திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आळुटैय पिळ्ळैयार् अरुण्मालै
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
आळुटैय नम्पिकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

010. आळुटैय अरसुकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुत्तकुसीर् अतिकैअरुळ् तलत्तिऩ् ओङ्कुम्
  सिवक्कॊऴुन्दिऩ् अरुट्पॆरुमैत् तिऱत्ताल् वाय्मै
  उरुत्तकुमॆय् उणर्स्सिवटि वाकिस् सैव
  ऒळिविळङ्क नावरसॆऩ् ऱॊरुपेर् पॆऱ्ऱुप्
  पॊरुत्तमुऱ उऴवारप् पटैकैक् कॊण्ट
  पुण्णियऩे नण्णियसीर्प् पुऩित ऩेऎऩ्
  करुत्तमर्न्द कलैमतिये करुणै ञाऩक्
  कटलेनिऩ् कऴल्करुतक् करुतु वाये.
 • 2. वाय्मैयिलास् समणातर् पलकाऱ् सॆय्त
  वञ्समॆलाम् तिरुवरुट्पेर् वलत्ताल् नीन्दित्
  तूय्मैपॆऱुम् सिवनॆऱिये विळङ्क ओङ्कुम्
  सोतिमणि विळक्केऎऩ् तुणैये ऎम्मैस्
  सेम्मैविटा तणिमैविटत् ताळ वन्द
  सॆल्वमे ऎल्लैयिलास् सिऱप्पु वाय्न्दुळ्
  आय्मैयुऱु पॆरुन्दकैये अमुते सैव
  अणियेसॊल् लरसॆऩुम्पेर् अमैन्द तेवे.
 • 3. तेवरॆलाम् तॊऴुन्दलैमैत् तेवर् पातत्
  तिरुमलरै मुटिक्कणिन्दु तिकऴ्न्दु निऩ्ऱ
  नावरसे नाऩ्मुकऩुम् विरुम्पुम् ञाऩ
  नायकऩे नल्लवर्क्कु नण्प ऩेऎम्
  पावमॆलाम् अकऱ्ऱिअरुट् पाऩ्मै नल्कुम्
  पण्पुटैय पॆरुमाऩे पणिन्दु निऩ्पाल्
  मेवविरुप् पुऱुम्अटियर्क् कऩ्पु सॆय्य
  वेण्टिऩेऩ् अव्वकैनी वितित्ति टाये.
 • 4. वितिविलक्की तॆऩ्ऱऱियुम् विळैवॊऩ् ऱिल्ला
  विऩैयिऩेऩ् ऎऩिऩुम्ऎऩ्ऩै विरुम्पि ऎऩ्ऩुळ्
  मतिविळक्कै एऱ्ऱिअरुळ् मऩैयिऩ् ञाऩ
  वाऴ्वटैयस् सॆयल्वेण्टुम् वळ्ळ लेनऱ्
  पतिमलर्त्ताळ् निऴलटैन्द तवत्तोर्क् कॆल्लाम्
  पतियेसॊल् लरसॆऩुम्पेर् पटैत्त तेवे
  कतितरुकऱ् पकमेमुक् कऩिये ञाऩक्
  कटलेऎऩ् करुत्तेऎऩ् कण्णु ळाऩे.
 • 5. कण्णुळे विळङ्कुकिऩ्ऱ मणिये सैवक्
  कऩियेना वरसेसॆङ् करुम्पे वेतप्
  पण्णुळे विळैन्दअरुट् पयऩे उण्मैप्
  पतियोङ्कु नितियेनिऩ् पातम् अऩ्ऱि
  विण्णुळे अटैकिऩ्ऱ पोकम् ऒऩ्ऱुम्
  विरुम्पेऩ्ऎऩ् ऱऩैयाळ वेण्टुङ् कण्टाय्
  ऒण्णुळे ऒऩ्पतुवाय् वैत्ताय् ऎऩ्ऱ
  उत्तमऩे191 सित्तमकिऴ्न् तुतवु वोऩे.
 • 6. ओङ्कारत् तऩिमॊऴियिऩ् पयऩैस् सऱ्ऱुम्
  ओर्किलेऩ् सिऱियेऩ्इव् वुलक वाऴ्विल्
  आङ्कारप् पॆरुमतमाल् याऩै पोल
  अकम्पाव मयऩाकि अलैकिऩ् ऱेऩ्उऩ्
  पाङ्काय मॆय्यटियर् तम्मैस् सऱ्ऱुम्
  परिन्दिलेऩ् अरुळटैयुम् परिसॊऩ् ऱुण्टो
  तीङ्काय सॆयलऩैत्तुम् उटैयेऩ् ऎऩ्ऩ
  सॆय्वेऩ्सॊल् लरसेऎऩ् सॆय्कु वेऩे.
 • 7. सॆय्वकैऒऩ् ऱऱियात सिऱियेऩ् इन्दस्
  सिऱ्ऱुलक वाऴ्क्कैयिटैस् सिक्कि अन्दो
  पॊय्वकैये पुरिकिऩ्ऱेऩ् पुण्णि यानिऩ्
  पॊऩ्ऩटियैप् पोऱ्ऱिलेऩ् पुऩित ऩेनाऩ्
  उय्वकैऎव् वकैयातु सॆय्वेऩ् नीये
  उऱुतुणैऎऩ् ऱिरुक्किऩ्ऱेऩ् उणर्वि लेऩै
  मॆय्वकैयिऱ् सॆलुत्तनिऩैत् तिटुति योसॊल्
  वेन्देऎऩ् उयिर्त्तुणैयाय् विळङ्कुङ् कोवे.
 • 8. विळङ्कुमणि विळक्कॆऩनाल् वेतत् तुस्सि
  मेवियमॆय्प् पॊरुळै उळ्ळे विरुम्पि वैत्तुक्
  कळङ्कऱुमॆय् यऩ्परॆल्लाङ् कळिप्प अऩ्ऱोर्
  कऱ्ऱुणैयाऱ् कटल्कटन्दु करैयिऱ् पोन्दु
  तुळङ्कुपॆरुञ् सिवनॆऱियैस् सार्न्द ञाऩत्
  तुणैयेनन् तुरैयेनऱ् सुकमे ऎऩ्ऱुम्
  वळङ्कॆऴुम्आ कननॆऱियै वळर्क्क वन्द
  वळ्ळले निऩ्ऩरुळै वऴङ्कु वाये.
 • 9. अरुळ्वऴङ्कुन् तिलकवति अम्मै यार्पिऩ्
  अवतरित्त मणियॆसॊल् लरसे ञाऩत्
  तॆरुळ्वऴङ्कुम् सिवनॆऱियै विळक्क वन्द
  सॆऴुञ्सुटर्मा मणिविळक्के सिऱिय ऩेऩै
  इरुळ्वऴङ्कुम् उलकियल्निऩ् ऱॆटुत्तु ञाऩ
  इऩ्ऩरुळ्तन् ताण्टरुळ्वाय् इऩ्ऱेल् अन्दो
  मरुळ्वऴङ्कुम् पवनॆऱियिऱ् सुऴल्वेऩ् उय्युम्
  वकैअऱियेऩ् निऩ्ऩरुट्कु मरपऩ् ऱीते.
 • 10. तेर्न्दउळत् तिटैमिकवुम् तित्तित् तूऱुम्
  सॆऴुन्देऩे सॊल्लरसाम् तेवे मॆय्म्मै
  सार्न्दुतिकऴ् अप्पूति अटिकट् किऩ्पम्
  तन्दपॆरुन् तकैयेऎम् तन्दै येउळ्
  कूर्न्दमति निऱैवेऎऩ् कुरुवे ऎङ्कळ्
  कुलतॆय्व मेसैवक् कॊऴुन्दे तुऩ्पम्
  तीर्न्दपॆरु नॆऱित्तुणैये ऒप्पि लात
  सॆल्वमे अप्पऩॆऩत् तिकऴ्किऩ् ऱोऩे.

  • 191. ऎण्णुकेऩ् ऎऩ्सॊल्लि ऎण्णुकेऩोऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩल्लाल्कण्णिलेऩ् मऱ्ऱोर्कळैकण् इल्लेऩ्कऴलटिये कैतॊऴुतु काणिऩ्अल्लाल्ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वासल्वैत्ताय्ऒक्क अटैक्कुम्पो तुणरमाट्टेऩ्पुण्णिया उऩ्ऩटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्पूम्पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे.- 7215 (6-99-1) तिरुनावुक्करसर्. तिरुप्पुकलूर्त् तिरुत्ताण्टकम्.

ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை