திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಳುಟೈಯ ಅರಸುಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
ಆಳುಟೈಯ ಅಟಿಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

011. ಆಳುಟೈಯ ನಂಪಿಕಳ್ ಅರುಣ್ಮಾಲೈ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  ಕೊಸ್ಸಕಕ್ ಕಲಿಪ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮತಿಯಣಿಸೆಞ್ ಸಟೈಕ್ಕನಿಯೈ ಮನ್ಱುಳ್ನಟಂ ಪುರಿಮರುಂದೈತ್
  ತುತಿಯಣಿಸೆಞ್ ಸುವೈಪ್ಪೊರುಳಿಲ್ ಸೊನ್ಮಾಲೈ ತೊಟುತ್ತರುಳಿ
  ವಿತಿಯಣಿಮಾ ಮಱೈನೆಱಿಯುಂ ಮೆಯ್ನ್ನಿಲೈಆ ಕಮನೆಱಿಯುಂ
  ವತಿಯಣಿಂದು ವಿಳಙ್ಕವೈತ್ತ ವನ್ತೊಣ್ಟಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 2. ನೀಱ್ಱಿಲಿಟ್ಟ ನಿಲೈಯಾಪ್ಪುನ್ ನೆಱಿಯುಟೈಯಾರ್ ತಮೈಕ್ಕೂಟಿಸ್
  ಸೇಱ್ಱಿಲಿಟ್ಟ ಕಂಪಮೆನತ್ ತಿಯಙ್ಕುಱ್ಱೇನ್ ತನೈಆಳಾಯ್
  ಏಱ್ಱಲಿಟ್ಟ ತಿರುವಟಿಯೈ ಎಣ್ಣಿಅರುಂ ಪೊನ್ನೈಯೆಲಾಂ
  ಆಱ್ಱಿಲ್ಇಟ್ಟುಕ್ ಕುಳತ್ತೆಟುತ್ತ ಅರುಟ್ಟಲೈಮೈಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 3. ಇಲೈಕ್ಕುಳನೀ ರೞೈತ್ತನಿಲ್ ಇಟಙ್ಕರ್ಉಱ ಅೞೈತ್ತತನ್ವಾಯ್ತ್
  ತಲೈಕ್ಕುತಲೈ ಮತಲೈಉಯಿರ್ ತೞೈಪ್ಪಅೞೈತ್ ತರುಳಿಯನಿನ್
  ಕಲೈಕ್ಕುಂವಟ ಕಲೈಯಿನ್ಮುತಱ್ ಕಲೈಕ್ಕುಂಉಱು ಕಣಕ್ಕುಯರ್ಪೊನ್
  ಮಲೈಕ್ಕುಂಅಣು ನಿಲೈಕ್ಕುಂಉಱಾ ವನ್ತೊಣ್ಟಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 4. ವೇತಮುತಱ್ ಕಲೈಕಳೆಲಾಂ ವಿರೈಂದುವಿರೈನ್ ತನಂದಮುಱೈ
  ಓತಅವೈಕ್ ಕಣುತ್ತುಣೈಯುಂ ಉಣರ್ವರಿತಾಂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್
  ಪಾತಮಲರ್ ನಿನತುತಿರುಪ್ ಪಣಿಮುಟಿಮೇಱ್ ಪಟಪ್ಪುರಿಂದ
  ಮಾತವಂಯಾ ತುರೈತ್ತರುಳಾಯ್ ವನ್ತೊಣ್ಟಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 5. ಏೞಿಸೈಯಾಯ್ ಇಸೈಪ್ಪಯನಾಯ್ ಇನ್ನಮುತಾಯ್ ಎನ್ನುಟೈಯ
  ತೋೞನುಮಾಯ್ ಎನ್ಱುಮುನ್ನೀ ಸೊನ್ನಪೆರುಞ್ ಸೊಱ್ಪೊರುಳೈ
  ಆೞ್ನಿನೈತ್ ತಿಟಿಲ್ಅಟಿಯೇನ್ ಅರುಙ್ಕರಣಂ ಕರೈಂದುಕರೈನ್
  ತೂೞಿಯಲ್ಇನ್ ಪುಱುವತುಕಾಣ್ ಉಯರ್ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುಂದನೈಯೇ.
 • 6. ವಾನ್ಕಾಣ ಇಂದಿರನುಂ ಮಾಲೈಯನುಂ ಮಾತವರುಂ
  ತಾನ್ಕಾಣ ಇಱೈಅರುಳಾಲ್ ತನಿತ್ತವಳ ಯಾನೈಯಿನ್ಮೇಲ್
  ಕೋನ್ಕಾಣ ಎೞುಂದರುಳಿಕ್ ಕುಲವಿಯನಿನ್ ಕೋಲಮತೈ
  ನಾನ್ಕಾಣಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಲನೇ ನಾವಲೂರ್ಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 7. ತೇನ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಅಮುತಾಂಉನ್ ತಿರುಪ್ಪಾಟ್ಟೈತ್193 ತಿನಂದೋಱುಂ
  ನಾನ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಪೋತೆನ್ನೈ ನಾನಱಿಯೇನ್ ನಾಒನ್ಱೋ
  ಊನ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಉಳಂಪಟಿಕ್ಕುಂ ಉಯಿರ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರುಂ
  ತಾನ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಅನುಪವಙ್ಕಾಣ್ ತನಿಕ್ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುಂದನೈಯೇ.
 • 8. ಇನ್ಪಾಟ್ಟುತ್ ತೊೞಿಱ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇಯಱ್ಱುಕಿನ್ಱ ಎಂಪೆರುಮಾನ್
  ಉನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕುವಪ್ಪುಱಲ್ಪೋಲ್ ಊರ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕುವಂದಿಲರ್ಎನ್
  ಱೆನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಿಸೈಪ್ಪಿನುಂಎನ್ ಇಟುಂಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕರಣಮೆಲಾಂ
  ಅನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಿಸೈವತುಕಾಣ್ ಅರುಟ್ಪಾಟ್ಟುಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 9. ಪರಂಪರಮಾಂ ತುರಿಯಮೆನುಂ ಪತತ್ತಿರುಂದ ಪರಂಪೊರುಳೈ
  ಉರಂಪೆಱತ್ತೋ ೞಮೈಕೊಣ್ಟ ಉನ್ಪೆರುಮೈ ತನೈಮತಿತ್ತು
  ವರಂಪೆಱನಱ್ ಱೆಯ್ವಮೆಲಾಂ ವಂದಿಕ್ಕುಂ ಎನ್ಱಾಲ್ಎನ್
  ತರಂಪೆಱಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್ನಾನ್ ತನಿತ್ತಲೈಮೈಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 10. ಪೇರೂರುಂ ಪರವೈಮನಪ್ ಪಿಣಕ್ಕಱಎಂ ಪೆರುಮಾನೈ
  ಊರೂರುಂ ಪಲಪುಕಲ ಓರಿರವಿಲ್ ತೂತನ್ಎನ್ತ
  ತೇರೂರುಂ ತಿರುವಾರೂರ್ತ್ ತೆರುವುತೊಱುಂ ನಟಪ್ಪಿತ್ತಾಯ್
  ಆರೂರ ನಿನ್ಪೆರುಮೈ ಅಯನ್ಮಾಲುಂ ಅಳಪ್ಪರಿತೇ.

  • 192. ಏೞಿಸೈಯಾಯ್ ಇಸೈಪ್ಪಯನಾಯ್ ಇನ್ನಮುತಾಯ್ ಎನ್ನುಟೈಯತೋನುಮಾಯ್ ಯಾನ್ಸೆಯ್ಯುಂ ತುರಿಸುಕಳುಕ್ ಕುಟನಾಕಿಮಾೞೈಒಣ್ಕಣ್ ಪರವೈಯೈತ್ತನ್ ತಾಣ್ಟಾನೈ ಮತಿಕಿಲ್ಲಾಏೞೈಯೇನ್ ಪಿರಿಂದಿರುಕ್ಕೇನ್ ಎನ್ಆರೂರ್ ಇಱೈವನೈಯೇ.- 7751 (7-51-10) ಸುಂದರರ್, ತಿರುವಾರೂರ್ಪಪ್ತಿಕಂ.
  • 193. ತಿರುಞಾನಸಂಪಂದರ್ ತೇವಾರತ್ತೈತ್ ತಿರುಕ್ಕಟೈಕ್ಕಾಪ್ಪು ಎನ್ಪತುಂ, ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸರ್ ತೇವಾರತ್ತೈತ್ ತೇವಾರಂ ಎನ್ಪತುಂ, ಸುಂದರಮೂರ್ತ್ತಿಕಳ್ ತೇವಾರತ್ತೈತ್ ತಿರುಪ್ಪಾಟ್ಟು ಎನ್ಪತುಂ ಒರುವಕೈ ವೞಕ್ಕು.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை