திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಳುಟೈಯ ನಂಪಿಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

012. ಆಳುಟೈಯ ಅಟಿಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

  ತರವು ಕೊಸ್ಸಕಕ್ ಕಲಿಪ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತೇಸಕತ್ತಿಲ್ ಇನಿಕ್ಕಿನ್ಱ ತೆಳ್ಳಮುತೇ ಮಾಣಿಕ್ಕ
  ವಾಸಕನೇ ಆನಂದ ವಟಿವಾನ ಮಾತವನೇ
  ಮಾಸಕನ್ಱ ನೀತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದತಮಿೞ್ ಮಾಮಱೈಯಿನ್
  ಆಸಕನ್ಱ ಅನುಪವಂನಾನ್ ಅನುಪವಿಕ್ಕ ಅರುಳುತಿಯೇ.
 • 2. ಕರುವೆಳಿಕ್ಕುಟ್ ಪುಱನಾಕಿಕ್ ಕರಣಮೆಲಾಙ್ ಕಟಂದುನಿನ್ಱ
  ಪೆರುವೆಳಿಕ್ಕು ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ ಪಿತ್ತಾಕಿತ್ ತಿರಿಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕುರುವೆಳಿಕ್ಕೇ ನಿನ್ಱುೞಲಕ್ ಕೋತಱನೀ ಕಲಂದನಿ
  ಉರುವೆಳಿಕ್ಕೇ ಮಱೈಪುಕೞುಂ ಉಯರ್ವಾತ ವೂರ್ಮಣಿಯೇ.
 • 3. ಮನ್ಪುರುವ ನಟುಮುತಲಾ ಮನಂಪುತೈತ್ತು ನೆಟುಙ್ಕಾಲಂ
  ಎನ್ಪುರುವಾಯ್ತ್ ತವಞ್ಸೆಯ್ವಾರ್ ಎಲ್‘ರುಂ ಏಮಾಕ್ಕ
  ಅನ್ಪುರುವಂ ಪೆಱ್ಱತನ್ಪಿನ್ ಅರುಳುರುವಂ ಅಟೈಂದುಪಿನ್ನರ್
  ಇನ್ಪುರುವಂ ಆಯಿನೈನೀ ಎೞಿಲ್ವಾತ ವೂರ್ಇಱೈಯೇ.
 • 4. ಉರುಅಣ್ಟಪ್ ಪೆರುಮಱೈಎನ್ ಱುಲಕಮೆಲಾಂ ಪುಕೞ್ಕಿನ್ಱ
  ತಿರುಅಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿಎನುಂ ತಿರುಅಕವಲ್ ವಾಯ್ಮಲರ್ಂದ
  ಕುರುಎನ್ಱೆಪ್ ಪೆರುಂದವರುಂ ಕೂಱುಕಿನ್ಱ ಕೋವೇನೀ
  ಇರುಎನ್ಱ ತನಿಅಕವಲ್194 ಎಣ್ಣಂಎನಕ್ ಕಿಯಂಪುತಿಯೇ.
 • 5. ತೇಟುಕಿನ್ಱ ಆನಂದಸ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಸಿನ್ಮಯಮಾಯ್
  ಆಟುಕಿನ್ಱ ಸೇವಟಿಕಕ್ಕೀೞ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಆರಮುತೇ
  ನಾಟುಕಿನ್ಱ ವಾತವೂರ್ ನಾಯಕನೇ ನಾಯಟಿಯೇನ್
  ವಾಟುಕಿನ್ಱ ವಾಟ್ಟಮೆಲಾಂ ವಂದೊರುಕ್ಕಾಲ್ ಮಾಱ್ಱುತಿಯೇ.
 • 6. ಸೇಮಮಿಕುಂ ತಿರುವಾತ ವೂರ್ತ್ತೇವೆನ್ ಱುಲಕುಪುಕೞ್
  ಮಾಮಣಿಯೇ ನೀಉರೈತ್ತ ವಾಸಕತ್ತೈ ಎಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ಕಾಮಮಿಕು ಕಾತಲನ್ಱನ್ ಕಲವಿತನೈಕ್ ಕರುತುಕಿನ್ಱ
  ಏಮಮುಱು ಕಱ್ಪುಟೈಯಾಳ್ ಇನ್ಪಿನುಂಇನ್ ಪೆಯ್ತುವತೇ.
 • 7. ವಾನ್ಕಲಂದ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಸಕನಿನ್ ವಾಸಕತ್ತೈ
  ನಾನ್ಕಲಂದು ಪಾಟುಙ್ಕಾಲ್ ನಱ್ಕರುಪ್ಪಞ್ ಸಾಱ್ಱಿನಿಲೇ
  ತೇನ್ಕಲಂದು ಪಾಲ್ಕಲಂದು ಸೆೞುಙ್ಕನಿತ್ತೀಞ್ ಸುವೈಕಲಂದೆನ್
  ಊನ್ಕಲಂದು ಉಯಿರ್ಕಲಂದು ಉವಟ್ಟಾಮಲ್ ಇನಿಪ್ಪತುವೇ.
 • 8. ವರುಮೊೞಿಸೆಯ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಸಕನಿನ್ ವಾಸಕತ್ತಿಲ್
  ಒರುಮೊೞಿಯೇ ಎನ್ನೈಯುಂಎನ್ ಉಟೈಯನೈಯುಂ ಒನ್ಱುವಿತ್ತುತ್
  ತರುಮೊೞಿಯಾಂ ಎನ್ನಿಲ್ಇನಿಸ್ ಸಾತಕಮೇನ್ ಸಞ್ಸಲಮೇನ್
  ಕುರುಮೊೞಿಯೈ ವಿರುಂಪಿಅಯಲ್ ಕೂಟುವತೇನ್ ಕೂಱುತಿಯೇ.
 • 9. ಪೆಣ್ಸುಮಂದ ಪಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಒರುಮಾಮೇಲ್
  ಎಣ್ಸುಮಂದ ಸೇವಕನ್ಪೋಲ್ ಎಯ್ತಿಯತುಂ ವೈಕೈನತಿ
  ಮಣ್ಸುಮಂದು ನಿನ್ಱತುಂಓರ್ ಮಾಱನ್ ಪಿರಂಪಟಿಯಾಲ್
  ಪುಣ್ಸುಮಂದು ಕೊಣ್ಟತುಂನಿನ್ ಪೊರುಟ್ಟನ್ಱೋ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ .
 • 10. ವಾಟ್ಟಮಿಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಸಕನಿನ್ ವಾಸತ್ತೈಕ್
  ಕೇಟ್ಟಪೊೞು ತಙ್ಕಿರುಂದ ಕೀೞ್ಪ್ಪಱವೈಸ್ ಸಾತಿಕಳುಂ
  ವೇಟ್ಟಮುಱುಂ ಪೊಲ್ಲಾ ವಿಲಙ್ಕುಕಳುಂ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ
  ನಾಟ್ಟಮುಱುಂ ಎನ್ನಿಲ್ಇಙ್ಕು ನಾನಟೈತಲ್ ವಿಯಪ್ಪನ್ಱೇ.

  • 194 `ಇರುಎನ್ಱ ತನಿಅಕವಲ್' ಎನ್ಱತು ತಿರುವಾಸಕಂ, ತಿರುವಣ್ಟಪ್ಪಕುತಿಯಿಲ್ `ಎನ್ನೈಯುಂ ಇರುಪ್ಪತಾಕ್ಕಿನನ್' ಎನ್ಱ ವಾಸಕತ್ತೈ.ವಾಕ್ಕಿಱಂದು ಅಮುತಂ ಮಯಿರ್ಕ್ಕಾಲ್ ತೋಱುಂತೇಕ್ಕಿಟಸ್ ಸೆಯ್ತನನ್ ಕೊಟಿಯೇನ್ ಊನ್ತೞೈಕುರಂಪೈ ತೋಱುಂ ನಾಯುಟ ಲಕತ್ತೇಕುರಂಪುಕೊಣ್ಟು ಇನ್ತೇನ್ ಪಾಯ್ತ್ತಿನನ್ ನಿರಂಪಿಯಅಱ್ಪುತ ಮಾನ ಅಮುತ ತಾರೈಕಳ್ಎಱ್ಪುತ್ ತುಳೈತೊಱುಂ ಏಱ್ಱಿನನ್ ಉರುಕುವತುಉಳ್ಳಂ ಕೊಣ್ಟುಓರ್ ಉರುಸ್ಸೆಯ್ತಾಙ್ಕು ಎನಕ್ಕುಅಳ್ಳೂಱು ಆಕ್ಕೈ ಅಮೈತ್ತನನ್ ಒಳ್ಳಿಯಕನ್ನಱ್ ಕನಿತೇರ್ ಕಳಿಱೆನಕ್ ಕಟೈಮುಱೈಎನ್ನೈಯುಂ ಇರುಪ್ಪ ತಾಕ್ಕಿನನ್ ಎನ್ನಿಲ್ಕರುಣೈ ವಾನ್ತೇನ್ ಕಲಕ್ಕಅರುಳೊಟು ಪರಾವಮುತು ಆಕ್ಕಿನನ್ಪಿರಮನ್ಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪೆಱ್ಱಿ ಯೋನೇ.- ತಿರುವಾಸಕಂ. 3. ತಿರುವಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿ 170-182.

ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை