திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आळुटैय नम्पिकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

012. आळुटैय अटिकळ् अरुण्मालै
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

  तरवु कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेसकत्तिल् इऩिक्किऩ्ऱ तॆळ्ळमुते माणिक्क
  वासकऩे आऩन्द वटिवाऩ मातवऩे
  मासकऩ्ऱ नीतिरुवाय् मलर्न्दतमिऴ् मामऱैयिऩ्
  आसकऩ्ऱ अऩुपवम्नाऩ् अऩुपविक्क अरुळुतिये.
 • 2. करुवॆळिक्कुट् पुऱऩाकिक् करणमॆलाङ् कटन्दुनिऩ्ऱ
  पॆरुवॆळिक्कु नॆटुङ्कालम् पित्ताकित् तिरिकिऩ्ऱोर्
  कुरुवॆळिक्के निऩ्ऱुऴलक् कोतऱनी कलन्दऩि
  उरुवॆळिक्के मऱैपुकऴुम् उयर्वात वूर्मणिये.
 • 3. मऩ्पुरुव नटुमुतला मऩम्पुतैत्तु नॆटुङ्कालम्
  ऎऩ्पुरुवाय्त् तवञ्सॆय्वार् ऎल्‘रुम् एमाक्क
  अऩ्पुरुवम् पॆऱ्ऱतऩ्पिऩ् अरुळुरुवम् अटैन्दुपिऩ्ऩर्
  इऩ्पुरुवम् आयिऩैनी ऎऴिल्वात वूर्इऱैये.
 • 4. उरुअण्टप् पॆरुमऱैऎऩ् ऱुलकमॆलाम् पुकऴ्किऩ्ऱ
  तिरुअण्टप् पकुतिऎऩुम् तिरुअकवल् वाय्मलर्न्द
  कुरुऎऩ्ऱॆप् पॆरुन्दवरुम् कूऱुकिऩ्ऱ कोवेनी
  इरुऎऩ्ऱ तऩिअकवल्194 ऎण्णम्ऎऩक् कियम्पुतिये.
 • 5. तेटुकिऩ्ऱ आऩन्दस् सिऱ्सपैयिल् सिऩ्मयमाय्
  आटुकिऩ्ऱ सेवटिकक्कीऴ् आटुकिऩ्ऱ आरमुते
  नाटुकिऩ्ऱ वातवूर् नायकऩे नायटियेऩ्
  वाटुकिऩ्ऱ वाट्टमॆलाम् वन्दॊरुक्काल् माऱ्ऱुतिये.
 • 6. सेममिकुम् तिरुवात वूर्त्तेवॆऩ् ऱुलकुपुकऴ्
  मामणिये नीउरैत्त वासकत्तै ऎण्णुतॊऱुम्
  काममिकु कातलऩ्ऱऩ् कलवितऩैक् करुतुकिऩ्ऱ
  एममुऱु कऱ्पुटैयाळ् इऩ्पिऩुम्इऩ् पॆय्तुवते.
 • 7. वाऩ्कलन्द माणिक्क वासकनिऩ् वासकत्तै
  नाऩ्कलन्दु पाटुङ्काल् नऱ्करुप्पञ् साऱ्ऱिऩिले
  तेऩ्कलन्दु पाल्कलन्दु सॆऴुङ्कऩित्तीञ् सुवैकलन्दॆऩ्
  ऊऩ्कलन्दु उयिर्कलन्दु उवट्टामल् इऩिप्पतुवे.
 • 8. वरुमॊऴिसॆय् माणिक्क वासकनिऩ् वासकत्तिल्
  ऒरुमॊऴिये ऎऩ्ऩैयुम्ऎऩ् उटैयऩैयुम् ऒऩ्ऱुवित्तुत्
  तरुमॊऴियाम् ऎऩ्ऩिल्इऩिस् सातकमेऩ् सञ्सलमेऩ्
  कुरुमॊऴियै विरुम्पिअयल् कूटुवतेऩ् कूऱुतिये.
 • 9. पॆण्सुमन्द पाकप् पॆरुमाऩ् ऒरुमामेल्
  ऎण्सुमन्द सेवकऩ्पोल् ऎय्तियतुम् वैकैनति
  मण्सुमन्दु निऩ्ऱतुम्ओर् माऱऩ् पिरम्पटियाल्
  पुण्सुमन्दु कॊण्टतुम्निऩ् पॊरुट्टऩ्ऱो पुण्णियऩे .
 • 10. वाट्टमिला माणिक्क वासकनिऩ् वासत्तैक्
  केट्टपॊऴु तङ्किरुन्द कीऴ्प्पऱवैस् सातिकळुम्
  वेट्टमुऱुम् पॊल्ला विलङ्कुकळुम् मॆय्ञ्ञाऩ
  नाट्टमुऱुम् ऎऩ्ऩिल्इङ्कु नाऩटैतल् वियप्पऩ्ऱे.

  • 194 `इरुऎऩ्ऱ तऩिअकवल्' ऎऩ्ऱतु तिरुवासकम्, तिरुवण्टप्पकुतियिल् `ऎऩ्ऩैयुम् इरुप्पताक्किऩऩ्' ऎऩ्ऱ वासकत्तै.वाक्किऱन्दु अमुतम् मयिर्क्काल् तोऱुम्तेक्किटस् सॆय्तऩऩ् कॊटियेऩ् ऊऩ्तऴैकुरम्पै तोऱुम् नायुट लकत्तेकुरम्पुकॊण्टु इऩ्तेऩ् पाय्त्तिऩऩ् निरम्पियअऱ्पुत माऩ अमुत तारैकळ्ऎऱ्पुत् तुळैतॊऱुम् एऱ्ऱिऩऩ् उरुकुवतुउळ्ळम् कॊण्टुओर् उरुस्सॆय्ताङ्कु ऎऩक्कुअळ्ळूऱु आक्कै अमैत्तऩऩ् ऒळ्ळियकऩ्ऩऱ् कऩितेर् कळिऱॆऩक् कटैमुऱैऎऩ्ऩैयुम् इरुप्प ताक्किऩऩ् ऎऩ्ऩिल्करुणै वाऩ्तेऩ् कलक्कअरुळॊटु परावमुतु आक्किऩऩ्पिरमऩ्माल् अऱियाप् पॆऱ्ऱि योऩे.- तिरुवासकम्. 3. तिरुवण्टप् पकुति 170-182.

ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை