திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அதிசய மாலை
atisaya mālai
ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

008. அபராத மன்னிப்பு மாலை
aparāta maṉṉippu mālai