திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபராத மன்னிப்பு மாலை
aparāta maṉṉippu mālai
ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

009. ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai