திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आळुटैय अरसुकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
आळुटैय अटिकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

011. आळुटैय नम्पिकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मतियणिसॆञ् सटैक्कऩियै मऩ्ऱुळ्नटम् पुरिमरुन्दैत्
  तुतियणिसॆञ् सुवैप्पॊरुळिल् सॊऩ्मालै तॊटुत्तरुळि
  वितियणिमा मऱैनॆऱियुम् मॆय्न्निलैआ कमनॆऱियुम्
  वतियणिन्दु विळङ्कवैत्त वऩ्तॊण्टप् पॆरुन्दकैये.
 • 2. नीऱ्ऱिलिट्ट निलैयाप्पुऩ् ऩॆऱियुटैयार् तमैक्कूटिस्
  सेऱ्ऱिलिट्ट कम्पमॆऩत् तियङ्कुऱ्ऱेऩ् तऩैआळाय्
  एऱ्ऱलिट्ट तिरुवटियै ऎण्णिअरुम् पॊऩ्ऩैयॆलाम्
  आऱ्ऱिल्इट्टुक् कुळत्तॆटुत्त अरुट्टलैमैप् पॆरुन्दकैये.
 • 3. इलैक्कुळनी रऴैत्तऩिल् इटङ्कर्उऱ अऴैत्ततऩ्वाय्त्
  तलैक्कुतलै मतलैउयिर् तऴैप्पअऴैत् तरुळियनिऩ्
  कलैक्कुम्वट कलैयिऩ्मुतऱ् कलैक्कुम्उऱु कणक्कुयर्पॊऩ्
  मलैक्कुम्अणु निलैक्कुम्उऱा वऩ्तॊण्टप् पॆरुन्दकैये.
 • 4. वेतमुतऱ् कलैकळॆलाम् विरैन्दुविरैन् तऩन्दमुऱै
  ओतअवैक् कणुत्तुणैयुम् उणर्वरिताम् ऎम्पॆरुमाऩ्
  पातमलर् निऩतुतिरुप् पणिमुटिमेऱ् पटप्पुरिन्द
  मातवम्या तुरैत्तरुळाय् वऩ्तॊण्टप् पॆरुन्दकैये.
 • 5. एऴिसैयाय् इसैप्पयऩाय् इऩ्ऩमुताय् ऎऩ्ऩुटैय
  तोऴऩुमाय् ऎऩ्ऱुमुऩ्नी सॊऩ्ऩपॆरुञ् सॊऱ्पॊरुळै
  आऴ्निऩैत् तिटिल्अटियेऩ् अरुङ्करणम् करैन्दुकरैन्
  तूऴियल्इऩ् पुऱुवतुकाण् उयर्करुणैप् पॆरुन्दऩैये.
 • 6. वाऩ्काण इन्दिरऩुम् मालैयऩुम् मातवरुम्
  ताऩ्काण इऱैअरुळाल् तऩित्तवळ याऩैयिऩ्मेल्
  कोऩ्काण ऎऴुन्दरुळिक् कुलवियनिऩ् कोलमतै
  नाऩ्काणप् पॆऱ्ऱिलऩे नावलूर्प् पॆरुन्दकैये.
 • 7. तेऩ्पटिक्कुम् अमुताम्उऩ् तिरुप्पाट्टैत्193 तिऩन्दोऱुम्
  नाऩ्पटिक्कुम् पोतॆऩ्ऩै नाऩऱियेऩ् नाऒऩ्ऱो
  ऊऩ्पटिक्कुम् उळम्पटिक्कुम् उयिर्पटिक्कुम् उयिर्क्कुयिरुम्
  ताऩ्पटिक्कुम् अऩुपवङ्काण् तऩिक्करुणैप् पॆरुन्दऩैये.
 • 8. इऩ्पाट्टुत् तॊऴिऱ्पॊतुविल् इयऱ्ऱुकिऩ्ऱ ऎम्पॆरुमाऩ्
  उऩ्पाट्टुक् कुवप्पुऱल्पोल् ऊर्पाट्टुक् कुवन्दिलर्ऎऩ्
  ऱॆऩ्पाट्टुक् किसैप्पिऩुम्ऎऩ् इटुम्पाट्टुक् करणमॆलाम्
  अऩ्पाट्टुक् किसैवतुकाण् अरुट्पाट्टुप् पॆरुन्दकैये.
 • 9. परम्परमाम् तुरियमॆऩुम् पतत्तिरुन्द परम्पॊरुळै
  उरम्पॆऱत्तो ऴमैकॊण्ट उऩ्पॆरुमै तऩैमतित्तु
  वरम्पॆऱनऱ् ऱॆय्वमॆलाम् वन्दिक्कुम् ऎऩ्ऱाल्ऎऩ्
  तरम्पॆऱऎऩ् पुकल्वेऩ्नाऩ् तऩित्तलैमैप् पॆरुन्दकैये.
 • 10. पेरूरुम् परवैमऩप् पिणक्कऱऎम् पॆरुमाऩै
  ऊरूरुम् पलपुकल ओरिरविल् तूतऩ्ऎऩ्त
  तेरूरुम् तिरुवारूर्त् तॆरुवुतॊऱुम् नटप्पित्ताय्
  आरूर निऩ्पॆरुमै अयऩ्मालुम् अळप्परिते.

  • 192. एऴिसैयाय् इसैप्पयऩाय् इऩ्ऩमुताय् ऎऩ्ऩुटैयतोऩुमाय् याऩ्सॆय्युम् तुरिसुकळुक् कुटऩाकिमाऴैऒण्कण् परवैयैत्तन् ताण्टाऩै मतिकिल्लाएऴैयेऩ् पिरिन्दिरुक्केऩ् ऎऩ्आरूर् इऱैवऩैये.- 7751 (7-51-10) सुन्दरर्, तिरुवारूर्पप्तिकम्.
  • 193. तिरुञाऩसम्पन्दर् तेवारत्तैत् तिरुक्कटैक्काप्पु ऎऩ्पतुम्, तिरुनावुक्करसर् तेवारत्तैत् तेवारम् ऎऩ्पतुम्, सुन्दरमूर्त्तिकळ् तेवारत्तैत् तिरुप्पाट्टु ऎऩ्पतुम् ऒरुवकै वऴक्कु.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை