒನ್ ಱಱಿಯಾತ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಇಂದಸ್
  ಸಿಱ್ಱುಲಕ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಟೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂದೋ
  ಪೊಯ್ವಕೈಯೇ ಪುರಿಕಿನ್ಱೇನ್ ಪುಣ್ಣಿ ಯಾನಿನ್
  ಪೊನ್ನಟಿಯೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಲೇನ್ ಪುನಿತ ನೇನಾನ್
  ಉಯ್ವಕೈಎವ್ ವಕೈಯಾತು ಸೆಯ್ವೇನ್ ನೀಯೇ
  ಉಱುತುಣೈಎನ್ ಱಿರುಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಉಣರ್ವಿ ಲೇನೈ
  ಮೆಯ್ವಕೈಯಿಱ್ ಸೆಲುತ್ತನಿನೈತ್ ತಿಟುತಿ ಯೋಸೊಲ್
  ವೇಂದೇಎನ್ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಙ್ ಕೋವೇ.
 • 8. ವಿಳಙ್ಕುಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೆನನಾಲ್ ವೇತತ್ ತುಸ್ಸಿ
  ಮೇವಿಯಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೈ ಉಳ್ಳೇ ವಿರುಂಪಿ ವೈತ್ತುಕ್
  ಕಳಙ್ಕಱುಮೆಯ್ ಯನ್ಪರೆಲ್ಲಾಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ ಅನ್ಱೋರ್
  ಕಱ್ಱುಣೈಯಾಱ್ ಕಟಲ್ಕಟಂದು ಕರೈಯಿಱ್ ಪೋಂದು
  ತುಳಙ್ಕುಪೆರುಞ್ ಸಿವನೆಱಿಯೈಸ್ ಸಾರ್ಂದ ಞಾನತ್
  ತುಣೈಯೇನನ್ ತುರೈಯೇನಱ್ ಸುಕಮೇ ಎನ್ಱುಂ
  ವಳಙ್ಕೆೞುಂಆ ಕನನೆಱಿಯೈ ವಳರ್ಕ್ಕ ವಂದ
  ವಳ್ಳಲೇ ನಿನ್ನರುಳೈ ವೞಙ್ಕು ವಾಯೇ.
 • 9. ಅರುಳ್ವೞಙ್ಕುನ್ ತಿಲಕವತಿ ಅಂಮೈ ಯಾರ್ಪಿನ್
  ಅವತರಿತ್ತ ಮಣಿಯೆಸೊಲ್ ಲರಸೇ ಞಾನತ್
  ತೆರುಳ್ವೞಙ್ಕುಂ ಸಿವನೆಱಿಯೈ ವಿಳಕ್ಕ ವಂದ
  ಸೆೞುಞ್ಸುಟರ್ಮಾ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ ಸಿಱಿಯ ನೇನೈ
  ಇರುಳ್ವೞಙ್ಕುಂ ಉಲಕಿಯಲ್ನಿನ್ ಱೆಟುತ್ತು ಞಾನ
  ಇನ್ನರುಳ್ತನ್ ತಾಣ್ಟರುಳ್ವಾಯ್ ಇನ್ಱೇಲ್ ಅಂದೋ
  ಮರುಳ್ವೞಙ್ಕುಂ ಪವನೆಱಿಯಿಱ್ ಸುೞಲ್ವೇನ್ ಉಯ್ಯುಂ
  ವಕೈಅಱಿಯೇನ್ ನಿನ್ನರುಟ್ಕು ಮರಪನ್ ಱೀತೇ.
 • 10. ತೇರ್ಂದಉಳತ್ ತಿಟೈಮಿಕವುಂ ತಿತ್ತಿತ್ ತೂಱುಂ
  ಸೆೞುಂದೇನೇ ಸೊಲ್ಲರಸಾಂ ತೇವೇ ಮೆಯ್ಂಮೈ
  ಸಾರ್ಂದುತಿಕೞ್ ಅಪ್ಪೂತಿ ಅಟಿಕಟ್ ಕಿನ್ಪಂ
  ತಂದಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇಎಂ ತಂದೈ ಯೇಉಳ್
  ಕೂರ್ಂದಮತಿ ನಿಱೈವೇಎನ್ ಕುರುವೇ ಎಙ್ಕಳ್
  ಕುಲತೆಯ್ವ ಮೇಸೈವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ ತುನ್ಪಂ
  ತೀರ್ಂದಪೆರು ನೆಱಿತ್ತುಣೈಯೇ ಒಪ್ಪಿ ಲಾತ
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಅಪ್ಪನೆನತ್ ತಿಕೞ್ಕಿನ್ ಱೋನೇ.

  • 191. ಎಣ್ಣುಕೇನ್ ಎನ್ಸೊಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣುಕೇನೋಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಟಿಯೇ ಎಣ್ಣಿನಲ್ಲಾಲ್ಕಣ್ಣಿಲೇನ್ ಮಱ್ಱೋರ್ಕಳೈಕಣ್ ಇಲ್ಲೇನ್ಕೞಲಟಿಯೇ ಕೈತೊೞುತು ಕಾಣಿನ್ಅಲ್ಲಾಲ್ಒಣ್ಣುಳೇ ಒನ್ಪತು ವಾಸಲ್ವೈತ್ತಾಯ್ಒಕ್ಕ ಅಟೈಕ್ಕುಂಪೋ ತುಣರಮಾಟ್ಟೇನ್ಪುಣ್ಣಿಯಾ ಉನ್ನಟಿಕ್ಕೇ ಪೋತುಕಿನ್ಱೇನ್ಪೂಂಪುಕಲೂರ್ ಮೇವಿಯ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ.- 7215 (6-99-1) ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸರ್. ತಿರುಪ್ಪುಕಲೂರ್ತ್ ತಿರುತ್ತಾಣ್ಟಕಂ.

ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை